Дипломна робота на тему: Організація та методика обліку І контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків зміст вступ icon

Дипломна робота на тему: Організація та методика обліку І контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків зміст вступНазваДипломна робота на тему: Організація та методика обліку І контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків зміст вступ
Сторінка3/14
Дата конвертації16.01.2013
Розмір2.02 Mb.
ТипДиплом
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
1. /groshovi_potoky.docДипломна робота на тему: Організація та методика обліку І контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків зміст вступ

1.4. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємстваАналіз руху грошових коштів є необхідною умовою ефективного управління грошовими потоками, які забезпечують фінансово-господарську діяльність підприємства.

Метою аналізу грошових потоків підприємства є прискорення руху грошових коштів і підвищення на цій основі оборотності активів і капіталу, а також забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Організаційно-інформаційна модель аналізу грошових потоків є засобом формалізації аналітичного процесу, її приблизну структуру наведено у табл. 1.1. Реалізація елементів наведеної у табл. 1.1 організаційно-інформаційної моделі аналізу грошових потоків підприємства забезпечує досягнення поставленої мети.

У таблиці 1.1 на першому класифікаційному рівні економічну інформацію згруповано за ознакою середовища, у якому вона утворюється, тобто розподілено на зовнішню та внутрішню. Важливим джерелом нормативної інформації щодо руху грошових коштів є затверджені наказом Міністерства фінансів План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, зокрема, П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів", П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", П(С)БО 11 "Зобов'язання" та деякі інші документи.

Планова інформація стосовно грошових потоків формується безпосередньо на підприємстві, виходячи зі стратегічних напрямів його розвитку, вимог чинного законодавства та відповідних нормативних документів, і міститься у фінансових планах, бізнес-планах, інвестиційних проектах, кошторисах. Основними джерелами фактографічної інформації щодо грошових потоків є бухгалтерський облік. За напрямами використання інформація стосовно руху грошових коштів розподіляється на зовнішню (яка використовується для оцінки та контролю дотримання чинного законодавства, стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативних документів), планову (яка є базою порівняння для аналізу і контролю виконання планових показників), фактографічну (яка характеризує залишки, обороти з надходження і витрачання грошових коштів підприємства і використовується в аналізі, контролі та прогнозуванні).

Таблиця 1.1

Організаційно-інформаційна модель аналізу грошових потоків підприємства[72,c.133-135]

1. Мета і завдання аналізу грошових потоків

1.1. Мета

1.2. Завдання

1

2

 • Метою аналізу грошових потоків підприємства є прискорення руху грошових коштів і підвищення на цій основі оборотності активів і капіталу, а також забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

 • Аналіз джерел утворення грошових коштів

 • Аналіз напрямів витрачання грошових коштів

 • Аналіз руху грошових коштів за видами діяльності підприємства

 • Аналіз взаємозв'язку прибутку і змін грошових коштів

 • Аналіз взаємозв'язку зростання обсягів фінансово-господарської діяльності і потреб у грошових коштах

2. Об'єкти і суб'єкти аналізу грошових потоків

2.1. Об'єкти

2.2. Суб'єкти

 • Залишки грошових коштів та їх еквівалентів на певну дату

 • Надходження грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства

 • Вищі посадові особи підприємства

 • Економічні служби підприємства

 • Керівники функціональних та структурних підрозділів підприємства

- Витрачання грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства • Чинники, що спричинили зміну грошових активів

- Власники та акціонери.

- Зовнішні користувачі інформації

3. Система економічних показників аналізу грошових потоків

3.1. Абсолютні вартісні показники, джерелом яких є облік

3.2. Відносні показники, які є наслідком аналітичної обробки облікової інформації

 • Залишки та обороти з надходження і витрачання грошових коштів та їх еквівалентів

 • Фінансові результати діяльності підприємства

 • Активи підприємства

 • Власний капітал і зобов'язання

 • Абсолютні показники динаміки

 • Відносні показники структури активів, власного капіталу та зобов'язань

 • Відносні показники динаміки

 • Відносні показники інтенсивності процесів: коефіцієнти обороту з надходження і витрачання грошових коштів; коефіцієнт достатності чистого операційного грошового потоку; коефіцієнт ліквідності грошового потоку; коефіцієнт ефективності грошового потоку

4. Інформаційне забезпечення аналізу грошових потоків

4.1. Зовнішня інформація

4.2. Внутрішня інформація

 • Правова

 • Нормативна

 • Довідкова

 • Планова

 • Фактографічна

5. Методичні прийоми обробки первинної (вхідної) інформації

5.1. Економіко-логічні методи

5.2. Економіко-математичні методи

 • Групування

 • Порівняння

 • Розрахунок відносних показників

 • Розрахунок середніх показників

 • Деталізація

 • Елімінування

 • Методи обробки динамічних рядів

 • Методи регресійно-кореляційного аналізу

 • Методи моделювання

6. Узагальнення і реалізація результатів аналізу фінансового стану

6.1. Узагальнення результатів

6.2. Реалізація результатів

 • Систематизація інформації.

 • Кількісна оцінка втрачених можливостей збільшення абсолютної величини грошових коштів та прискорення їх оборотності

 • Кількісна оцінка потенційного збільшення абсолютної величини грошових коштів та прискорення їх оборотності

 • Оцінка вірогідності прогнозованих показників

 • Розробка багатоваріантних заходів щодо збільшення абсолютної величини грошових коштів та прискорення їх оборотності у майбутньому періоді

 • Оформлення результатів аналізу і передача їх в управлінські структури для реалізації запропонованих заходів

 • Оцінка заходів щодо збільшення абсолютної величини грошових коштів та прискорення їх оборотності

 • Вибір оптимального варіанту заходів

 • Прийняття рішення щодо реалізації обраного варіанту заходів

 • Доведення прийнятого рішення до виконавців

 • Забезпечення контролю за виконанням прийнятих рішеньМетодичні прийоми, які включено до моделі, дозволяють здійснити загальний аналіз грошових потоків, аналіз руху грошових коштів, а також аналіз фінансових коефіцієнтів, що визначають достатність чистого грошового потоку, ліквідність грошового потоку, ефективність грошового потоку підприємства.

В процесі аналізу грошових потоків використовується досить широкий спектр напрямів аналітичних процедур та методичних під­ходів щодо аналізу. Всю сукупність аналітичних процедур за формами здійснення на думку Г.В. Ситник можна класифікувати за наступними ознаками (табл. 1.2) [47,с.97].

Таблиця 1.2

Форми аналізу грошових потоків підприємства

Класифікаційні ознаки

Форми аналізу

Спрямованість аналізу

 • Аналіз обсягу грошових потоків

 • Аналіз динаміки грошових потоків

 • Аналіз структури грошових потоків

 • Аналіз рівномірності грошових потоків

 • Аналіз синхронності грошових потоків

 • Аналіз збалансованості грошових потоків

 • Аналіз ліквідності грошових потоків

 • Кількісна оцінка факторів, що визначають стан грошових потоків

 • Аналіз ефективності грошових потоків

Період проведення

 • Ретроспективний аналіз

 • Поточний аналіз

 • Перспективний аналіз

Глибина аналітичної процедури

 • Експрес-аналіз грошових потоків

 • Поглиблений аналіз грошових потоків

Інструменти аналізу

 • Аналіз грошових потоків з використанням ПЕОМ

 • Аналіз грошових потоків без використання ПЕОМ

Суб 'єкти аналізу

 • Внутрішній аналіз грошових потоків

 • Зовнішній аналіз грошових потоків

Ступінь охоплення об’єкта аналізу

 • Суцільний аналіз грошових потоків

 • Вибірковий аналіз грошових потоків

Зміст програми аналізу

 • Комплексний аналіз грошових потоків

 • Тематичний аналіз грошових потоків

Джерело: [47,с.97]

На думку фахівців[47] методологія аналізу грошових потоків знаходиться в стадії свого формування. Найбільш послідовний та аналітично цілісний методичний підхід представлено в роботах українського дослідника професора І.О. Бланка [17]. Згідно з викладеною концепцією, аналіз грошо­вих потоків підприємства доцільно проводити за такими етапами роботи, як: вивчення динаміки обсягу формування позитивного грошового потоку, оцінка обсягу формування від'ємного грошового потоку, дослідження збалансованості грошових потоків, вивчення синхронності грошових потоків та оцінка ефективності грошових потоків. Дана методика забезпечує комплексне вивчення характе­ристик грошових потоків у процесі аналізу, логічність побудови аналітичної процедури, передбачає широкий спектр розрахункових показників, що пропонуються до використання.

Л.О. Лігоненко та Г.В.Ситник розвиваючи та доповнюючи існуючі методичні підходи, стверджують, що аналіз грошових потоків передбачає проведення наступних етапів дослідження[47,с.105]:

1-й етап. Аналіз обсягу та динаміки грошових потоків, метою проведення якого є визначення загальних обсягів грошових потоків, основних тенденцій та пропорцій їх розвитку.

2-й етап. Анапи джерел формування грошових коштів, що передбачає вивчення структури позитивного грошового потоку за видами діяльності, ранжирування джерел надходження грошових коштів, визначення місця (вагомості) кожного з них у грошовому забезпеченні функціонування підприємства.

3-й етап. Аналіз напрямів використання грошових коштів, об'єктом якого є вихідний грошовий потік підприємства. Оцінка структури вихідного грошового потоку за видами діяльності та ранжирування окремих напрямів використання дозволяє визначити найбільш "грошомісткі" з них та, відповідно, зосередити увагу на процесі їх формування, можливих резервах скорочення, ефективного розподілу в часі. Так, на підприємстві доцільно проаналізувати вихідний грошовий потік від операційної діяльності за видами виплат, що його формують. Результати такого аналізу надають цінну інформацію для прийняття оперативних рішень та прогнозування перспективного стану вихідного грошового потоку.

4-й етап. Аналіз рівномірності грошових потоків, метою якого є ідентифікація та оцінка основних видів грошових потоків за ступенем регулярності здійснення, виявлення факторів коливань грошових потоків, наявності та причин затримок у надходженні грошових коштів та відкладенні запланованих видатків.

Показники рівномірності грошових потоків, що розраховуються в межах цього етапу аналізу, характеризують рівномірність надход­ження та витрачання грошових коштів протягом періоду, що дозволяє оцінити їх розподіл в часі. Розрахунок даних показників базується на класифікації грошових потоків з точки зору регулярності.

Для аналізу рівня рівномірності грошових потоків застосовують наступні показники:

Середньоквадратичне відхилення надходження грошових коштів :де — середній за період обсяг позитивного грошового потоку; - обсяг позитивного грошового потоку за період.

Даний показник характеризує діапазон коливань позитивного грошового потоку, тобто визначає, наскільки рівномірно надходять грошові кошти протягом періоду, що досліджується.

Середньоквадратичне відхилення витрачання грошових коштів , яке характеризує діапазон коливання вихідного грошового потоку:де — середній обсяг вихідного грошового потоку; — обсяг вихідного грошового потоку за період.

Коефіцієнт варіації надходження грошових коштів .що показує ступінь нерівномірності позитивного грошового потоку.

Коефіцієнт варіації вихідного грошового потоку , який
визначає ступінь нерівномірності витрачання грошових коштів:Коефіцієнт рівномірності надходження грошових коштів(KpN), який характеризує ступінь рівномірності надходження грошових коштів:

KpN =100 -Vn.

Коефіцієнт рівномірності витрачання грошових коштів(KpV), що вказує на ступінь рівномірності та ритмічності вихідного грошового потоку:

KpV=100-Vv.

Ступінь регулярності позитивного грошового потоку(Срн):де ПГПр - обсяг регулярного позитивного грошового потоку; ПГП - обсяг позитивного грошового потоку.

Ступінь регулярності надходження грошових коштів показує частку грошових надходжень, які є регулярними, тобто дозволяє визначити стабільні позитивні потоки та джерела їх надходження. На регулярність позитивного грошового потоку вказує значення показника, що прямує до одиниці. Зростання регулярності є свідченням стабільності операційної діяльності й полегшує процес плану­вання грошових потоків, підтримку належного рівня ліквідності.

Відносна частота негативних відхилень у рівномірності
позитивного грошового потоку від операційної діяльності (Кн):де Nн - кількість періодів, протягом яких спостерігались негативні відхилення варіативного компоненту позитивного грошового потоку від операційної діяльності;

n - кількість періодів, що досліджувались.

Даний показник характеризує частоту зменшення обсягу позитивного грошового потоку від операційної діяльності протягом періоду, що демонструє ступінь ризику даного виду операційної діяльності щодо можливостей генерування позитивного грошового потоку та дозволяє аналітику виявляти причини негативних коливань в надходженні грошових коштів, розробляти заходи стабілізації позитивного грошового потоку та підвищувати обґрунтованість касових планів. Високе значення показника вказує на високий ступінь ризику падіння позитивного грошового потоку, що потребує створення резервного запасу грошових коштів для забезпечення платоспроможності.

Рівень дефіцитності позитивного грошового потоку від операційної діяльності (Рдгпо):де ЗНКсер - середньоденний обсяг затримки позитивного грошового потоку від операційної діяльності (середньоденна затримка погашення дебіторської заборгованості);

ПГПсер — середньоденний обсяг позитивного грошового потоку від операційної діяльності.

Рівень дефіцитності позитивного грошового потоку характери­зується часткою середньоденного обсягу затриманих грошових надходжень у середньоденному позитивному грошовому потоці та демонструє те, наскільки вчасно і в якому обсязі надходять грошові кошти. Високий рівень показника вказує на високу вірогідність виникнення дефіциту грошових коштів для обслуговування господарської діяльності.

Середній період затримки позитивного грошового потоку
від операційної діяльності (Тдеф ):де N-період надходження затриманих платежів;

n - кількість днів у періоді, що досліджувався.

Він характеризує середній термін, протягом якого відбувається затримка надходження грошових коштів, виходячи з чого аналітик має можливість прогнозувати ускладнення ліквідного характеру та здійснювати пошук резервів їх уникнення шляхом створення резервного запасу грошових коштів, пошуку зовнішніх джерел залучення грошових ресурсів тощо.

Частота виникнення затримок у надходженні грошових коштів від операційної діяльності (Чзнгк):де k - кількість випадків затримки надходження грошових коштів.

Частота виникнення затримок в надходженні грошових коштів характеризує ступінь ризику настання таких затримок, що дозволяє оцінювати можливі збої в розвитку грошових потоків та розробляти заходи щодо уникнення дефіциту грошових коштів.

Частота перевитрачання грошових коштів у процесі операційної діяльності (Кп):де Nн - кількість періодів, протягом яких спостерігалось перевитрачання грошових коштів.

Частота перевитрачання грошових коштів характеризує ймовірність виникнення додаткових видатків грошових коштів і ситуацій, коли обсяги витрачання грошових коштів перевищують їх середні обсяги, що дозволяє виявляти причини таких ситуацій та розробляти інструментарій їх регулювання й уникнення ускладнень ліквідного характеру.

5-й етап. Аналіз збалансованості грошових потоків, метою проведення якого є дослідження узгодженості обсягів надходження та витрачання грошових коштів, що визначає ступінь динамічної платоспроможності підприємства, його фінансову рівновагу й можливості забезпечення стійкого економічного зростання. Для дослідження рівня збалансованості грошових потоків застосовують наступні показники.

Балансове рівняння грошових коштів:

ГАп+ПГП= ВГП+ГАк,

де ГАп(ГАк) - запас грошових коштів на початок (кінець) періоду;

ПГП — позитивний грошовий потік;

ВГП - від'ємний грошовий потік.

Індикатором незбалансованості окремих видів грошових потоків виступає зменшення запасу грошових коштів на кінець досліджуваного періоду в порівнянні з початком.

Чистий грошовий потік (ЧГП):

ЧГП=ПГП-ВГП,

де ПГП - позитивний грошовий потік; ВГП - від'ємний грошовий потік.

Чистий грошовий потік характеризує грошовий результат діяльності підприємства, обсяг його власних фінансових ресурсів, що перебувають у грошовій формі. Він характеризує приріст ринкової вартості підприємства за досліджуваний період.

Коефіцієнт "якості" чистого грошового потоку (Кя):де ЧП - обсяг чистого прибутку;

Ам - обсяг амортизаційних відрахувань;

ЧГП - обсяг чистого грошового потоку.

Коефіцієнт "якості" чистого грошового потоку надає узагаль­нюючу характеристику структури джерел формування чистого грошового потоку. Висока якість чистого грошового потоку характеризується зростанням частки чистого прибутку в його формуванні за рахунок зростання обсягів операційної діяльності.

Коефіцієнт достатності грошових потоків від операційної діяльності (КДчгп):де ОБ - сума виплат основного боргу по кредитам та позикам;

- сума приросту запасів товарно-матеріальних цінностей в складі обігових активів;

Д - сума дивідендів, що сплачуються.

Даний коефіцієнт характеризує ступінь достатності грошових коштів від операційної діяльності для покриття витрат на відшко­дування капіталу, чистих інвестицій в операційні запаси та готівкові дивіденди. Значення показника на рівні одиниці свідчить про достатність власних грошових коштів для покриття потреб у них. Щоб уникнути впливу економічних циклів, рекомендується здійсню­вати розрахунок даного показника за підсумками діяльності підприємства за п'ять років.

Середньоденний дефіцит грошових коштів , який розраховується наступним чином:де ДГКi - дефіцит грошових коштів, що виникає в певний день періоду.

Даний показник характеризує обсяг середньоденного дефіциту грошових коштів, що виникає в процесі господарської діяльності підприємства. Його розрахунок дозволяє оцінити можливу нестачу грошових коштів, виявити її причину та вжити заходів щодо уникнення проблем з ліквідністю.

Рівень дефіцитності грошових коштів (Рдеф):де - середньоденний позитивний грошовий потік від операційної діяльності.

Значення цього показника вказує на те, яку частку від середньоденного позитивного грошового потоку від операційної діяльності становить величина середньоденного дефіциту грошових коштів, що дозволяє визначити обсяги додаткових надходжень, які має забезпечити підприємство для покриття такого дефіциту. Розра­хунок рівня дефіцитності грошових коштів є важливим інструментом обґрунтування обсягу резервного запасу грошових коштів.

Середній період дефіцитності грошових коштів (Тдеф) - характеризує, протягом якого періоду підприємство відчуває нестачу грошових коштів і потребує мобілізації додаткових резервів залучення грошових коштів або зменшення витратної частини платіжного календаря:де N - період погашення відкладених платежів;

k - кількість випадків відкладення платежів.

Частота виникнення дефіциту грошових коштів (Чдеф), яка характеризує появу ускладнень ліквідного характеру в процесі господарської діяльності підприємства і розраховується як:Коефіцієнт достатності грошових потоків (Кдгк) - дає узагальнюючу характеристику збалансованості грошових потоків і розраховується наступним чином:де ЗГК - запас грошових коштів на момент оцінки;

ВГф - фактичне витрачання грошових коштів за період оцінки;

ВГв - відкладене витрачання грошових коштів за період оцінки.

Інтерпретація результатів оцінки коефіцієнта достатності грошових коштів представлена в табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Матриця діагностики збалансованості грошових потоків на основі оцінки коефіцієнта достатності грошових коштів

-Значення показника

Характеристика ситуації

Кдгк > 1 при ВГв =0

Достатньо грошових коштів для виконання всіх необхідних платежів, що дозволяє уникнути дефі­циту грошових коштів. Необхідно підтримувати досягнутий рівень збалансованості грошових потоків

Значення показника

Характеристика ситуації

Кдгк > 1 при ВГв>0

Коефіцієнт достатності свідчить про можливість підприємства виконувати необхідні платежі, але при цьому наявне відкладене витрачання гро­шових коштів. Це може бути свідченням або халатності відповідальної особи за здійснення витрачання грошових коштів, що негативно відображається на іміджі та кредитному рейтингу підприємства, або так званого відкладання витра­чання грошових коштів у зв'язку з очікуванням більш пріоритетного витрачання, яке потребує мобілізації певного обсягу грошових коштів і є важливим для підприємства. Прикладом такої ситуації може бути відкладення видатків з погашення кредиторської заборгованості з метою мобілізації коштів на сплату податків, або основ­ної суми боргу банківській установі. Такі явища "очікування" в Україні досить поширені. Подібну ситуацію, на нашу думку, можна вважати ознакою розбалансованості грошових потоків

Кдгк < 1 при ВГв >0

У підприємства періодично не вистачає грошових коштів для забезпечення необхідних видатків у процесі діяльності. Така ситуація потребує син­хронізації потоків, пошуку джерел скорочення витратної частини та збільшення доходної час­тини бюджету грошових коштів
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Схожі:

Дипломна робота на тему: Організація та методика обліку І контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків зміст вступ iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"
Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій та інших юридичних
Дипломна робота на тему: Організація та методика обліку І контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків зміст вступ iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів n 15 ( z0089-00 ) від 28. 01. 2000 n 304 ( z0905-00 ) від 30. 11. 2000 n 989 ( z0962-02 ) від 25. 11. 2002
Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій та інших юридичних
Дипломна робота на тему: Організація та методика обліку І контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків зміст вступ iconДовідка про рух грошових коштів
Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
Дипломна робота на тему: Організація та методика обліку І контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків зміст вступ iconМіжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 Звіти про рух грошових коштів Мета
Економічні рішення, що їх приймають користувачі, вимагають оцінки спроможності суб’єкта господарювання генерувати грошові кошти та...
Дипломна робота на тему: Організація та методика обліку І контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків зміст вступ iconЗвіт про рух грошових коштів за 20 рік Коди Установа
Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
Дипломна робота на тему: Організація та методика обліку І контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків зміст вступ iconВ., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу
Основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації...
Дипломна робота на тему: Організація та методика обліку І контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків зміст вступ iconЗвіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей (форма №15) за 20 р. Коди Установа
Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
Дипломна робота на тему: Організація та методика обліку І контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків зміст вступ iconЗвіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 20 р. Форма №3-кн

Дипломна робота на тему: Організація та методика обліку І контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків зміст вступ iconЗвіт про недостачі та крадіжки грошових коштів І матеріальних цінностей (форма №15) за 20 рік Коди Установа
Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
Дипломна робота на тему: Організація та методика обліку І контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків зміст вступ iconЗвіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 20 р. Форма №3-н Код за дкуд

Дипломна робота на тему: Організація та методика обліку І контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків зміст вступ iconГрошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва
Балансовий рахунок Обліково-виробнича група
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов