Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра icon

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавраНазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Дата конвертації16.01.2013
Розмір111.95 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>


Приватний вищий навчальний заклад
Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)


РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи


Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра

з напряму 0501 „Економіка і підприємництво”

за фаховим спрямуванням 6.050100 „Облік і аудит”,

6.050100 „Економіка підприємства”,

6.050100 „Маркетинг”,

6.050100 „Економічна кібернетика;

6.050100 “Маркетинг”;

та з напряму 0502 „Менеджмент”

за фаховим спрямуванням 6.050200 „Менеджмент організацій”.


Харків

Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!

ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог Варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” підготовки бакалавра з напряму 0501 „Економіка і підприємництво” за фаховим спрямуванням 6.050100 „Облік і аудит”, 6.050100 „Економіка підприємства”, 6.050100 „Маркетинг”, 6.050100 „Економічна кібернетика”; та з напряму 0502 „Менеджмент” за фаховим спрямуванням 6.050200 „Менеджмент організацій”.

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою гуманітарних та соціально-економічних дисциплін протоколом № 1 від 2006.09.05.

 3. УКЛАДАЧ: Гуц Т.Є., ст. викладач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

 4. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: Лимар Я.О., зав. кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін- Харків: ХІНЕМ. - . - 8 с.

ЗМІСТ


Вступ

4

1 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт

4

2 Завдання до контрольної роботи

4

Рекомендована література

8ВСТУП

Контрольна робота є формою самостійного опанування студентами заочного відділення навчального матеріалу окремих тем курсу у формі домашньої письмової роботи з метою відпрацювання вмінь та навичок аналітичного мислення що до лекційного матеріалу і опрацьованої літератури.


^ 1 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт

Основними цілями виконання контрольної роботи з дисципліни "Регіональна економіка" є такі:

 • закріпити і поглибити теоретичні знання студентів-заочників з основних питань сучасного стану дисципліни;

 • мати навики та вміння самостійно підбирати необхідні матеріали із літературних джерел;

 • прищепити студентам вміння самостійно викладати актуальні питання вивчаємої дисципліни, основних положень її теоретичних проблем, викладання своєї точки зору або позиції на основі вивчення матеріалу дисципліни.

Головна задача студента – контрольна робота повинна бути самостійною роботою, матеріал логічно пов’язаний з економічними процесами і екологічними явищами, що мають місце в суспільстві на сучасному етапі.

Вибір варіанту проходить на заняттях установочної сесії. Варіант студент обирає по останній цифрі номеру залікової книжки (наприклад: номер залікової книжки 243 – студент обирає один із варіантів, що мають номери 3, 13, 23).

Контрольна робота виконується на листах формату А4 і повинна мати обсяг 12-15 аркушів. Кожне питання обраного варіанту починається з чистого аркуша. Аркуші повинні мати зліва нумерацію сторінок. Структура контрольної роботи: титульний лист, текстовий матеріал, список використаної літератури. В кінці роботи повинен бути підпис автора і дата її виконання.

Роботу необхідно зброшурувати.

Контрольна робота виконується і подається на перевірку у термін, визначений індивідуальним навчальним графіком студента. Контрольна робота остаточно оцінюється під час індивідуальної співбесіди викладача і студента. Позитивна оцінка контрольної роботи для студента заочного відділення – умова для здачі іспиту з дисципліни.


^ 2 Завдання до контрольної роботи


Варіант 1

 1. Економіка району – ланка єдиного народногосподарського комплексу України.

 2. Екологізація галузей агропромислового комплексу.


Варіант 2

 1. Територіальний поділ праці – основа формування економічних районів.

 2. Економічна ефективність природоохоронних заходів. Навести приклади по регіонах України.Варіант 3

 1. Економічне районування як науковий метод територіальної організації народного господарства.

 2. Форми виплат за використання природних ресурсів.


Варіант 4

 1. Оцінка ефективності розміщення підприємств і галузей народного господарства регіонів. Вибір оптимального варіанту розміщення об’єктів народного господарства.

 2. Екологічні проблеми Причорномор’я та шляхи їх вирішення.


Варіант 5

 1. Демографічні проблеми регіонів України.

 2. Основи екологічного нормування.


Варіант 6

 1. Розміщення галузей паливно-енергетичного комплексу. Їх вплив на комплексний розвиток та територіальну організацію народного господарства.

 2. Платежі за викиди забруднюючих речовин.


Варіант 7

 1. Особливості регіонального розміщення підприємств хімічної промисловості.

 2. Екологічна паспортизація підприємств.


Варіант 8

 1. Особливості розміщення галузей будівельного комплексу по регіонах країни.

 2. Екологічний моніторинг.


Варіант 9

 1. Особливості регіонального розміщення підприємств комплексу по виробництву непродовольчих товарів народного споживання.

 2. Екологізація галузей хімічної промисловості.


Варіант 10

 1. Розміщення, проблеми та перспективи розвитку галузей транспортного комплексу України.

 2. Методи визначення економічних збитків. Привести приклади.


Варіант 11

 1. Фактори, розміщення лісового комплексу, основні райони. Проблеми та перспективи розвитку.

 2. Екологізація галузей будівельного комплексу.


Варіант 12

 1. Зональні агропромислові комплекси та їх роль в розвитку господарств регіонів.

 2. Штрафні платежі за наднормове використання природних ресурсів.

Варіант 13

 1. Характеристика сировинних ресурсів економічних районів.

 2. Екологізація виробництва чорних та кольорових металів.


Варіант 14

 1. Вплив техніко-економічних показників машинобудівного виробництва на формування і спеціалізацію основних районів і центрів машинобудування.

 2. Екологічні проблеми Придніпров’я та шляхи їх вирішення.


Варіант 15

 1. Структура і форми територіальної організації агропромислового комплексу.

 2. Збитки від забруднення навколишнього середовища. Методи визначення економічних збитків.


Варіант 16

 1. Особливості розміщення галузей чорної металургії. Основні регіони концентрації підприємств, сучасний стан виробництва та перспективи розвитку.

 2. Економічна оцінка природних ресурсів.


Варіант 17

 1. Регіональна особливості розміщення населення України.

 2. Екологічна експертиза.


Варіант 18

 1. Сучасний стан та особливості розміщення підприємств електроенергетики. Основні райони концентрації. Перспективи розвитку галузі.

 2. Госпрозрахунковий механізм як необхідна складова процесу раціонального природокористування.


Варіант 19

 1. Трудоресурсна ситуація України та її регіональні особливості.

 2. Податки та штрафи в економіці природокористування.


Варіант 20

 1. Регіональні особливості розміщення галузей хімії органічного синтезу.

 2. Соціальна та економічна ефективності безвідходних і маловідходних технологій.


Варіант 21

 1. Науково-технічний потенціал України та його роль в подальшому розвитку регіонів.

 2. Екологічні проблеми розвитку тваринницьких комплексів.


Варіант 22

 1. Розміщення галузей наукоємкого машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку по регіонах.

 2. Екологічні проблеми міських агломерацій.Варіант 23

 1. Сучасна галузева структура народного господарства та тенденції її розвитку.

 2. Екологічні проблеми електроенергетики.


Варіант 24

 1. Форми суспільної організації виробництва – важлива складова економічно раціонального розміщення продуктивних сил.

 2. Розвиток міст і проблема використання відходів.


Варіант 25

 1. Державна регіональна політика і механізм її реалізації.

 2. Екологічні проблеми Донбасу та шляхи їх вирішення.


Варіант 26

 1. Проблеми агропромислової інтеграції регіонів.

 2. Екологічні проблеми Українського Полісся та шляхи їх вирішення.


Варіант 27

 1. Зони вільного підприємництва як форми територіальної організації продуктивних сил. Проблеми та перспективи розвитку.

 2. Диференціальна рента як критерій економічної оцінки природних ресурсів.


Варіант 28

 1. Проаналізувати галузеву структуру промисловості Донецького економічного району, визначити галузі спеціалізації та їх перспективи розвитку.

 2. Роль ресурсозбереження у вирішенні проблем природокористування США, Канади, Японії та інших країн.


Варіант 29

 1. Трудові ресурси регіонів: сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення.

 2. Правові аспекти охорони природи.


Варіант 30

 1. Проаналізувати галузеву структуру сільського господарства Подільського економічного району. Виявити галузі спеціалізації, проблеми господарювання та шляхи їх вирішення.

 2. Вплив еколого-економічних факторів на демографічну ситуацію в регіонах.Рекомендована ЛІТЕРАТУРА


Основна

 1. Анализ и прогнозирование развития экономики регионов / Отв. ред. Н.Г. Чумаченко. – К.: Наук. думка, 1991.

 2. Белоусов И.И. Основы учения об экономическом районировании. – М.: Изд-во МГУ, 1986.

 3. Влияние условий и факторов на эффективное размещение производства. – Минск, 1986.

 4. Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды. Учеб. пособие. – М.: Аспект-Пресс, 1997. – 143 с.

 5. Джигерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 203 с.

 6. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. – К.: Либідь, 1996.

 7. Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування: методологія, теорія. – К.: 1996.

 8. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994.

 9. Минеральные ресурсы Украины. Современные проблемы и факторы развития минерально-сырьевых комплексов. – К.: Госком геология, 1993.

 10. Регіональні агропромислові комплекси України / П.П. Борщевський, В.О. Ушкаренко, Л.Г. Чернюк, Л.О. Мамуль. – К.: Наук. думка, 1996.

 11. Решетнюк А.Ф. Эффективность развития топливно-энергетического комплекса Украины. – К.: Наук.думка, 1991.

 12. Розміщення продуктивних сил / За ред. Є.П. Качана. – К.: Вища школа, 1997.

 13. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Підручник / За ред. Ковалевського В.В., Семенова В.Ф., Михайлюка О.Л. та ін. – К.: Знання, 2004.

 14. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – Львів: Світ, 1993.

 15. Симоненко В.К. Українське Причорномор’я: потенційні можливості і перспективи розвитку. – К.: Вища школа, 1996.

 16. Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика. В 2 ч. – К.:. Наук. думка, 1994.

 17. Соціальне відродження і розвиток села в умовах становлення ринкової економіки. – К.: Урожай, 1993.

 18. Соціально-економічна географія України / Під ред. О.І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994.Додаткова


1. Газета "Урядовий кур’єр". 2004-2006 р.

2. Журнал "Економіка України". – К.: 2004-2006 р.

3. Статистичний збірник "Народне господарство України". 2004 р.
Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у
Маркетинг" підготовки бакалавра у галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 030509 "Облік і аудит", 030504...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Економетрика" підготовки бакалавра галузі знань 305 "Економіка і підприємництво", за напрямами 030504 "Економіка підприємства", 030507...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи №2 Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Розроблено у відповідності до навчального плану, робочої програми навчальної дисципліни "Основи менеджменту" підготовки бакалавра...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи №1 Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Розроблено у відповідності до навчального плану, робочої програми навчальної дисципліни "Основи менеджменту" підготовки бакалавра...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у
Розроблено у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми нормативної навчальної дисципліни "Товарно...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Розроблено у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни "Інформатика та комп`ютерна техніка" підготовки бакалавра...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у
Розроблено у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми нормативної навчальної дисципліни "Маркетинг"...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни “Вища математика” підготовки...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів денного та заочного відділення підготовки бакалавра
Розроблено у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов