Маркетингова цінова політика icon

Маркетингова цінова політикаНазваМаркетингова цінова політика
Сторінка1/3
Дата конвертації21.06.2013
Розмір446.96 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>
  1   2   3


Приватний вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)


МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА


Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра

галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"

за напрямами 6.030507 "Маркетинг"


Харків

Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!


ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Маркетингова цінова політика" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом 6.030507 "Маркетинг".

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою маркетингу протоколом № від

 2. УКЛАДАЧ: Веремейчик І.Є, доцент, кафедри маркетинг.

 3. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: Марченко Л.С., доцент, в.о. зав. кафедри маркетингу.- Харків: ХІНЕМ. - 2010. - 16 с.


ЗМІСТ


Вступ

4

1

Загальні методичні вказівки до виконання контрольної роботи

4

2

Загальний перелік теоретичних питань для виконання контрольної роботи.

7

3

Загальний перелік задач для виконання контрольної роботи.

9

4

Методичні вказівки до розв'язання задач

14

5

Інформаційно-методичне забезпечення

16ВСТУП

В умовах переходу вітчизняної економіки до ринкових відносин ціна як економічний елемент у системі маркетингового механізму набуває все більшого значення. Вона суттєво впливає на ефективність підприємницької діяльності підприємства, що зумовлено її роллю при формуванні його прибутку. В процесі організації маркетингової діяльності підприємства важливим є формування його цінової політики, що визначає рівень ціни, стратегічний і тактичний підходи до процесу реалізації продукції на ринку у відповідній перспективі.

Встановлення рівня ціни на продукцію є досить складним і трудомісткім завданням у процесі ціноутворення на підприємстві. Саме ціна акумулює в собі рівень успіху підприємства, що знаходить своє вираження в обсягах продаж та розмірі прибутку від реалізації.

Важко переоцінити те значення, яке мають ціни в умовах ринкової економіки. Саме ціни визначають структуру виробництва, чинять вирішальний вплив на рух матеріальних потоків, розподіл товарної маси, рівень добробуту населення.

Правильна методика визначення ціни, розважлива цінова політика, послідовна реалізація глибоко обґрунтованої цінової стратегії є необхідними компонентами успішної діяльності будь-якого комерційного підприємства у жорстких умовах ринкових відносин.

^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ „МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА”

Метою дисципліни є формування базових знань з теорії маркетингової цінової політики. Засвоєння студентами знань, щодо розроблення та реалізації цінової стратегії та цінової тактики, як на нові так і на традиційні товари та послуги.

Предметом курсу виступає ціна як елемент комплексу маркетингу.

Завданням дисципліни є вивчення сутності, функцій та ролі ціни у ринковій економіці; закономірностей та еволюції теоретичних поглядів на сутність ціни; теоретичних основ ціноутворення, методології ціноутворення в маркетингу; засад функціонування державного ціноутворення.

Міждисциплінарні зв’язки: курс „Маркетингової цінової політики викладається після вивчення дисциплін „Макроекономіка”, „Маркетинг”, „Державне регулювання економіки”.

По вивченні курсу „Маркетингова цінова політика” студент повинен знати основні поняття маркетингових процесів ціноутворення; принципи формування цінової політики; систему цін, та їх класифікацію; фактори маркетингового ціноутворення; принципи проведення маркетингових досліджень в процесі реалізації цінової політики; маркетингові стратегії цін; можливі помилки і ризик у встановленні цін; систему правового регулювання ціноутворення в Україні. А також вміти застосовувати отримані знання в практичній діяльності.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Навчально-тематичним планом передбачено поділ дисципліни на п’ять залікових модулів.

Заліковий модуль І

ТЕМА 1. Введення в ціноутворення.

ТЕМА 2. Формування цінової політики.

ТЕМА 3. Ціна як інструмент маркетингової цінової політики.

ТЕМА 4. Система цін та їх класифікація.


Заліковий модуль ІІ

ТЕМА 5. Фактори маркетингового ціноутворення.

ТЕМА 6. Методичні підходи до ціноутворення в системі маркетингу.

ТЕМА 7. Процедура прийняття рішень щодо визначення ціни.


Заліковий модуль ІІІ

ТЕМА 8. Коригування ціни.

ТЕМА 9. Особливості дослідження ринкової кон’юнктури у ціноутворенні.

ТЕМА 10. Маркетингові стратегії ціноутворення.


Заліковий модуль ІV

ТЕМА 11. Ціноутворення в міжнародному маркетингу.

ТЕМА 12. Оцінювання помилки і ризику в ціноутворенні.


Заліковий модуль V

ТЕМА 13. Державне регулювання процесів ціноутворення в Україні.

ТЕМА 14. Ціноутворення брендів.


Текст контрольної роботи повинен включати теоретичну частину, яка містить в себе п’ять питань ( по числу залікових модулів дисципліни) і практичної частини, яка містить три задачі.

Об’єм виконаної контрольної роботи має бути в розмірі 20 сторінок друкованого тексту формату А4. Кожне теоретичне питання має бути розкрите в об’ємі, який не перевищує трьох сторінок.

Таким чином, структура контрольної роботи має бути:

- Зміст

 • Вступ 1 стор.

 • Перше питання ( приблизно) 3 стор.

 • Друге питання (приблизно) 3 стор.

 • Третє питання (приблизно) 3 стор.

 • Четверте питання (приблизно) 3 стор.

 • П’яте питання (приблизно) 3 стор.

 • Висновки 1 стор.

 • Практична частина (приблизно) 2 – 3 стор.

умова задачі

рішення задачі

висновки до розв’язання задачі

(Кожна робота передбачає вирішення трьох задач згідно варіанту)

 • Перелік літератури, що використовувалась 1 стор.


За формою переказу матеріалу необхідно керуватися методичними вказівками у написанні контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.

Вимоги до оформлення контрольної роботи:

Контрольна робота повинна бути оформлена відповідно до вимог стандарту інституту "Система організації навчального процесу. Текстова і графічна документація", розробленого на підставі та у відповідності до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки, структура і правила оформлення", затвердженого методичною радою інституту, протокол № 3 від 20.11.2008 р.

Необхідно мати на увазі, що недотримання перелічених вище вимог до змісту та оформленню контрольної роботи веде до зниження оцінки.


Вибір питань і задач для виконання контрольної роботи здійснюється за першою буквою прізвища студента згідно таблиці.

Питання 1

Питання 2

Питання 3

Питання 4

Питання 5

Задача 1

Задача 2

Задача 3

А

1

16

31

46

61

5.1

8.10

10.1

Б

2

17

32

47

62

3.2

5.9

7.2

В

3

18

33

48

63

2.3

6.8

9.3

Г

4

19

34

49

64

4.4

9.7

1.4

Д

5

20

35

50

65

1.5

3.6

8.5

Е(Є)

6

21

36

51

66

9.6

5.5

6.6

Ж

7

22

37

52

67

2.7

4.4

7.7

З

8

23

38

53

68

5.8

8.3

10.8

І

9

24

39

54

69

3.9

7.2

1.9

К

10

25

40

55

70

2.10

6.1

9.10

Л

11

26

41

56

71

4.1

9.10

7.1

М

12

27

42

57

72

1.2

3.9

8.2

Н

13

28

43

58

73

8.3

5.8

6.3

О

14

29

44

59

74

7.4

4.7

1.4

П

15

30

45

60

75

6.5

3.6

9.5

Р

1

16

31

46

61

9.6

2.5

8.6

С

2

17

32

47

62

2.7

7.4

10.7

Т

3

18

33

48

63

5.8

9.3

1.8

У

4

19

34

49

64

3.9

8.2

10.9

Ф

5

20

35

50

65

2.10

6.1

9.10

Х

6

21

36

51

66

4.1

7.10

2.1

Ц

7

22

37

52

67

1.2

5.9

8.2

Ч

8

23

38

53

68

8.3

3.8

1.3

Ш

9

24

39

54

69

7.4

2.7

4.4

Щ

10

25

40

55

70

6.5

1.6

5.5

Ю

11

26

41

56

71

9.6

4.5

6.6

Я

12

27

42

57

72

2.7

6.4

4.7


Номера теоретичних питань відповідають номерам з переліку, який містить в собі 75 запитань. Кожний модуль представляє 15 запитань. Таким чином, студент отримає п’ять питань, по одному з кожного залікового модуля.

Номера задач, які треба розв’язати передбачають також конкретний номер цифрового матеріалу за даним варіантом. Наприклад. Задача 1 відповідає комбінації цифр 4.5. Цифра 4 - це номер задачі з загального переліку задач, а цифра 5 – це номер варіанту в даній задачі.

Критерії оцінювання.

Вид роботи

Кількість балів з контрольної роботи

- правильна письмова відповідь на кожне з перших

трьох теоретичних питань

- правильна письмова відповідь на кожне з двох останніх

теоретичних питань

- правильне рішення кожної задачі

4


5


6

Разом правильно виконана контрольна робота

40


Таким чином, бальна оцінка контрольної роботи може складати 40 балів.


^ 2. Загальний перелік теоретичних питань для виконання контрольної роботи


1. Предмет курсу „Маркетингова цінова політика” та його актуальність.

2. Теоретичні основи ринкового ціноутворення.

3. Сутність цінової політики.

4. Сутність і основні принципи цінової політики.

5. Психологічне сприйняття ціни.

6. Цінова еластичність.

7. Варіанти цінової політики.

8. Вплив ціни на обсяги продаж.

9. Вплив витрат на ціни.

10. Основні види цін.

11. Загальна класифікація цін.

12. Класифікація цін за економічним механізмом її формування.

13. Класифікація цін за видом господарської діяльності.

14. Ціноутворення на різних етапах ЖЦТ.

15. Класифікація цін відповідно до впливу держави до ціноутворення.

16. Зовнішні чинники, що впливають на ціноутворення.

17. Чинники, що визначають цінову чутливість споживачів.

18. Методи прямого ціноутворення.

19. Ціноутворення в рамках товарної номенклатури, та за географічною ознакою.

20. Методи непрямого маркетингового ціноутворення.

21. Види ціни залежно від витрат.

22. Граничне ціноутворення.

23. Визначення ціни орієнтовно на споживача та конкуренцію.

24. Тендерне ціноутворення.

25. Алгоритм маркетингового розрахунку ціни.

26. Основні економіко-математичні методи, що можуть використовуватися при моделюванні цінової стратегії.

27. Доцільність зниження та підвищення цін.

28. Реакція фірми на зміну цін конкурентами.

29. Біржове ціноутворення.

30. Процес прийняття рішення, стосовно ціни товару.

31. Сутність і роль тактичного підходу до цінової політики.

32. Методичні підходи до формування цінової тактики підприємства.

33. Особливості тактичного підходу до коригування рівня ціни пропозиції.

34. Основні види знижок з ціни.

35. Основні тенденції в сучасному вітчизняному ціноутворенні, які треба враховувати при формуванні цінової тактики.

36. Основні вимоги до повідомлення при зміні підприємством ціни на продукцію.

37. Ринкова кон’юнктура її сутність та показники.

38. Методи дослідження ринкової кон’юнктури та цінової динаміки.

39. Поняття ринкової кон’юнктури.

40. Методи отримання маркетингової інформації та типові методи прогнозування.

41. Показники ринкової кон’юнктури.

42. Методи дослідження ринкової кон’юнктури та динаміки цін.

43. Загальна характеристика цінових стратегій.

44. Варіанти цінових стратегій.

45. Моніторинг цін конкурентів – як засіб отримання маркетингової інформації.

46. Чинники, які впливають на рішення, що стосуються політики цін на світовому рівні.

47. Цінові стратегії залежно від цілей фірми на зовнішньому ринку.

48. Мета цінової політики фірми на зовнішньому ринку.

49. Цінова стратегія фірми на зовнішньому ринку.

50. Ціна зовнішньоторговельних контактів та методи їх розрахунків.

51. Сутність оцінки ризику рішень, що приймаються в ціноутворенні.

52. Методи оцінки ризику в розрахунках цін.

53. Сутність ризику в ціноутворенні.

54. Страхування цін.

55. Оцінка інфляційного очікування.

56. Розрахунок ціни на продукцію, що експортується.

57. Методологія розрахунку ціни на продукцію, що імпортується.

58. Ціновий ризик та засіб його зменшення.

59. Засоби визначення цінового ризику.

60. Управління ціновим ризиком на підприємстві.

61. Загальні питання державного регулювання цін.

62. Законодавче регулювання процесів ціноутворення в Україні.

63. Регулювання цін у промислово розвинутих країнах.

64. Питання регулювання процесів ціноутворення в Україні.

65. Суспільне регулювання цін.

66. Взаємозв’язок ціни й оподаткування.

67. Заходи державного регулювання ціноутворення.

68. Необхідність стратегічного управління марочними активами.

69. Принципи ціноутворення марочних товарів.

70. Маркетинговий підхід до процесу управління марочними товарами.

71. Сутність торговельних марок.

72. Роль брендів у маркетинговій стратегії підприємства.

73. Методи ціноутворення брендів.

74. Спрогнозувати ціну збереження бренда.

75. Розробити програму по збереженню бренда.

^ 3. Загальний перелік задач для виконання контрольної роботи


Задача 1.

Фірма інвестує у виробництво І млн. грн.., при цьому постійні витрати становлять F млн. грн., а перемінні V грн. на одиницю виробу.

Фірма планує працювати з R рентабельністю при виробничій потужності М тис. виробів на рік. Служба маркетингу надає такий прогноз по продажах: максимально – П тис. одиниць; оптимально – П тис. одиниць, мінімально – П тис. одиниць.

Розрахуйте граничну, технічну і цільову ціни.
І, млн. грн.

R, %

М, тис. виробів на рік

F, млн. грн.

V, грн.

П тис. одиниць

П тис. одиниць

П тис. одиниць

1

240

10

180

90

1050

90

120

150

2

210

20

150

90

1250

70

107

145

3

205

25

150

80

1000

70

100

130

4

200

15

140

80

950

60

95

130

5

195

20

140

70

900

60

92

125

6

190

15

130

70

850

50

85

120

7

180

10

130

60

800

50

83

115

8

170

15

120

60

750

40

75

110

9

150

20

120

50

700

40

72

105

10

100

15

110

40

500

30

65

100


Задача 2.

Визначте відпускну ціну флакону парфумів, як що для виготовлення парфумів використовується спирт, оптова ціна якого за один літр становить Ц грн. Ставка акцизу на спирт від відпускної ціни без ПДВ складає А %. Для виготовлення одного флакону парфумів потрібно Q мл. спирту. Витрати на інші інгредієнти і виготовлення в розрахунку на один флакон складають B грн. Рівень рентабельності до собівартості складає P %. Податок на додану вартість - 20%.
Ц , грн.

А, %

Q, мл

B, грн.

P, %.

1

53

90

15

29

25

2

48

90

20

31

20

3

55

85

15

33

25

4

50

80

15

31

20

5

55

85

20

32

20

6

55

80

25

30

25

7

48

85

20

29

15

8

53

80

15

27

15

9

56

90

25

26

20

10

52

90

25

28

15  1   2   3Схожі:

Маркетингова цінова політика iconДугіна С. І. Маркетингова цінова політика Навч посібник

Маркетингова цінова політика iconПитання до іспиту з курсу "Маркетингова цінова політика" для студентів спец. 05010801
Стратегічний та тактичний фактори, під впливом яких формуються ціни в умовах ринку
Маркетингова цінова політика iconМаркетингова політика комунікацій
Розроблено у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...
Маркетингова цінова політика iconМаркетингова політика розподілу
Розроблено у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Маркетингова...
Маркетингова цінова політика iconМаркетингова товарна політика
Розроблено у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...
Маркетингова цінова політика iconПитання для екзамену з курсу „Маркетингова цінова політика” для студентів у курсу спец. 05010801 на 2004-2005 н р
Типові цінові стратегії підприємства, засновані на збереженні стабільного положення на ринку
Маркетингова цінова політика iconЯ., Антонченко М. Ю. Маркетингова товарна політика

Маркетингова цінова політика iconПротокол №1 тематичний план з курсу "Маркетингова товарна політика" для студентів ІІ курсу спец. 050201-з-09 мо заочної форми навчання на 2010-2011 навчальний рік
Маркетингова товарна політика для студентів ІІ курсу спец. 050201-з-09 мо заочної форми навчання на 2010-2011 навчальний рік
Маркетингова цінова політика iconПитання до іспиту з курсу „Маркетингова товарна політика” для студентів спец. 050108 всіх форм навчання

Маркетингова цінова політика iconПротокол №1 тематичний план з курсу "Маркетингова політика комунікацій" для студентів ІІІ курсу спец. 030507-д-07 мр денної форми навчання на 2010-2011 навчальний рік
Маркетингова політика комунікацій для студентів ІІІ курсу спец. 030507-д-07 мр денної форми навчання на 2010-2011 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов