Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року Загальні положення Товариство з обмеженою відповідальність «Східно – кримська фондова компанія» icon

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року Загальні положення Товариство з обмеженою відповідальність «Східно – кримська фондова компанія»НазваПримітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року Загальні положення Товариство з обмеженою відповідальність «Східно – кримська фондова компанія»
Дата конвертації03.08.2014
Розмір328.69 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

ТОВ «Східно-кримська фондова компанія» Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік


Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року
1. Загальні положення

Товариство з обмеженою відповідальність «Східно – кримська фондова компанія» («Підприємство») засноване у 1997 р. як Товариство з обмеженою відповідальність «Східно – кримська фондова компанія».

Основними видами діяльності, якими займається товариство, є: брокерська діяльність , дилерська діяльність та депозитарна діяльність.

Місце знаходження підприємства: АР Крим, м. Феодосія, вул. Перемоги, буд.2

Валютою звітності є гривня. Звітність подано в тисячах гривень.

Кількість працівників станом на 31 грудня 2013 р. складала 19 осіб.
^ 2. Перехід до МСБЗ

Фінансові звіти ТОВ «Східно – кримська фондова компанія» за 2013 рік було приведено у відповідність з пра­вилами, опублікованими Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та Законом України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття 121. Застосування міжнародних стандартів.

Дата переходу на МСФЗ - 1 січня 2013 року, яка є початком першого порівняльного періоду, представленого у фінансовій звітності, складеної відповідно до МСФЗ.

При підготовці попередньої фінансової звітності відповідно до МСФЗ 1 Товариство застосувало всі обов'язкові і деякі необов'язкові правила першого застосування МСФЗ, чинні на 31 грудня 2013 року.

У відповідності до МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» перша фінансова звітність організації за МСФЗ включає порівняльну інформацію відповідно до МСФЗ за 2012 рік.

При складанні фінансової звітності відповідно до МСФЗ вперше фінансова звітність ТОВ «Східно – кримська фондова компанія» підготовлена ​​так, як якщо б фінансова звітність завжди готувалася у відповідності з МСФЗ та інтерпретаціями, які були дійсні для 2013 року. При застосуванні МСФЗ в перший раз ТОВ «Східно – кримська фондова компанія» застосовує діючі МСФЗ та інтерпретації з ретроспективним ефектом для 2012 року.

Зміни, пов’язані з переходом на МСБЗ, були відображені шляхом коригувань відповідних статей балансу у кореспонденції з нерозподіленим прибутком (статтями капіталу) на початок 2013 року, та окремо були відображені коригування, пов’язані з виправленням помилок.
^ Звірка балансу (звіту про фінансовий стан), складеного згідно П (С) БО та балансом складеним згідно МСФЗ за 2012 рік.

Відповідно до пункту 24 МСФЗ (IFRS) 1 Товариство надає звірку капіталу, відображеного згідно П (С) БУ на 01.01. 2013 року і пояснення суттєвих коригувань звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2012 року. Результати коригувань у зв'язку з відмінностями в обліковій політиці у відповідності з МСФЗ та до початку застосування МСФЗ визнаються в нерозподіленому прибутку на дату переходу на МСФЗ. При цьому виключено з початкового балансу, відповідно до МСФЗ, статті, визнані у відповідності з П(С)БУ, які не підлягають кваліфікації для визнання як актив або зобов'язання згідно з МСФЗ.

Оцінка впливу відмінностей між МСФЗ та П (С) БО на величину власного капіталу за порівняльний період 31.12.2012 року.

Тис.грн


Назва статтті Балансу

За П(С)БО на

31.12.11р.


Коригування

За МСФЗ на 01.01.2013

Зареєстрований капітал

7500

 

7500

Додатковий вкладений капітал 

4641

-4641(1)

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

-3279

 -615(2)

-3894

Основніх засобіб: в т.ч.

3558

1783(3)

5341

- первісна вартість (в розрахунок не включається)

6049

3484

9533

- знос (в розрахунок не включається)

2491

1701

4192

Витрат майбутніх періодів

 2

-2(4)

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

134

2(4)

136

Інші довгострокові фінансові інвестиції

438

-11(5)

427

Поточні фінансові інвестиції

2101

-260(6)

1841

Інша поточна дебіторська заборгованість

2637


-344(7)

2293

Рекласифікація дооцінки активів

 

4641(8)

4641

^ Всього за П(С)БО

17731

554

 

Всього за МСФО

 

 

18285


Пояснення до узгодження власного капіталу на дату переходу на МСФЗ

1;3;

8.

Додатковий капітал: При першому застосуванні МСФЗ Товариство використовувало справедливу вартість основних засобів як доцільну собівартість всіх класів основних засобів. Таким чином, приріст вартості від переоцінки у сумі 4641 тис. грн., розрахованої згідно П(С)БО не визнається в попередньої фінансової звітності за МСФЗ. Рекласифікація дооцінки активів в капітал дооцінки. За МСФЗ була проведена переоцінка основних засобів на суму 1783 тис. грн.. та відображена загальною сумою в капіталі у дооцінках в сумі 6424 тис. грн..


2

Результат коригувань які вплинули на величину непокритих збитків підчас трансформації з бухгалтерського обліку, що вівся по П(С)БО станом на 31.12.2012р., у відповідності до МСФЗ станом на 01.01.2013р.

4

Проведена рекласифікація витрат майбутніх періодів та дебіторської заборгованість за роботи, послуги.

5;
6

Переоцінені поточні фінансові активи станом на 01.01.2013р. були відображені за справедливою вартістю у відповідності до МСФЗ, що призвело до зменшення вартості на 260 тис. грн.. Списані інші довгострокові фінансові інвестиції які не відповідають критеріям признання активів в сумі 11 тис. грн..


7

Довгострокова дебіторська заборгованість відображена у фінансовій звітності за справедливою вартістю, що також вплинуло на зміну непокритих збитків станом на 01.01.2013р. в сумі 344 тис. грн..
^ Звірка звіту про прибутки та збитки

Відповідно до пункту 24 МСФЗ (IFRS) 1 Товариство надає звірку загального сукупного доходу за МСФЗ за самий останній період останньої річної фінансової звітності в порівнянні з П(С)БО.

Основний вплив на чистий прибуток Товариства є таким: Тис.грн.


Стаття

2013 рік

Коригування

Прибуток

Чистий прибуток згідно з П(С)БО

 

-372

Інша поточна дебіторська заборгованість

1

-265


Всього змін при трансформації

 

-265

Зміни у відстроченому оподаткуванні

 

 

Чистий прибуток згідно с МСФЗ

 

-637


Пояснення до узгодження власного капіталу на дату закінчення останнього періоду, представленого в останньої річної фінансової звітності, складеної відповідно П(С)БО (31.12.2013р.) при переході на МСФЗ.

1

Довгострокова дебіторська заборгованість в бухгалтерському обліку, що ведеться за П(С)БО обліковується за поточною вартістю. При складані фінансової звітності за МСФЗ довгострокова дебіторська заборгованість відображена за справедливою вартістю, що також вплинуло на зміну непокритих збитків станом на 31.12.2013р. в сумі 265 тис. грн..^ Звіт про рух грошових коштів

Перехід на МСФЗ не привів до коригувань у звіті про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, у зв'язку з відсутністю помилок у формуванні потоків грошових коштів.
^ Розкриття інформації, наведеної у фінансовій звітності компанії за 2013 рік

Звітність компанії за 2013 рік по МСФО була підготовлена шляхом її трансформації з бухгалтерського обліку, що вівся по П(С)БО, у відповідності до МСФО із застосуванням принципів облікової політики, зазначених нище.
Використання оцінок та припущень

При підготовці фінансової звітності Підприємство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості та справедливої вартості інвестиційних активів.

Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення невизначеності оцінок на дату балансу, які мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів та зобов'язань протягом наступного фінансового періоду, представлені таким чином:

тис. грн.
31.12.2013

Інша поточна дебіторська заборгованість 1 947

Поточні фінансові інвестиції 1 572

Функціональна валюта

Функціональною валютою фінансової звітності Підприємства є українська гривня.
^ 3. Істотні положення облікової політики ТОВ «Східно – кримська фондова компанія»
Визнання та оцінка фінансових інструментів

Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою переходу права володіння, щодо фінансового зобов’язання за датою розрахунку. Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів здійснюється за МСБО 28 «Облік інвестицій в асоційовані підприємства». Вартість довгострокових фінансових інвестицій наводиться в балансі по статті «Довгострокові інші фінансові інвестиції». Результати переоцінки довгострокових фінансових інвестицій, доступних для продажу, як фінансових інструментів згідно МСФЗ відображаються у складі власного капіталу.

Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів:

    • фінансові зобов'язання

    • фінансові активи

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Підприємство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.
Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.
Резерви.

Резерви нараховуються в момент виникнення юридичних або набутих практикою зобов’язань, коли настає момент, коли перед компанією виникають юридичні або набуті практикою зобов’язання, які зумовлені фактами, що вже мали місце, якщо існує висока вірогідність того, що в майбутньому компанія повинна буде передати свої ресурси на погашення згаданих зобов’язань, які до того ж можна достовірно оцінити.

За попередні періоди не було виявлено безнадійних або сумнівних боргів і тому необхідності в корегуваннях не було. На кожну звітну дату компанія оцінює рівень сумнівних боргів та робить корегування резерву сумнівних боргів.

Забезпечення виплат персоналу не нараховуються.
Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Згідно МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи» підприємство формує резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
Фінансові зобов'язання

Кредити банків

Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Підприємство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно
Основні засоби

Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, застосовує МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» та (IAS) 38 «Нематеріальні активи»

Первісно Підприємство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів.

МСФО 16 не визначає одиницю виміру, яка повинна використовуватися для визнання, тобто, що саме становить об'єкт основних засобів. Таким чином, при використанні критеріїв визнання стосовно конкретної ситуації, в якій знаходиться підприємство, потрібно професійне судження. Товариство оцінює всі свої витрати, що відносяться до основних засобів, керуючись цим принципом визнання в міру виникнення таких витрат. Такі витрати включають витрати, понесені спочатку у зв'язку з придбанням або будівництвом об'єкта основних засобів, а також витрати, понесені згодом у зв'язку з добудовою, частковим заміщенням або обслуговуванням цього об'єкта

^ Подальші витрати.

Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

^ Амортизація основних засобів.

Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінійним методом.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Амортизацію активу припиняється, починаючи з більш ранньої з двох дат: дати переведення до складу активів, призначених для продажу (або включення до складу ліквідаційної групи, яка класифікується як утримувана для продажу) відповідно до МСФЗ (IFRS) 5 або дати припинення визнання активу. Відповідно, нарахування амортизації не припиняється в разі простою активу або припинення активного використання активу, за винятком випадків, коли актив повністю амортизований. Вибір методу амортизації та попередня оцінка строку корисного використання активів виробляються на основі професійного судження.

Строк корисного використання активу визначається з точки зору передбачуваної корисності активу для підприємства. Оцінка строку корисного використання активу проводиться із застосуванням професійного судження, заснованого на досвіді роботи підприємства з аналогічними активами.

Метод амортизації, застосований до активу, повинен переглядатися принаймні
на кінець кожного звітного року і, в разі значної зміни в передбачуваній структурі
споживання майбутніх економічних вигод, утілених в активі.
Зменшення корисності основних засобів

На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу

Підприємство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Необоротні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
Податки на прибуток

Керуючись (IAS) 12 «Податки на прибуток» витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Підприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань.
Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання, згідно МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи»

Підприємство визнає забезпечення, якщо:

a) суб’єкт господарювання має існуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події;

б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для і виконання зобов’язання;

в) можна достовірно оцінити суму зобов’язання.

У разі невиконання зазначених умов забезпечення не визнається.

Підприємство визнає зобов’язання:

a) у разі, коли ймовірніше, що існуюче зобов’язання існувало на кінець звітного періоду, суб’єкт господарювання визнає забезпечення (якщо задоволено критерії визнання);

б) у разі, коли ймовірніше, що існуюче зобов’язання не існувало на кінець звітного періоду, суб’єкт господарювання розкриває інформацію про умовне зобов’язання, якщо можливість вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою.

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, оскільки це може спричинити визнання доходу, який може бути ніколи не отриманим. Проте, коли з’являється цілковита впевненість у отриманні доходу, тоді пов’язаний з ним актив не є умовним активом і його визнання є належним.

Інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.
Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Підприємство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземною валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

Прийняття нових стандартів.

При складанні фінансової звітності Підприємство застосувало всі нові і змінені стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули чинності на 31 грудня 2013 року, у тому числі МСБО 1 "Подання фінансової звітності" у новій редакції. У відповідності до вимог МСБО 1 Підприємство подаватиме інформацію про сукупний дохід у одному звіті — Звіті про сукупний дохід.


Стандарт/інтерпретація

Набули чинності для

річних облікових періодів,

що починаються з або після

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти: класифікація та оцінка"

(переглянутий у 2010 році)


01.01.2013р.

МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність"

(випущений у травні 2011 року)

01.01.2013р.

МСФЗ 11 "Спільні угоди" (випущений у травні 2011 року)

01.01.2013р.

МСФЗ 12 "Розкриття інформації за інвестиціями в інші компанії"

(випущений у травні 2011 року)


01.01.2013р.

МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості"

(випущений у травні 2011 року)

01.01.2013р.

МСБО 1 "Подання фінансової звітності"

01.07.2012р.

МСБО 19 "Виплати працівникам"

01.01.2013р.

МСБО 27 "Консолідована та окрема фінансова звітність"

01.01.2013р.

МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства"

01.01.2013р.

Керівництво оцінило вплив застосування МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", МСФЗ 11 "Спільні угоди", МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості", МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства". Що стосується інших стандартів та інтерпретацій, то, на думку керівництва, їх прийняття істотно не вплинуло на фінансову звітність компанії.


^ 4. Дохід від реалізації
Аналіз

2013

Чистий дохід від реалізації послуг

1201Всього доходи від реалізації

1201


^ 5. Собівартість реалізації
Аналіз

2013

Собівартість реалізованих послуг

1006

Адміністративні витрати

212

Матеріальні витрати

109

Витрати на персонал

276

Амортизація

269

Інші витрати

10

Всього

1882


^ 6. Інші доходи, інші витрати
Інші доходи

2013

Дохід від операційної оренди

81

Інші доходи

191

Всього

272


^ 7. Інші фінансові доходи та витрати


Аналіз

2013

Процентні отримані

19

Дивіденди отримані

18

Всього доходів інших фінансових

37


^ 8. Узгодження податку на прибуток поточного року та прибутку у Звіті про фінансові результати

Прибуток

на кінець 2013

тис. грн.

%

Прибуток до оподаткування

-637
^ Всього прибуток до оподаткування

-637
Податкова ставка
19


Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.
^ 9. Збитки від необоротних активів, призначених для продажу.
Станом на 31.12.2013 підприємство не має необоротних активів, призначених для продажу


^ 10. Основні засоби

За історичною вартістю

Будівлі

Машини та обладнання

Транспорт

^ Меблі та прилади

Інше

Всього

1

2

3

4

5

6

7

^ Первісна (переоцінена) вартість

Первісна та переоцінена вартість на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2013

7971

169

1215

144

34

9533

Надходження
4


4

вибуття
6
4

1

11

^ На 31 грудня 2013 року

7971

167

1215

140

33

9526

В тому числі:

- за собівартістю

- за переоціненою вартістю7971


1671215


140


33340

9186

^ Знос основних засобів

Накопичена амортизація на 01.01.2013р.

2990

168

887

115

32

4192

Нарахування амортизація за рік

197

3

59

7

1

267

Списано внаслідок вибуття
6
4

1


11

^ На 31 грудня 2013 року

3187

165

946

118

32

4448

^ Балансова вартість

31 грудня 2013 року

4784

2

269

22

1

5078


11. Запаси

Аналіз

31 грудня 2013

Виробничі запаси (за історичною собівартістю)

5

Товари (за чистою вартістю) реалізації)

4

Всього запаси

9

Станом на 31 грудня 2013 року підприємство не визнало знецінення запасів.
^ 12. Торговельна та інша дебіторська заборгованість

Аналіз

31 грудня 2013

Торговельна дебіторська заборгованість

188

Розрахунки з бюджетом

1

Інша дебіторська заборгованість

1947

^ Чиста вартість торговельної дебіторської заборгованості

2136

Дебіторська заборгованість підприємства не має забезпечення.
^ 13. Грошові кошти

Аналіз

31 грудня 2013

Каса та рахунки в банках, грн.

198

Каса та рахунки в банках, дол. США

0

Всього

198


^ 14. Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2013 року зареєстрований та сплачений капітал складає 7500 тис. грн..
15. Капітал у до оцінках

Станом на 31 грудня 2013р. капітал у до оцінках необоротних активів складає 6424 тис.грн.

^ 16. Довгострокові позики

Довгострокові зобов’язання станом на 31 грудня 2013 року у Товариства відсутні.


17. Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Аналіз
31 грудня 2013

Торговельна кредиторська заборгованість
9

Заробітна плата та соціальні внески
20

З бюджетом
3

Інші
2

Всього кредиторська заборгованість
34


^ 18. Умовні зобов'язання.

Судові позови

Проти Підприємства, та самим Підприємством не подано судових позовів.
Оподаткування

Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, ймовірно, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Підприємство сплатило усі податки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
Економічне середовище

Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення.

Керівництво Підприємства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Підприємство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.
Знецінення національної валюти

Національна валюта - українська гривня („грн") - знецінилася у порівнянні з основними світовими валютами. Офіційні обмінні курси, які встановлюються Національним банком України, в 2013 році уповільнилися. Але знецінення гривні та нестабільне становище на Фондовому ринку країни, що є важливим для діяльності Підприємства, значно уповільнює фінансовий розвиток та не сприятливо впливає на стабілізацію діяльності підприємства.
Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Підприємства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Підприємства, спрямованих різними країнами на досягнення економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Підприємству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
^ 19. Розкриття інформації про пов'язані сторони

Станом на 31 грудня 2013р. У Товариства відсутні пов’язані особи які мали б суттєвий вплив на розвиток та діяльність підприємства.
^ 20. Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основні фінансові інструменти підприємства включають торгову кредиторську заборгованість, банківські кредити. Основною ціллю даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Підприємства. Також Підприємство має інші фінансові інструменти, такі як: дебіторська заборгованість за наданими позиками, торгова дебіторська заборгованість, довгострокові фінансові активи, фінансові активи для продажу та грошові кошті.

На підприємстві було розроблене «Положення про систему управління ризиками». Основні ризики які можна виділити: кредитний ризик; системний ризик; ризик ліквідності; ринковий ризик який включає в себе: валютний, фондовий ризики. Основною ціллю управління ризиками являється забезпеченість відповідності між рівнями ризику який приймається (і можливою величиною втрат) та капіталом Товариства.

Політика управління ризиками включає наступне:

^ Кредитний ризик

Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу.

^ Системний ризик

Ризик, на який впливає становище економіки в цілому, та відображається на прибутковості цінних паперів та фінансових інструментах, які обертаються на ринку цінних паперів, викликані кон’юктурой і особливостями ринку, на якому Товариство здійснює свою діяльність.

^ Ризик ліквідності

Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

^ Ринковий ризик

Поточний та майбутній ризик збитків, який виникає в результаті неблагоприємних змінах в цінах або ринковій вартості цінних паперів чи інших фінансових інструментів, включаючи зміни процентних ставок.

^ Фондовий ризик

Ризик збитків внаслідок неблагоприємних змін ринкових цін на фондові цінності торгового портфелю під впливом факторів пов’язаних як з емітентом фондових цінностей, так і загальними коливаннями ринкових цін на фінансові інструменти.

^ Валютний ризик

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Підприємство контролює валютний ризик шляхом управління валютною позицією.
^ 21. Справедлива вартість фінансових інструментів

Тис.грн.

Аналіз

Балансова вартість

^ Справедлива вартість

2013

2013

1

2

4

Торговельна дебіторська заборгованість

188

188

Грошові кошти та їх еквіваленти

198

198

Дебіторська заборгованість за наданими позиками

1947

1947

Поточні фінансові інвестиції

1572

1572

Довгострокові інші фінансові інвестиції

427

427

Торговельна кредиторська заборгованість

9

9

Вартість всіх фінансових інструментів відображена в фінансовій звітності за справедливою вартістю.
^ Події після Балансу

ТОВ «Східно – кримська фондова компанія» визнає коригувальні події після закінчення звітного періоду, включаючи відповідні розкриття, для відображення коригувальних подій після закінчення звітного періоду (після звітної дати), але до дати випуску фінансової звітності. Станом на 31 грудня 2013 року до дати випуску фінансової звітності – корегуючих подій не було.

Директор _________________________ Смородський Ігор Іванович


Головний бухгалтер _________________________ Мельницька Наталія Валодимирівна


Схожі:

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року Загальні положення Товариство з обмеженою відповідальність «Східно – кримська фондова компанія» iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року Загальні положення Товариство з обмеженою відповідальність «Східно – кримська фондова компанія» iconЗвіт щодо фінансової звітності
Тов "Фінансова компанія "Укрстандарт", що додається, яка включає баланс станом на 31. 12. 2011. р., звіт про фінансові результати,...
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року Загальні положення Товариство з обмеженою відповідальність «Східно – кримська фондова компанія» iconПо фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2012 рік
Аудиторський висновок здійснено на підставі Договору від 25. 02. 13 р. №9 між тов аудиторська фірма “кмк” та тов “Київська фондова...
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року Загальні положення Товариство з обмеженою відповідальність «Східно – кримська фондова компанія» iconПо фінансовій звітності товариства з обмеженою відповідальністю “Київська фондова компанія” щодо фінансового стану за 2011 рік
Аудиторський висновок здійснено на підставі Договору від 02. 03. 12 р. №54 між тов аудиторська фірма “кмк” та тов “Київська фондова...
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року Загальні положення Товариство з обмеженою відповідальність «Східно – кримська фондова компанія» icon02/11 від «11» березня 2011 року
Згідно з договором №02/11 від «20» січня 2011 року нами було проведено аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства...
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року Загальні положення Товариство з обмеженою відповідальність «Східно – кримська фондова компанія» iconДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "укрстандарт"
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року Загальні положення Товариство з обмеженою відповідальність «Східно – кримська фондова компанія» iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності пат «луцькпластмас» за станом на 31 грудня 2011 року державній комісії з цінних паперів та фондового ринку Акціонерам товариства
«Серко» (код за єдрпоу 20135311), свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм від 26 січня 2001 року №0383, проведено аудиторську...
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року Загальні положення Товариство з обмеженою відповідальність «Східно – кримська фондова компанія» iconДоговір № м. Київ 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, встановленого чинним законодавством...
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року Загальні положення Товариство з обмеженою відповідальність «Східно – кримська фондова компанія» iconЗвіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості
Акб «правекс-банк» за період з 01. 01. 2006 по 31. 12. 2006 з метою підтвердження достовірності фінансової звітності за станом на...
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року Загальні положення Товариство з обмеженою відповідальність «Східно – кримська фондова компанія» iconІнформація емітента цінних паперів за 2011 рік Загальні відомості
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "аелiта"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов