Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму icon

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірмуНазваЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму
Дата конвертації03.08.2014
Розмір79.08 Kb.
ТипЗвіт
скачать >>>

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Східно-Кримська фондова компанія»

станом на 31 грудня 2012 року

Феодосія - 2013

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Таврія - аудит»

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Свідоцтво про державну реєстрацію № 1 882 120 0000 011525 від 13.01.1998р.

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність № 1879 видане Аудиторською палатою України 26.01.2001р. термін дії: до 04.11.2015р.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів серія АБ № 000327 видане державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27.03.2007р. термін дії: до 04.11.2015р. Рішення АПУ до включення в Перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту № 262/3 від 20.12.2012р.

Сертифікат аудитора серії А № 006765 виданий Аудиторською палатою України 23.12.2010р. термін дії: до 23.12.2015р.

Місцезнаходження юридичної особи

95034, АРК м.Сімферополь вул.. Шполянської, буд..15

Код за ЕДРПОУ 13543179

Телефон 38 (0652)70-35-40 38 (0652)54-70-19

38 (050)398-71-78

^ Основні відомості про товариство

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія»

Код за ЕДРПОУ

24862692

Місцезнаходження (юридична і фактична адреси)

98100, АР Крим, м. Феодосія, вул. Перемоги, 2

98100, АР Крим, м. Феодосія, вул. Перемоги, 2

Дата державної реєстрації

Підприємство зареєстроване 16.05.1997 р., Свідоцтво серії АОО № 440171

Основні види діяльності 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

^ Опис аудиторської перевірки

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно - правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.| Фінансова звітність ТОВ «СКФК» підготовлена згідно Облікової політики ТОВ «СКФК».

Керуючись власним досвідом і знанням діяльності клієнта, застосовуючи оцінний метод визначення ступеня рівня істотності помилок і аудиторського ризику, даючи висновок про повну вірогідність даних бухгалтерського балансу, уважаю що в даній перевірці існує середній аудиторський ризик і рівень істотності помилки, що може втримуватися у фінансовій звітності клієнта, не перевищує 5% валюти балансу.
^ Підстава для висловлювання умовно-позитивної думки

Підставою для висловлювання умовно-позитивної думки аудитора є те, що аудитор не має можливості отримати достатні й прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки по ТОВ «Східно-Кримська фондова компанія».

^ Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться вище «Підстава для висловлювання умовно-позитивної думки» фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «СКФК» станом на 31 грудня 2012р. та її фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою - П(С)БО України, та відповідно вимогам діючого законодавства України. Валюту балансу на 31.12.2012 р. – 8 907 тис. грн. - підтверджуємо.

^ Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Розрахунок вартості чистих активів товариства за 2012 рік зроблений у відповідності зі статтею 155 п.3 Цивільного кодексу України й Методичних рекомендацій з визначення вартості чистих активів товариств. Вартість чистих активів товариства в 2012 році відповідає вимогам законодавства, тому що вартість чистих активів має значення 8862 тис. грн., тобто вище суми статутного капіталу товариства на 1362 тис. грн.

^ Розкриття інформації про власний капітал

Власний капітал Товариства складає станом на 31.12.12 року -- 7 500 тис.грн.

Структура власного капіталу Товариства

№ з/п

Найменування

31.12.12

1

Статутний капітал

7 500

2

Інший додатковий капітал

4641

3

Непокритий збиток (нерозподілений прибуток)

(3 279)

ИТОГО

8862

Статутний капітал товариства в сумі 7 500 000 , оплачений у повному обсязі та відображень у стор. 300 гр. 4 балансу.

Додатковий капітал товариства сформований за рахунок коштів індексації майна, сума додаткового капіталу на 31.12.2012 року, відображені в стор.320 гр.4 фінансової звітності і становить 4641 тис. грн.

Непокриті збитки за станом на 31.12.2012 року відображені у фінансовій звітності (стор.350 гр.4) у сумі -3 279 тис. грн.

Розкриття інформації про зобов’язання

Товариство довгострокових зобов'язань станом на 31 грудня 2012 року не має.

Поточні зобов'язання в бухгалтерському обліку відображалися товариством по сумі погашення відповідно до вимог П(С)БО 11 «Зобов'язання», затвердженими наказом Мінфіну України від 31.01.2000р. №20.

Фінансовий стан Товариства

Станом на 31.12.12 р. платоспроможність і фінансова стійкість ТОВ «СКФК» характеризується наступними показниками:

Показники

Рівень показника

на 01.01.12 р.

на 31.12.12 р.

відхилення

Нормативне значення

1.Коефіцієнт загальної ліквідності

33,61

108,85

75,24

1,0 – 2,0

2.Коефіцієнт абсолютної ліквідності

16,22

47,00

30,78

0,25 – 0,5

3.Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії)

0,98

0,99

0,01

0-25 – 0,5

4.Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)

0,02

0,01

-0,01

< 1 зменшення

5.Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,97

0,99

0,02

> 0,1

6.Рентабельність активів

-0,00084

-0,00072

-0,00012

> 0 збільшення

^ Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта покриття, коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнта абсолютної ліквідності та чистого оборотного капіталу.

^ Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) Товариства у 2012 році складає 75,24, за нормативом більше 1.

Коефіцієнт показує, що короткострокові зобов’язання можуть бути погашені за рахунок поточних активів. Поточні активи перевищують по величині поточні зобов’язання, і характеризує про достатність поточних активів Товариства для сплати своїх зобов’язань.

^ Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. У 2012 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності складає 30,78 (нормативне значення більше 0) і характеризує, що Товариство спроможне погасити свою заборгованість грошовими коштами.

^ Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта платоспроможності (автономії), коефіцієнта фінансування та коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами.

^ Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Коефіцієнт фінансової стійкості Товариства у 2012 році складає 0,99, за нормативом вище ніж 0,5. Це свідчить, що більша частина активів Товариства фінансується за рахунок власних коштів.

^ Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів.

У 2012 році коефіцієнт фінансування Товариства складає 0,01, за нормативом менш 1, і характеризує про незалежність Товариства від залучених коштів.

^ Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами розраховується як відношення величини чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів підприємства і показує забезпеченість підприємства власними оборотними засобами.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами Товариства у звітному періоді складає 0,99, за нормативом більше 0,1.

^ Коефіцієнт рентабельності активів показує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи підприємства і розраховується як відношення чистого прибутку до активів.У 2012 р. коефіцієнт рентабельності активів має від’ємне значення і складає -0,00072.

Аналізуючи показники фінансового стану можливо зробити такі висновки.

Товариство фінансово стійке, ліквідне, платоспроможне. Товариство не окупає витрати виробництва. Зменшення рівня рентабельності активів може свідчити про падаючий попит на послуги підприємства й про пере нагромадження активів.Схожі:

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму iconПримітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року Загальні положення Товариство з обмеженою відповідальність «Східно – кримська фондова компанія»
Тов «Східно-кримська фондова компанія» Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27. 03. 07 року №565 тов „Українська аудиторська компанія „Кредо”...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності пат «луцькпластмас» за станом на 31 грудня 2011 року державній комісії з цінних паперів та фондового ринку Акціонерам товариства
«Серко» (код за єдрпоу 20135311), свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм від 26 січня 2001 року №0383, проведено аудиторську...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму iconАудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної
Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму iconПо фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2012 рік
Аудиторський висновок здійснено на підставі Договору від 25. 02. 13 р. №9 між тов аудиторська фірма “кмк” та тов “Київська фондова...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму iconПо фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2011 рік
Аудиторський висновок здійснено на підставі Договору від 02. 03. 12 р. №54 між тов аудиторська фірма “кмк” та тов “Київська фондова...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму iconЗвіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерів
Аудиторський висновок наданий для акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «аеліта», Національної комісії,...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму iconЗвіт щодо фінансової звітності
Тов "Фінансова компанія "Укрстандарт", що додається, яка включає баланс станом на 31. 12. 2011. р., звіт про фінансові результати,...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму iconЗвіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3
Облікові принципи Банку та їх адекватність вимогам нормативно-правових актів Національного банку України 5
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму iconЗвіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості
Акб «правекс-банк» за період з 01. 01. 2006 по 31. 12. 2006 з метою підтвердження достовірності фінансової звітності за станом на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов