Положення про відділ організації державного нагляду, управління охороною праці, ринкового нагляду та спеціальних розслідувань територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області icon

Положення про відділ організації державного нагляду, управління охороною праці, ринкового нагляду та спеціальних розслідувань територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській областіНазваПоложення про відділ організації державного нагляду, управління охороною праці, ринкового нагляду та спеціальних розслідувань територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області
Дата конвертації04.03.2013
Розмір128.94 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника територіального управління Держгірпромнагляду

у Рівненській області ______________________М.В. Нос 30.12.2011


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організації державного нагляду, управління охороною праці, ринкового нагляду та спеціальних розслідувань територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області


1. Загальні положення

1.1. Відділ організації державного нагляду, управління охороною праці, ринкового нагляду та спеціальних розслідувань, скорочена назва – відділ ОДН (далі – відділ) є структурним підрозділом територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області (далі – територіальне управління) та підпорядковується безпосередньо начальнику територіального управління.

1.2. Відділ утворено з метою удосконалення державного нагляду за станом промислової безпеки і охорони праці, здійснення державного ринкового нагляду нехарчової продукції, для виконання організаційно-методичної роботи в територіальному управлінні щодо реалізації державної політики в галузі промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, здійснення контролю за своєчасністю і об’єктивністю розслідування нещасних випадків та аварій, їх документальним оформленням і обліком, проведення спеціальних розслідувань аварій і нещасних випадків, в тому числі технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті в установленому порядку, формування звітності з наглядової діяльності аналізу та його обліку, координації зв’язків з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науково-технічного забезпечення державного нагляду, дозвільної роботи, обліку і реєстрації технологічних транспортних засобів, об’єктів підвищеної небезпеки, взаємодії територіального управління із засобами масової інформації (далі - ЗМІ) та зв’язків з громадськістю, організації роботи Колегії територіального управління.

1.3. Керівництво відділом здійснює начальник відділу. На посаду начальника відділу призначається особа з повною вищою технічною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста чи інших сферах управління не менше 3 років.

Начальник відділу має заступника відділу.

1.4. Посадові особи відділу призначаються на посади (за результатом проведеного конкурсу або за іншою процедурою, відповідно до чинного законодавства) та звільняються з посад наказом начальника територіального управління.

1.5. Відділ відповідно до штатного розпису територіального управління комплектується спеціалістами з відповідною вищою освітою згідно з кваліфікаційними вимогами до посад державних службовців.

1.6. Розподіл обов'язків між працівниками відділу здійснює начальник відділу. Завдання та обов’язки працівників відділу визначаються їх посадовими інструкціями, які затверджуються начальником територіального управління.

1.7. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, наказами Міністерства надзвичайних ситуацій України та Держгірпромнагляду, Положенням про Територіальне управління Держгірпромнагляду у Рівненській області їх наказами та рішеннями, цим Положенням.

1.8. Працівники відділу забезпечуються відповідними приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, що відносяться до компетенції відділу.


^ 2. Основні завдання

Основними завданнями відділу є :

2.1. Участь в межах своїх повноважень у:

- формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, охороною надр у Рівненській області;

- здійсненні комплексного управління у сфері промислової безпеки та охорони праці;

- постійному підвищенні ефективності державного нагляду за промисловою безпекою, охороною праці та гірничого нагляду на основі удосконалення наглядової діяльності державних інспекцій, державних інспекторів та організаційно-методичному забезпеченні здійснення державного нагляду;

2.2. Аналіз стану охорони праці та промислової безпеки на підставі аналізу стану травматизму та аварійності на підконтрольних територіальному управлінню суб’єктах господарювання.

2.3. Забезпечення ефективної взаємодії з ЗМІ, підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення повсякденної діяльності територіального управління.

2.4. Здійснення ринкового нагляду нехарчової продукції, перелік якої затверджений у встановленому порядку, з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам .


3. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Приймає участь у:

- координації роботи місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб'єктів господарювання у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, промислової безпеки та об'єктами підвищеної небезпеки;

- у розробці проекту регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і організовує контроль їх виконання.

3.2. Здійснює в установленому порядку:

- аналіз та оцінку стану охорони праці і промислової безпеки на підконтрольних підприємствах, розробляє пропозиції щодо його покращення та запобігання виробничого травматизму;

- контроль за своєчасністю і об’єктивністю розслідування нещасних випадків, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків. Проводить аналіз матеріалів розслідування нещасних випадків та аварій.

3.3. Бере участь у здійсненні комплексного управління у сфері промислової безпеки та охорони праці та контролю за виконанням функцій державного управління охороною праці місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування.

3.4. Розробляє та опрацьовує плани робіт та засідань Колегії територіального управління.

3.5. Формує по територіальному управлінню звітність з наглядової діяльності, виробничому травматизму як на паперовому так і в електронному виді, здійснює розрахунок інтегральних показників наглядової діяльності на рівні територіального управління.

3.6. Проводить в установленому порядку:

- розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам;

- технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті.

3.7. Розглядає в установленому порядку:

- матеріали ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та на підставі повідомлень за її результатами здійснює реєстрацію об’єктів підвищеної небезпеки. Веде облік об’єктів підвищеної небезпеки. Видає свідоцтва про державну реєстрацію об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки;

- матеріали декларування та здійснює їх реєстрацію;

- звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, та вживає в межах своїх повноважень заходів до вирішення порушених у зверненнях питань.

3.8. Готує:

- узагальнені інформації з наглядової роботи для Держгірпромнагляду, органів місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів;

- проекти наказів з питань, що відносяться до компетенції відділу;

- готує рішення щодо проведення (відмову у проведенні) спеціального розслідування нещасних випадків, які призвели до тяжких наслідків, у тому числі нещасних випадків з можливою інвалідністю потерпілих;

- роз'яснення і відповіді на звернення громадян, суб’єктів господарювання, установ, організацій з питань, що входять до його компетенції;

- листи, інформації, рішення які стосуються наглядової діяльності територіального управління.

3.9. Здійснює:

- дозвільну роботу в межах компетенції територіального управління, веде облік аналогічних дозволів, які видані іншими органами Держгірпромнагляду та шифрів тавра для опосвідчення посудин, працюючих під тиском;

- методичне керівництво роботи державних інспекторів щодо здійснення державного нагляду за промисловою безпекою, охороною праці, а також планування їх робот;

- відомчу реєстрацію та веде облік великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;

- реєстрацію підіймальних споруд (вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, канатні дороги, підйомники, фунікулери тощо), парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, об'єктів нафтогазового комплексу та інших об'єктів;

- контроль за дотриманням вимог технічних регламентів, а саме: засобів індивідуального захисту, безпеки простих посудин високого тиску, ліфтів, канатних доріг для перевезення пасажирів, знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, безпеки обладнання, що працює під тиском;

- взаємозвіру з Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Рівненській області (далі - Фонд) щодо кількості виробничих нещасних випадків.

3.10. Забезпечує:

- взаємодію з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань здійснення дозвільної системи;

- координацію роботи з організації наглядової діяльності на об’єктах підвищеної небезпеки.

3.11. Надає методичну допомогу посадовим особам структурних підрозділів територіального управління у проведенні наглядової діяльності.

3.12. Бере участь в межах компетенції в:

- роботі з удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до його компетенції;

- підготовці матеріалів з питань промислової безпеки, охорони праці для розгляду на засіданнях обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, постійно-діючої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та контролює виконання їх рішень що відносяться до компетенції відділу;

- узагальненні практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств, організації проведення семінарів, нарад з питань, що входить до компетенції відділу;

- проведенні соціального діалогу та взаємодії із професійними спілками, федерації профспілок області і організаціями роботодавців з питань розроблення і реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

-висвітлення в місцевих ЗМІ робочих поїздок, заходів (проведення «круглих столів», «гарячих ліній», інших виступів в ЗМІ), що проводяться за участю керівництва територіального управління.

3.13. Організовує впровадження пропозиції з удосконалення державного нагляду.

3.14. Подає на розгляд керівництву пропозиції щодо удосконалення структури управління та його підрозділів з метою найбільш ефективного здійснення інспекторами наглядових функцій.

3.15. Опрацьовує службові документи з питань, що відносяться до компетенції відділу, здійснює контроль за проходженням і виконанням документів, що надходять до відділу.

3.16. Контролює виконання наказів територіального управління та рішень його Колегії з питань, що входять до компетенції відділу.

3.21. Аналізує та узагальнює оперативні дані наглядової діяльності.

3.17. Забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність, здійснює заходи з налагодження діалогу керівництва територіального управління з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, гірничого нагляду та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

3.18. Вживає заходів щодо створення та розвитку інформаційних систем і ресурсів територіального управління.

3.19. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції.

3.20. Організовує проведення технічного навчання з державними інспекторами Управління.

3.21. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.22. Відділ проводить свою діяльність за планом роботи, який розробляється на кожен квартал року відповідно до плану роботи територіального управління і затверджується начальником територіального управління.


^ 4. Завдання, обов’язки та повноваження начальника відділу

Начальник відділу:

4.1. Здійснює керівництво роботою працівників відділу та несе персональну відповідальність перед керівництвом територіального управління за організацію та результати їх діяльності, забезпечує їх підбір і закріплення за напрямками їх діяльності.

4.2. Організовує та забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо участі:

- у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, охороною надр в Рівненській області;

4.3. Розробляє посадові інструкції працівників відділу.

4.4. Залучає керівників структурних підрозділів до підготовки проектів документів за дорученням начальника територіального управління.

4.5. Виносить на розгляд Колегії територіального управління питання, що стосуються компетенції відділу.

4.6. Координує роботу з проведення навчання з державними інспекціями, державними інспекторами територіального управління.

4.7. Здійснює підготовку методичних рекомендацій за напрямками наглядової діяльності і контролювати їх виконання.

4.8. Забезпечує дотримання підпорядкованими працівниками трудової та виконавської дисципліни, покращання організації праці і ефективності використання робочого часу.

4.9. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.10 Забезпечує ефективну взаємодію відділу з іншими підрозділами територіального управління;

4.11. Забезпечувати дотримання працівниками відділу вимог законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

4.12. Подає пропозиції керівництву територіального управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

4.13. Вживати інших заходів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.

Начальник відділу повинен знати Конституцію України, закони України “Про державну службу”, “Про засади запобігання і протидії корупції”, “Про охорону праці”, ”Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, інші закони та нормативно-правові акти, що стосуються державної служби і діяльності Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради  України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти з питань охорони праці, державну політику з напрямку діяльності відділу, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову, володіти державною мовою.


^ 5. Права начальника відділу

Начальник відділу, відповідно до посадових обов’язків, має права:

5.1. В межах компетенції видавати обов’язкові для виконання працівниками відділу усні розпорядження і давати вказівки.

5.2 Організовувати перевірки знань інспекторським складом нормативних актів про охорону праці, контроль за додержанням яких входить до їх службових обов’язків.

5.3 Вносити керівництву територіального управління пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників, заохочення, преміювання або притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

5.4. Здійснювати перевірки організації наглядової діяльності державних інспекторів територіального управління у встановленому порядку.

5.5. Приймати участь в комплексних перевірках стану промислової безпеки та охорони праці суб’єктів господарювання різних ступенів ризику та очолювати відповідні комісії.

5.6. Брати участь у нарадах та інших заходах що проводяться в територіальному управлінні, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.7. Вносити начальнику Управління пропозиції з питань удосконалення роботи, що відноситься до компетенції сектору.

5.8. Залучати керівників структурних підрозділів до підготовки проектів документів за дорученням начальника територіального управління.

5.9. Повертати виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання в разі порушення встановлених вимог.

    1. Представляти відділ з питань, віднесених до його компетенції.

Права працівників відділу зазначаються у їх посадових інструкціях.


6. Відповідальність

Начальник відділу здійснює свою діяльність у межах наданих йому повноважень відповідно до цього Положення, координує свою діяльність з іншими керівниками структурних підрозділів територіального управління несе персональну відповідальність:

6.1. За неякісне та не своєчасне виконання покладених на відділ завдань та функцій, доручень та розпоряджень начальника територіального управління;

6.2. За неналежну організацію роботи відділу, недотримання підпорядкованими особами законності в їх службовій діяльності. Неналежну організацію роботи відділу, стан трудової та виконавської дисципліни у відділі;

6.3. Порушення чинного законодавства України та Правил внутрішнього трудового розпорядку;

    1. Розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома підчас виконання посадових обов’язків, в інших випадках, передбачених законодавством України;

6.5. Порушення норм етики поведінки державного службовця та спеціальних обмежень, встановлених законами України;

6.6. Завдану матеріальну шкоду.

Межі відповідальності працівників відділу зазначаються у їх посадових інструкціях.


  1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою


7.1. Начальник відділу в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з працівниками відділу, державними інспекціями, іншими працівниками територіального управління, профспілками, представниками прокуратури Рівненської області, Фондом а також працівниками підприємств, установ та організацій з питань, здійснення наглядової діяльності, стану виробничого травматизму в області та здійснення ринкового нагляду нехарчової продукції, інших функцій, покладених на відділ.

7.2. Інформація від керівників структурних підрозділів територіального управління, для виконання завдань покладених на відділ, надходить начальнику відділу у встановлені терміни.


Начальник відділу О.А. СказкоСхожі:

Положення про відділ організації державного нагляду, управління охороною праці, ринкового нагляду та спеціальних розслідувань територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області iconС головний державний інспектор з охорони праці (транспорт, зв'язок) 1
Відділ організації державного нагляду, управління охороною праці, ринкового нагляду та спеціальних розслідувань – 8 чол
Положення про відділ організації державного нагляду, управління охороною праці, ринкового нагляду та спеціальних розслідувань територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області iconПоложення про державну інспекцію нагляду в промисловості та гірничого нагляду Територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області
Державна інспекція є структурним підрозділом Територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області (далі територіальне...
Положення про відділ організації державного нагляду, управління охороною праці, ринкового нагляду та спеціальних розслідувань територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області iconПоложення про Державну інспекцію нагляду за об ' єктами підвищеної небезпеки та охороною праці Територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Рівненській області
Державну інспекцію нагляду за об'єктами підвищеної небезпеки та охороною праці Територіального управління Державної служби гірничого...
Положення про відділ організації державного нагляду, управління охороною праці, ринкового нагляду та спеціальних розслідувань територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області iconПоложення про територіальне управління Держгірпромнагляду у Рівненській області, з другої Сторони, іменовані разом «Сторони»
«Про співпрацю Федерації профспілок області з територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Рівненський області у здійсненні державного...
Положення про відділ організації державного нагляду, управління охороною праці, ринкового нагляду та спеціальних розслідувань територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області iconІ. Пріоритетні напрямки роботи територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області забезпечення виконання заходів, що належить до компетенції територіального управління
Політики спрямованої на збереження життя та здоров’я працівників усіх галузей економіки у процесі трудової діяльності шляхом вдосконалення...
Положення про відділ організації державного нагляду, управління охороною праці, ринкового нагляду та спеціальних розслідувань територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області iconРегламент роботи Управління Держгірпромнагляду по Рівненській області
Регламент роботи Управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Рівненській...
Положення про відділ організації державного нагляду, управління охороною праці, ринкового нагляду та спеціальних розслідувань територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області iconРозподіл обов’язків між начальником територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області та його заступником Начальник територіального управління
Забезпечує організацію та здійснення державного нагляду за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань
Положення про відділ організації державного нагляду, управління охороною праці, ринкового нагляду та спеціальних розслідувань територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області iconПоложення про Територіальне управління Держгірпромнагляду у Рівненській області
України у Рівненській області (скорочена назва територіальне управління Держгірпромнагляду у Рівненській області) є територіальним...
Положення про відділ організації державного нагляду, управління охороною праці, ринкового нагляду та спеціальних розслідувань територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області iconПоложення про Колегію Територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області
Колегія є дорадчим органом І створюється для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції територіального управління...
Положення про відділ організації державного нагляду, управління охороною праці, ринкового нагляду та спеціальних розслідувань територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області iconПоложення про сектор правової роботи та запобігання корупції Територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області
Держгірпромнагляду у Рівненській області (далі – територіальне управління) та створений з метою правового забезпечення діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов