До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку icon

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського облікуНазваДо Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
Дата конвертації28.07.2014
Розмір99.06 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>
1. /аудит 2014/Аудиторський висновок.docx
2. /аудит 2014/Баланс ПАТ ОФДП.docx
3. /аудит 2014/Зв_т про сукупний дох_д.docx
4. /аудит 2014/Консол_дований зв_т про власний кап_тал.docx
5. /аудит 2014/Консол_дований зв_т про рух грошових кошт_в.docx
6. /аудит 2014/Прим_тки до ф_нансовох зв_тност_.docx
Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) Товариства з обмеженою відповідальністю
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік 2013 р. Форма №2-к Код за дкуд 1801003 І. Фінансові результати стаття
Звіт про власний капітал за 2013 р. Форма №4-к Код за дкуд 1801005 Стаття Код рядка Зареєстро-ваний капітал
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 р. Форма №3-к код за дкуд 1801004 Стаття Код рядка За звітний період
Інформація про Компанію. Найбільш суттєві положення облікової політики. Здатність продовжувати діяльність безперервно. Основні засоби. Інвестиційна нерухомість. Запаси

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

13

12

31

Підприємство  ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів»

за ЄДРПОУ

02424856

Територія  КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

3510300000

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності  виробництво інших виробів з картону та паперу

за КВЕД

17.29

Середня кількість працівників1  27

Адреса, телефон 28000, м. Олександрія, проспект Будівельників, буд.40

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Консолідований

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2013 р.

Форма № 1-к

Код за ДКУД

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду24

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи

1000

-

-

первісна вартість 

1001

8

-

накопичена амортизація 

1002

(8)

-

Незавершені капітальні інвестиції

1005

-

-

Основні засоби

1010

2398

2417

первісна вартість 

1011

10651

11119

знос 

1012

(8253)

(8702)

Інвестиційна нерухомість

1015

414

259

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

1421

824

Знос інвестиційної нерухомості

1017

(1007)

(565)

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

-

-

інші фінансові інвестиції 

1035

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість 

1040

-

-

Відстрочені податкові активи 

1045

-

-

Інші необоротні активи 

1090

-

-

Усього за розділом I 

1095

2812

2676

II. Оборотні активи 

Запаси 

1100

627


988

Поточні біологічні активи 

1110

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1172

750

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

290

108

з бюджетом

1135

56

73

у тому числі з податку на прибуток

1136

-

35

Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155

201

108

Поточні фінансові інвестиції 

1160

-

-

Гроші та їх еквіваленти

1165

40

59

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

Інші оборотні активи 

1190

156

130

Усього за розділом II 

1195

2542

2216

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

-

-

Баланс 

1300

5354

4892

Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

1400

5775

5775

Капітал у дооцінках

1405

-

-

Додатковий капітал 

1410

-

-

Резервний капітал 

1415

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

(1031)

(2072)

Неоплачений капітал 

1425

( - )

( - )

Вилучений капітал 

1430

( - )

( - )

Усього за розділом I

1495

4744

3703

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

33

-

Інші довгострокові зобов’язання

1515

4

-

Довгострокові забезпечення

1520

-

-

Цільове фінансування 

1525

-

-

Усього за розділом II

1595

37

-

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 

1600

-

-

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

-

-

товари, роботи, послуги 

1615

152

667

розрахунками з бюджетом

1620

64

64

у тому числі з податку на прибуток

1621

-

-

розрахунками зі страхування

1625

-

-

розрахунками з оплати праці

1630

214

124

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

14

197

Поточні забезпечення

1660

-

-

Доходи майбутніх періодів

1665

-

-

Інші поточні зобов’язання

1690

129

137

Усього за розділом IІІ

1695

573

1189

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

-

-

Баланс

1900

5354

4892

Керівник Ковальчук В.П.

Головний бухгалтер

_____________________

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.Схожі:

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку iconДо Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
Середня кількість працівників1
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку iconДо Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
Середня кількість працівників1
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку iconДо Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
Середня кількість працівників1
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку iconДо Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
Середня кількість працівників1
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію" На виконання Програми реформування системи бухгалтерського
Норми Положення (стандарту) 24 застосовуються відкритими акціонерними товариствами (далі товариства)
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції" На виконання Програми реформування системи бухгалтерського
Норми Положення (стандарту) 22 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів n 304 ( z0905-00 ) від 30.
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" (далі Положення (стандарт) 14), схвалене Методологічною
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну n 304 ( z0905-00 ) від 30.
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" (далі Положення (стандарт) 11), схвалене
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти"
Установити, що Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" набуває чинності з 1 січня 2002 року
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти"
Установити, що Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти" набуває чинності з 1 січня 2002 року
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи" { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів n 1176 ( z1342-06 ) від 11.
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", схвалене Методологічною радою з
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов