Колективний договір icon

Колективний договірНазваКолективний договір
Дата конвертації12.04.2013
Розмір294.68 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІРМІЖ ПІДПРИЄМСТВОМ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

«ЛУКОЙЛ-УРАЇНА»

І ПЕРВИННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

«ЛУКОЙЛ-УКРАЇНА»

на 2006 р. - 2009 р.
м. Київ - 2006 р.


ЗМІСТ


Розділ I «Загальні положення»…………………………………………….........................
Розділ II «Виробничо-економічна діяльність і розвиток Роботодавця» ……………..
Розділ III «Гарантії Працівникам у випадку зміни в організації виробництва і праці, форми власності» …………………..…………………..............................................
Розділ IV«Забезпечення зайнятості»……………………………………………...............
Розділ V «Оплата праці»……………………………………………………........................
Розділ VI «Трудові відносини, режим праці та відпочинку»………………..................
Розділ VII «Умови та охорона праці»………………………………………......................
Розділ VIII «Соціальні пільги, гарантії та компенсації» ................................................
Розділ IX «Робота з молоддю»……………………………………………….......................
Розділ X «Гарантії діяльності Профспілкової сторони» ……………….........................
Розділ XI «Заключні положення» …………………………………....................................
Додатки №№ 1, 2, 3 ……………………………….......……………………………………..


РОЗДІЛ I

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Сторони Колективного договору та їхні повноваження

1.1. Цей Колективний договір (далі – Договір), укладений між Підприємством з іноземними інвестиціями «ЛУКОЙЛ-Україна» (далі - Роботодавець) в особі Генерального директора Ісаєва Фейруза Абдуловича, уповноваженого підписати цей Договір від імені Власника (Компанії ЛУКОЙЛ Європа Холдінгз Б.В.) з одного боку, і Первинною організацією профспілки працівників Підприємства з іноземними інвестиціями «ЛУКОЙЛ-Україна» (далі - Профспілкова сторона), в особі Голови Профспілкового комітету Мерляна Анатолія Васильовича, уповноваженого представника трудового колективу (Протокол № 1 Установчої конференції Первинної організації профспілки працівників Підприємства з іноземними інвестиціями «ЛУКОЙЛ-Україна»), з іншого боку, разом іменовані – Сторони, кожна окремо - Сторона.

1.2. Роботодавець підтверджує, що він має повноваження, встановлені чинним законодавством і Статутом Роботодавця, на проведення колективних переговорів і укладання цього Договору.

1.3. Профспілкова сторона підтверджує, що має повноваження, встановлені чинним законодавством і Статутом Профспілкової сторони, на проведення колективних переговорів і укладання цього Договору.

1.4.Сторони враховують положення, передбачені Угодою між Роботодавцем і профоб'єднанням Відкритого акціонерного товариства «Нафтова компанія «ЛУКОЙЛ» на 2003-2008р. і цим Договором. Сторони зобов'язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності Сторін, взаємної відповідальності, конструктивної та аргументованої позиції з метою організації проведення переговорів (консультацій) щодо укладання Договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є предметом цього Договору.

1.5.Сторони зобов'язуються оперативно вживати необхідних заходів до усунення передумов виникнення колективних трудових суперечок (конфліктів) у ході реалізації цього Договору, віддавати перевагу вирішенню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів та примирливих процедур відповідно до чинного законодавства України.


^ 2. Мета та предмет Договору

2.1.Роботодавець визнає Профспілкову сторону повноважним представником всіх працівників Роботодавця, як організацію, що будує свої взаємини з ним відповідно до чинного законодавства України.

2.2.Метою цього Договору є забезпечення ефективної роботи Роботодавця, захист трудових, соціально-економічних прав, законних інтересів працівників Роботодавця, підтримки гідного рівня їхнього життя.

2.3.Положення і норми Договору розроблені на основі Кодексу законів про працю України, Закону України «Про колективні договори та угоди», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших законодавчих і нормативно-правових актів, Генеральної угоди між кабінетом Міністрів України, Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців та підприємців і Всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями.

2.4. Договір є правовим актом, що встановлює загальні принципи регулювання соціально-трудових відносин і пов'язаних з ними економічних відносин між Роботодавцем і його працівниками на основі узгодження взаємних інтересів Сторін.

2.5. Предметом цього Договору є переважно додаткові у порівнянні із законодавством України, положення про умови праці і його оплати, соціально-побутовому обслуговуванні працівників Роботодавця, гарантії, компенсації і пільги, що надаються Роботодавцем.


^ 3. Сфера дії Договору

3.1. Договір поширюється на всіх працівників Роботодавця незалежно від того, чи є вони членами Первинної організації профспілки працівників Підприємства з іноземними інвестиціями «ЛУКОЙЛ-Україна». Положення цього Договору обов'язкові для застосування у всіх підрозділах Роботодавця, розташованих на території України.

3.2. Положення Договору є обов'язковими для Сторін, які його підписали.

3.3.Протягом терміну дії цього Договору жодна із Сторін не може в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань.


^ 4. Термін дії Договору та набрання ним чинності

4.1. Договір укладений на період 2006-2009 року, набуває чинності з 30 серпня 2006 року та діє до 30 серпня 2009 року включно.

4.2. Сторони починають переговори про укладання нового Договору не пізніше, ніж за два місяці до закінчення терміну дії цього Договору.


^ 5. Порядок внесення змін та доповнень до Договору

5.1. Зміни та доповнення до цього Договору протягом терміну його дії, вносяться тільки за взаємною згодою Сторін, а також в обов'язковому порядку у зв'язку із змінами в чинному законодавстві.

5.2. Внесення змін та доповнень до Договору протягом терміну його дії здійснюється за рішенням двосторонньої Комісії з урегулювання соціально-трудових відносин, створеної повноважними представниками Сторін цього Договору.

5.3. Комісія з урегулювання соціально-трудових відносин створюється на паритетних засадах (з рівної кількості) представників Роботодавця та Профспілкової сторони.

5.4. Сторона, що ініціює внесення змін і доповнень до Договору, письмово сповіщає іншу Сторону про початок переговорів (консультацій) і направляє свої пропозиції, які розглядаються спільно в семиденний термін від дня їхнього одержання іншою Стороною.

5.5. Перевірка виконання Договору здійснюється представниками Сторін за підсумками року, обговорюється на загальних засіданнях Роботодавця та Профспілкової сторони.

5.6. У випадку реорганізації Сторін за цим Договором виконання зобов'язань по ньому покладає на їхніх правонаступників.


^ 6. Порядок і строки доведення Договору до працівників

6.1. Сторони цього Договору забезпечують доведення його до відома працівників Роботодавця протягом одного місяця після повідомної реєстрації у порядку встановленому чинним законодавством, а також при прийомі на роботу.


7. Повідомна реєстрація Договору

7.1.Сторони у встановленому чинним законодавством порядку подають Договір на повідомну реєстрацію.


^ РОЗДІЛ II

ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І РОЗВИТОК РОБОТОДАВЦЯ


1. Загальні зобов'язання Сторін:

1.1. Вносити пропозиції у відповідні державні органи й недержавні організації, щодо вирішення соціально-економічних питань, з огляду на особливості виробництва, роботи та побуту працівників Роботодавця.

1.2. Домагатися від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування вирішення питань, щодо захисту економічних, соціальних прав та інтересів працівників, брати участь у розробці нормативних актів, програм та рекомендацій.

1.3. Відстоювати спільні інтереси в органах законодавчої, виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадських організаціях (об'єднаннях).


^ 2. Роботодавець зобов'язується:

2.1. Організовувати стабільну роботу підприємства.

2.2. Забезпечити належну організацію праці, що дозволяє кожному працівникові реалізувати право на високопродуктивну і якісну працю відповідно до своєї спеціальності та кваліфікації.

2.3. Вчасно і у повному обсязі забезпечувати працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання трудових завдань, норм праці, створенню належних умов праці та одержання запланованого прибутку.

2.4.Створювати і підтримувати на робочому місці, у кожному структурному підрозділі умови праці, відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечувати дотримання вимог законодавства в частині прав працівників на охорону праці.

2.5. Проводити систематичну роботу з технічного оснащення робочих місць, підвищенню технічного рівня і впровадженню прогресивних технологій.

2.6. Забезпечити економічні права та інтереси у сфері зайнятості, соціальних гарантій і пільг, встановлених працівникам чинним законодавством і цим Договором.

2.7. Застосовувати при участі Профспілкової сторони систему матеріального та морального заохочення працівників за високі трудові досягнення, ефективне управління, підвищення продуктивності праці, збільшення обсягів продажу продукції, раціональне та турботливе використання устаткування (обладнання) матеріальних ресурсів.

2.8. Вчасно інформувати Профспілкову сторону про реорганізацію і перспективи розвитку Роботодавця.

2.9. Спільно з Профспілковою стороною організувати збір та розгляд пропозицій працівників з питань поліпшення роботи Роботодавця, підвищення ефективності праці й оптимізації видатків.

2.10. Забезпечити участь уповноваженого представника Профспілкової сторони в нарадах, зборах, засіданнях і т.д. Роботодавця, завчасно інформувати його, щодо дат проведення і порядку денного таких заходів.

2.11. Брати участь в організації заходів, що проводяться Профспілковою стороною, щодо питань захисту трудових і соціально-економічних прав працівників, оздоровчої, культурно-масової і фізкультурно-масової роботи.


^ 3. Профспілкова сторона зобов'язується:

3.1. Сприяти ефективній роботі Роботодавця не втручаючись у його господарську діяльність.

3.2. Сприяти зміцненню трудової та технологічної дисципліни в колективах структурних підрозділів, збільшенню прибутку Роботодавця.

3.3. Своєчасно вносити пропозиції та брати участь у переговорах з Роботодавцем по вдосконаленню системи та форм оплати праці.

3.4.Брати участь у розробці системи матеріального та морального заохочення працівників за підвищення продуктивності праці, нести солідарну відповідальність за якість продукції, раціональне та дбайливе використання обладнання (устаткування) матеріальних ресурсів та ін.

3.5. Вносити пропозиції Роботодавцеві, щодо пільг і компенсацій, встановлених законодавством про працю, іншими нормативними актами і цим Договором.

3.6. Разом з Роботодавцем домагатися забезпечення безпеки на робочих місцях і поліпшення умов праці.

3.7. Проводити роботу із працівниками Роботодавця з питань раціонального та дбайливого використання обладнання (устаткування) матеріальних ресурсів, збереження майна Роботодавця.

3.8. Відмовитися від організації та проведення страйків. Всі проблеми, які виникають у період дії цього Договору Профспілкова сторона зобов'язується вирішувати шляхом переговорів.

3.9. Запрошувати повноважного представника Роботодавця на засідання, що проводяться Профспілковою стороною при розгляді питань, що стосуються захисту трудових і соціально-економічних прав працівників.

3.10. Разом з Роботодавцем розглядати пропозиції працівників з питань поліпшення роботи Роботодавця, підвищення ефективності роботи та оптимізації видатків.

3.11. Забезпечити участь повноважного представника Профспілкової сторони в засіданнях керівних органів Роботодавця (виробничі наради, засідання та ін.).

^ 4. Працівники Роботодавця зобов'язуються:

4.1.Сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, покладені на них посадовими інструкціями та трудовими договорами.

4.2.Сприяти підвищенню ефективності роботи і поліпшенню якості обслуговування. Не допускати погіршення якості продукції, постійно піклуватися про конкурентоспроможність, зростання прибутку, як факторів, від яких залежать розміри заробітної плати й розміри виплат соціального характеру.

4.3.Забезпечувати правильну експлуатацію технічних засобів, обладнання (устаткування) інструментів, матеріалів та іншого майна Роботодавця.

4.4. Дотримуватись трудової і виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.5. Утримувати робоче місце в порядку, виконувати правила і норми охорони праці, пожежної і екологічної безпеки, піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також безпеку і здоров'я оточення.

4.6. Удосконалювати трудові навички, підвищувати професійні знання та кваліфікаційний рівень.

4.7. Підтримувати сприятливий моральний та психологічний клімат у колективі.

4.8. Знати та виконувати локальні нормативні акти Роботодавця, профіль, спеціалізацію, особливості структури Роботодавця, перелік відомостей, що становлять комерційну і конфіденційну таємницю Роботодавця.

4.9. Сприяти діяльності Роботодавця та інтересам всього трудового колективу.

4.10. Дотримувати встановлених правил корпоративної етики Роботодавця.

4.11. Поводитися коректно, гідно, відповідно до визнаних норм ділового спілкування.

4.12. Дотримувати Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про цивільну оборону», КЗпП України, інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

4.13. Знати і виконувати правила та норми охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії, виробничі (експлуатаційні) інструкції.

4.14. Знати і виконувати положення цього Договору.


^ РОЗДІЛ III

ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ У ВИПАДКУ ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА і ПРАЦІ, ФОРМИ ВЛАСНОСТІ


1. Роботодавець зобов'язується:

1.1. У випадку виникнення причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру, а також у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності Роботодавця, які приведуть до вивільнення працівників з ініціативи Роботодавця, проводити його за умови письмового повідомлення Профспілкової сторони і державних органів зайнятості.

У повідомленні вказувати причини, число, категорії і строки вивільнення працівників.

1.2. Проводити не пізніше, ніж через 7 (сім) днів з моменту ухвалення рішення, згідно з п. 1.1, консультації з Профспілковою стороною стосовно заходів, щодо запобігання, зменшення або зм'якшення негативних соціальних наслідків, розглядати і враховувати пропозиції Профспілкової сторони з цих питань.

1.3. При виникненні необхідності скорочення чисельності працівників або штату Роботодавець буде вживати активних заходів, щодо мінімізації соціальних наслідків, пов'язаних з вивільненням або погіршенням умов праці.

1.4. При проведенні реорганізації Роботодавця він зобов'язується забезпечити участь Профспілкової сторони у розробці заходів, що враховують баланс інтересів Роботодавця і працівників.


^ 2. Профспілкова сторона зобов'язується:

2.1. Представляти права та інтереси працівників у відносинах з Роботодавцем у випадку ліквідації, реорганізації, зміни в організації виробництва і праці або зміни форми власності Роботодавця.


^ РОЗДІЛ IV

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ


1. Роботодавець зобов'язується:

1.1. Проводити консультації із Профспілковою стороною з питань визначення і затвердження заходів, спрямованих на запобігання звільнення працівників, їхнього можливого працевлаштування і забезпечення соціальної підтримки.

1.2.Розглядати пропозиції Профспілкової сторони про перенесення строків, тимчасовому припиненню або скасуванню заходів, пов'язаних з вивільненням працівників.

1.3.При виробничій необхідності і на розсуд Роботодавця, забезпечити фінансування професійної підготовки та перепідготовки кадрів, що працюють у Роботодавця.

1.4.Попереджати працівника про його вивільнення в письмовій формі у встановленому КЗпП України порядку. Одночасно, у випадку змін в організації виробництва та праці, пропонувати, по можливості, працівникові іншу роботу в Роботодавця при наявності вакансій.

1.5.Організувати взаємодію із центрами зайнятості з питань працевлаштування.

1.6. Не розривати трудовий договір з ініціативи Роботодавця з працівниками, перед якими не погашена заборгованість по основній заробітній платі.

1.7. Для запобігання масового вивільнення працівників Роботодавець буде вживати наступних заходів:

 • обмежить прийом нових працівників;

 • здійснить першочергове вивільнення працюючих за сумісництвом і на тимчасових роботах;

 • здійснить поетапне вивільнення працівників;

 • сприятиме працевлаштуванню працівникам, які підлягають вивільненню, з їхньої згоди в інших організаціях.

1.8. Незалежно від економічного стану Роботодавця, не вивільняти за скороченням чисельності або штату працівників у період тимчасової непрацездатності і під час перебування у відпустці.

1.9. З обов'язковим працевлаштуванням здійснювати вивільнення по скороченню чисельності або штату:

  • осіб, віком до 18 років;

  • жінок, що мають дітей віком до 3-х років (до 6-ти років, у випадках передбачених чинним законодавством);

  • самотніх матерів, що мають дітей у віці до 14 років (дітей-інвалідів - до 18 років);

  • вагітних жінок.^ 2. Профспілкова сторона зобов'язується:

2.1. Надавати працівникам Роботодавця необхідну інформацію відносно соціально-економічних пільг, передбачених законодавством України і цим Договором.

2.2. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих і нормативних актів України з питань зайнятості працівників, використання і завантаження робочих місць.

2.3 Не давати згоди на вивільнення працівників у випадку порушення Роботодавцем вимог законодавства України про працю та зайнятість.

2.4. Проводити разом з Роботодавцем консультації з питань масового вивільнення працівників. Вносити пропозиції про перенесення строків, тимчасовому призупиненню або скасуванню заходів, пов'язаних з вивільненням працівників.

2.5. Доводити працівникам інформацію про плани проведення Роботодавцем заходів, пов'язаних зі скороченням робочих місць, вивільненням працівників, недопущенням або зменшенням негативних соціальних наслідків таких заходів.

2.6. Разом з Роботодавцем розробити Програму соціально-економічного розвитку Роботодавця на 5 (п'ять) років, спрямовану на забезпечення продуктивної зайнятості працівників, створення необхідної соціальної бази Роботодавця.


РОЗДІЛ V

^ ОПЛАТА ПРАЦІ

Сторони домовилися про наступне:

1. У сфері форм і систем оплати праці

1.1.З урахуванням росту споживчих цін у регіонах України Роботодавець буде сприяти підвищенню доходів працівників, використовуючи для цього різні форми індексації розмірів мінімальних державних соціальних гарантій: заробітної плати, видатків на відрядження, інших форм видатків працівників у межах власних коштів Роботодавця відповідно до чинного законодавства.

1.2. Виплачувати винагороду за виконану роботу працівникам Роботодавця за затвердженими формами і системами оплати праці, керуючись чинним законодавством.

1.3.Разом із Профспілковою стороною переглядати питання, що стосуються оплати праці.

1.4. Впроваджувати нові або змінювати діючі у Роботодавця умови оплати праці, преміювання, погоджувати їх з Профспілковою стороною. Сповіщати про це працівників не пізніше, ніж за 2 (два) місяці до введення або зміни чинних умов.


Роботодавець зобов'язується:

^ 2. У сфері тарифної системи, мінімальної заробітної плати

2.1. Установити для працівників Роботодавця місячні тарифні ставки (оклади), але не менш мінімальної місячної тарифної ставки працюючого, зайнятого в нормальних умовах праці, що відповідає рівню мінімальної заробітної плати, встановленому законодавством України.

2.2.Установити розміри тарифних ставок і схеми посадових окладів працівників. Визначити міжпосадові співвідношення в оплаті праці керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців Роботодавця.


^ 3. У сфері доплат і надбавок до тарифних ставок, посадових окладів і матеріального заохочення

3.1. Забезпечити виплату доплат та надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівникам і матеріального заохочення за результатами праці, згідно затвердженого Роботодавцем Положення про систему оплати і стимулювання праці працівників Роботодавця (Додаток № 1).


^ 4. У сфері строків виплати заробітної плати

4.1. Здійснювати виплату заробітної плати працівникам у національній грошовій одиниці, що має законний обіг на території України.

4.2. Здійснювати виплату заробітної плати в робочі дні двічі на місяць: аванс - 20-го, остаточна виплата - 5-го числа місяця, через касу Роботодавця або згідно «зарплатній угоді» з банком, шляхом відкриття карткових рахунків на кожного працівника і здійснення централізованого перерахування заробітної плати в безготівковій формі з урахуванням відрахувань, передбачених чинним законодавством.

4.3. Виплачувати заробітну плату напередодні, у випадку коли день її виплати випадає на вихідний, святковий або неробочий день.

4.4. Виплачувати заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше чим за 3 (три) робочих дні до початку відпустки. У випадку порушення встановленого строку виплати, щорічна відпустка може бути перенесений за письмовою заявою працівника на інший період.


^ 5. У сфері гарантій оплати праці

5.1.Виплачувати заробітну плату в першочерговому порядку перед іншими платежами, після сплати обов'язкових платежів.

5.2.Здійснювати оплату праці робітників та службовців з погодинною оплатою праці, при виконанні робіт різної кваліфікації, по присвоєній кваліфікації.

5.3. Здійснювати оплату праці за понаднормовий час, вихідні, святкові і неробочі дні в порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.4. Доплата за роботу в нічний час при багатозмінному режимі встановлюється в межах норм, передбачених чинним законодавством.

5.5. Здійснювати оплату праці у випадку невиконання норм виробітку не з вини працівника, за фактично виконану роботу з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством.

5.6. Оплачувати час простою не з вини працівника в розмірі не менш двох третин тарифної ставки (окладу), з моменту, коли в порядку встановленому Роботодавцем зафіксований факт простою.


^ 6. У сфері нормування праці

6.1. Переглядати діючі та впроваджувати за узгодженням з Профспілковою стороною нові норми праці (виробітку) за результатами проведеної атестації робочих місць, впровадження нової техніки, технологій і організаційно-технічних заходів, які забезпечують реальний ріст продуктивності праці.

6.2. Повідомляти працівникам про впровадження нових і зміні діючих норм праці не пізніше, ніж за місяць до їхнього впровадження або зміни.

6.3. Застосовувати тимчасові знижені норми:

- при освоєнні нових виробничих потужностей, нової техніки, технології, нових видів продукції;

- при невідповідності фактичних організаційно-технічних умов виробництва в нормах і нормативах.

6.4. Установлювати конкретні строки і розміри зниження норм за узгодженням із Профспілковою стороною.


^ 7. У сфері заборгованості по заробітній платі

7.1. У випадку затримки виплати заробітної плати надавати Профспілковій стороні інформацію про причини її затримки.

7.2. У випадку порушення строків виплати заробітної плати здійснювати компенсацію виплат працівникам частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її виплати на умовах, установлених чинним законодавством України.


^ 8. Профспілкова сторона зобов'язується

8.1. Здійснювати контроль за дотриманням Роботодавцем законодавства з питань оплати праці.

8.2. Представляти й захищати інтереси працівників Роботодавця в сфері оплати праці.

^ РОЗДІЛ VI

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ Й ВІДПОЧИНКУ

Трудові відносини між працівником і Роботодавцем регулюються відповідно до чинного законодавства України, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Роботодавця і цим Договором.

Умови трудового договору (контракту) не можуть погіршувати положення працівників Роботодавця в порівнянні з чинним законодавством України та цим Договором.


^ 1. Сторони виходять із того, що:

1.1. Трудові відносини при прийомі на роботу оформляються шляхом укладання трудового договору (контракту), що може бути:

- безстроковим, що укладається на невизначений строк;

- укладеним на визначений строк, встановлений за погодженням Сторін;

- укладеним на час виконання певної роботи.

Контрактна форма трудового договору, застосовується у випадках, передбачених чинним законодавством.

1.2. Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру майбутньої роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Трудовий договір, як строковий, так і укладений на невизначений строк, може бути розірвано працівником, якщо він попередив про це Роботодавця в письмовій формі за два тижні.

За узгодженням між працівником і Роботодавцем трудовий договір може бути розірвано і до закінчення терміну попередження про звільнення.

1.3. Зміна умов трудового договору (контракту) оформляється шляхом укладання додаткової угоди, що є невід'ємною частиною укладеного раніше трудового договору (контракту).


^ 2. Роботодавець зобов'язується:

2.1.Разом з Профспілковою стороною вносити зміни та доповнення до Правил внутрішнього трудового розпорядку Роботодавця.

2.2. Розглядати всі питання, пов'язані з розірванням трудових договорів з ініціативи Роботодавця зі значною зміною структури, а також скороченням чисельності або штату працівників за участю Профспілкової сторони.

2.3. Надавати працівникам роботу відповідно їх професії, посаді та кваліфікації.

2.4. Здійснювати переведення працівників на іншу роботу винятково у випадках, на підставах і в порядку, встановлених чинним законодавством.

2.5. Установити на Підприємстві п'ятиденний робочий тиждень з нормальною тривалістю робочого часу 40 годин на тиждень і з двома вихідними днями: субота й неділя, за винятком об'єктів з безперервним графіком роботи.

2.6. Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні святкових і неробочих днів крім працівників, які працюють на об'єктах з безперервним робочим циклом.

2.7. Установлювати тривалість денної роботи (зміни), перерви для відпочинку й харчування згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку (Додаток № 2), з урахуванням специфіки виробництва, режиму роботи структурних підрозділів з розрахунку нормальної тривалості робочого дня (тижня).

2.8. Установити скорочену тривалість робочого часу для категорій працівників, визначених законодавством України.

2.9. Погоджувати у встановленому порядку із Профспілковою стороною будь-які зміни тривалості робочого дня (тижня), режиму праці, введення нових режимів роботи Роботодавця, в окремих підрозділах для категорій або окремих працівників.

2.10. За взаємною згодою з працівником встановлювати на прохання останнього неповний робочий час (день, тиждень), гнучкий графік роботи на умовах і в порядку, встановленими законодавством України.

2.11. За узгодженням з працівником установлювати скорочену тривалість робочого часу відповідно до діючого законодавства для вагітних жінок, жінок, що мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, що перебуває під їхньою опікою.

2.12. Установити тривалість основної щорічного оплачуваної відпустки для всіх категорій працівників Роботодавця 24 календарних дня.

2.13. Додаткові щорічні відпустки за бажанням працівника можуть надаватися одночасно з основною відпусткою або окремо від нього.

2.14. Черговість надання відпусток визначається відповідно до графіка відпусток, затвердженим Роботодавцем.

2.15. Графік відпусток у місячний строк від дня його затвердження доводиться Роботодавцем до відома всіх працівників.

2.16. При складанні графіків відпусток враховуються сімейні обставини, особисті інтереси і можливості відпочинку кожного працівника.

2.17. Повідомляти працівникові про дату його відпустки не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком періоду.

2.18. При наявності можливості надавати подружжю, яке працює у Роботодавця право на щорічну відпустку в той самий період.

2.19. Враховувати бажання працівників і надавати щорічні відпустки в зручний для них час відповідно до чинного законодавства і з урахуванням можливостей Роботодавця.

2.20. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв'язку з навчанням у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

2.21. Працівникам Роботодавця, які вчаться без відриву від виробництва у навчальних закладах з вечірньою формою навчання, надавати можливість працювати на умовах, які дозволяють регулярно відвідувати вечірні заняття.

2.22. За узгодженням з керівником структурного підрозділу надавати працівникам, за їхнім бажанням, відпустку без збереження заробітної плати строком до 15 (п'ятнадцяти) календарних днів у рік за сімейними обставинами і з інших причин, а також в обов'язковому порядку, у випадках, визначених законодавством України.

^ 2.23. Надавати за рахунок коштів Роботодавця працівникам додатково оплачувану відпустку у випадках:

  • одруження працівника 2 (два) дні;

  • смерті чоловіка, дітей або близьких родичів - 3 (три) дні.

  • народження дитини (батькові) -1 (один) день.

2.24. Працівникам, що не досягли 18-літнього віку, основна відпустка встановлюється тривалістю 31 календарний день і може бути використана у будь-який час за їхнім бажанням.

2.25. Працівники, що досягли пенсійного віку, можуть продовжити роботу на розсуд Роботодавця шляхом укладання договору на строк, установлений за узгодженням між Роботодавцем і працівником-пенсіонером, але не більше одного року.


^ 3. Профспілкова сторона зобов'язується:

3.1. Забезпечити дотримання працівниками Роботодавця трудової і виробничої дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.2.У випадках, передбачених законодавством України, розглядати обґрунтовані письмові подання Роботодавця про розірвання трудових договорів (контрактів) із працівниками - членами Профспілкової сторони.

3.3.Письмово повідомляти Роботодавця про ухвалене рішення в триденний строк.


РОЗДІЛ VII
^
УМОВИ та ОХОРОНА ПРАЦІ

З метою створення здорових і безпечних умов праці в Роботодавця:


1. Роботодавець зобов'язується:

1.1. Забезпечувати виконання заходів промислової безпеки, поліпшення умов і охорони праці, технічної і пожежної безпеки, екологічної безпеки відповідно до Положення (Додаток № 3).

1.2. Проводити багаторівневий адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці у Роботодавця, забезпечити рівноправну участь у ньому Профспілкової сторони.

1.3. Розробляти за участю Профспілкової сторони і забезпечити виконання комплексних заходів з метою досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

1.4. При укладанні трудового договору проінформувати під розписку працівника про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливих наслідків їхнього впливу на здоров'я, а також про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

1.5. Вживати заходи щодо поліпшення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників і наданню їм відповідних пільг і компенсацій.

1.6. Безкоштовно забезпечувати працівників на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту, згідно встановлених норм.

1.7. Вчасно забезпечувати працівників за рахунок коштів Роботодавця спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту, згідно встановлених законодавством норм. Систематично здійснювати заміну і ремонт спецодягу, непридатних для подальшого використання по незалежним від працівника причинам до закінчення встановленого строку використання.

1.8. За рахунок коштів добровільного медичного страхування здійснювати проведення періодичних (у плині трудової діяльності) і додаткових медичних і наркологічних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному відборі, проводити щорічні медичні огляди осіб віком до 21 року.

1.9. При своєчасному проходженні працівником періодичного медичного огляду, зберігати за ним середній заробіток за встановлений для проходження медогляду час (за винятком працівників, які працюють по змінах).

1.10. Не допускати до виконання службових обов'язків працівників, що ухиляються від проходження обов'язкового медичного огляду без поважних причин.

1.11.Проводити аналіз стану захворюваності і випадків тимчасової непрацездатності, вживати заходів щодо усунення (попередження) причин профзахворювань.

1.12. Забезпечувати всі робочі місця засобами для надання першої медичної допомоги.

1.13. Створити комісію з питань охорони праці на паритетних умовах Сторін. Сприяти її роботі відповідно до Положення, зазначеного в п.1.1.

1.14. Проводити разом із Профспілковою стороною своєчасні розслідування і вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві відповідно до затвердженого Положення, зазначеного в п.1.1.

1.15. Забезпечувати безумовне виконання запропонованих комісією з розслідування нещасних випадків на виробництві організаційно-технічних заходів щодо їхнього попередження.

1.16. Якщо буде потреба, при участі представників Профспілкової сторони проводити аналіз причин виникнення нещасних випадків, аварій і профзахворювань на виробництві. Відповідно до висновків, Сторони будуть розробляти заходи щодо зниження й запобігання травматизму, забезпечувати їхнє виконання.

1.17. Створювати для працівників, що одержали інвалідність на Підприємстві, умови праці для подальшого виконання ними трудових обов'язків відповідно до медичного висновку, або організувати їхню перепідготовку або перекваліфікацію.

1.18. Відповідно до чинного законодавства здійснювати відрахування до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворюваннях.

1.19. Проводити один раз у рік інструктаж і перевірку знань з охорони праці працівників.

1.20. Не залучати неповнолітніх (віком до 18 років) до важких робіт і робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України.

1.21. Не залучати неповнолітніх до нічних, понаднормових робіт і робіт у вихідні дні.


^ 2. Працівники Роботодавця зобов'язуються:

2.1. Вивчати й виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва.

2.2. Застосовувати кошти індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки.

2.3. Проходити у встановленому порядку і у встановлений термін первинний і періодичні медичні огляди.

2.4. Вчасно інформувати відповідних посадових осіб Роботодавця про виникнення небезпечних і аварійних ситуацій на робочому місці, ділянці, у структурному підрозділі. Особисто вживати необхідних заходів щодо їхнього запобігання і усунення.

2.5. Дбайливо й раціонально використати майно Підприємства, не допускати його ушкодження або знищення.


^ 3. Профспілкова сторона зобов'язується:

3.1. Здійснювати контроль за дотриманням Роботодавцем законодавства України про охорону праці, створенням безпечних умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпечення працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального і колективного захисту.

3.2. У випадку виявлення порушень вимагати їхнього усунення.

3.3. Представляти інтереси працівників при вирішенні питань охорони праці, у випадках, встановлених чинним законодавством, вносити Роботодавцеві відповідні пропозиції.

3.4. Інформувати працівників про їхні права і гарантії в сфері охорони праці, змінах у законодавстві України.

3.5. У випадку загрози життю або здоров'ю працівників вимагати від Роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, ділянках, цехах на час, необхідний для усунення цієї загрози.

3.6. Здійснювати контроль, щодо надання пільг і компенсацій за шкідливі і небезпечні умови праці, відшкодування збитків, заподіяних здоров'ю працівника.

3.7. Брати участь в:

3.7.1. розробці програм, положень, нормативно-правових документів з питань охорони праці Роботодавця;

3.7.2. організації навчання фахівців з питань охорони праці;

3.7.3. атестації робочих місць, внесення пропозицій, щодо поліпшення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій;

3.7.4. комісії з розслідування нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, підготовці актів про нещасні випадки на виробництві, висновків і пропозицій, поданні інтересів постраждалої сторони.


^ РОЗДІЛ VIII

СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ та КОМПЕНСАЦІЇ

1. Для забезпечення соціальної стабільності трудових колективів і соціальної захищеності працівників та членів їхніх родин Роботодавець зобов'язується:

1.1. Сприяти фінансуванню заходів, спрямованих на охорону здоров'я працівників, розвитку недержавного пенсійного забезпечення, медичного страхування, проведенню працівниками Підприємства спортивних, культурно-масових, оздоровчих і інших заходів.


^ 2. Профспілкова сторона зобов'язується:

2.1.Контролювати цільове використання коштів, спрямованих Підприємством на недержавне пенсійне забезпечення, недержавне медичне страхування, виплату соціальних пільг і доводити інформацію про їхнє використання працівникам.

2.2. Щорічно проводити облік працівників, потребуючих курортно-санаторного лікування, сприяти в забезпеченні їх путівками.

2.3. Сприяти в проведенні оздоровлення, сімейного відпочинку лікування працівників, організовувати оздоровлення їхніх дітей.

2.4. Разом з Роботодавцем організовувати проведення культурно-масових, фізкультурно-масових і оздоровчих заходів для працівників Підприємства і членів їхніх родин.


^ РОЗДІЛ IX

РОБОТА З МОЛОДДЮ

Молодими працівниками вважаються особи віком до 35 років.

1. З метою посилення соціальної захищеності молодих працівників і молодих фахівців Підприємства, Роботодавець разом із Профспілковою стороною зобов'язуються:

1.1 Розробити Комплексну цільову програму по роботі з молоддю і молодими фахівцями на період 2006-2010 року, затвердити її на спільному засіданні двосторонньої Комісії.

1.2. Створити на Підприємстві разом із Профспілковою стороною громадські ради (комісії) по роботі з молоддю й молодими фахівцями.


РОЗДІЛ X

^ ГАРАНТІЇ ПРАВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ

СТОРОНИ

Роботодавець, працівники і Профспілкова сторона будують свої взаємини на принципах соціального партнерства, співробітництва, поваги до взаємних інтересів і відповідно до Конституції України, КЗпП України, а також Законом України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності».

Роботодавець визнає Профспілкову сторону повноважним представником інтересів всіх працівників Роботодавця й погоджує з нею накази та інші локальні нормативні акти з питань, що є предметом цього Договору.

^ 1. Профспілкова сторона зобов'язується:

1.1. Проводити роз'яснювально-виховну роботу в трудових колективах, сприяти працівникам у реалізації їхніх прав і гарантій для всебічного розвитку особистості, постійного підвищення професійного, культурного і освітнього рівня.

1.2. Створити постійно діючу Комісію з питань виховної роботи і етики.

1.3. Розробити і впровадити разом з Роботодавцем систему мотивації персоналу, що працює на Підприємстві, з метою створення умов для сумлінної праці.


^ 2. Роботодавець зобов'язується:

2.1.Забезпечувати реалізацію прав і гарантій діяльності Профспілкової сторони, встановлених чинним законодавством.

2.2.Забезпечувати Профспілковій стороні можливість розміщення власної інформації в приміщеннях, комп'ютерній мережі і на території Роботодавця, у доступних для працівників місцях.

2.3. Якщо буде потреба, звільняти від основної роботи на Підприємстві в робочий час, із збереженням середнього заробітку, членів Профкому для участі їх у з'їздах, пленумах, конференціях, засіданнях Профкому, а також для участі в роботі виборних органів, виконання громадських обов'язків і підвищення профспілкової кваліфікації в інтересах трудового колективу.

2.4. Якщо виконання громадських обов'язків в інтересах трудового колективу пов'язане з виїздом у відрядження, то видатки, пов'язані з цим, здійснювати за рахунок коштів Роботодавця.

2.5. Не застосовувати до працівників, що входять до складу Профкому Профспілки Роботодавця і не звільнених від основної роботи, заходів дисциплінарного впливу, переведення і звільнення з ініціативи Роботодавця, без попереднього узгодження з Профспілковою стороною.

2.6. Роботодавець визнає, що проведення профспілкових зборів і конференцій у робочий час допускається за узгодженням Сторін.

2.7. При наявності письмових заяв працівників - членів Профспілки, на адресу бухгалтерії Роботодавця щомісяця і безкоштовно утримувати членські внески із заробітної плати і перераховувати їх на поточний рахунок Профспілкової сторони, у безготівковому порядку, протягом 3-х банківських днів після виплати заробітної плати.

2.8. Щорічно передбачати в бюджеті Роботодавця кошти і щомісяця перераховувати їх на поточний рахунок Профспілки з метою використання їх на статутну діяльність Профспілки.

2.9. Розглядати протягом 7-ми днів вимоги і подання Профспілкової сторони, щодо усунення порушень законодавства про працю і цього Договору, невідкладно вживати відповідних заходів.


^ РОЗДІЛ XI

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1.Здійснення контролю за виконанням цього Договору покладається на постійно діючий загальний представницький орган. Хід виконання Договору обговорюється один раз у півріччя на підставі матеріалів робочих комісій представників Сторін.

1.2. Сторони зобов'язуються надавати уповноваженим представникам Сторін інформацію і документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням Договору.

1.3. Сторони зобов'язуються будувати відносини на принципах співробітництва, поваги, дотримання законодавства та положень цього Договору.

1.4. Діючі на Підприємстві локальні нормативно-правові акти, що регламентують трудові, професійні й соціально-економічні відносини, повинні відповідати положенням цього Договору.

1.5. Цей Договір укладений у трьох оригінальних примірниках на українській і російській мовах, які, зберігаються в кожної із Сторін. Копія Договору знаходиться в органі, що здійснив його повідомну реєстрацію. Всі примірники Договору мають однакову юридичну силу.

1.6. Невід’ємною частиною цього Договору є Додатки:


- Додаток № 1 «Положення про систему оплати й стимулювання праці працівників ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна»;

- Додаток № 2 «Правила внутрішнього трудового розпорядку ПІІ «ЛУКОЙЛ-

Україна»;

- Додаток № 3 Положення про систему управління охороною праці ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна».


ПІДПИСИ СТОРІН:


Від РОБОТОДАВЦЯ


Генеральний директор

ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна»

Від ПРОФСПІЛКОВОЇ СТОРОНИ


Голова Профспілкового комітету Первинної організації профспілки працівників ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна»__________ /Ф. А. Ісаєв/


___________/А. В. Мерлян/

Схожі:

Колективний договір iconКолективний договір I. Загальні положення
Цей колективний договір (надалі іменується "колдоговір") укладений відповідно до чинного законодавства України і є актом, який регулює...
Колективний договір iconУкладання колективного договору примірний колективний договір Між адміністрацією та профспілковим комітетом Ужгород 20 Розділ І
Адміністрація, в особі директора, (далі – Адміністрація), який діє на підставі Статуту та представляє інтереси власника і має відповідні...
Колективний договір iconКолективний договір між адміністрацією та трудовим колективом
Хххххххххххххх” в особі Генерального директора, який діє на підставі Статуту Підприємства, з одного боку, та трудовий колектив Підприємства...
Колективний договір iconДоговір оренди м. " " 20 р
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір оренди (надалі іменується "Договір") про таке
Колективний договір iconДоговір поставки n
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір поставки n (надалі іменується "Договір") про таке
Колективний договір iconАгентський договір
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Агентський договір (надалі іменується "Договір") про таке
Колективний договір iconДоговір підряду м
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір підряду (надалі іменується "Договір") про наступне
Колективний договір iconВидавничий договір
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Видавничий договір (надалі іменується "Договір") про таке
Колективний договір iconДоговір застави м
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір застави (надалі іменується "Договір") про наступне
Колективний договір iconДоговір прокату м
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір прокату (надалі іменується "Договір") про наступне
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов