Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 2 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи icon

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 2 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботиНазваМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 2 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Сторінка1/3
Дата конвертації21.06.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
скачать >>>
  1   2   3


Приватний вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)


ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Методичні вказівки

до виконання курсової роботи


(за вимогами ЕСТS)


Харків - 2009


Розповсюдження та тиражування

без офіційного дозволу ХІНЕМ заборонено!


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог нормативної частини професійної програми підготовки бакалавра напряму 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямами 6.030504 "Економіка підприємства", робочої програми навчальної дисципліни "Планування і контроль на підприємстві" .

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні кафедри економіки підприємства протокол № _ від "____" ______________ 200 _ р.
 1. УКЛАДАЧ: Страпчук С.І., старший викладач кафедри економіки підприємства.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: Гриб С.В., доц., в.о. зав. кафедрою економіки підприємства.
 • ХІНЕМ 2009 – 22 с.ЗМІСТ

Вступ

4

1.

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи

5

2

Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи

6

3

Порядок подання курсової роботи на рецензію та її захист

8

4

Критерії оцінювання курсової роботи

9

5.

Тематика курсових робіт

10
Інформаційно-методичне забезпечення

11
Додатки

12
ВСТУП


Планування є важливою частиною господарської практики. Зведення планування до мінімуму в умовах ринку, недооцінка його можливостей частіше за все призводить до значних економічних втрат. Із метою наближення процесу опанування студентами прийомів та методів планування до конкретних завдань діючих підприємств розроблено методичні вказівки до проведення практичних занять.

Вивчення дисципліни "Планування і контроль на підприємстві" відповідно до навчального плану включає:

маркетингові дослідження - лекційні заняття протягом семестру;

практичні заняття;

виконання завдань поточних контролів знань;

самостійна робота над підручниками, навчальними і методичними посібниками;

виконання індивідуальних практичних завдань;

написання курсової роботи.

Метою виконання курсової роботи є:

 • поглиблене вивчення студентами теорії одного з проблемних питань курсу у сучасному його стані;

 • вивчення, збір, систематизація та первинна обробка економічної інформації;

 • закріплення навичок проведення планово-економічних розрахунків за окремими напрямками діяльності підприємств;

 • набуття вмінь синтезування, формулювання та економічного обґрунтування пропозицій, спрямованих на покращення діяльності підприємства на основі аналізу зібраного матеріалу та розробки оптимальних рішень;

 • формування самостійної точки зору студентів на поставлені питання.

Курсова робота дозволяє перевірити рівень засвоєння студентами навчального матеріалу; їх уміння пов'язувати теорію планування діяльності підприємства з вирішенням конкретних задач, які стоять перед підприємствами; виявити здібності студентів до творчого мислення та широту погляду на процеси та явища економіки; сприяти самостійному аналізу різноманітних процесів у сфері діяльності підприємств; допомогти в набутті вміння формувати конкретні пропозиції, спрямовані на зростання ефективності господарювання підприємств на основі аналізу зібраного матеріалу. Курсова робота може бути початком роботи над дипломом, що сприятиме посиленню спеціалізації майбутніх фахівців.

Процес виконання курсової роботи складається з таких етапів: визначення та вибір теми роботи; складання плану; вивчення літературних джерел, безпосереднє виконання роботи на чернетці, оформлення роботи у відповідності зі стандартами, захист роботи.

^ 1. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи


Визначення та вибір теми

Вибір теми курсової роботи здійснюється студентом індивідуально, згідно з тематикою, рекомендованою та затвердженою кафедрою. Студент також може запропонувати тему самостійно, якщо вона замовлена яким-небудь підприємством, але тільки за згодою викладача та з відома завідуючого кафедрою.

Тему потрібно обирати, виходячи з її актуальності, потрібності відображення сучасних економічних проблем підприємств України в сучасних умовах.

Складання плану

На основі вивчення спеціальної літератури, нормативних документів, статистичних збірників студент складає розгорнутий план курсової роботи (можливо, в кількох варіантах), який погоджує з викладачем – науковим керівником курсової роботи.

План — це основа роботи, тому його складання є одним із найважливіших етапів її підготовки. План повинен відобразити напрями дослідження обраної теми, логічний зв’язок між її окремими складовими частинами, проблемну постановку окремих питань. Із складеного плану видно, наскільки студент розібрався в обраній темі, як він зрозумів проблему в цілому і зумів виділити суттєві, головні напрями дослідження. Від правильно складеного плану багато в чому залежить і кінцевий результат виконаної роботи.

Після узгодження та затвердження плану студент приступає до написання курсової роботи. Під час написання роботи план може уточнюватись. Уточнення додатково погоджується з науковим керівником.

Порядок затвердження плану курсової роботи для студентів заочної форми навчання. Кожен студент повинен повідомити старосту групи про обрану ним тему. Староста у списку студентів групи реєструє номер обраної теми і слідкує, щоб одна й та ж тема не повторювалась. Кафедра економіки підприємства призначає для кожної групи наукового керівника курсової роботи, який визначає день консультації для затвердження планів курсових робіт. На початку консультації староста передає науковому керівнику список студентів групи і номерів повідомлених ними тем. Кожен студент має бути підготовленим до консультації – ознайомитися із сутністю питання, яке він бажає досліджувати, а також скласти план роботи.

Виконання курсової роботи

Відповідно обраної теми, студент самостійно вивчає нормативні та законодавчі документи, літературні джерела, що дозволяє йому визначити теоретичні аспекти проблеми та почати виконання курсової роботи.

Курсова робота повинна бути написана самостійно.

Робота повинна мати чітку і логічну структуру, складовими частинами якої є вступ, теоретична частина, аналітична частина та висновки.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її значимість, визначити мету і завдання курсової роботи, вказати методи дослідження, що використовувались під час написання курсової роботи, а також дати коротку характеристику структури роботи. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід указати об’єкт аналізу. Рекомендований обсяг 1,5-2 сторінки.

Теоретична частина роботи повинна включати питання, які розкривають найважливіші теоретичні засади проблеми і сутність дослідження з обраної теми. Ці питання потрібно критично розглянути і узагальнити погляди різних авторів по проблемам, що досліджуються. Потрібно також виявити закономірності та обґрунтувати свою точку зору. Теоретичні матеріали підкріплюються розрахунковими матеріалами. Виконання курсової роботи не повинно звестись до переписування різноманітних інструктивних, нормативних, законодавчих документів, літературних джерел. Теоретичний матеріал повинен складатися у першу чергу з самостійної думки студента та його відношення до проблеми. На кожну таблицю та рисунок потрібно давати посилання на джерело інформації, супроводжувати їх аналізом змісту та висновками. Всі наведені в тексті цитати також потрібно супроводжувати посиланнями на відповідні джерела. Студенту необхідно дати оцінку впливу питань, що досліджуються на результати господарювання. Наприкінці теоретичної частини потрібно зробити висновки. Рекомендований обсяг теоретичної частини – 15-20 сторінок.

Аналітична частина роботи складається з розрахункового завдання, що виконується студентом за індивідуальним варіантом (Додаток Б). Табличні дані для виконання завдання наводяться в Додатку В. Рекомендований обсяг аналітичної частини – 15-20 сторінок.

Висновки курсової роботи повинні випливати з проведеного дослідження і мати зв’язок з його результатами. У висновках підводяться підсумки по всіх висвітлених питаннях, визначаються шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми. Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно на підставі практичного досвіду, так і шляхом узагальнення пропозицій, що містяться у літературних джерелах. Рекомендований обсяг висновків – 2-3 сторінки.

В кінці роботи додається перелік використаних літературних джерел.

Обсяг курсової роботи повинен складати 50-60 сторінок рукописного тексту або 40-45 комп'ютерного тексту.

Робота виконується українською мовою.


^ 2. Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи


Курсова робота оформлюється обкладинкою та титульним аркушем.

При написанні роботи в тексті розділи та підрозділи необхідно нумерувати та озаглавлювати у відповідності з планом курсової роботи, який розміщується після титульного аркуша.

Текст роботи виконується на стандартних аркушах формату А4 розміром 210x297 мм рукописним способом чітким та розбірливим почерком або комп'ютерним способом. При виконанні роботи комп’ютерним способом використовують шрифт Times New Roman 13 або 14 розміру, міжрядковий інтервал - 1,5. По всім чотирьом сторонам аркушу залишають береги таких розмірів: зверху, знизу - 20 мм, з лівого боку – 30 мм; з правого боку - 15 мм. Скорочення слів в тексті не дозволяється. Виконання роботи рукописним способом дозволяється тільки пастою чорного кольору.

Заголовки структурних частин курсової роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ", "ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи. На титульному аркуші, а також аркуші зі змістом номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці (тобто нумеруються сторінки починаючи з вступу).

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку, наприклад " 2.3 " (третій підрозділ другого розділу).

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом "Рисунок" і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка (наприклад, рисунок 1.4 - тобто рисунок четвертий першого розділу). Ілюстрації підписують внизу. Ілюстрації повинні мати назву, яку розмішують після номера ілюстрації.

Таблиці нумерують як ілюстрації. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження таблиці" і вказують номер таблиці. Слово таблиця та її назву розташовують на одному рядку.

Формули нумерують як ілюстрації. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

На всі таблиці, ілюстрації, додатки повинні бути посилання в тексті.

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей при цитуванні документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела інформації слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «....[1, с. 25]». Тобто наведена інформація міститься в джерелі, назва якого знаходиться в переліку посилань під першим номером, а сама інформація на сторінці 25 зазначеного джерела.

Джерела необхідно розміщувати в такому порядку: Закони України; Укази Президента України; Постанови Верховної Ради України; Постанови, декрети, рішення Кабінету Міністрів України; інструктивні матеріали міністерств і відомств; монографії, наукові праці, статті, навчальна література; матеріали базового підприємства або галузі.

У переліку літературних джерел законодавчі та нормативні матеріали розташовуються в хронологічному порядку, монографії, статті та інше – в алфавітному порядку за прізвищем автора.

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкуєтеся слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є, І, Ї, О, Ч, Ь.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис, Д.1.2; формула (А.1)

В кінці роботи студент підписує та ставить дату виконання.


^ 3. Порядок подання курсової роботи на рецензію та її захист


Курсова робота має бути зброшурована і подана на кафедру в установлений термін. Курсові роботи, що їх подано після встановленого терміну, кафедра до рецензування не приймає. Не приймаються на рецензування і повертаються для усунення недоліків також роботи з порушенням зазначених вище вимог (занижений обсяг, відсутність необхідних додатків, неправильне оформлення тощо). Курсова робота попередньо розглядається науковим керівником, який у своєму відгуку приймає рішення щодо її допущення до захисту. Під час підготовки до захисту курсової роботи студентові необхідно ознайомитись з відгуком наукового керівника. Захист роботи відбувається на кафедрі економіки підприємств перед комісією; за наслідками захисту виставляється оцінка.

Курсову роботу рецензує викладач — науковий керівник курсової роботи на протязі 10 днів після її реєстрації на кафедрі. При рецензуванні курсової роботи вихідною кількістю балів за системою ECTS вважається 100. Такою кількістю балів може бути оцінена курсова робота, яка повністю за своїм змістом і оформленням відповідає встановленим вимогам. Зменшення кількості балів проводиться відповідно до критеріїв оцінювання курсової роботи, викладених у рецензії (Додаток А). Виставлена за результатами рецензування оцінка є попередньою.

Доопрацювання курсової роботи не здійснюється! всі питання мають бути вияснені студентом у процесі дослідження теми роботи на консультаціях з науковим керівником!

Остаточна оцінка за курсову роботу виставляється за результатами захисту. День і час захисту курсової роботи визначає викладач – науковий керівник згідно з графіком навчального процесу.

Під час захисту студент повинен показати правильність розуміння теоретичних основ та тенденцій розвитку сучасних фінансових процесів макро- і мікрорівня, аргументувати власну точку зору тощо. Викладач має право додатково знімати бали за наступними критеріями:п/п

Критерії оцінювання захисту курсової роботи

Бали, що додатково знімаються при захист курсової роботи

1.

Нерозуміння теоретичних основ даної теми

5, 10

2.

Нерозуміння і / або незнання тенденцій розвитку сучасних фінансових процесів макро- і мікрорівня

5, 10

3.

Неспроможність аргументувати власну точку зору щодо проблем та шляхів їх вирішення по даній роботі

5, 104. Критерії оцінювання курсової роботи


Курсова робота оцінюється на 85-100 балів, тобто на 5 (відмінно) з оцінкою А за шкалою ЕСТS, якщо він за структурою та змістом розділів повністю відповідає вимогам методичних вказівок і при захисті на ПЕОМ студент правильно відповів на всі поставлені запитання з теоретичної частини проекту та його програмної реалізації.

Курсова робота оцінюється на 80 балів, тобто на 4 (добре) з оцінкою В за шкалою ЕСТS, якщо він за структурою та змістом розділів повністю відповідає вимогам методичних вказівок, але при захисті на ПЕОМ студент дав неточні відповіді на деякі поставлені запитання з теоретичної частини проекту чи його програмної реалізації.

Курсова робота оцінюється на 65-75 балів, тобто на 4 (добре) з оцінкою С за шкалою ЕСТS, якщо він за структурою та змістом розділів повністю відповідає вимогам методичних вказівок, але при захисті на ПЕОМ студент дав неправильні відповіді на деякі поставлені запитання з теоретичної частини проекту чи його програмної реалізації.

Курсова робота оцінюється на 60 балів, тобто на 3 (задовільно) з оцінкою D за шкалою ЕСТS, якщо він за структурою повністю відповідає вимогам методичних вказівок, але є певні зауваження по повноті викладеного матеріалу та помилки в програмній реалізації (наприклад, реалізовані не всі запити та звіти), але при захисті на ПЕОМ студент показав вміння виправити всі основні помилки в програмної реалізації.

Курсова робота оцінюється на 50-55 балів, тобто на 3 (задовільно) з оцінкою D за шкалою ЕСТS, якщо він за структурою повністю відповідає вимогам методичних вказівок, але є певні зауваження по повноті викладеного матеріалу та помилки в програмній реалізації (наприклад, реалізовані не всі запити та звіти), а також при захисті на ПЕОМ студент не зміг виправити основні помилки в програмної реалізації.

Курсова робота оцінюється на 20-45 балів, тобто на 2 (незадовільно) з оцінкою FX за шкалою ЕСТS, з наданням можливості повторного захисту курсового проекту, якщо він за структурою повністю відповідає вимогам методичних вказівок, але є суттєві зауваження по повноті викладеного матеріалу та грубі помилки в програмній реалізації бази чи сховища даних (наприклад, враховані не всі інформаційні об’єкти, що характеризують предметну область, яка досліджувалась в курсовому проекті, реалізовані не всі запити та звіти), але при захисті студент показав, що він орієнується у вибраній предметній області, має певні теоретичні знання, які дозволять йому при певних допрацюваннях, на які вказує керівник, повторно захистити проект.

Курсова робота оцінюється на 0-15 балів, тобто на 2 (незадовільно) з оцінкою F за шкалою ЕСТS, з обов’язковим повторним виконанням курсового проекту, якщо він за змістом розділів та структурою не відповідає вимогам методичних вказівок.

Оцінювання за 100-бальною, 4-х бальною шкалою та шкалою за системою ЕСТS виконується в відповідно до даних наведеної таблиці.

Оцінка за шкалою ЕСТS


Оцінка курсової роботи за бальною шкалою, що використовується інституті

Оцінка курсової роботи за національною шкалою

А

85-100

5 (відмінно)

В

80

4 (добре)

С

65—75
D

60

3 (задовільно)

Е

50-55

3 задовільно20-45

2 (незадовільно) з можливістю повторного захисту курсового проекту

F

0-15

2 (незадовільно) з обов'язковим повторним виконанням курсового проекту

^ 5. Тематика курсових робіт 1. Вдосконалення планової системи і контролю за її виконанням на підприємстві

 2. Сучасні теорії планування та їх застосування при плануванні діяльності підприємства.

 3. Бізнес-план підприємства.

 4. Фінансове планування і контроль на підприємстві.

 5. Планування і контроль ліквідності балансу підприємства.

 6. Прогнозування і контроль фінансової стійкості підприємства.

 7. Довгострокове фінансове планування і контроль діяльності підприємства.

 8. Короткострокове фінансове планування і контроль діяльності підприємства.

 9. Планування і контроль виробництва.

 10. Планування і контроль виробничої програми підприємства.

 11. Планування і контроль потреби у капіталі.

 12. Планування і контроль прибутку на підприємстві.

 13. Планування і контроль витрат на підприємстві.

 14. Планування і контроль збуту на підприємстві.

 15. Планування і контроль маркетингу на підприємстві.

 16. Планування і контроль збуту й виробничої програми.

 17. Ресурсне забезпечення виробничої програми підприємства.

 18. Обґрунтування виробничої програми підприємства.

 19. Планування і контроль бюджету підприємства.

 20. Планування і контроль трудових ресурсів на підприємстві.

 21. Планування і контроль потреби у зовнішньому фінансуванні на підприємстві.

 22. Планування і контроль внутрішнього фінансування підприємства.

 23. Планування і контроль основного капіталу на підприємстві.

 24. Планування і контроль оборотного капіталу на підприємстві.

 25. Планування і контроль запасів на підприємстві.

 26. Планування і контроль забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.

 27. Планування і контроль собівартості виробництва продукції у промисловому підприємстві.

 28. Планування і контроль витрат обігу у торгівельному підприємстві.

 29. Інвестиційне планування і контроль на підприємстві.

 30. Планування і контроль асортиментної політики підприємства.

 31. Планування і контроль виробничої потужності підприємства.

 32. Планування і контроль матеріально-технічного забезпечення підприємства.

 33. Кредитне планування і контроль підприємства.

 34. Планування і контроль кадрового потенціалу підприємства.

 35. Планування і контроль матеріального стимулювання персоналу підприємства.

 36. Планування і контроль продуктивності праці у виробничому підприємстві.

 37. Планування і контроль організаційної структури підприємства.

 38. Касовий план підприємства.

 39. Податкове планування і контроль підприємства.

 40. Стратегічне планування і контроль на підприємстві.

^ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  1   2   3Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 2 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни "Менеджмент підприємства", навчального...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 2 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни “Маркетингові дослідження”, навчального...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 2 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни “Маркетинг”, навчального плану, освітньо-кваліфікаційної...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 2 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни “Промисловий маркетинг”, навчального плану,...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 2 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
Виконання курсової роботи дозволяє студенту продемонстру­вати рівень опанування дисципліни, вміння досліджувати поставлені питання...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 2 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання
Вінницького торговельно-економічного інституту кнтеу (протокол №3 від 23. 12. 2010 р.)
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 2 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання
«Інформаційні системи в економіці». Курсова робота сприяє розвитку навичок самостійної творчої роботи студентів, прищеплює елементи...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 2 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Моделювання економіки» для студентів всіх форм навчання
Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем (протокол №19 від 23. 11. 2012 р.),...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 2 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconКалендарний план-графік написання та здачі курсової роботи на кафедру бухгалтерського обліку студентами 4 курсу напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» професійного
Подання висновків та пропозицій курсової роботи науковому керівнику для перевірки
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 2 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconКалендарний план-графік написання та здачі курсової роботи на кафедру бухгалтерського обліку студентами 4 курсу напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» професійного
Подання висновків та пропозицій курсової роботи науковому керівнику для перевірки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов