Контракт № contract no icon

Контракт № contract noНазваКонтракт № contract no
Дата конвертації29.07.2014
Розмір70.17 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

КОНТРАКТ №___

CONTRACT NO.___

про організацію міжнародних програм з

культури, освіти і туризму.

_______________ '____'__________201__ р.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Арготур" /туристична фірма, ліцензія Серія АВ № 538402 від 11.06.10р, Міністерства культури і туризму України, Державної служби туризму та курортів,від 08.07.99р. , яке надалі іменується "Туроператор", в особі Директора Гусак Олексія Олександровича, діючого на основі Статуту однієї сторони і _____________________, яка надалі іменується "Агент", в особі ______________________________, з другої сторони, склали цей контракт про нижченаведене.


about organizing of international programmes in the sphere of culture, education, tourism

_______________ '____'__________201__
'Argotour" /Travel Agency, License AB No. 538402 Ministry for Culture tourism of Ukraine/ hereinafter referred to as "Tour operator" in the person of Gusak Oleksiy director, and _______________________________, hereinafter referred to as "Agent", in the person of _____________________ on the other part have signed the Contract as follows:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

1. SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1. Цей контракт визначає обов'язки та умови співробітництва сторін щодо забезпечення якісного обслуговування туристичних груп, делегацій, окремих громадян, яких надсилає "Агент" в Україну.1.1. The present Contract determines the obligations and conditions of cooperation of both parties for providing qualitative service to tourist groups, delegations, individual persons sent by Agent to Ukraine.
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ "АГЕНТА"
2.1. "Агент" комплектує і надсилає тургрупи, туристів-індивідуалів, бізнесменів в Україну і доручає їх обслуговування Туроператору згідно з раніше досягнутими домовленостями про прийом, та заявкою.

2.2. Передає факсимільним або іншим видом зв'язку необхідні анкетні дані учасників поіздки.

2.3. У разі зміни дати виїзду та кількості туристів, анулювання групи повідомляє про це Туроператора, але не пізніше, ніж за 15 днів до прибуття туристів в Україну.

2.4. Несе відповідальність за дотримання туристами встановлених строків перебування в Україні.

2.5. Забезпечує медичне страхування туристів.


2. OBLIGATIONS OF "AGENT"
2.1. "Agent " is obliged to complete and sent tourist groups, tourist-individuals, businessmen to Ukraine and charges Tour operator to service them in accordance with conditions of receipt and application-form agreed before.

2.2. All necessary details of application-form for participants of tour shall be sent by fax or by other connection.

2.3. In case of changing the date of departure and quantity of tourists, cancellation of group Agent has to inform Tour operator, not later than 15 days before arrival to Ukraine.

2.4. Bears responsibility for keeping by tourist the periods of departure from Ukraine.

2.5. Provides with medical insurance of tourists.


3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ "ТУРОПЕРАТОРА"
3.1. Туроператор згідно із заявками Агента організовує програму перебування туристів в Україні.

3.2. У строк до двох робочих днів з дня одержання анкетних даних направляє поіменне запрошення на туристів згідно з вимогами, установленими Посольством /Консульством/ Украіни в ____________ .

3.3. Виступає гарантом оплати перед партнерами в Україні за надані туристичні послуги для клієнтів Агента.

3.4. У разі зміни вартості послуг негайно повідомляє Агента, але не пізніше, ніж за 15 днів до від'їзду туристів.

3.5.Гарантує безпеку перебування туристів Агента в Україні.3. OBLIGATIONS OF TOUR OPERATOR
3.1. Tour operator organizes the programme of stay in Ukraine according to application-form of Agentr..

3.2. Within 2 working days from the date of receiving details of application form, Tour operator shall send invitation for every tourist in accordance with requirements determined by Ambassy/Consulate/ of Ukraine in _____________

3.3. Represents as a Guarantor of payment to partners in Ukraine for services rendered to tourists of Agent.

3.4. In case of changing the price of services, Tour operator has to inform Agent urgently, but, not later than 15 days before departure of group.

3.5. Guarantees the safety of stay for tourists in Ukraine.

4.ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ.
4.1. Вартість кожної програми письмово погоджується сторонами, оформляється виставленими рахунками або додатковими угодами до цього контракту.

4.2. Вартість обслуговування згідно з Контрактом може складатись з таких позицій як:

  • оформлення в'їзних документів,

  • вартість проїзних документів,

  • трансфер,

  • проживання,

  • харчування, екскурсійна програма в Україні, інші витрати.4.3. Взаєморозрахунки між сторонами здійснюються шляхом перерахування грошових коштів /ВКВ/ у доларах США або Евро на розрахунковий рахунок Туроператора.

4.4. Вартість обслуговування повинна бути перерахована не пізніше, як за 15 днів до від'їзду туристів.

4.5. У разі несвоєчасного анулювання запланованого заїзду групи або несвоєчасного інформування про точну кількість туристів, Агент сплачує фактичні збитки Туроператору, до яких належать затрати на організацію обслуговування туристів, засвідчені документами.

У разі аналювання заїзду за 7-1 день, Агент сплачує Туроператору 90 % вартості тура.

4.6. У разі анулювання прийому туристів Туроператор повинен попередити Агента, але не пізніше, ніж за 15 робочих днів до заїзду туристів. У цій ситуації можливе перенесення строків прийому туристів або компенсація витрат Агента підтвержених документами.

4.7. У випадку дострокового від'їзду, або невикористання замовлених послуг, Агент сплачує Туроператору замовлене обслуговування.

^ 4.8. У тому разі, якщо одна сторона повинна сплатити штрафні санкції, інша сторона намагається звести ці штрафні виплати до мінімуму.

4. THE TERMS OF PAYMENT.
4.1.The price of every programme to be agreed in writen form by both parties and to be presented by accounts or additional agreement to the present Contract.

4.2. The price for services in accordance with Contract can include the following:

- drawing up the documents for entry to the country;

- price of travelling documents;

- transfer;

- accommodation, meals, excursions in Ukraine and other expenses.


4.3. Payments between two parties are effected by remittance of amounts on the account of Tour operator in USD or Euro.
4.4. The price for services has to be effected not later than 15 days before departure of tourists.

4.5. Should Agent fail to cancel the arrival of group in due time or give untimely information about quantity of tourists, in that case, they have to pay actual losses confirmed by documents to Tour operator.
"Agent" will pay 90 % of the total arrangement to Tour operator if cancellation is done 7-1 days before arrival.

4.6. In case of cancellation of receipt, Tour operator has to inform Agent but not later than 15 working days before expected arrival. In that case it is possible to change the date of receipt or compensate the losses of Agent confirmed by documents.

4.7. In case of departure ahead of schedule or failure to use ordered services , Agent shall pay to Tour operator all ordered services completely.

^ 4.8. If any party pay the penalty, the other pay will try to minimize penalty amount.
5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.
5.1. У разі виникнення непереборних обставин, які призвели до зміни умов Контракту, сторони зобов'язані протягом трьох днів після появи цих обставин поінформувати один одного в письмовій формі.

5.2. Сторони не несуть відповідальності і не компенсують завдану шкоду в разі появи форс-мажорних обставин /непередбачених, невідворотних, неконтрольованих явищ і подій: стихійне лихо, військові дії, страйки/.

5. THE FORCE-MAJEURE CIRCUMSTANCES
5.1. Should any circumstance arises which prevent partial or complete fulfilment or change by any parties the terms of the Contract, the party shall advise immediately the other party in regard to the beginning in the written form within 3 days.

5.2. The parties shall not be responsible for the fulfilment of this Contract and fail to compensate the losses, should the fulfilment be infringed due to force-majeure circumstances (inevitable and unforeseen circumstances, natural calamities, military actions, strikes).

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.
6.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Контракту здійснюються в письмовій формі за підписами сторін, у т. ч. переданих факсимільним зв'язком.

6.2. Сторони зобов'язуються приймати заходи, що залежать від них, для вирішення можливих суперечок щодо Контракту шляхом переговорів.

6.3. Контракт стає чинним з моменту його підписання і діє до 31.12.201___ року.

6.4. Контракт може бути скасований за умови письмового повідомлення однією із сторін, але не менше, як за 2 місяці.
6.5.Після закінчення дії контракту його можна подовжити.
6.6. Контракт складено у двох примірниках украінською та англійською мовами, які мають однакову юридичну силу для кожній із сторін.


6. OTHER TERMS AND CONDITIONS.
6.1. All the amendments and addendums of the Contract are valid only when issued in writing and signed by both parties, as well as sent by fax.

6.2. Any disputes which may arise from the present Contract shall be settled by amicable way.
6.3. The contract is valid after signing by both parties up to 31.12.201___.

6.4. The Contract can be cancelled by any party on condition that information is given to other party 2 months before in written form.

6.5.The Contract can be prolonged after expiration the period of validity.

6.6. The Contract made in two copies in English and Ukrainian. Both copies are identical and have equal juridical force.


АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТУР ОПЕРАТОРА
Argotour “Ltd.

Zip: 71, Hlubochitskaya str.., Kiev, Ukraine 04050

Official:App 231, 22 Г Simirenka str.., Kiev, Ukraine 03134

Ph./fax +(380 44) 251-82-44 mobile +(380 67) 905-08-61

E-mail: argotour@ukr.net
^ USD

Correspondent Bank:

The Bank of New York Mellon, New York

Correspondent account / USD /: 890-0260-688

S.W.I.F.T of correspondent bank: IRVT US 3N

Beneficiary Bank: Banc OJSC Raiffeisen Bank Aval Kiev, 300335, Leskov street, 9

S.W.I.F.T. of beneficiary bank: AVALUAUKXXX

Beneficiary: Argotour Ltd, Kyiv

Beneficiary account: XXXXXXXXXX
EURO

Correspondent Bank:

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria

Correspondent account / Euro /: 55022305

S.W.I.F.T of correspondent bank: RZBA AT WW

Beneficiary Bank: Banc OJSC Raiffeisen Bank Aval Kiev, 300335, Leskov street, 9

S.W.I.F.T. of beneficiary bank: AVALUAUKXXX

Beneficiary: Argotour Ltd, Kyiv

Beneficiary account: XXXXXXXXXXХ
Від Туроператора
Гусак Олексій

Директор

ADDRESSES, BANK DETAILS OF TOUR OPERATOR
Argotour “Ltd.

Zip: 71, Hlubochitskaya str.., Kiev, Ukraine 04050

Official:App 231, 22 Г Simirenka str.., Kiev, Ukraine 03134

Ph./fax +(380 44) 251-82-44 mobile +(380 67) 905-08-61

E-mail: argotour@ukr.net
^ USD

Correspondent Bank:

The Bank of New York Mellon, New York

Correspondent account / USD /: 890-0260-688

S.W.I.F.T of correspondent bank: IRVT US 3N

Beneficiary Bank: Banc OJSC Raiffeisen Bank Aval Kiev, 300335, Leskov street, 9

S.W.I.F.T. of beneficiary bank: AVALUAUKXXX

Beneficiary: Argotour Ltd, Kyiv

Beneficiary account: XXXXXXXXXX
EURO

Correspondent Bank:

Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria

Correspondent account / Euro /: 55022305

S.W.I.F.T of correspondent bank: RZBA AT WW

Beneficiary Bank: Banc OJSC Raiffeisen Bank Aval Kiev, 300335, Leskov street, 9

S.W.I.F.T. of beneficiary bank: AVALUAUKXXX

Beneficiary: Argotour Ltd, Kyiv

Beneficiary account: XXXXXXXXXX
Tour operator


Olexiy Gusak

Director


Адреси, Банківські реквізити Агента


Від Агента
ADDRESSES, BANK DETAILS OF AGENT

AgentСхожі:

Контракт № contract no iconБіржовий контракт n на купівлю продаж цінних паперів
Положенням про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у процесі приватизації, що належать...
Контракт № contract no iconSpace Application Contract

Контракт № contract no iconЗатверджую директор Аграрної біржі
Брокера-продавця, що діє на підставі договору-доручення від n та довіреності від N, з іншого боку, (далі Сторони), уклали даний форвардний...
Контракт № contract no iconДокументи
1. /Na web-site/Annex A. INSTRUCTIONS TO TENDERERS.pdf
2. /Na...

Контракт № contract no iconКонтракт № о предоставлении услуг
Президента, в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и spd, действующей на основании Свидетельства о регистрации, в дальнейшем «Исполнитель»,...
Контракт № contract no iconКонтракт № г. Луцк «06» апреля 2011г. Общество с ограниченной ответственностью «Вива»
Устава, именуемое в дальнейшем продавец, с одной стороны, и, Республика Беларусь, в лице Директора, действующее на основании Устава,...
Контракт № contract no iconДержавний контракт на виконання державного замовлення на виробництво і розповсюдження телепрограм на 2007 рік
Національна телекомпанія України (далі Виконавець), в особі президента Докаленка В. В який діє на підставі Статуту та ліцензії Національної...
Контракт № contract no iconКонтракт г. Цюрупинск 2011 г. Ооо «Эрфольг-Украина»
Гольберг А. М., действующего на основании Устава с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем покупатель, в лице генерального директора(директора),...
Контракт № contract no iconСправка об условиях кредитования с использованием платежной карты «кредитка универсальная» Contract по договору, инн, фио клиента

Контракт № contract no iconКонтракт
Роботодавець в особі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов