Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи icon

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботиНазваМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Дата конвертації21.06.2013
Розмір298.37 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
скачать >>>

Приватний вищий навчальний заклад України


Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту


МАРКЕТИНГ


Методичні рекомендації

до виконання курсової роботи


(за вимогами ЕСТS)


Харків

Розповсюдження і тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!


ПЕРЕДМОВА

 1. Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни “Маркетинг”, навчального плану, освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалавра з галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030507 “Маркетинг”.

 2. Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри маркетингу протоколом від 2008.12.27 № 5.

 3. Укладачі: Бабич А.П., канд. військ. наук, доцент, зав. кафедрою маркетинг, Лапіна В.В. ст.. викладач кафедри маркетинг

 4. Відповідальний за випуск: Бабич А.П., канд. військ. наук, доцент, зав. кафедрою маркетинг- Харків; ХІНЕМ, 2008. - 19 с.


Зміст

Вступ

4

1.

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи

4

2.

Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи

9

3.

Порядок подання курсової роботи на рецензію та її захист

10

4.

Критерії оцінювання курсової роботи

11

5.

Тематика курсової роботи

12

6.

Інформаційно-методичне забезпечення

14
Додатки

18
ВСТУП


За сучасних умов запорукою успіху будь-якого підприємства на ринку є вміння знайти і задовольнити потреби споживачів. Такий підхід до діяльності підприємства відображає сутність маркетингу як філософії бізнесу і передбачає орієнтацію її діяльності на задоволення потреб споживачів як єдину можливість досягти цілей, пов’язаних із прибутком, проникненням на нові ринки, розвитком підприємства. Крім того, маркетинг – це вид діяльності, функція менеджменту, що спрямовані на інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень та конкретні дії щодо розробки товару, ціноутворення, розподілу та просування товарів.

Таким чином, для того, щоб забезпечити успішну діяльність підприємства в умовах ринкової економіки сучасні фахівці-економісти повинні знати сутність та зміст маркетингу, його основні функції та концепції, вміти застосовувати принципи маркетингу в своїй практичній діяльності. В цьому зв’язку курс набуває теоретичного і практичного значення, а його всебічне вивчення складає базову основу підготовки фахівців з маркетингу.

Однією з форм всебічного вивчення дисципліни “Маркетинг” є написання курсової роботи. Дана робота спрямована на інтеграцію теоретичних знань і практичних навичок, які вже набув студент під час вивчення таких дисциплін, як “Основи економічної теорії”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Статистика”, “Економіка підприємства”, “Інформатика і комп’ютерна техніка” і сприяє поширенню знань в обраній галузі і формуванню навичок самостійної дослідницької роботи в сфері маркетингу. При цьому від студента вимагається творчій підхід до рішення поставленої задачі.

Для виконання курсової роботи можна користуватися фаховою літературою та нормативно-правовими актами, що наведені в переліку рекомендованої літератури, а також самостійно підібраними інформаційними джерелами.

При написанні та підготовці курсової роботи до захисту необхідно застосовувати сучасні комп’ютерні технології.


Мета і задачі курсового проектування

Написання курсової роботи є завершальним етапом вивчення дисципліни “Маркетинг”.

Мета написання курсової роботи – подальша систематизація, засвоєння і поглиблення теоретичних знань, формування вмінь і навичок проведення самостійних досліджень з обраної галузі маркетингу, а також застосування одержаних знань та вмінь для рішення конкретної практичної задачі.

Для досягнення вищевказаної мети студент повинен виконати наступні задачі:

 • обрати актуальну задачу з певної сфери маркетингової діяльності та погодити її з керівником курсової роботи;

 • зібрати усі необхідні матеріали для освітлення та рішення обраної задачі;

 • проаналізувати, систематизувати та узагальнити інформацію за обраною тематикою;

 • провести необхідні дослідження;

 • обробити та проаналізувати одержані результати;

 • зробити адекватні висновки;

 • сформулювати та обґрунтувати пропозиції з найкращого рішення задачі, що розглядається;

- оформити результати проведених досліджень та захистити свою роботу на засіданні комісії по захисту курсових робіт.


1. Методичні вказівки ЩОдо виконання курсової роботи


1.1 Титульний аркуш курсової роботи

Титульний аркуш курсової роботи містить:

 • назву міністерства, якому підпорядкований навчальний заклад;

 • найменування навчального закладу, де виконана курсова робота;

 • найменування кафедри;

 • назву курсової роботи;

 • прізвище, ім'я, по батькові студента, що виконав роботу, факультет, курс, група;

 • прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада наукового керівника;

 • місто і рік виконання курсової роботи.

Зразок титульного аркушу курсової роботи наведено в додатку А.


1.2 Зміст

Зміст курсової роботи визначається її темою і відображається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника.

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), вступу, висновків, додатків, переліку літератури.


1.3 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

(за необхідністю)

Якщо в роботі вжита специфічна термінологія, а також вжито маловідомі скорочення та позначення, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва абеткою наводять скорочення, справа - їх детальну розшифровку.


1.4 Вступ

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність теми курсової роботи, її практичне і теоретичне значення, сформулювати мету та задачі роботи, визначити методи їх рішення. Крім того, у вступі вказується, на яких матеріалах виконується дослідження, надається стисла характеристика об’єкта дослідження, вказуються очікувані результати дослідження та можливість їх подальшого застосування.

При написанні вступу рекомендується додержуватися наступної послідовності.

^ Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями обраної задачі обґрунтовують актуальність та доцільність роботи. При висвітленні стану досліджуваної проблеми слід назвати авторів, які внесли найбільш значний вклад в розробку проблеми, основні закони і нормативні акти, на яких базується робота. Обґрунтування актуальності не повинно бути багатослівним.

^ Мета і задачі роботи. Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як "Дослідження...", "Вивчення...", тому що ці слова вказують на спосіб досягнення мети, а не на саму мету. Задачі, які ставляться в роботі, повинні відповідати цілям дослідження. Як правило, виходячи із завдань дослідження, будується структура роботи. Тому завдання дослідження відповідають змісту розділів і підрозділів курсової роботи.

^ Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. В курсовій роботі об’єктом дослідження є підприємство (організація, установа), за матеріалами яких виконується робота.

^ Предмет дослідження – конкретна проблема, що міститься в межах об'єкта дослідження. Предмет дослідження визначає тему курсової роботи.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Слід перелічити використані методи дослідження з посиланням на конкретні завдання, що виконувалися за допомогою цих методів: “У роботі використано… методи дослідження”.

^ Практичне значення одержаних результатів. Наводять рекомендації щодо практичного використання одержаних результатів, а також очікуваний ефект від впровадження результатів дослідження.

Інформаційне забезпечення результатів дослідження. Інформаційною базою для виконання курсової роботи є вітчизняні та закордонні фахові видання, статистичні дані, матеріали преси та фактичні дані щодо діяльності об’єкту дослідження, інші інформаційні джерела.


1.5 Теоретичний розділ

В теоретичному розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, іншої інформації, пов’язаних з темою.

Розділ розробляється на засадах вивчення спеціальної літератури, нормативно-законодавчої документації та офіційної статистичної інформації.

Огляд джерел інформації для теоретичного розділу курсової роботи включає такі їх види:

- законодавчі і нормативні акти;

- підручники та навчальні посібники;

- монографії і наукові статті в спеціальних періодичних друкованих виданнях;

- науково-публіцистичні статті в друкованих засобах масової інформації тощо.

Роботу над оглядом літературних та законодавчих джерел необхідно починати з інформаційного пошуку. Список рекомендованих джерел студенти готують самостійно або спільно з науковим керівником. Використання літературних та нормативних джерел в роботі та наведення цитат з них супроводжується обов’язковим посиланням на відповідне джерело.

Теоретичні дослідження доцільно обґрунтувати шляхом узагальнення світового та вітчизняного досвіду, залучення результатів наукових досягнень провідних вчених тощо. За кожним з питань слід викласти думки різних авторів, дати їх порівняльний аналіз, виявити можливі протиріччя та сформулювати шляхи їх розв’язання й власну думку автора.

Бажано ілюструвати текст графічним матеріалом – схемами, графіками, алгоритмами, діаграмами тощо.

Результатом теоретичного розділу повинна бути певна теоретична концепція предмета дослідження, модель пошуку механізмів розв’язання задачі, поставленої у курсовій роботі. Ця модель повинна мати наскрізний характер, тобто щоб її алгоритм можна було б використовувати для аналізу відповідної інформації в аналітичному розділі та обґрунтування рекомендацій та пропозицій у проектно-рекомендаційному розділі.


1.6 Аналітично-дослідницький розділ

Аналітично-дослідницький розділ курсової роботи має поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи та певний методичний інструментарій. В аналітичному розділі, як правило, обґрунтовують вибір напрямку досліджень, наводять методи вирішення завдань та їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення досліджень, аналізують стан досліджуваної проблеми на основі економічної інформації.

Розділ необхідно розпочинати з характеристики об'єкту дослідження. Представлення об’єкта дослідження можна зробити наступним чином: “Об’єктом дослідження обрано…(повна назва організації)”. Далі слід навести стислу характеристику об’єкту дослідження: форма власності, організаційно-правова форма, галузева належність; коли і ким заснована, місцезнаходження, основні економічні показники тощо.

Для написання аналітичного розділу використовується статистична та фінансова звітність, що подається підприємствами до органів Міністерства статистики України, дані його управлінського обліку, які не складають комерційної таємниці, довідкові, інструктивні та інші матеріали, якими користуються в своїй роботі планово-економічні і фінансові служби підприємства.

Економічна інформація, яка буде використана для досліджень, повинна бути оброблена, приведена у порівняний вигляд і оформлена у вигляді відповідних таблиць, графіків, діаграм. Для обробки економічної інформації застосовують персональний комп'ютер з використанням пакету EXCEL - V. 7.0 для Windows.

Студент повинен з вичерпною повнотою викладати результати власних досліджень, давати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів, їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць.

Аналітичний розділ повинен містити дослідницьку частину, яка базується на проведенні комплексних досліджень предмету та об’єкту дослідження, їх стану у різні періоди часу. При цьому важливою умовою є дослідження факторів, що визначають стан предмету та об’єкту проектування.

При дослідженнях використовуються методи компаративного (порівняльного) аналізу, моделювання, теорії ймовірності, математичної статистики, методи соціальних досліджень (опитування, анкетування) та інші.

Результати досліджень мають бути використані у проектно-рекомендаційному розділі для обґрунтування конкретних пропозицій та рекомендацій.

При написанні даного розділу студент повинен продемонструвати вміння самостійно проводити наукові дослідження, застосовувати сучасні економіко-математичні методи та інші методи наукового пізнання, надавати наукову характеристику новим явищам, а також використовувати нові знання для конкретних прикладних рішень.

При виконанні розрахунків, обробці результатів, проведенні аналізу одержаних результатів та оцінці їх ефективності обов’язково застосування сучасних комп’ютерних технологій. При цьому не можна використовувати тільки програму-редактор для друку та оформлення тексту та ілюстрацій. Необхідно застосовувати сучасне програмне забезпечення для обробки і аналізу результатів дослідження, спрощення трудомістких розрахунків у аналітичному та рекомендаційному розділах.


1.7 Проектно-рекомендаційний розділ

Проектно-рекомендаційний розділ виконується на базі теоретичного узагальнення і аналізу обраної в якості предмета дослідження задачі. В ньому обґрунтовуються нові підходи до вирішення цієї задачі, теоретичні, нормативні, методичні та практичні пропозиції, а також організаційні заходи щодо усунення виявлених недоліків, удосконалення діяльності відповідного підрозділу підприємства (організації, установи), що є об’єктом дослідження.

Матеріал у проектно-рекомендаційному розділі розміщується у наступній послідовності:

 • встановлення мети та цілей проектування з посиланням на теоретичний та аналітичний розділи;

 • обґрунтування проектних пропозицій (їх змісту, очікуваних наслідків тощо);

 • характеристика передумов практичного впровадження проектних пропозицій;

 • розрахунок необхідних фінансових, матеріальних та інших ресурсів і економічної ефективності для кожної пропозиції.

При написанні даного розділу можна використовувати наступні формулювання:

"Як свідчить аналіз, проведений у п. 2.1, у … існує такий істотний недолік, як … Для успішного подальшого розвитку… можна запропонувати…"

"З метою… можна запровадити…".

Пропозиції можуть бути найсміливіші, з найсучаснішого досвіду відомих у світі фірм, але якщо ця пропозиція зараз нездійсненна для об’єкта дослідження, треба обов’язково це пояснити (відсутність коштів, недосконалість законодавства, непідготовленість кадрів, інфляція, політична та економічна нестабільність тощо), тобто студент повинен продемонструвати теоретичні пізнання, реалізм мислення та знання проблем об’єкту дослідження.

Для якісного виконання рекомендаційного розділу доцільно застосування сучасних комп’ютерних технологій.


1.8 Висновки і пропозиції

Висновки і пропозиції наводяться в окремому розділі курсової роботи і є стислим викладанням підсумків проведеного дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв’язаної задачі, оцінку результатів дослідження з точки зору відповідності меті курсової роботи та поставлених у вступі завдань, а також пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації, які було детально обґрунтовано у рекомендаційному розділі. У висновках не можуть з’явитися пропозиції, які не було розглянуто у рекомендаційному розділі.

Формулювання висновків доцільно проводити у наступній послідовності.

У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі розкривають методи вирішення поставленої в курсовій роботі задачі, їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями. Крім того, необхідно навести якісні та кількісні показники здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання та можливості впровадження одержаних результатів в практичній діяльності підприємства - об’єкта дослідження.

За своїм змістом і форміою вони повинні бути чітко викладені, аргументовані і співвіднесені з вже відомими науково-практичними розробками.

У висновках необхідно також відобразити особистий вклад автора курсової роботи в розв’язання досліджуваної задачі.


1.9 Перелік літератури

Перелік літератури вимагає розміщення усіх використаних джерел інформації у послідовності, що визначена вимогами стандарту інституту “Текстова і графічна документація. Структура і правила оформлення” (див. п. 5.7).

Перелік літератури може містити до 20-25 назв. Посилання на них мають наводитись у вигляді порядкового номеру за списком джерел у квадратних дужках (наприклад, [15]).


1.10 Додатки

Додатки до курсової роботи мають містити допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи:

 • інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою;

 • проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

 • таблиці допоміжних цифрових даних;

 • інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення на ПЕОМ, які розроблені в процесі виконання курсової роботи;

 • ілюстрації допоміжного характеру;

 • реальні документи підприємства;

 • рекламні матеріали (каталоги, буклети, проспекти тощо).

Матеріали додатків не зараховуються в загальний обсяг роботи і не обмежується кількістю. Їх відбір повинен здійснюватися, виходячи із забезпечення найбільш повного розкриття і обґрунтування проведених досліджень.


^ 2. Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи


Курсова робота повинна бути оформлена відповідно до вимог стандарту інституту “Система організації навчального процесу. Текстова і графічна документація", розробленого на підставі та у відповідності до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки, структура і правила оформлення”. Затвердженого Методичною радою інституту, протоколом № 3 від 20.11.2008.

Курсова робота повинна мати таку структуру: вступ, теоретичний розділ, аналітично-дослідницький розділ, проектно-рекомендаційний розділ, висновки і пропозиції.

Зміст курсової роботи визначається її темою і відображається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до теми, що досліджується, студент, самостійно або за рекомендацією керівника, добирає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін.), відповідні нормативні документи і складає проект плану, який обговорює з керівником.

План курсової роботи має бути складним і містити: вступ; три розділи, кожен з яких повинен мати свою назву і складатися не менш як з двох підрозділів; висновки і пропозиції, список літератури та додатки.

Обсяг курсової роботи – 30-35 друкованих або 35 – 40 написаних від руки сторінок формату А4 (210 х 297).

Послідовність комплектації сторінок курсової роботи:

– титульний аркуш;

– зміст;

– перелік умовних позначень (за необхідністю);

– вступ (2-3 сторінки);

– теоретичний розділ (до 25% загального обсягу курсової роботи);

– аналітично-дослідницький розділ із застосуванням ЕОМ (в межах 30 – 35% загального обсягу курсової роботи);

– проектно-рекомендаційний розділ (до 30% від загального обсягу курсової роботи);

– висновки і пропозиції (2-3 сторінки);

– перелік літератури;

– додатки.

При написанні роботи слід забезпечити наукову, чітку побудову, логічну послідовність викладання матеріалу, без орфографічних і синтаксичних помилок. Пряме переписування у роботі матеріалів з літературних джерел неприпустиме.


^ 3 Порядок подання КУРСОВОЇ РОБОТИ на рецензію та її ЗАХИСТ


Виконання курсової роботи здійснюється студентом самостійно в поза аудиторний час згідно з обраною темою в обсязі, що передбачений індивідуальним завданням. Завдання на курсове проектування видається кожному студенту керівником курсової роботи до початку виконання курсової роботи.

На початку семестру викладач-керівник курсової роботи проводить вступне заняття, на якому визначає мету та задачі курсового проектування, її значення в підготовці майбутнього фахівця, знайомить з напрямами та тематикою курсових робіт, повідомляє про календарний план роботи і графік консультацій.

Консультації проводяться згідно з графіком, що складений керівником курсової роботи, і відповідають строкам виконання основних розділів курсової роботи. Виконання графіку студентом обов'язково. Під час консультацій студент узгоджує (коригує) з керівником план роботи, задає запитання, подає частини роботи, що виконана, на рецензування. Викладач відповідає на запитання студента, робить зауваження по змісту та оформленню роботи, надає методичну допомогу.

Студенту необхідно ретельно враховувати всі зауваження керівника і своєчасно усувати всі вказані недоліки. Систематична праця над курсовою роботою є запорукою якісного її виконання та успішного захисту.

Після остаточного рецензування робіт керівник дає студентові дозвіл на чистове оформлення роботи.

Оформлена належним чином і зброшурована робота подається у деканат інституту не менш ніж за 3 тижні до кінця семестру.

Керівник роботи отримує курсову роботу в деканаті, перевіряє її та приймає рішення про допуск до захисту. Результатом перевірки курсової роботи є рецензія керівника.

Попередньо курсова робота може бути оцінена таким чином:

 • робота допускається до захисту;

 • робота допускається до захисту за умов усунення таких недоліків, як... (вказуються недоліки по змісту та оформленню);

 • робота не допускається до захисту через те, що ... (тему розкрито недостатньо повно; оформлення роботи не відповідає діючим стандартам).

Після перевірки курсова робота повертається студентові. До захисту повинні бути усунені всі недоліки, що вказані в рецензії керівника.

Захист курсової роботи відбувається в комісії, що складається з завідуючого кафедрою та викладачів кафедри. Захист курсової роботи демонструє не тільки вміння студента самостійно виконувати курсові дослідження, але й дає уявлення членам комісії про ступінь володіння студентом теоретичним матеріалом, про його вміння застосовувати одержані теоретичні знання під час виконання практичних завдань та про рівень підготовки майбутнього фахівця з маркетингу в цілому.

Під час доповіді студент називає тему і мету проведеного дослідження; підкреслює актуальність, наукову та практичну цінність теми; коротко передає суть роботи та її результати. Під час доповіді не слід повністю переказувати зміст усіх розділів і техніку проведення розрахунків. Основна увага повинна бути приділена практичній частині роботи, особистому внеску автора курсової роботи в дослідження, що проведене. У кінці виступу необхідно зробити висновки і сформулювати конкретні пропозиції з подальшого розвитку задачі, що вирішувалася, а також доповісти про можливість практичного застосування результатів досліджень.

Доповідь повинна бути чіткою, логічно побудованою, емоційною. Тривалість доповіді не повинна перевищувати 10 хвилин.

При захисті курсової роботи автор повинен давати чіткі аргументовані відповіді на запитання членів комісії та присутніх на захисті і робити пояснення по зауваженнях, що було зроблено.

Захист курсової роботи бажано супроводжувати комп’ютерною презентацією, що підготовлена за допомогою програми МS Power Point.


^ 4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ


Цілісна (завершена) курсова робота становить окремий заліковий кредит та оцінюється за 100-бальною системою за наступними критеріями:

 • повнота використання теоретичного матеріалу для обґрунтування напрямку дослідження, актуальності тематики та мети дослідження – від 0 до 20 балів (включно);

 • повнота і відповідність аналітично-розрахункової частини напрямку дослідження - від 0 до 20 балів (включно);

 • обґрунтованість висновків та пропозицій – від 0 до 20 балів (включно);

 • використання в роботі сучасних методів дослідження та сучасних інформаційних технологій – від 0 до 10 балів (включно);

 • виступ студента при захисті роботи (презентація) – від 0 до 10 балів (включно);

 • відповіді на запитання при захисті – від 0 до 10 балів (включно);

 • оформлення відповідно до вимог стандарту ХІНЕМ – від 0 до 10 балів (включно);

Тематика курсових робіт, завдання, вимоги до структури та оформлення, критерії оцінювання розробляються відповідною кафедрою та затверджуються методичною комісією інституту.

^ 5 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ


Тема курсової роботи визначається студентом самостійно згідно з наведеною нижче тематикою і узгоджується з керівником роботи. Дана тематика робіт є типовою, проте студент може взяти тему, яка не значиться в наведеному переліку за умов обов’язкового попереднього її погодження з керівником роботи.

Тема курсової роботи повинна бути актуальною за сучасних умов господарювання, враховувати науково-практичні інтереси студента і бути максимально наближеною до майбутньої теми дипломної роботи. Доцільно обирати тему курсової роботи, виходячи з інтересів підприємства (фірми), де студент працює або має можливість одержати необхідну для виконання роботи реальну інформацію.

Курсова робота може бути логічним продовженням або частиною науково-дослідної роботи, що виконується студентами на підприємстві (фірмі) чи на кафедрі.

Таким чином, курсова робота повинна бути реальною, спрямованою на рішення конкретної практичної задачі з маркетингової діяльності підприємства (організації, установи) будь-якої форми власності.

Теми курсових робіт


 1. Організація дослідження ринку в процесі маркетингової діяльності підприємства.

 2. Формування попиту на товари і послуги в процесі маркетингової діяльності підприємства.

 3. Аналіз внутрішніх виробничо-ресурсних можливостей підприємства в процесі управління підприємством за концепцією маркетингу.

 4. Розробка маркетингової стратегії в процесі управління підприємством.

 5. Розробка плану маркетингової діяльності підприємства.

 6. Формування товарної політики підприємства.

 7. Оптимізація асортименту продукції підприємства.

 8. Розробка плану створення і виведення нового товару на ринок.

 9. Організація створення і виробництва нових товарів при управлінні підприємством за концепцією маркетингу.

 10. Створення системи управління якістю товарів підприємства.

 11. Виявлення етапу життєвого циклу товару та розробка відповідної маркетингової стратегії підприємства.

 12. Забезпечення конкурентноздатності товарів при управлінні підприємством за концепцією маркетингу.

 13. Організація робіт із стандартизації та сертифікації продукції на підприємстві.

 14. Формування системи сервісного обслуговування підприємства.

 15. Розробка і реалізація цінової політики в процесі маркетингової діяльності підприємства.

 16. Організація руху продукції та збуту товарів у процесі маркетингової діяльності підприємства.

 17. Формування комунікаційної політики в процесі маркетингової діяльності підприємства.

 18. Організація заходів по стимулюванню збуту товарів і послуг у процесі маркетингової діяльності підприємства.

 19. Організація паблік рилейшнз на підприємстві (організації, фірмі).

 20. Аналіз можливостей організації електронного бізнесу на підприємстві.

 21. Дослідження та аналіз методів просунення товарів, що використовуються в роздрібній торгівлі.

 22. Вдосконалення управління рекламною діяльністю підприємства.

 23. Дослідження впливу рекламного звернення на цільову аудиторію.

 24. Дослідження психологічних факторів комунікативних засобів реклами.

 25. Дослідження впливу факторів, що підвищують сприйняття реклами.

 26. Імідж підприємства як фактор конкурентоспроможності.

 27. Формування іміджу фірми.

 28. Дослідження та оцінка рекламної діяльності підприємства.

 29. Планування рекламної кампанії на підприємстві та аналіз її ефективності.

 30. Обґрунтування вибору засобів реклами в рекламній діяльності підприємства.

 31. Інформаційне забезпечення маркетингової служби на підприємстві.

 32. Автоматизовані інформаційні системи в управлінні маркетингом на підприємстві.

 33. Створення та функціонування інформаційної служби маркетингу на підприємстві.

 34. Організація інформаційного забезпечення комплексного дослідження ринку в процесі маркетингової діяльності підприємства.

 35. Організація маркетингової діяльності в комерційному банку.

 36. Організація маркетингової служби на підприємстві (сфери послуг, сфери готельного бізнесу, сфери охорони здоров'я тощо).

 37. Організація маркетингової діяльності в туристичному бізнесі.

 38. Організація маркетингової діяльності торгового підприємства.

 39. Організація маркетингової діяльності державної організації.

 40. Організація маркетингу в сфері освітніх послуг.^ 6. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України “Про підприємства в Україні” // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №24.

 2. Закон України “Про рекламу в Україні” // Голос України. – 1991. - № 86.

 3. Международный Кодекс рекламной практики. Публикация международной торговой палаты в Париже, июнь, 1987. – 14 с.

4. Багиев Г. Л., Успенский И. В., Ченцов В. И. Интерактивные модели маркетинговых решений на виртуальных рынках. — СПб: СПГУЭиФ, 1998.

5. Блек С. Паблик рилейшнз. Что это такое? / Пер. с англ. – М.: Повести, 1990. – 240 с.

6. Борисов Б.Л. Технология рекламы и PR: Учебн. пособ. – М.: ФАИР-Пресс, 2001.– 624 с.

 1. Бороноева Т.А. Современный рекламный менеджмент: Учебн. пособ. / М.: АспектПресс, 2002. – 41 с.

 2. Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия. Практическое пособие. – К.: Вира, 1991. – 384 с.

 3. Вествуд Дж. Маркетиновый план. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.

 4. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. Підручник. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.

 5. Галкин С. Е. Бизнес в Интернет. — М: «Центр», 1998.

 6. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.: Лібра, 2004. - 712 с.

 7. Гембл П., Стоун М., Вудкок Н. Маркетинг взаимоотношений с потребителем. - М.: ФАИР - Пресс, 2002. – 512 с.

 8. Гилберт А., Черчилль Т. Маркетинговые исследования. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000. – 752 с.

 9. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Изд-во «Финпресс», 2000. – 464 с.

 10. Голубкова Е.М. Маркетинговые коммуникации. – М.: Изд-во «Финпресс», 2000. – 256 с.

 11. Гончарова Н.П., Перерва П.Г. Маркетинг инновационного процесса: Учеб. пособ. – К., 1998. – 267 с.

 12. Гостиничный и туристический бизнес / Под ред. проф. Чудновского А.Д. – М.: Издат-во «ЭКМОС», 1999. – 352 с.

 13. Дейан А., Троадек А. и Л. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи. М.:АО Изд. группа «прогресс», 1994. – 290 с.

 14. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

 15. Дибб С., Симкин Л., Брэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планированию / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001.

 16. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. – М.: Высш. школа, 1995. – 255 с.

 17. Дороти Доти. Паблисити и паблик рилейшнз / Пер. с англ. – М.: ФилинЪ, 1996.– 285с.

 18. Завгородняя А.В., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. – СПб. : Питер, 2002. – 352 с.

 19. Захотай В.Б., Шпітько Г.Ф., Адамова І.З. Статистика маркетингу. Опорн. конспект лекцій / За ред. Захотая В.Б. - К.: МАУП, 2001. – 64 с.

 20. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібн. / За ред. проф. І.В.Сороки. – К.: НВЦ ВО МоіН України, НВФ “Студцентр”, 2002. – 608 с.

 21. Кабушкин Н.Н., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебн. пособ. – Мн.: ООО «Новое издание», 2000. – 216 с.

 22. Картер Г. Эффективная реклама. Путеводитель для мелких предприятий / Пер. с англ., под общ. ред. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1991.

 23. Катернюк А.В. Современные рекламные технологии: коммерческая реклама: Учебн. пособ. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 320 с.

 24. Керимов В.Э., Керимов Э.Э., Селиванов П.В. Методы управления затратами и качеством продукции. Учебн. пособ. – М.: Изд-во «Маркетинг», 2002. – 108 с.

 25. Кисилев Ю.Н. Электронная коммерция: практическое руководство. – СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2001. – 224 с.

 26. Корінев В.Л. Цінова політика підприємства. - К.: КНЕУ, 2001.- 257 с.

 27. Кожекин Г.Я., Мисербиева С.Г. Маркетинг предприятия: Учебн. пособ. – Мн.: Книжный дом; Мисанта, 2004. – 240 с.

 28. Коршунов В.І. Механізм маркетингових досліджень ринку. – Х.: Основа, 2000.– 52 с.

 29. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер с англ. – М.: «Бизнес-книга», «ИМА - Кросс. Плюс», 1995. – 702 с.

 30. Кофт М. Дж. Сегментирование рынка. – СПб.: Питер, 2001. – 128 с.

 31. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие. М.: АО “Финстатинформ”, 1994.

 32. Куцын А.И. Конкурентоспособность и качество машиностроительной продукции. - К.: Техника, 1997. - 167 с.

 33. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2000.

 34. Майдебура Е.В. Маркетинг услуг. – К.: Вира – Р, 2001. – 574 с.

 35. МакДональд М. Стратегическое планирование маркетинга. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000. – 320 с.

 36. Маркетинг: Учебн. для вузов / Г.Л.Багиев, В.М.Тарасевич, Х. Анн; Под общ. ред. Багиева Г.Л. – М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1999. – 703 с.

 37. Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.

 38. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник / Под ред. проф. В.А. Алексунина. – М.: Изд. - торг. Корпорация «Дашков и Ко», 2002. – 614 с.

 39. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. – СПб.: Питер, 2004. – 270 с.

 40. Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристической фирмой: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с.

 41. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: Учеб. пособ. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 230 с.

 42. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За ред. Л.А. Мороз. – Львів: Нац. університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2002. – 244 с.

 43. Новицкий Н.И., Олексюк В.Н. Управление качеством продукции: Учебн. пособ. – Мн.: Новое знание, 2001. – 233 с.

 44. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: курс лекцій. – К.: МАУП, 2003. - 120 с.

 45. Нэгл Т.Т., Холден Р.К. Стратегия и тактика ценообразования. – СПб: Питер, 2001. – 544 с.

 46. Овечкина Е.А. Маркетинговое планирование: Конспект лекций. – К.: МАУП, 2002. – 264 с.

 47. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К. Рекламная деятельность: Учебник. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2001. – 364 с.

 48. Папиряк Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: ОАО «НПО Изд-во «Экономика», 2000. – 207 с.

 49. Парамонова Т.Н., Рамазанов И.А. Мерчандайзинг: Учебн. пособ. – М.: ИД ФБК- ПРЕСС, 2004.- 144 с.

 50. Перерва П.Г. Управление маркетингом на промышленном предприятии. - Х.: Основа, 1993.

 51. Перерва П.Г. Управление сбытом продукции в системе маркетинга. - М.: НПО "Рим", 1991. - 254 с.

 52. Пінчук Н.С,, Гал узинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 328 с.

 53. Полукаров В.Л., Грановский Л.Г., Козин В.П. Телевизионная и радиовещательная реклама: Учебн. пособ. – М.: Изд. - торг. корпорация «Дашков и Ко», 2004. – 388 с.

 54. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: Навч. посібн. – К.: МАУП, 2003. – 200 с.

 55. Ромат Е.В. Реклама: Учебник. Киев, Харьков: НВФ «Студцентр», 2000. – 480 с.

 56. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама в продвижении товаров / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2000. – 656 с.

 57. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: Навч. поcіб. – К.: МАУП, 2001.- 264 с.

 58. Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация. Учеб пособ. – М.: Логос, 2001. – 264 с.

 59. Сендидж Ч. Г., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1989. - 630 с.

 60. Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе: Учебно-практическое пособие. – М.: Юристъ, 2001. – 224 с.

 61. Слісаренко І.Ю. Паблік рілейшнз у системі комунікації та управління: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 104 с.

 62. Соколова А. Н., Геращенко Н. И. Электронная коммерция: мировой и российский опыт. — М.: Открытые системы, 2000.

 63. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. – Тернополь: АО «Тернекс», К.: ЦММС «Писпайп», 1993. – 656 с.

 64. Титов А.Б. Маркетинг и управление инновациями. – СПБ.: Питер, 2001. – 240 с.

 65. Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В. Стандартизація і сертифікація туристичних послуг. К.: КНТЕУ, 2002. – 74 с.

 66. Уніфіковані технології готельних послуг. Навч. посіб. / За ред. проф. В.К. Федорченка . – К,: Вища школа, 2001. – 237 с.

 67. Успенский И.В. Интернет как инструмент маркетинга. – СПБ.: БХВ – Санкт-Петербург, 1999. – 256 с.

 68. Уткин Э.А., Баяндаев В.В., Баяндаева М,Л. Управление связями с общественностью. М.: ТЕНС, 2001. – 296 с.

 69. Уткин Э.А.. Банковский маркетинг. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 301 с.

 70. Уткин Э.А. Рекламное дело. М.; Экмос, 1999.- 272с.

 71. Уэллс У. Реклама: принципы и практика. – СПб. и др.: Питер, 2001. – 797 с.: ил.

 72. Эдвардс Ч., Гораун Р. Реклама в розничной торговле США / Сокр. пер. с англ. – (Авт. предм и науч. ред. А.А.Горячев). - М.: “Экономика”, 1990. – 350 с.

 73. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 672с.

 74. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. – М.: ЗАО «Бизнес-школа», «Интел-Синтез», 2000. – 640 с.

 75. Федько В.П., Альбеков А.У. Маркировка и сертификация товаров и услуг. Учеб. пособ. – Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 1998. – 640 с.

 76. Фей М. Реклама, маркетинг, дизайн в Интернете. М.: «Русская редакция», 1999. - 328 с.

 77. Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.

 78. Фомичев С.К., Старостина А.А. Основы управления качеством: Учеб пособ. – К.: МАУП, 2002. – 192 с.

 79. Хансевер К., Рендер Б., Рассел Р. Управление и организация в сфере услуг / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 752 с.

 80. Хардинг Г. Маркетинг промышленных товаров. Пер. с англ. – М.: Сирин, 2002. – 272 с.

 81. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. – М.: Прогресс, 1992.. – 253 с.

 82. Холмогоров В., Интернет-маркетинг. Краткий курс. – СПб.:Питер, 2001.

 83. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг. Підручник. – К.: КНЕУ, 1998. – 120 с.

 84. Чубаков Р.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия (метод. пособ.). – М.: ИНФРА-М, 1995. – 224 с.

 85. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки, структура і правила оформлення.

 86. Стандарт інституту. Система організації навчального процесу. Текстова і графічна документація. Структура і правила оформлення. – Харків, ХІНЕМ, 2001.

Додаток А


Приватний вищий навчальний заклад України


Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту


Кафедра маркетингу


^

КУРСОВА РОБОТАз дисципліни “Маркетингові дослідження”


на тему: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Керівник роботи

____________________

(П.І. по Б.)

____________________

(вчений ступінь, звання)

____________________


____________________

(підпис)

Виконав(ла)

____________________

(П.І. по Б.)

____________________

(студент(ка), спеціальність, курс)

____________________

(група)

_______________

(підпис)Харків – 200__


  Додаток Б

Приклади оформлення бібліографічного опису у переліку літератури


Характеристика джерела


Приклад оформлення

Монографії

Василенко М.В. Теорія коливань: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1996. - 430 с.

Чотири автори


Финансовое управление компанией / Дж.В. Смит, Е.В. Кузнецова,

С.К. Курочкин, К.Дж. Уолперс / Под ред. Е.В. Кузнецовой. - М.: Правовая культура, 1995. - 383 с.

Багатотомні видання

История русской литературы: В 4 т. / АН ССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). - М., 1982. - Т.З: Расцвет реализма. - 867 с.

Перекладні видання

Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты: Пер. с нем. - Калининград: Янтарный сказ, 1997. - 100 с.

Словники


Библиотечное дело: Терминол. словарь / Сост. И.М. Суслова,

Л.Н. Уланова. – 2-е изд. - М.: Книга, 1996. - 224 с.

Збірники наукових праць

Фінансові проблеми розвитку підприємств торгівлі та харчування :

Зб. наук. праць. - X.: ХДАТОХ, 1999. - 299 с.

Складові частини:

книги

Фатхудинов Р.А. Разработка стратегического управленческого решения // Стратегический менеджмент. - М.: ЗАО "Бизнес-школа", 1999. – 112 с.

збірнику

Пономаренко Л.А. Организующая система // Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами. - Тбилиси, 1996. - С. 3-16.

журналу


Гладких Д. Государственное регулирование экономики при помощи

ценообразующих факторов // Экономика Украины. - 2001. - №1. -С.47-52.

енциклопедії


Долматовский Ю.А. Электромобиль // БСЭ. - 3-е изд. - М., 1988. - Т. 30. – С. 72.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни "Менеджмент підприємства", навчального...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни “Маркетингові дослідження”, навчального...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 2 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини професійної програми підготовки бакалавра напряму 0305 "Економіка І підприємництво"...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи
Розроблено на підставі та у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни “Промисловий маркетинг”, навчального плану,...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
Виконання курсової роботи дозволяє студенту продемонстру­вати рівень опанування дисципліни, вміння досліджувати поставлені питання...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання
Вінницького торговельно-економічного інституту кнтеу (протокол №3 від 23. 12. 2010 р.)
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання
«Інформаційні системи в економіці». Курсова робота сприяє розвитку навичок самостійної творчої роботи студентів, прищеплює елементи...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Моделювання економіки» для студентів всіх форм навчання
Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем (протокол №19 від 23. 11. 2012 р.),...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconКалендарний план-графік написання та здачі курсової роботи на кафедру бухгалтерського обліку студентами 4 курсу напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» професійного
Подання висновків та пропозицій курсової роботи науковому керівнику для перевірки
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 4 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи iconКалендарний план-графік написання та здачі курсової роботи на кафедру бухгалтерського обліку студентами 4 курсу напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» професійного
Подання висновків та пропозицій курсової роботи науковому керівнику для перевірки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов