Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи icon

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботиНазваМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Сторінка2/5
Дата конвертації21.06.2013
Розмір0.97 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
скачать >>>
1   2   3   4   5

^ 6. План маркетингової діяльності

6.1. У розділі наводяться відомості про наявні на підприємстві маркетингові служби, подаються схема та характеристика існуючих каналів збуту продукції, засобів реклами, ціноутворення.

Представляються відомості про діяльність підприємства щодо просування виробленої продукції на ринки збуту (наприклад, безкоштовні зразки тощо), використання торговельних знаків, організації продажу продукції (транспортного обслуговування покупців, механізму розрахунків за придбану продукцію), експортної діяльності підприємства з визначенням існуючих і запланованих контрактів та грошових надходжень.

6.2. Описується стратегія маркетингу, що полягає в приведенні можливостей підприємства у відповідність із ситуацією на ринку. Відповідно до цього підприємство докладно характеризує наступні положення: стратегія проникнення на ринок, стратегія розвитку підприємства, канали розподілу продукції, комунікації.

У стратегії проникнення на ринок підприємство описує послідовність своїх дій по: проникненню на новий ринок, введенню нового товару на старий ринок, проникненню з товаром ринкової новизни на нові сегменти ринку.

Опис стратегії розвитку підприємство здійснює відповідно до схеми (табл. 1.2).


Таблиця 1.2 - Стратегія розвитку підприємства

Інтенсивне зростання

Інтеграційний ріст (вертикальна інтеграція)

Диверсифікований ріст

Можливості підприємства при існуючих масштабах діяльності 

можливості інтеграції з іншими елементами маркетингової системи галузі 

можливості, що відкриваються за межами галузі 

Глибоке проникнення на ринок 

регресивна інтеграція (отримати у володіння або поставити під жорсткий контроль постачальників) 

концентрична диверсифікованість (поповнення асортименту виробами, схожими на товари підприємства) 

Розширення меж ринку 

прогресивна інтеграція (отримати у володіння або поставити під жорсткий контроль системи розподілу) 

горизонтальна диверсифікованість (поповнення асортиментів виробами, не схожими на товари підприємства, але цікавими для існуючих споживачів) 

Продовження таблиці 1.2

Удосконалення товару 

горизонтальна інтеграція (отримати у володіння або поставити під жорсткий контроль підприємства-конкуренти) 

конгломератна диверсифікованість (об'єднання в рамках однієї управлінської структури (підприємство, корпорація) виробництв, що належать до різних галузей господарства) 


6.3. У плані фінансового оздоровлення підприємство повідомляє, хто виконує перераховані вище функції із вказівкою їхніх реквізитів і збутової мережі (склади, магазини, їхнє місцезнаходження і ємність), а також приводить схеми каналів розподілу на зразок нижченаведених:

  • виробник - споживач;

  • виробник - роздрібний торговець - споживач;

  • виробник - оптовий торговець - роздрібний торговець - споживач;

  • виробник - оптовий торговець - дрібно-оптовий торговець - роздрібний

  • торговець - споживач.

6.4. Наводяться характеристики постачальників сировини на підприємство із зазначенням її якості, кількості, ритмічності надходження за регіонами та пропозиції покупця щодо вдосконалення існуючої системи постачання сировини на підприємство, можливостей заміни сировини (низька якість, висока монопольна ціна).

Подаються пропозиції щодо вдосконалення каналів збуту і розширення кола споживачів товарів (послуг), засобів реклами, ціноутворення, обґрунтування потреби в таких товарах (послугах) та їх конкурентоспроможність.

Здійснюється аналіз основних факторів, що впливають на маркетингове середовище.

Представляється програма продаж (надання) продукції (послуг) по кварталах та роках. Дані надаються у вигляді опису та таблиці 1.3.


Таблиця 1.3 - Програма продаж (надання) продукції (послуг) по кварталах та роках

№ з/ п

Види продукції (робіт, послуг)

Дані по роках

Разом

1

n

У натураль-ному вигляді

У грошо-вому вигляді

У натураль-ному вигляді

У грошо-вому вигляді

У натураль-ному вигляді

У грошо-вому вигляді  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  


У цьому розділі визначається також цінова політика підприємства, яка має забезпечити підприємству збереження позицій на ринку або проникнення на нього при ефективних показниках діяльності. Ціни мають забезпечити збут продукції, максимізацію прибутку, утримання позицій на ринку.

^ 7. План виробничої діяльності підприємства

7.1. Наводяться відомості щодо виробничого процесу на підприємстві, відповідності діючих технологій сучасним вимогам, машини та обладнання з зазначенням кількості і терміну роботи.

Подаються схеми виробничих потоків. Також даються пропозиції щодо оновлення машин та обладнання, вдосконалення виробничого процесу на підприємстві на основі прогресивної техніки та технології.

Виробнича програма підприємства розраховується на основі наявних його виробничих потужностей в розрізі номенклатури виробів та послуг, для яких визначений режим найбільшого сприяння на ринку даного виду продукції і послуг, а також визначений обсяг продукції, який спроможний "поглинути" відповідний сегмент ринку (табл. 1.4).


Таблиця 1.4 - Виробнича програма підприємства

Обсяг випуску продукції, у натуральних одиницях.

Рік

0

1

2

...

n

Продукція-1 

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

Продукція-i 

  

  

  

  

  

Інша 

  

  

  

  

  

Реалізація 

  

  

  

  

  


Виробнича програма, що розрахована згідно наявних потужностей, порівнюється з обсягом потреби ринку відповідного виду продукції і визначається необхідний та достатній приріст обсягів продукції.

Виходячи із потреб ринку в обсягах продукції, визначаються необхідні виробничі потужності та їх приріст (табл. 1.5).


Таблиця 1.5 - Потреба в основних виробничих фондах

№ з/п

Основні фонди, тис. гривень.

Рік

0

1

2

...

n

Діючі, тис. гривень

Загальна потреба, тис. гривень

Приріст основних фондів, тис. гривень
Будівлі, споруди виробничого призначення 

  

  

  

  

  

  Робочі машини та устаткування 

  

  

  

  

  

  

3  

Транспортні засоби 

  

  

  

  

  

  Інші 

  

  

  

  

  

  Разом 

  

  

  

  

  

  


Примітка

Розрахунок потреби в основних виробничих фондах здійснюється по кожному виду основних фондів виходячи з нормативів продуктивності.

Збільшення виробничих потужностей підприємства може здійснюватися як за рахунок використання внутрішніх резервів, так і за рахунок створення додаткових основних виробничих фондів, зокрема, за рахунок введення потужностей від виконання заходів по технічному переоснащенню, реконструкції та розширення діючих і будівництва нових потужностей.

Вибирається один або декілька найбільш ефектних для підприємництва з точки зору забезпечення потреб ринку, які складають основу плану технічного розвитку та організації виробництва підприємства.


7.2. Обсяг реалізації продукції на визначену потребу ринку визначається шляхом маркетингових досліджень з метою прогнозування ціни продукції, попит на яку забезпечується збільшенням потужностей підприємства (табл. 1.6).

Розрахунок обсягу реалізації здійснюється виходячи із кількості продукції, що випускатиметься, та ціни, яка визначається попитом на цю продукцію.


Таблиця 1.6 - Планований обсяг реалізації продукції

Назва продукції

Рік

0

1

...

n

обсяг випуску, у натуральних одиницях

ціна одиниці продукції, тис. гривень

обсяг продажів, тис. гривень


Продукція - 1 

  

  

  

  

  

  

Продукція - 2 

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

Продукція - i 

  

  

  

  

  

  

Інша 

  

  

  

  

  

  

Реалізація 

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  


7.3. Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах та виробничих запасах здійснюється виходячи із обсягу виробництва продукції та послуг, а також нормативів потреби в матеріальних ресурсах на одиницю продукції та послуг, що склалася в базовому періоді (табл. 1.7).

Таблиця 1.7 - Розрахунок потреби в ресурсах на виробничу програму

№ з/п

Найменування ресурсів

Рік

0

1

...

n

кількість у натуральних одиницях

ціна одиниці ресурсів, тис. гривень

Вартість, тис. гривень

вартість перехідного запасу, тис. гривень


1  

Сировина та матеріали 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Покупні та комплектуючі вироби 

 

 

 

 

 

 

 Паливо 

  

  

  

  

  

  

  Енергія  

  

  

  

  

  

  

  Разом 

  

  

  

  

  

  

  


Потреба в матеріальних ресурсах здійснюється методом прямого обрахунку в натуральному і вартісному виразі по видах ресурсів з урахуванням індексу цін.

Розмір виробничих запасів розраховується виходячи із середнього його значення протягом року, що визначається в днях як середньодобове споживання і розраховується як перехідний запас на кінець року.

Розмір перехідного запасу по n-му матеріалу (в днях) визначається за формулою:


(1.2)

де Q - потреба в n-му матеріалі;

M - норма перехідного запасу n-го матеріалу, дні;

D - число днів за рік

Норма перехідного запасу є сумою середнього, поточного і страхового запасів.

7.4. Надаються детальні відомості щодо прогнозної потреби в кадрах. Окремо вказується потреба в іноземних спеціалістах.

Викладаються основні напрями кадрової політики, спрямованої на підвищення кваліфікації робітників основних спеціальностей та продуктивності їх праці.

Чисельність працюючих розраховується, як загальна кількість персоналу основної діяльності (працюючі основного виробництва), так і неосновної діяльності (працюючі, що обслуговують основне виробництво) (табл. 1.8).

Чисельність працюючих основного виробництва розраховується виходячи із рівня продуктивності праці та виробничої програми.

При розрахунку чисельності проводяться спочатку орієнтовні розрахунки з урахуванням фонду робочого часу й виконання норм продуктивності.


Таблиця 1.8 - Розрахунок потреби в персоналі та заробітній платі

№ з/п

Найменування категорій

Рік

0

1

...

n

потреба, чоловік

середня заробітна плата, гривень

витрати на заробітну плату, гривень

нарахування на заробітну плату, гривень
Робітники основного виробництва 

  

  

  

  

  

  

  Робітники допоміжного виробництва 

  

  

  

  

  

  

  Спеціалісти і службовці 

  

  

  

  

  

  

  Разом 

  

  

  

  

  

  

  


Окремо розраховується чисельність допоміжних робочих і підсобних робочих й інших категорій працюючих. Чисельність інженерно-технічних працівників, службовців та ін. визначається за штатним розкладом.

Фонд заробітної плати визначається як добуток доходів по всіх видах діяльності підприємства на прийнятий норматив витрат заробітної плати на 1 гривню доходів з урахуванням нормативів, установлених державою, по фонду заробітної плати. Заробітна плата розподіляється по тих ж групах працівників, по яких установлюється розрахунок чисельності персоналу.

7.5. Кошторис витрат на випуск продукції являє собою розрахунок витрат по калькуляційних статтях окремо по видах продукції, робіт, послуг (на кінцевий продукт). Калькуляція витрат може здійснюватися укрупнено виходячи із прийнятих на підприємстві норм витрат на одиницю виробленої продукції, або шляхом прямої калькуляції розрахунків виходячи з норм ресурсів (табл. 1.9).


Таблиця 1.9 - Кошторис витрат і калькуляція собівартості (зведена)

№ з/п

Найменування показників

Рік

0

1

...

n

на одиницю продукції, гривня

усього тис. гривень


1. 

Обсяг реалізації, усього 

  

  

  

  

  

2. 

Собівартість, усього, 

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

2.1 

сировина. 

  

  

  

  

  

2.2 

матеріали 

  

  

  

  

  

2.3 

покупні та комплектуючі вироби 

  

  

  

  

  

2.4 

паливо 

  

  

  

  

  

2.5 

електрична та теплова енергія 

  

  

  

  

  

2.6 

фонд заробітної плати робітників 

  

  

  

  

  

2.7 

фонд заробітної плати спеціалістів і службовців 

  

 

 

 

 

2.8 

нарахування на фонд заробітної плати 

  

  

  

  

  

2.9 

амортизація основних виробничих фондів 

  

  

  

  

  

2.10 

витрати на навчання 

  

  

  

  

  

2.11 

податок з власників транспортних засобів 

  

  

  

  

  

2.12 

інші витрати 

  

  

  

  

  

3. 

Позареалізаційні операції (сальдо) 

  

  

  

  

  

3.1 

дохід від цінних паперів 

  

  

  

  

  

3.2 

дохід від оренди 

  

  

  

  

  

3.3 

податок на землю 

  

  

  

  

  

3.4 

податок на рекламу 

  

  

  

  

  

3.5 

інші доходи або витрати 

  

  

  

  

  

4. 

Валовий прибуток 

  

  

  

  

  

5. 

Податки і платежі з прибутку 

  

  

  

  

  

5.1 

податок на прибуток 

  

  

  

  

  

5.2 

інші податки 

  

  

  

  

  

6. 

Чистий прибуток 

  

  

  

  

  


7.6. На етапі розроблення виробничої програми розраховується потреба в первісних інвестиціях з урахуванням виробничої програми проекту в цілому, визначаються напрямки, по яким потрібні вкладення коштів і величина потреби в додаткових інвестиціях (табл. 1.10).


Таблиця 1.10 - Потреба в додаткових інвестиціях

№ з/п

Категорія інвестицій

Рік

Потреба у додаткових інвестиціях, тис. грн.

Загальна потреба в інвестиціях, тис. грн.

0

1

...

n

приріст, тис. грн.

усього, тис. грн.


  

1. 

Основний капітал 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1.1 

будівлі, споруди виробничого призначення 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1.2 

робочі машини та устаткування 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1.3 

транспортні засоби 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. 

Оборотний капітал 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2.1 

запаси та витрати 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2.2 

грошові кошти 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. 

Разом потреба в інвестиціях 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1   2   3   4   5Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни “Маркетингові дослідження”, навчального...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 2 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини професійної програми підготовки бакалавра напряму 0305 "Економіка І підприємництво"...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни “Маркетинг”, навчального плану, освітньо-кваліфікаційної...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни “Промисловий маркетинг”, навчального плану,...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
Виконання курсової роботи дозволяє студенту продемонстру­вати рівень опанування дисципліни, вміння досліджувати поставлені питання...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання
Вінницького торговельно-економічного інституту кнтеу (протокол №3 від 23. 12. 2010 р.)
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання
«Інформаційні системи в економіці». Курсова робота сприяє розвитку навичок самостійної творчої роботи студентів, прищеплює елементи...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Моделювання економіки» для студентів всіх форм навчання
Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем (протокол №19 від 23. 11. 2012 р.),...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconКалендарний план-графік написання та здачі курсової роботи на кафедру бухгалтерського обліку студентами 4 курсу напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» професійного
Подання висновків та пропозицій курсової роботи науковому керівнику для перевірки
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconКалендарний план-графік написання та здачі курсової роботи на кафедру бухгалтерського обліку студентами 4 курсу напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» професійного
Подання висновків та пропозицій курсової роботи науковому керівнику для перевірки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов