Методи аналізу в гіс icon

Методи аналізу в гісНазваМетоди аналізу в гіс
Дата конвертації13.06.2013
Розмір79.24 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>
1. /1.docМетоди аналізу в гіс

Методи аналізу в ГІС.


Зміст


1.Вступ.

2.Методи аналізу в ГІС.

а) картометричні операції;

б) операції вибору;

в) рекласифікація;

г) картографічна алгебра;

д) статистичний аналіз;

е) просторовий аналіз;

є) оверлейний аналіз;

ж) мережний аналіз.

3. Використана література.


Аналітичні можливості сучасних інструментальних ГІС досить різноманітні. До складу блока аналізу пакетів з так званими розвинутими аналітичними можливостями (до яких належать пакети ARC/INFO, IDRISI, MGE, PCRaster і деякі інші) входить декілька десятків різних аналітичних процедур, які в сукупності складають могутній арсенал просторово-часового аналізу і моделювання. У той самий час слід відзначити, що набір аналітичних процедур, реалізованих у різних ГІС-пакетах, досить близький за складом. Це надає можливість розглянути методи ГІС-аналізу, який є основою аналітичного потенціалу технології географічних інформаційних систем, не прив'язуючи до особливостей конкретних ГІС-пакетів.

Сукупність аналітичних процедур, що звичайно входять до складу блоків аналізу ГІС-пакетів з розвинутими аналітичними можливостями, можна поділити на такі групи:

- картометричні операції;

- операції вибору;

- рекласифікація;

- картографічна алгебра;

- статистичний аналіз;

- просторовий аналіз;

- оверлейний аналіз;

- мережний аналіз.

Наведена класифікація є умовною, проте вона досить повно відображає спектр аналітичних процедур, які входять до складу сучасних інструментальних ГІС.


Методи аналізу в ГІС.


Картометричні операції

Картометричні операції,, тобто вимірювання по картах та інших геозображеннях з використанням програмних засобів, є одним із найбільш розповсюджених типів аналітичних операцій у ГІС. Можливість і точність виконання вимірювань багато в чому визначається моделлю даних (векторна або растрова), методами вимірювань і точністю цифрування даних (просторова похибка для векторних об'єктів, розмір комірки растра та ін.). Найбільш часто вимірювальні операції в ГІС-пакетах реалізовані у вигляді спеціальних функцій і подані у вигляді окремого пункту меню. До таких функцій відносять:

- вимірювання (визначення) координат точки;

- вимірювання відстаней між двома зазначеними координатами (з урахуванням або без урахування системи тривимірних координат);

- вимірювання довжини прямої чи ламаної лінії;

- вимірювання довжини периметра полігона;

- вимірювання площі полігона;

- вимірювання об'ємів з використанням поверхні і січної площини.

Вимірювання координат. Технологія і точність вимірювання координат точки (що існує у вигляді об'єкта на цифровій карті або курсора в площині карти) визначаються моделлю даних і використовуваною системою координат. При створенні цифрових карт, як правило, використовуються такі системи координат:

1. Двовимірна декартова система координат — початок відліку в нульовій точці в нижньому (чи верхньому) лівому куті площини карти, координати X і У можуть мати тільки позитивні значення. Ця система координат, як правило, використовується в растрових цифрових або сканованих картах. У більшості випадків такі системи координат створюються користувачем для локальних проектів.

2. Двовимірна картезіанська система координат - початок відліку в нульовій точці, координати X і У можуть мати як позитивні, так і негативні значення. Значного поширення набули дві глобальні системи координат, побудовані за цим принципом, - географічна з нульовою точкою в місці перетинання екватора і Гринвіцького меридіана; одиниці вимірювання - кутові градуси-хвилини-секунди; і топографічна система координат з нульовою точкою також у місці перетинання екватора і Гринвіцького меридіана; одиниці вимірювання - метри.

3.Тривимірна сферична система координат - початок відліку X і У з нульової точки в місці перетинання екватора і Гринвіцького меридіана, координати X і У можуть мати як позитивні, так і негативні значення, для координати Z відлік ведеться від геометричного центра еліпсоїда обертання.

Вимірювання відстаней. Вимірювання відстаней може проводитися:

- за найкоротшою прямою з урахуванням або без урахування сферичності земної поверхні («по повітрю»);

- за заданим маршрутом з використанням точок повороту;

- за заданим маршрутом з урахуванням нерівностей рельєфу («по землі»).

До складу більшості ГІС-пакетів входить спеціальний інструмент «Лінійка» або «Рулетка», що дозволяє проводити вимірювання найкоротшою прямою або за складним маршрутом.

У складі растрових ГІС-пакетів вимірювання відстаней реалізовано у вигляді аналітичної функції Distance, яка дозволяє будувати карти полів рівної далекості комірок растра відносно одного або декількох об'єктів. Вимірювання відстаней з урахуванням нерівностей рельєфу може бути реалізоване при спільному використанні карти поля рівних відстаней і цифрової моделі рельєфу.

Вимірювання довжин ліній і периметрів полігонів. Вимірювання довжини лінії або периметра полігона багато в чому подібне до вимірювання відстаней між двома і більше точками. Процедура вимірювання довжини лінії або периметра звичайно реалізована у вигляді окремої функції (Object Lenght, Perimeter), доступної при побудові просторових запитів або при виконанні розрахункових операцій у картографічних базах даних. За допомогою цієї функції можливий пошук лінійних об'єктів певної довжини, а також автоматичне визначення довжини або периметра в заданих одиницях вимірювання і поміщення результату в зазначене поле бази даних. Визначення довжин ліній і периметрів може виконуватися як з урахуванням, так і без урахування сферичності поверхні Землі.

Вимірювання площ. Вимірювання площі векторних і растрових полігонів виконується з використанням спеціальної функції Area. Вимірювання площі може виконуватися як з урахуванням, так і без урахування сферичності поверхні Землі. За допомогою цієї функції можливий пошук полігонів заданої площі, а також автоматичне визначення площі в заданих одиницях вимірювання і поміщення результату в зазначене поле бази даних.

Вимірювання об'ємів. Вимірювання об'ємів виконується з використанням цифрових моделей рельєфу. Користувач повинен задати рівень горизонтальної площини, що розсікає, в одиницях вимірювання цифрової моделі рельєфу. Найпростіші процедури вимірювання об'ємів визначають об'єми, обмежені земною поверхнею знизу чи зверху, які розміщені нижче або вище площини, що розсікає. Звичайно цей спосіб використовується для визначення об'ємів води у водоймищах при різних рівнях заповнення. Так само досить поширеними є методи розрахунку об'ємів шляхом порівняння рівнів двох поверхонь, що характеризують геологічні або ґрунтові шари.


Операції вибору

Операції вибору допомагають користувачу одержати саме ту інформацію, яка необхідна йому в даний момент роботи з ГІС. Вибір необхідної частини інформації з однієї чи декількох картографічних баз даних здійснюється за допомогою запитів.

Запити (query) є одним з основних інструментів практично будь-якого ГІС-пакета, за допомогою якого користувач одержує інформацію з бази даних. Як правило, користувач за допомогою різних інструментів організації запитів формулює вимоги до інформації, яку необхідно витягти із загального масиву доступних даних і подати у певному вигляді.

Залежно від характеру необхідної інформації запити можуть організовуватися як за місцем розташування (за координатами і взаємоположенням об'єктів), так і за атрибутами (ідентифікаторами, класифікаторами і текстовими описами, що зберігаються в атрибутивній базі даних). Залежно від типу запиту і переліку параметрів, які беруть участь у запиті, його організація здійснюється за допомогою різних наборів інструментів.

Запити за місцем розташування. Основним інструментом запитів за місцем розташування в більшості програмних ГІС-пакетів є велика стрілка на кнопці піктографічного меню. За допомогою цього інструмента визначаються й активізуються картографічні об'єкти при редагуванні. При затримці цього інструмента над об'єктом на певний час (2-5 с) на екран виводиться текстове повідомлення про атрибути об'єкта .Стандартним інструментом запиту атрибутів одиничного об'єкта є кнопка Інфо, при цьому на екрані з'являється спеціальне вікно інформації, у яке виводиться вміст усього запису, який відповідає обраному об'єкту.

Так само можуть бути організовані групові просторові вибірки за допомогою побудови рамок, що розсікають. При вибірці об'єктів у прямокутній області в підсумкову вибірку потраплять усі об'єкти, центральні точки яких (для ліній і полігонів) містяться всередині рамки, що розсікає. Аналогічно відбувається вибірка в радіальній області, радіус області звичайно відображається в рядку стану екрана програми. Для пошуку об'єктів, які знаходяться в межах території більш великого полігона, використовується вибірка в області довільної форми. При вказівці на певний полігон одного шару всі точкові, лінійні або полігональні об'єкти інших шарів, що знаходяться на його території, попадають у вибірку.

Запити за атрибутами. Побудова запиту за атрибутами, що зберігаються в записах реляційної бази даних, виконується з використанням спеціальних мов програмування - універсальних або внутрішніх мов запитів програмного ГІС-пакета. Звичайно запит являє собою вираз, написане в спеціальному редакторі або рядку побудови запиту; текст запиту може бути збережений для повторного використання. У запиті використовуються імена полів атрибутивної бази даних, оператори і функції.

Дані, за якими виробляється пошук, визначаються ім'ям файлу картографічної бази даних і ім'ям поля в цій базі даних; як правило, пропонується список імен доступних полів.

При побудові текстів запитів мовою SQL для користувача доступні оператори і функції однієї з версій цієї мови роботи із СКБД. Тут можливий пошук у двох і більше таблицях одночасно, зв'язування полів різних таблиць. За допомогою SQL-запитів можливе здійснення пошуку у віддалених базах даних, що зберігають дані в різних файлових форматах, одержання вибірки, побудованої за заданою умовою, і збереження отриманої інформації у внутрішньому форматі конкретного ГІС-пакета.


Рекласифікаиія

Рекласифікація є поширеною на практиці операцією, суть якої полягає в зміні змісту растрової карти або на основі характеристик, які містяться в іншій карті (чи картах) з наявної бази даних, або одержаних в результаті просторового аналізу, або, нарешті, на основі сформульованої умови. Операція застосовується для створення нових шарів просторових даних для даної території на основі вже наявної цифрової картографічної бази. Шляхом рекласифікації можуть бути побудовані тематичні карти, що мають самостійне наукове або прикладне значення. Ще більше розповсюдження має вживання цієї процедури для побудови карт просторового розподілу характеристик компонентів природно-господарських або соціально-економічних територіальних систем або параметрів їх математичних моделей на основі так званої інтерполяції з використанням додаткової інформації. Додатковою інформацією при цьому можуть бути карти контурів природних або антропогенних компонентів природно-господарських або соціально-економічних територіальних систем. Даний спосіб просторової інтерполяції застосовується за відсутності або крайньої обмеженості даних спостережень або вимірювань просторової мінливості відповідної характеристики.

Сучасні інструментальні ГІС надають різні засоби щодо зміни змісту (рекласифікації) наявних карт. Це можуть бути або інтерактивні процедури з використанням «майстрів» або робочих панелей (як, наприклад, в пакеті IDRISI), або мовні і програмні засоби (як в пакеті PCRaster).


Використана література:


Бусыгин Б.С., Гаркуша И.Н., Серединин E.G., Гаевенко А.Ю. Инструментарий геоинформационных систем: Справочное пособие. - К.: ИРГ «ВБ», 2000.

Світличний А.А., Плотницький С.В. Основи геоінформатики. - Одеса: Астропринт, 1999.Схожі:

Методи аналізу в гіс iconМетоди управлінського аналізу що застосовуються в менеджменті
Повноваження та делегування. Умови успішного делегування, перешкоди при делегуванні
Методи аналізу в гіс iconПаспорт спеціальності 05. 11. 13 – прилади І методи контролю та визначення складу речовин
Прилади і методи контролю та визначення складу речовин – галузь науки і техніки, яка створює досконалі методи і засоби визначення...
Методи аналізу в гіс iconМетоди І моделі прийняття
Робочу програму розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансового контролю і аналізу 21 січня 2011р., протокол №3 та на засіданні...
Методи аналізу в гіс iconФінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти
Україні. Особ­лива увага приділена концепції хеджування, а також методиці обліку та аналізу операцій з похідними інструментами, здійсненими...
Методи аналізу в гіс iconВ., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу
Основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації...
Методи аналізу в гіс iconВакансії на посади державних службовців у Головному управлінні Держкомзему у Закарпатській області станом на 01. 07. 2012
Сектор геодезичного І планово-картографічного забезпечення та гіс технологій відділу державного земельного кадастру
Методи аналізу в гіс iconВакансії на посади державних службовців у Головному управлінні Держкомзему у Закарпатській області станом на 01. 11. 2012
Сектор геодезичного І планово-картографічного забезпечення та гіс технологій відділу державного земельного кадастру
Методи аналізу в гіс iconВакансії на посади державних службовців у Головному управлінні Держкомзему у Закарпатській області станом на 01. 09. 2012
Сектор геодезичного І планово-картографічного забезпечення та гіс технологій відділу державного земельного кадастру
Методи аналізу в гіс iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра в галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»
«Економіко-математичні методи та моделі» модуля №1 «Оптимізаційні методи та моделі» підготовки бакалавра в галузі знань 0305 «Економіка...
Методи аналізу в гіс iconПлан. Вступ Теоретична частина 1 Основні концепції визначення попиту 2 Методи оцінки поточного попиту 3 Методи оцінки перспективного попиту Практична частина Висновки Використана література Вступ
«робота з ринком». Ще у 1905 р в університеті штату Пенсільва­нія В. Креусі вів цикл лекцій під назвою «Маркетинг продуктів». На...
Методи аналізу в гіс iconШановний Михайло Федорович! Щиро дякуємо за пропозицію прийняти участь в робочій групі з проведення аналізу закон
Щиро дякуємо за пропозицію прийняти участь в робочій групі з проведення аналізу законодавства у сфері протидії та запобігання махінаціям...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов