Договір надання послуг № м. Донецьк „01” 2012г. Товариство з обмеженою відповідальністю «консалтиговая компанія «галєка» icon

Договір надання послуг № м. Донецьк „01” 2012г. Товариство з обмеженою відповідальністю «консалтиговая компанія «галєка»НазваДоговір надання послуг № м. Донецьк „01” 2012г. Товариство з обмеженою відповідальністю «консалтиговая компанія «галєка»
Дата конвертації03.08.2014
Розмір48.6 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

ДОГОВІР НАДАННЯ ПОСЛУГ №
м.Донецьк „01” ________2012г.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИГОВАЯ КОМПАНІЯ «ГАЛЄКА» надалі «Виконавець», в особі директора Храчебан Г.В.,що діє на підставі Статуту , з одного боку, та ______________________________________________надалі Замовник, в особі директора _________________, яка діє на підставі Статуту з іншого боку, що в подальшому разом чи окремо будуть іменуватися відповідно Сторони та/або Сторона , уклали цей договір про наступне ( далі – Договір):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов Договору «Виконавець» бере на себе обов’язки по виконанню економічного аналізу господарської діяльності підприємства( далі – Послуги), відповідно Законодавства України по господарству «Замовника».

1.2. «Виконавець» надає інформацію щодо результатів діяльності господарства «Замовника» за другий квартал ___________ року.

2.ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. «Замовник» зобов'язується:

- протягом кожних 10 днів з моменту набрання чинності цим Договором надати Виконавцю документи, необхідні йому для виконання передбачених цим Договором обов'язків. Передача документів оформляється Актом приймання-передачі;

- оплатити надані за цим Договором послуги;

2.2. «Виконавець» бере на себе зобов'язання щодо оцінки економічного потенціалу підприємства

2.2.1. Оцінка майнового стану:

- величина основних засобів і їхня частка в загальній сумі активів;

- коефіцієнт зносу основних засобів;

- загальна сума господарських коштів що перебувають у розпорядженні підприємства.

2.2.2 Оцінка фінансового стану:

- величина власних засобів і їхня частка в загальній сумі джерел;

- коефіцієнт покриття;

- частка власних оборотних коштів у загальній їх сумі;

- частка довгострокових позикових коштів у загальній сумі джерел;

- коефіцієнт покриття запасів.

2.2.3 наявність слабких статей у звітності:

- збитки;

- позички і позики, не погашені в строк;

- прострочені дебіторська та кредиторська заборгованості;

- векселя видані (отримані) прострочені.

2.3. «Виконавець» бере на себе зобов'язання щодо оцінки результативності фінансово-господарської діяльності.

2.3.1 Оцінка прибутковості:

- прибуток;

- рентабельність загальна;

- рентабельність основної діяльності.

2.3.2 Оцінка ефективності використання економічного потенціалу:

- рентабельність авансованого капіталу;

- рентабельність власного капіталу.

2.4. Факт надання послуг «Виконавцем» та отримання їх «Замовником» відображається Актом виконання послуг.

2.4.1. Коли «Замовник» до 15 числа після звітного періоду не надав «Виконавцю» підписаний Акт виконаних послуг,або заперечення по цьому Акту виконаних послуг, послуги вважаються прийнятими.

3.ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ

3.1. «Замовник» виплачує «Виконавцю» винагороду у розмірі 5000 грн.(П’ять тисяч грн. 00 коп).

3.2. Витрати «Виконавця» відшкодуються ним із винагороди, що виплачується «Замовником», якщо інше не буде погоджено Сторонами окремо.

3.3. «Виконавець» залишає за собою право змінювати суму винагородження (інфляція, зміна мінімальної заробітної платі, прожиткового мінімуму та інше.) обґрунтувавши та узгодивши з замовником.

4.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата Послуг здійснюється у безготівковій або в готівковій формах розрахунків.

4.2. Оплата Послуг здійснюється у формі передоплати на умовах та в порядку, передбачених цім Договором.

4.3. У випадку обрання Сторонами розрахунку в порядку передплати за Послуги:

(1) винагорода виплачується «Замовником» у вигляді передплати;

(2) факт здійснення передплати є підставою для «Виконавця» забезпечити, а для «Замовника» – вимагати надання відповідних Послуг.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони не несуть відповідальності за належне виконання своїх обов’язків, згідно договору при виникнині форс мажорних обставин ( як то пожежа, повінь, землетрус, епідемія, епізоотія, набуття юридичної сили актів державних органів, війна та інше)

5.2. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Кожна із Сторін несе свої власні ризики, пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням Договору іншою Стороною, у відповідності з чинним законодавством.

5.4. «Замовник» несе відповідальність за повноту та достовірність наданої документації у строки оговорені даним договором.

5.5. «Виконавець» не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

6.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами у день, вказаний на початку і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

7.ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1.Дія Договору може бути достроково припинена:

1) за взаємною згодою Сторін;

2) з причин, що вказані у п.5.1 Договору;

3) з ініціативи будь – якої із Сторін у випадку порушення іншою Стороною будь – якого зі своїх зобов’язань за Договором;

4) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

8.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Сторони зобов’язані вчасно повідомляти одна одній про зміни місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів та телексу, керівників підприємств, статутних документів, зміну форми власності та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань за ним.

8.2. Усі домовленості Сторін, які будь-яким чином встановлюють нові взаємні зобов’язання Сторін, а також змінюють або припиняють зобов’язання Сторін за Договором або пов’язані з його виконанням, повинні буди виконані в письмовій формі і підписані Сторонами. Такі домовленості є невід’ємною частиною Договору.

8.3.Усі суперечки Сторін з Договору або у зв’язку з ним, які не вдалося вирішити шляхом мирних переговорів, розглядатимуться господарським судом, згідно чинного законодавства.

8.4. Договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для Замовника та Виконавця.

8.5. У випадках, не передбачених договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.6. Кожна із Сторін несе власні підприємницькі ризики. В тому числі Виконавець несе ризики, пов’язані з ненаданням або неналежним наданням Послуг Замовнику, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили відповідно до п.5.1. Договору.

8.7. На момент укладення цього Договору «Виконавець» є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

9.МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

ТОВ «»


, м., вул.

ЄДРПОУ;

Пот.рах.№, в;МФО 334635;

Св-во №; ІПД №

Тел...

ПідписиЗа замовника

Керівник ___________/____________/
М. П.

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «Консалтингова компанія «ГАЛЄКА»

83114, м. Донецьк, вул. Університетска, 78/78

ЄДРПОУ 36512549

Пот.рах № 26005175192520 в Дон. від. «Октябрьське» РУ ПриватБанка, МФО 33549

(062)345-23-20

сторінЗа виконавця

Керівник ____________/Г.В.Харачебан/М. П.Схожі:

Договір надання послуг № м. Донецьк „01” 2012г. Товариство з обмеженою відповідальністю «консалтиговая компанія «галєка» iconДоговір про надання інформаційних послуг м. Харків “ ” 201 року Товариство з обмеженою відповідальністю „консильери прайм”
Товариство з обмеженою відповідальністю „консильери прайм”, іменоване надалі Виконавець, в особі директора Пономаря Романа Миколайовича,...
Договір надання послуг № м. Донецьк „01” 2012г. Товариство з обмеженою відповідальністю «консалтиговая компанія «галєка» iconДоговір про надання рекомендацій № в
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сортіс» (далі – Компанія), в особі Директора Антоненка Володимира Степановича, який діє...
Договір надання послуг № м. Донецьк „01” 2012г. Товариство з обмеженою відповідальністю «консалтиговая компанія «галєка» iconДоговір № м. Київ 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, встановленого чинним законодавством...
Договір надання послуг № м. Донецьк „01” 2012г. Товариство з обмеженою відповідальністю «консалтиговая компанія «галєка» iconДоговір № xxxcontractidxxx про надання послуг
Товариство з обмеженою відповідальністю “1 гб”, надалі “Виконавець”, в особі директора Юрчишиної Галини Анатоліївни, що діє на підставі...
Договір надання послуг № м. Донецьк „01” 2012г. Товариство з обмеженою відповідальністю «консалтиговая компанія «галєка» iconДоговір про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю
України вирішили заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю " " (надалі іменується "Товариство"), на нижчевикладених умовах,...
Договір надання послуг № м. Донецьк „01” 2012г. Товариство з обмеженою відповідальністю «консалтиговая компанія «галєка» iconДоговір № xxxcontractidxxx про надання послуг
Товариство з обмеженою відповідальністю “1 гб”, надалі “Виконавець”, в особі директора Юрчишиної Галини Анатоліївни, що діє на підставі...
Договір надання послуг № м. Донецьк „01” 2012г. Товариство з обмеженою відповідальністю «консалтиговая компанія «галєка» iconДоговір купівлі-продажу № місто Кривий Ріг Дата укладення: 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест» (надалі іменується «Постачальник»), в особі Директора Рудича Володимира Василійовича,...
Договір надання послуг № м. Донецьк „01” 2012г. Товариство з обмеженою відповідальністю «консалтиговая компанія «галєка» iconДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "укрстандарт"
Договір надання послуг № м. Донецьк „01” 2012г. Товариство з обмеженою відповідальністю «консалтиговая компанія «галєка» iconДоговір № про надання посередницьких послуг м. Київ 2011 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Тревел профешнл груп» (надалі – Агент)
Генерального директора Гетманцевої Олени Дмитрівни, яка діє на підставі Статуту, ліцензія Державної служби туризму І курортів України...
Договір надання послуг № м. Донецьк „01” 2012г. Товариство з обмеженою відповідальністю «консалтиговая компанія «галєка» iconДоговір надання послуг № м. Донецьк „01” 2012р
Замовник, в особі директора,що діє на підставі Статуту з іншого боку, що в подальшому разом чи окремо будуть іменуватися відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов