Розрахунок і оцінка за даними балансу показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства icon

Розрахунок і оцінка за даними балансу показників, що характеризують фінансову стійкість підприємстваНазваРозрахунок і оцінка за даними балансу показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства
Дата конвертації17.06.2013
Розмір51.94 Kb.
ТипРозрахунок
скачать >>>
1. /11.docРозрахунок і оцінка за даними балансу показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства

Діяльність підприємства.

ЗМІСТ

ВСТУП....................................................................................................................................10

1 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Поняття, види і склад фінансової звітності..................................................................12

1.2 Прибуток підприємства як результат фінансово – господарської діяльності............................................................................................................................23

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1 Загальна характеристика об'єкту дослідження.........................................................26

2.2 Організація обліку і аудиту на підприємстві …………........................................30

2.3 Інформаційні системи і технології обліку................................................................44

3 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Аналіз майнового стану підприємства на підставі аналізу активу і пасиву балансу...............................................................................................................................51

3.2 Розрахунок і оцінка за даними балансу показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства................................................................................62

3.3 Розрахунок і оцінка за даними балансу фінансових коефіцієнтів

ліквідності..........................................................................................................................73

3.4 Оцінка платоспроможності підприємства............................................................80

3.5 Факторний аналіз прибутку ..................................................................................83

4 РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ.......................................................................................90

5 ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.................................100

6 ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА..............................................................................................111

ВИСНОВКИ...................................................................................................................120

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............ .........................................................124

ДОДАТКИ......................................................................................................................129

ВСТУП


Бухгалтерський облік існує скрізь, де здійснюється господарська діяльність. Відповідно закону України, всі підприємства, незалежно від форм власності, виду діяльності і ін., повинні забезпечити ведення бухгалтерського обліку.

Будь-який господарський суб'єкт здійснює облік постійно, облік відповідає загальним вимогам і принципам, використовує єдиний вимірник (грошовий), має єдину техніку і технологію ведення.

Завершальним етапом бухгалтерського обліку є складання фінансової звітності, тобто бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Значення фінансової звітності полягає в тому, що вона є інформаційною базою фінансового аналізу. Фінансовий аналіз, у свою чергу, проводиться з метою отримання відповіді на питання, наскільки добре працює дане підприємство, для чого:

1) виявляється ступінь збалансованості між рухом матеріальних і фінансових ресурсів, оцінюються потоки власного і позикового капіталу в процесі економічного кругообігу, націленого на отримання прибутку, підвищення фінансової стійкості підприємства і т.п.;

2) оцінюється правильність використання грошових коштів для підтримки ефективної структури капіталу;

3) контролюється оптимальність складання фінансових потоків організації, доцільність здійснення тих або інших витрат і т.п.

Призначення фінансової звітності, дослідженої за допомогою різних прийомів, використовуваних у фінансовому аналізі, полягає, перш за все, в тому, щоб допомогти її користувачам виробити кваліфіковані думки і ухвалити відповідні рішення, спрямовані на поліпшення фінансового стану підприємства.

Правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності визначені Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», затвердженим наказом Мінфіну України від 16.07.99 №996-XIV, а також прийнятими відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Сьогодні згідно вимогам статті 11 Закону про бухоблік, фінансова звітність підприємства включає:

1) «Баланс» (форма №1);

2) «Звіт про фінансові результати» (форма №2);

3) «Звіт про рух грошових коштів» (форма №3);

4) «Звіт про власний капітал» (форма №4);

  1. Примітки до річної фінансової звітності (форма №5).СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1 Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» №996-XIV от 16.07.99г.

2 Положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к финансовой отчетности», утвержденное приказом Министерства финансов Украины №86 от 31.03.99г.

3 Положение (стандарт) бухгалтерского учета 2 «Баланс», утвержденное приказом Министерства финансов Украины №87 от 31.03.99г.

4 Положение (стандарт) бухгалтерского учета 3 «Отчет о финансовых результатах», утвержденное приказом Министерства финансов Украины №87 от 31.03.99г.

5 Положение (стандарт) бухгалтерского учета 4 «Отчет о движении денежных средств», утвержденное приказом Министерства финансов Украины №87 от 31.03.99г.

6 Положение (стандарт) бухгалтерского учета 5 «Отчет о собственном капитале предприятия», утвержденное приказом Министерства финансов Украины №87 от 31.03.99г.

7 Положение (стандарт) бухгалтерского учета 6 «Порядок исправления ошибок в финансовой отчетности», утвержденное приказом Министерства финансов Украины №87 от 31.03.99г.

8 Закон Украины «О предприятиях, учреждениях и организациях союзного подчинения, расположенных на территории Украины» от 10.09.91г. №1540-XII с дополнениями и изменениями.

9 План счетов бухгалтерского учета счетов, капитала, обязательств и хозяйственных операций.

10 Аудит. Учебное пособие /Под ред.В.Д.Поникарова.-Житомир,1999.-240с.

11 Аудит:Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни.-Х.:ВД „Інжек”,2003.-212с.

12 Баканов М.И., А.Д.Шеремет. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб. пособие.-М.: Финансы и статистика,2001.-656с.: ил.

13 Баканов М.И., А.Д.Шеремет. Теория экономический анализ: Учебник.–М.: Финансы и статистика,2002.-415с.

14 Бутинец Т.П., Л.В.Чижевская, С.Л. Береза. Бухгалтерски учет для менеджеров и экономистов.-Житомир:2000, 670с.

15 Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності „Облік та аудит” вищих навчальних закладів.-Житомир:ПП”Рута”,2005.-512с.

16 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия:Учеб.пособие /Т.Б. Бердникова.-М.: ИНФРА-М.,2003.-215с.

17 Голов С.Ф. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине:Науч.-практ.пособие-Днепропетровск,2000.-768с.

18 Грабова Н.Н., В.Н. Добровский. Бухгалтерский учет в производственніх и торговіх предприятиях Украині: Учеб.пособие для студентов ВУЗов/ под ред. Н.В.Кужельского.-К.:А.С.К.,К.,2000.-624с.

19 Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальніх стандартов: Учеб.пособие для ВУЗов.-5-е изд., доп. и перераб.-К.:А.С.К.,К.,2001.-847с.

20 Качала М.В. Фінансова звітність підприємств та організацій за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.-Харків:”Рубікон”,2000.-224с.

21 Ковальская К.В. Финансовая устойчивость акционерного общества как условие его экономического развития//Финаны Украины.-2004.-№2.101с.

22 Кононенко О. Анализ финансовой отчетности.-2-е изд.,перераб. и доп.-Х.:Фактор,2003.-148с.

23 Котляр М.Л. Анализ финансового состояния предприятия// Финаны Украины.-2004.-№5.-99-104.

24 Лишиленко О.В. Бухгалтерский учет: Учеб.пособие-2-е изд.,перераб. и доп.-К.,2003.-628с.

25 Лушкін В.А., Понікаров В.Д., Ялдін І.В., Ачкасов А.Є.Контроль і ревізія підприємств. Навчальний посібник.-Житомир:”Житомир”,2000.-386с.

26 МаляревськийЮ.Д., Отенко В.І., Понікаров В.Д.,Сєрікова Т.М. Теорія бухгалтерського обліку.-Харків:Вид.ХДЕУ,2001.-372с.

27 Мных Е.В. Экономический анализ:Учебник-К.,2003.-412с.

28 Пархоменко В. Годовая финансовая отчетность//Бухгалтерский учет и аудит.-2004.-№1.-с.5-15.

29 Поддерегин А.М. Финансы предприятия:Учебник.-3-е изд., перераб. и доп.-К.:КНЭУ,2000-460с.,ил.Схожі:

Розрахунок і оцінка за даними балансу показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства icon1. За даними таблиці розрахуйте показники, що характеризують економічну ефективність проведеної комунікативної кампанії
Приріст середньоденного товарообігу протягом 60 днів після проведення комунікативної кампанії
Розрахунок і оцінка за даними балансу показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства iconРозрахунок за придбані транспортні засоби
Назва підприємства, установи, організації Загальний розрахунок
Розрахунок і оцінка за даними балансу показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства iconРішення Оцінка стійкість цеху до ураження нхр на «N = 1,1» годину після аварії на хімічному заводі
На відстані s 6,5 км від механічного цеху розташований хімічний завод, який використовує в своєму виробництві нхр типу Cl
Розрахунок і оцінка за даними балансу показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства iconРозрахунок проектної виробничої потужності малого підприємства
Сутність термінів "персонал підприємства", ''трудові ресурси", ''кадри", їх призначення
Розрахунок і оцінка за даними балансу показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства iconОцінка об'єктів у матеріальній формі ) спеціалізація
Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок
Розрахунок і оцінка за даними балансу показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства iconОцінка об'єктів у матеріальній формі ) спеціалізація
Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок
Розрахунок і оцінка за даними балансу показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства iconОцінка об'єктів у матеріальній формі ) спеціалізація
Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок
Розрахунок і оцінка за даними балансу показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства iconРозрахунок по конкретному табельному номеру з довідника персоналу. Розрахунок по табельних номерах відібраних з штатного розпису
У версіях, починаючи з 11 12, реалізований розрахунок заробітної плати по табельних номерах. Запускається розрахунок в меню "Розрахунки...
Розрахунок і оцінка за даними балансу показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства iconЗведення бухгалтерського балансу Вступ Підсистема «Зведення бухгалтерського балансу»
Підсистема «Зведення бухгалтерського балансу» виділяється серед інших підсистем комплексу «Дебет плюс» тим, що вона призначена, передусім,...
Розрахунок і оцінка за даними балансу показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства iconКафедра обліку і аудиту
Структурно-динамічний аналіз статистичних показників діяльності будівельного підприємства.”
Розрахунок і оцінка за даними балансу показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства iconРєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка Навч посіб. Вид. 2-ге, без змін

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов