Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи icon

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботиНазваМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Сторінка1/5
Дата конвертації21.06.2013
Розмір0.97 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
скачать >>>
  1   2   3   4   5


Приватний вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)

Харків-2012
МЕНЕДЖМЕНТ підприємСТВА


Методичні матеріали

до виконання курсової роботи


(за вимогами ЕСТS)


Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!


ПЕРЕДМОВА


 1. Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни "Менеджмент підприємства", навчального плану, освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалавра з напряму 6.030601 "Менеджмент", галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування".

 2. Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри менеджменту протоколом № 4 від 23.11.2012.

 3. Укладач: Оганезова Г.В., к.е.н., доц., зав. кафедри менеджменту.

 4. Відповідальний за випуск: Оганезова Г. В., к.е.н., доцент, зав. кафедрою менеджменту.- Харків: ХІНЕМ. - 2012. - 39 с.


ЗМІСТ
Вступ

4

1.

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи

5

2.

Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи

30

3.

Порядок подання курсової роботи на рецензію та її захист

31

4.

Критерії оцінювання курсової роботи

32

5.

Тематика курсової роботи

33

6.

Інформаційно-методичне забезпечення

34

7.

Додатки

37ВСТУП

В умовах ринкової економіки кожен підприємець, менеджер, починаючи свою діяльність, повинен ясно представляти потребу на перспективу в матеріальних, фінансових, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерела їх можливого отримання, а також уміти чітко визначити ефективність використання ресурсів в процесі роботи фірми. Всі ці завдання допомагає вирішити бізнес-план, який є основою підприємницької діяльності і є усестороннім дослідженням різних сторін роботи будь-якого підприємства.

Бізнес-план є продуктом внутрішньої управлінської діяльності, який необхідний для вирішення багатьох питань функціонування фірми, пов'язаних із залученням зовнішніх інвестицій, відкриття нової справи і визначення профілю фірми і основних напрямів її діяльності; перепрофілювання існуючої фірми, а також вибору нового вигляду і способів здійснення господарських операцій.

Бізнес-план – це документ, який описує процес функціонування підприємства, яким чином її керівники збираються вирішити завдання: підвищення прибутковості роботи; визначення конкретних напрямів і області діяльності фірми, цільових ринків і місце фірми на цих ринках; вибір складу і визначення якісних показників товарів і послуг; оцінка виробничих і торгових витрат по створенню і реалізації товарів; оцінка відповідності кадрів фірми і умов мотивації їх праці вимогам по досягненню намічених цілей; визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, ціноутворення, стимулювання продажів, реклами і каналів збуту; оцінка фінансового і матеріального положення фірми і відповідності матеріальних і фінансових ресурсів досягненню намічених цілей.

Саме бізнес-план дозволяє без проведення конкретних реальних кроків прорахувати всі можливі варіанти кінцевого результату і вибрати оптимальний.

Із метою опанування студентами прийомів та методів бізнес-планування розроблено методичні вказівки до виконання курсової роботи.

Таким чином, метою виконання курсової роботи є розробка бізнес-плану, комплексне оволодіння методами самостійного дослідження, практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організації.

Зазначена мета визначає такі основні завдання курсової роботи, як:

 • систематизація, поширення, закріплення та поглиблення теоретичних знань та практичних навичок, що було отримано студентами під час вивчення комплексу дисциплін та використання їх для вирішення конкретних задач;

 • прищеплювання навичок самостійного прийняття рішень, логічного мислення

 • розвиток вмінь щодо використання довідкової, спеціальної та нормативної літератури;

 • установлення ступеню засвоєння студентами знань, умінь та навичок, отриманих ними з предметів управлінського циклу та вмінь використання цих знань на практиці для вирішення комплексу практичних завдань.

Виконання і захист курсової роботи є завершальним етапом у вивченні дисципліни "Менеджмент підприємства" і дає змогу виявити рівень засвоєння студентами теоретичних знань та практичної підготовки з навчальної дисципліни, їх здатність до самостійної роботи в обраній професійній сфері.


^ 1. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи

З урахуванням сформульований вище цілій і завдань темою курсової роботи визначено "Розробка бізнес-плану".

Розробка бізнес-плану припускає підготовчу стадію.

Під підготовчою стадією прийнято розуміти пошук ідей, вибір сфери діяльності, обґрунтування способу початку бізнесу.

Підготовча стадія включає декілька етапів:

 • збір і аналіз маркетингової, виробничої, фінансової і загальноекономічної інформації про поточний стан і перспективи вибраного бізнесу;

 • визначення можливостей і погроз, достоїнств і недоліків (SWOT -аналіз);

 • вивчення місії фірми (головне призначення, спеціальна роль, особливий шлях, який відрізняє її від конкурентів);

 • формування конкретних цілей;

 • аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії.

Для розробки бізнес-плану необхідна інформація, яку можна розбити на декілька блоків:

 • загальноекономічна інформація (економічна ситуація в країні, регіоні, галузі; соціальні і політичні умови; законодавство тощо);

 • маркетингова інформація (споживачі, аналогічна продукція ціни, споживачі, особливості входження до ринку тощо);

 • виробнича інформація (технологія, устаткування, кадри, сировина і матеріали, виробничі площі, особливості організації виробничих процесів тощо);

 • фінансова інформація (структура капіталу, рентабельність, потреба в інвестиційних ресурсах, особливості руху готової продукції, прийняті системи розрахунків, оподаткування, страхування, амортизація тощо).

Джерелами інформації є власні дослідження в виробничий сфері, на ринку продукції, статистична інформація про конкурентів, ситуації в галузі, поточні і перспективні огляди спеціальних аналітичних агентств.

Після збору інформації починається основна стадія роботи над бізнес планом: складання розділів бізнес-плану і представлення його в послідовності що рекомендується для типових бізнес-планів для зовнішнього користування. Суть основної стадії полягає в кількісному узгодженні складових частин бізнес-плану і обґрунтуванні реальності досягнення вибраного напряму розвитку.

У даному розділі викладені методичні рекомендації щодо виконання кожного з розділів курсової роботи. Рубрикація розділів, підрозділів тощо зроблена відносно структури курсової роботи.


Вступ

У вступі надаються матеріали, які характеризують актуальність робіт, пов’язаних з розробкою бізнес-плану, його роли в управління підприємством. Обґрунтується необхідність розробки бізнес-плану для організації, де працює студент - заочник, або тієї організації, на прикладі якої він розробляє бізнес-план ( для тих студентів, які не працюють). Формулюється мета роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.


^ Бізнес-план організації

Типова структура бізнес-плану:

Титульний лист бізнес-плану (приклад оформлення титульного листа бізнес-плану наведено в додатку В).

Розділи бізнес-плану:

 1. Резюме;

 2. Характеристика підприємства;

 3. Характеристика продукції (послуг), що виробляється підприємством;

 4. Дослідження та аналіз ринків збуту продукції (послуг);

 5. Характеристика конкурентного середовища та конкурентні переваги;

 6. План маркетингової діяльності;

 7. План виробничої діяльності підприємства;

 8. Організаційний план;

 9. План охорони навколишнього середовища;

 10. Фінансовий план та програма інвестицій;

 11. Аналіз потенційних ризиків;

 12. Бюджетна та економічна ефективність інвестиційного бізнес-плану;

 13. Соціально-економічні наслідки реалізації інвестиційного бізнес-плану.

Додатки


1. Резюме

Резюме - це розділ документа, що містить основні положення всього бізнес-плану, який складається обсягом із декількох сторінок. На підставі резюме можна зробити висновок про весь проект бізнес-плану підприємства, тому дуже необхідно зазначити в резюме коротку, ясну і важливу інформацію про проект. Резюме має містити мінімум спеціальних термінів, повинно відповідати на основні питання: мета інвестиційного проекту, загальна характеристика фірми, необхідні інвестиції та ресурси, вигоди для підприємства та держави від реалізації проекту, співінвестори, гарантії та засоби контролю за реалізацією проекту, а також коротко (таблиця): обсяг продаж, витрати, прибуток, термін окупності вкладень, ризики.

Усі наступні пункти бізнес-плану розшифровують інформацію з резюме і доводять правильність розрахунків.


^ 2. Характеристика підприємства

Наводяться повна і скорочена назви підприємства, його юридична адреса, код за загальним класифікатором підприємств і організацій (ЄДРПОУ), номер і дата державної реєстрації (перереєстрації), повна назва та юридична адреса об'єднання (асоціації, концерну тощо), до складу якого входить підприємство, форма власності та правовий статус, перелік засновників та розміру їх часток у статутному капіталі.

Надається інформація про дані щодо основних подій, які можуть мати значення для проекту розвитку підприємства (зміна власників підприємства, зміна видів діяльності, поглинання інших організацій (установ) та ін.).

Зазначається схема та опис організаційної структури управління підприємством та дані про зв'язки між його окремими підрозділами.

Надається інформація про:

сферу діяльності, сектор ринку, в якому працює підприємство, його спеціалізацію, перелік основних видів продукції та послуг, зазначаються обсяги виробництва, наводиться опис земельної ділянки та виробничих площ, а також загальні висновки щодо стану підприємства; майновий стан підприємства, відомості про незавершене будівництво, оцінку рівня використання виробничих потужностей, площ та інших споруд, а також можливості їх розширення; організацію виробничого процесу на підприємстві, наявність та стан необхідного обладнання, відповідність. технологій, що використовуються, сучасним вимогам, а також загальні висновки щодо стану підприємства; цілі та стратегію розвитку підприємства, конкурентні переваги та недоліки (у сферах управління, маркетингу, виробництва, науково-дослідної діяльності, фінансів, кадрів тощо).


^ 3. Характеристика продукції (послуг), що виробляється підприємством

У цьому розділі наводиться спеціалізація підприємства, прогнозне і фактичне виробництво та реалізація підприємством товарів, робіт, послуг (у натуральних та вартісних показниках) за звітний рік, структура існуючих витрат підприємства та собівартість щодо кожного виду продукції, система закупівлі сировини, енергопостачання, забезпеченість матеріальними ресурсами, диверсифікація виробництва тощо.


^ 4. Дослідження та аналіз ринків збуту продукції (послуг)

4.1. У розділі зазначається сучасне становище підприємства на ринках збуту та пропозиції щодо його поліпшення, пропозиції щодо сервісного обслуговування реалізованої продукції.

Надається характеристика основних і допоміжних ринків та їхніх сегментів, на яких працює підприємство, їхні розміри, найважливіші тенденції та прогнозні зміни. Крім того, відображаються засоби комунікації, орієнтири для цін і валового прибутку, цикл покупок.

Характеристика ринків та їх сегментів повинна містити інформацію про найменування ринку і його сегментів, відомості про підприємства-виробники, що працюють на даному ринку, про кількість споживачів, про обсяги, що приходяться на окремих споживачів, про географічну концентрацію споживачів, про попит на продукцію й зміни на нього.

Крім того, повідомляється про ємність ринку як максимально можливого обсягу збуту даної продукції. Ємність ринку визначається обсягом (у фізичних одиницях або вартісному вираженні) проданих на ньому товарів протягом року. При оцінці ємності беруть до уваги національне виробництво, до якого додають обсяг імпорту даної продукції й віднімають обсяг її експорту.

Надається характеристика розміру ринку збуту продукції. Якщо сфера збуту охоплює територію області, району, міста, то це місцевий товарний ринок, якщо всю національну територію, то це "ринок країни".

Опис проникнення на ринок містить у собі інформацію про принципи такого проникнення і становище підприємства на даному ринку (стійке - нестійке).

4.2. При описі цін і валового прибутку підприємство вказує як ціни, що існують на ринку даної продукції (послуг), так і прогнозовану ціну на свою продукцію. При цьому враховується, що ціна товару значно впливає на обсяг продаж та грошовий дохід.

Основу будь-якої політики в області цін становлять структура витрат виробництва та насиченість ринку для даного товару. З погляду виробника найкраща ціна на його товар - це ціна, що приносить максимальний дохід.

У розділі фінансового оздоровлення в бізнес-плані варто проводити аналіз ціноутворення товару, використовуючи при цьому планований обсяг продаж таким чином, щоб можна було визначити дохід від продажу. Даний аналіз повинен ураховувати різні альтернативні варіанти.

Якщо по оцінках виробничі витрати в перші періоди (місяці, роки) виробництва або навіть протягом більш тривалого періоду будуть непомірно високими та повне перенесення цих витрат на ціну товару вплине на обсяг продаж, то необхідно ретельно вивчити ймовірні наслідки. У таких випадках іноді може виявитися неможливим установити таку первісну ціну на товар, що покрила би всі виробничі витрати й забезпечила би достатній розмір прибутку. У багатьох випадках, особливо при тривалому періоді освоєння, призначення ціни на товар повинне бути в такий спосіб пристосовано до кон'юнктури ринку, щоб на якийсь час ціна включала лише змінні або змінні витрати плюс частина постійних витрат.

Для нового товару ринки доводиться іноді завойовувати шляхом установлення на першому етапі більш низьких цін через наявність на ринку товару - замінника, що має низьку ціну, або через конкуренцію для такого ж товару.

У всіх цих випадках може скластися період часу, коли ціна товару не забезпечує одержання прибутку й навіть не покриває сукупні виробничі витрати. Однак така ціна на товар повинна встановлюватися лише на певний час.

Планування ціни товару необхідно також розглядати в рамках установлення монополії або олігополії. Для цих випадків необхідно оцінити наслідки встановлення надмірно високих цін. Незважаючи на той факт, що існує різний контроль над виробничою діяльністю, нові проекти неминуче тягнуться до виробничих секторів, що приносять високі прибутки, за винятком таких виробництв, для яких неможливо придбати технологію. У тих випадках, коли над виробничою діяльністю здійснюється контроль, утворення монополій або олігополій не допускається або ж вони швидко припиняють своє існування.

4.3. Опис циклу збуту продукції потенційним споживачам містить у собі інформацію про інтервал між реалізацією, а також про періоди максимального й мінімального обсягів продажу.

4.4. Дається висновок про тип ринку даної продукції. Виділяють 4 типи ринків:

 • ринок чистої конкуренції;

 • ринок монополістичної конкуренції;

 • олігополістичний ринок;

 • ринок чистої монополії.

Ринок чистої конкуренції складається з безлічі продавців і покупців схожої товарної групи. При цьому жоден окремий покупець або продавець не робить великого впливу на рівень поточних ринкових цін товару.

Ринок монополістичної конкуренції складається з безлічі покупців і продавців, що укладають угоди не по єдиній ринковій ціні, а в широкому діапазоні цін. Наявність діапазону цін пояснюється здатністю продавців запропонувати покупцям різні варіанти товару, що відрізняються один від одного якістю, властивостями, зовнішнім оформленням.

Олігополістичний ринок складається з невеликого числа продавців, досить чутливих до політики ціноутворення й маркетингових стратегій один одного. Невелика кількість продавців пояснюється тим, що новим претендентам важко проникнути на цей ринок.

При чистій монополії на ринку всього один продавець. Це може бути державна організація, приватна регульована монополія або приватна нерегульована монополія.

4.5. Наводиться також інформація про законодавчі обмеження по проникненню на ринок (податкові, митні заборони; необхідність наявності ліцензії і т. п.), установленню ціни на продукцію (державне регулювання ціноутворення).


^ 5. Характеристика конкурентного середовища та конкурентні переваги

5.1. У розділі надається інформація про ситуацію у сфері економічної діяльності, в якій планується реалізувати проект щодо основних аспектів стану сфери, що пов'язана з проектом розвитку підприємства (економічний стан та перспективи розвитку, ситуація з енергоресурсами, існуючий стан з сировиною та матеріалами, а також джерелами їх постачання, стан та тенденції розвитку технології, розвиток ринку капіталу, соціальний розвиток та зміни ситуації щодо зайнятості, екологія, ситуація у сфері законодавства та інше).

Характеризується конкурентне середовище, наявність компаній-монополістів або таких, що займають домінуючу позицію в сфері, сегментація (розподіл) ринку між конкурентами підприємства.

Наводиться інформація щодо підприємств, які виробляють аналогічну продукцію (послуги) та здійснюють її збут на тих же самих ринках, що й підприємство, надається загальна характеристика якісних і кількісних показників виробленої продукції, особливості продукції (послуг) підприємства та пропозиції щодо підвищення її конкурентоспроможності.

5.2. Після визначення головних конкурентів підприємство аналізує їхні та свої сильні і слабкі сторони, як правило, з використанням даних SWOT -аналізу.

При здійсненні порівняльного аналізу сильних і слабких сторін необхідно приділити увагу тим характеристикам, показникам, які найбільш важливі з точки зору покупців. Серед таких критеріїв, що необхідно враховувати при оцінці сильних і слабких сторін підприємства і його конкурентів, слід визначити такі як монополія на певну технологію виробництва, рівень якості та цін, можливості сервісного обслуговування, гнучкість при виконанні спеціальних побажань покупців, швидкість поставки товару і виконання замовлення, надійність поставки визначеного обсягу товару і у потрібні терміни, кваліфікація співробітників, що працюють безпосередньо з покупцями тощо.

Кожен критерій оцінюється від 0 (найбільш слабкі позиції на ринку) до 5 (домінуючі позиції на ринку) балів, як для підприємства, так і для його основних конкурентів.

Для проведення експертної оцінки визначених критеріїв підприємство формує групу із найбільш кваліфікованих фахівців та залучає зовнішніх консультантів.

Результати такого аналізу можуть бути представлені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Аналіз конкурентного середовища

Критерій

Підприємство

Конкурент 1

Конкурент 2

Конкурент 3

тощо

переваги

недоліки

переваги

недоліки

переваги

недоліки

переваги

недоліки
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3. Важливим підсумком цього розділу бізнес-плану являється визначення найбільш конкурентоспроможного товару на даному ринку, який можливо вибрати в якості зразка для порівняння при оцінці конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємства.

Конкурентоспроможність товару може бути оцінена наступним співвідношенням:

(1.1)

де K - коефіцієнт конкурентоспроможності товару;

P - корисний ефект товару;

C - затрати на придбання та використання товару.

Для кількісної оцінки конкурентоспроможності товару підприємства необхідно вибрати найбільш конкурентоспроможний товар на ринку в якості зразка для порівняння і визначення конкурентоспроможності товару підприємства, визначити параметри для порівняння обох товарів та здійснити розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності товару підприємства, які є визначальним фактором конкурентоспроможності підприємства.

  1   2   3   4   5Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни “Маркетингові дослідження”, навчального...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 2 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини професійної програми підготовки бакалавра напряму 0305 "Економіка І підприємництво"...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни “Маркетинг”, навчального плану, освітньо-кваліфікаційної...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни “Промисловий маркетинг”, навчального плану,...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
Виконання курсової роботи дозволяє студенту продемонстру­вати рівень опанування дисципліни, вміння досліджувати поставлені питання...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання
Вінницького торговельно-економічного інституту кнтеу (протокол №3 від 23. 12. 2010 р.)
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання
«Інформаційні системи в економіці». Курсова робота сприяє розвитку навичок самостійної творчої роботи студентів, прищеплює елементи...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Моделювання економіки» для студентів всіх форм навчання
Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем (протокол №19 від 23. 11. 2012 р.),...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconКалендарний план-графік написання та здачі курсової роботи на кафедру бухгалтерського обліку студентами 4 курсу напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» професійного
Подання висновків та пропозицій курсової роботи науковому керівнику для перевірки
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconКалендарний план-графік написання та здачі курсової роботи на кафедру бухгалтерського обліку студентами 4 курсу напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» професійного
Подання висновків та пропозицій курсової роботи науковому керівнику для перевірки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов