Загальна характеристика роботи icon

Загальна характеристика роботиНазваЗагальна характеристика роботи
Сторінка1/3
Дата конвертації14.01.2013
Розмір360.76 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>
  1   2   3ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В даний час частота артифіційних абортів в Україні залишається однією з найбільш високих серед країн Європейської співдружності (Б.М. Венцківський та співав., 2008; И.Б. Вовк и соавт., 2009). В умовах, що склалися, необхідність запобігання небажаній вагітності стає невід’ємною частиною охорони репродуктивного здоров’я жінок. Тому проблема контрацепції, її вплив на організм жінки залишається актуальною. Сучасні контрацептивні технології повинні відповідати високим вимогам ефективності і безпеки для організму жінки.

Від 16 до 48 % жінок дітородного віку в світі і до 7–10 % в Україні використовують гормональну контрацепцію, яка вважається сьогодні найбільш ефективною (О.В. Грищенко и соавт., 2009; З.М. Дубоссарская и соавт., 2009).

Одним з об’єктивних і чутливих тестів щодо визначення безпеки контрацептивних гормональних препаратів, на думку деяких учених (В.В. Каминский и соавт., 2005; С.И. Жук, 2007), є |з'являється|вагінальний| мікробіоценоз – динамічна екосистема, яку створеною в ході еволюції мікрофлори в межах вагінального| біотопу. Фізіологічний стан рівноваги вагінального |мікробіоценозу підтримується гормональною, нервовою і імунною системами, що взаємодіють як єдине ціле. Порушення в одному з вказаних ланок незмінно призводить|наводить| до певних зрушень|зсувів| в екологічній ніші піхви з|із| подальшим|наступним| розвитком дисбіотичних| станів (В.К. Чайка и соавт., 2009; J.C. Lucke et al., 2009).

До чинників|факторів|, здатних|здібних| викликати|спричиняти| дисбіотичні| порушення у|у| молодих жінок|, окрім частої зміни статевих партнерів, відносять методи контрацепції|. Етіологічна роль бар’єрних, хімічних і внутрішньоматкових засобів у розвитку дисбіозу| вагінальної екосистеми загальновизнана і досить|достатньо| широко висвітлена у вітчизняній і світовій літературі (Т.Ф. Татарчук, 2009; S.R. Bayer et al., 2006). Проте питання щодо впливу гормональної контрацепції на розвиток дисбіотичних| станів залишається дискутабельним| (І.Б. Глазкова, 2008; В.Н. Прилепская, 2008), хоча є дослідження, що |підтверджують позитивну дію гормональных контрацептивів на вагінальний мікробіоценоз і стан місцевого імунітету (В.И. Кулаков и соавт., 2005; P.M. Lizarelli et al., 2009). |

В останні десятиліття найбільшу поширеність набули комбіновані мікродозовані гормональні таблетовані контрацептиви. Низька концентрація гормонів в препаратах цього класу робить|чинить| їх особливо привабливими, у зв’язку з чим вони найчастіше рекомендуються жінкам наймолодшого репродуктивного віку, які ще не реалізували свій репродуктивний потенціал.

Поряд з тим, з’явилися|появлялися| нові інтравагінальні| форми гормональних контрацептивів, однак |однак| публікації, присвячені порівняльним аспектам різних способів використання препаратів є|з'являються| поодинокими|поодинокими| і носять фрагментарний характер, хоча необхідність вирішення даної наукової задачі не викликає|спричиняє| сумнівів. |однак| Широкому практичному вживанню|застосуванню| інтравагінальних| методів контрацепції, у зв’язку з локальною дією гормональних компонентів, повинно передувати поглиблене комплексне вивчення їх впливу на мікробіоценоз піхви, чому і присвячено наше|дане| дослідження.

^ Зв’язок роботи| з науковими| програмами|, планами, темами. Виконана науково-дослідна| робота є фрагментом наукової| роботи| кафедри| акушерства, гінекології| та перинатології| Національної медичної| академії| післядипломної| освіти| імені П. Л. Шупика “Актуальні аспекти| збереження| та відновлення| репродуктивного здоров’я| жінки| та перинатальної| охорони| плоду на сучасному| етапі|” № держ|авної реєстрації|: 0106 U010506| з 12.2006 по 12.2011.

Мета роботи| та завдання| дослідження. |Метою роботи| було зниження| частоти порушень мікробіоценозу піхви при використанні різних видів гормональної контрацепції на основі розробки і впровадження диференційованого підходу до вживання|застосування| інтравагінальних| і пероральних препаратів.

Завдання дослідження|:

  1. Оцінити якісний і кількісний склад мікрофлори в біотопі піхви практично здорових молодих жінок репродуктивного віку.

  2. Вивчити порівняльні аспекти впливу інтравагінального| і перорального мікродозованих гормональних контрацептивів на мікробіоценоз статевих шляхів|доріг|.

  3. Вивчити основні параметри місцевого імунітету піхви на тлі|на фоні| вживання|застосування| різних варіантів гормональних мікродозованих контрацептивів.

  4. Розробити диференційований підхід до призначення інтравагінального |мікродозованого комбінованого гормонального контрацептиву з урахуванням|з урахуванням| початкового|вихідного| стану |стану| біоценозу| вагінального середовища|середовища|.

^ Об’єкт дослідження – мікробіоценоз статевих шляхів у жінок.

Предмет дослідження – мікробіоценоз статевих шляхів у жінок, які використовують різні варіанти гормональної контрацепції.

Методи дослідження – клінічні, ехографічні, ендокринологічні імунологічні, мікробіологічні та статистичні.

^ Наукова новизна|новинка| одержаних| результатів. | Встановлено можливість формування в фізіологічних умовах, залежно від кількості лактобацил, різних варіантів стану вагінальної| екосистеми здорових жінок, (нормоценоз|, пограничний|прикордонний| стан|стан| і дисбіоз| без клінічних проявів|виявів|), які на дію гормональних контрацептивів відповідають однотипно, але|та| різною мірою вираження|виказувати|.

Встановлено, що використання гормональних мікродозованих контрацептивів, незалежно від способу їх вживання, стимулює зростання лактобацил, проявляючи протективний вплив на мікробіоценоз піхви. Поряд з цим, контрацептиви, що вивчаються, підвищують вегетацію дріжджеподібних грибів роду Candida, збільшуючи ризик розвитку дисбіозу.

Доведено, що на тлі|на фоні| вживання|застосування| інтравагінальної| гормональної контрацепції підвищується естрогенна| насиченість вагінального| епітелію – основного модулятора синтезу глікогену, а також активність гуморальної ланки локального імунітету.

^ Практичне значення| одержаних| результатів. |Представлено|уявляти| методи інтерпретації стану мікробіоценозу статевих шляхів|доріг| практично здорових молодих жінок репродуктивного віку.

Розроблено та запроваджено алгоритм диференційованого підходу до призначення гормональних контрацептивів, незалежно від шляху|дороги| їх введення, який|вступу| скорочує економічні витрати|затрати| на лікування вагінальних| дисбіозів|, що виникають на тлі|на фоні| контрацепції, запобігає|попереджає| розвитку ускладнень, викликаних|спричиняти| умовно-патогенними мікроорганізмами, і зберігає репродуктивне здоров’я жінки.

^ Впровадження результатів| дослідження| в практику. Результати досліджень| впроваджено| в практику гінекологічних| відділень| і жіночих| консультацій| лікувальних закладів| м. Києва і Київської області|. Наукові розробки| за матеріалами| дисертації| використовуються| в навчальному | процесі| кафедр акушерства та гінекології| Національної медичної| академії| післядипломної| освіти| імені П.Л. Шупика МОЗ України.

^ Особистий внесок| здобувача. |Планування і проведення| усіх| досліджень| виконано| за період| із 2005 по 2009 рр|. Особисто автором обрано| тему, визначено| мету, завдання| та напрямки| проведення| досліджень|. Самостійно виконано| клінічний| аналіз| використання різних форм гормональних контрацептивів у|у| 100 жінок| репродуктивного віку. Самостійно проведено забір| і підготовку| біологічного| матеріалу|. Усі лабораторні| та функціональні| методи| дослідження| виконано| безпосередньо| автором та за його| участю|. Дисертантом особисто| проведено аналіз| та узагальнення| результатів|, сформульовано| усі| положення| та висновки|. Науково обгрунтовано| практичні| рекомендації|, підготовлено| до друку| наукові| роботи|, виступи|.

Автором розроблено| та впроваджено| практичні| рекомендації| щодо| зниження| частоти| порушень мікробіоценозу статевих шляхів|доріг| при використанні різних форм гормональної контрацепції. Статистична обробка| одержаних| результатів| виконана| безпосередньо| автором.

^ Апробація результатів| роботи. |Основні положення| та висновки| дисертаційної| роботи| були| оприлюднені| на пленумі| і з’їзді| асоціації| акушерів-гінекологів| Україні (Львів, 2005, жовтень|; Донецьк, 2006, вересень|); на засіданні| асоціації| акушерів-гінекологів| Київської області| (2005, листопад-грудень|); на науково-практичних| конференціях| “Актуальні питання| репродуктології|” (Київ, 2004, травень|; 2005, жовтень|; 2006 грудень|); на конференції| молодих| учених| КМАПО ім. П.Л. Шупика (2005, вересень|); на міжнародних| школах семінарах| “Досягнення і перспективи| перинатальної| медицини|” (Київ, 2006, лютий|) і “Актуальні питання| ендоскопії| в гінекології|” (Київ, 2006, червень|) і на 1 спеціалізованій| медичній| виставці| “Здоров’я жінки| і дитини|” (Київ, 23–26 травня| 2006 р.); на 1 з’їзді перинатологів України (Київ, 19–21 квітня 2007 р.).; на симпозіумі Української міжнародної школи “Перинатальна медицина і безпечне материнство” (Алушта, 15–17 травня 2008 р.); на засіданні| проблемної| комісії| “Акушерство та гінекологія|” Національної медичної| академії| післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка (вересень, 2009 р.).

Публікації. За темою дисертації| опубліковано| 4 наукових| роботи, 3 з яких| в|у| часописах| та збірниках|, затверджених| ВАК Україні, причому| всі| – самостійні|.

^ Обсяг та структура дисертації. |Дисертація викладена| на 145 сторінках комп’ютерного друку|, складається| зі вступу|, огляду| літератури|, розділу| матеріали| та методи| дослідження|, трьох| розділів| власних| досліджень|, аналізу| та узагальнення| результатів| досліджень, висновків та практичних рекомендацій|. Список використаних| джерел| включає| 266 джерел| кирилицею| і латинкою|. Роботу ілюстрована 2о таблицями|.
  1   2   3Схожі:

Загальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика роботи
Афа залишається недостатньо вивченою у більшості аспектів. Незрозумілим залишається сам феномен імунної відповіді до автологічних...
Загальна характеристика роботи icon1. Загальна характеристика ксп «Промінь» І організації бухгалтерського обліку в ньому
Коротка фінансово-економічна характеристика ксп «Промінь» Криничанського району Дніпропетровської області
Загальна характеристика роботи iconПротокол №9 питання до іспиту
Загальна характеристика методичного інструментарію оцінки вартості потенціалу підприємства
Загальна характеристика роботи iconСвітова література 10-11 класи Рівень стандарту
Загальна характеристика розвитку культури та лі­тератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі
Загальна характеристика роботи iconЗагальна характеристика вірусів та боротьба з ними
Добра і Зла. Не обійшлися без цього протистояння і активні процеси комп’ютеризації суспільства
Загальна характеристика роботи icon1 Загальна характеристика автогаражу кооперативу «Радянське» Розділ II. Організація технічного обслуговування І ремонту рухомого складу
Організаційно-технічних заходів по удосконаленню організації виробництва та праці автогаражу кооперативу «Радянське»
Загальна характеристика роботи icon1 Історія і загальна характеристика
Система була написана на ассемблері. Ім'я unix (Uniplex Information and Computing Services) було дано їй ще одним співробітником...
Загальна характеристика роботи iconПрограма для маркетолога. Загальна характеристика маркетингових інформаційних систем. Забезпечення маркетингових інформаційних систем
Математичні методи, що використовуються в системах забезпечення маркетингових рішень
Загальна характеристика роботи iconСакральна архітектура Житомирщини та народна архітектура центрального (києво-житомирського) Полісся. Загальна характеристика архітектури міста Житомира План
Троковичах на Житомирщині. Цікаво, що в 1896 році й без того складна первісна композиція храму була ще більше ускладнена прибудовою...
Загальна характеристика роботи iconТема. Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частин мови. Урок-представлення «На балу у королеви Морфології». Мета
Мета. Виробити в учнів уявлення про те, що вивчає морфологія; осмислити ознаки частин мови; вчитися аналізувати мовний матеріал,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов