Програма для оптимізаційного синтезу лінії пакування в’язких продуктів icon

Програма для оптимізаційного синтезу лінії пакування в’язких продуктівНазваПрограма для оптимізаційного синтезу лінії пакування в’язких продуктів
Дата конвертації15.01.2013
Розмір177.15 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Додаток №

до наказу МОН

№ від

Секція: Машинобудування

Анотований звіт

1. Назва теми: «РОЗРОБКА ОПТИМІЗАЦІЙНОГО СИНТЕЗУ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЛІНІЙ ПАКУВАННЯ», № д/р 0106U000611.

2. Назва вищого навчального закладу: Луцький державний технічний університет.

3 .Категорія роботи: фундаментальна – 2201020.

4. Пріоритетний напрям відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки»: VI – новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі

^ 5. Термін виконання. 01.01.2006-29.12.2007

Обсяг фактично отриманих коштів на виконання роботи 57.4 тис. грн.

6. Керівник роботи: Пальчевський Богдан Олексійович, академік ПТАНУ, д.т.н., професор, завідувач кафедрою пакування та автоматизації виробничих процесів.

7. Виконавці: штатні (–), сумісники (6)

8. Предмет і об'єкт дослідження, розробки: оптимізаційний синтез компоновок автоматизованих ліній пакування, алгоритми та пакет прикладних програм для оптимізаційного синтезу технологічних ліній для фасування харчових рідин OPTIPAC-1, OPTIPAC-2 і програма для оптимізаційного синтезу лінії пакування в’язких продуктів.

^ 9. Суть процесу дослідження розробки Результати дослідження представлені сукупністю методів і алгоритмів генерування множини компонувань, їх оцінювання та відбору оптимальної для заданих умов компоновки. Пошук оптимальної компоновки здійснюється по розроблених програмах, що працюють за алгоритмом пошуку по методу «гілок та меж» або за симплекс-методом, а оцінювання кожної компоновки здійснюється за критерієм вартості лінії або критерієм собівартості пакованої продукції.

^ 10. Основні наукові (науково-технічні) результати роботи. Розроблено теоретичну основу оптимізаційного синтезу технологічних ліній, що включає:

- методику побудови моделі транспортно-технологічної схеми пакування;

- систему об’єктивних показників ефективності структури автоматизованої лінії;

- програму оптимізації структури автоматизованої лінії, в основу якої покладено генерування скінченої множини варіантів структури автоматизованої лінії із заданою продуктивністю, визначення вартості кожного варіанту та направлений пошук найдешевшого варіанту як оптимального.

^ 11. Економічний, соціальний, інший ефект, що мають та будуть мати результати роботи, на яких підприємствах (організаціях) вони впроваджуються. При застосуванні даної методики зменшується в 3-5 раз трудомісткість проектування технологічних ліній і підвищується якість компонувальних схем за рахунок пошуку оптимальних варіантів.

Розроблена методика оптимізаційного синтезу була використана при проектуванні компоновки автоматизованої лінії пакування кетчупу на ВАТ «Луцьк-Фудз».

12. Кількість одержаних державних та інших премій, захищених докторських та кандидатських дисертацій, дипломних проектів і робіт, виданих монографій, підручників, навчальних посібників, опубліковано статей, зроблених наукових доповідей, отриманих патентів, проданих ліцензій тощо

Підготовлено 2 кандидатські дисертації до захисту, захищено 16 дипломних робіт спеціалістів та магістрів; опубліковано наукових праць 27, зроблено доповідей на конференціях 13.

^ 13. Кількість (окремо) студентів, аспірантів, докторантів, які виконували роботу не менше, ніж 8 місяців на рік, з оплатою

1 аспірант, 1 студент

14. Мета та предмет роботи (теми)

Дана проблема поставлена і розв’язана як задача синтезу множини компоновок автоматизованої лінії пакування, їх оцінювання за критерієм ефективності та вибір оптимальної компоновки. Результати дослідження представлені сукупністю методів і алгоритмів генерування множини компонувань, їх оцінювання за критерієм оптимізації та відбору оптимальної для заданих умов компоновки. Ця сукупність утворює теоретичну основу модульного проектування технологічних машин і ліній.

Множина компоновок створюється генеруванням із набору технологічних машин і пристроїв міжопераційного переміщення упаковок, що випускаються промисловими підприємствами провідних країн світу і в Україні, дані про яких розміщені в Інтернеті.

Оцінювання кожної компоновки здійснюється за критерієм вартості лінії або критерієм собівартості пакованої продукції.

Пошук оптимальної компоновки здійснюється по розроблених програмах, що працюють за алгоритмом пошуку по методу «гілок та меж» або за симплекс-методом.

Для реалізації поставленої мети розроблено пакет прикладних програм для генерування варіантів і знаходження оптимальної структури автоматизованих ліній пакування рідких, в’язких і сипких продуктів.

Розроблена графова модель оптимізації структури автоматизованих технологічних ліній. В цій моделі враховано, що кожна з операцій пакування може бути реалізована різними технологічними машинами. Поетапна оптимізація проводиться таким чином, щоб забезпечити задану технічну продуктивність при мінімальній вартості лінії, або при мінімальній собівартості пакованих виробів.


^ 15. Перелік основних завдань

Формалізація представлення транспортно-технологічної схеми пакування та її моделювання.

Вибір показників ефективності.

Дослідження типових модулів пакувального виробництва та їх взаємодії з пакувальними матеріалами та виробом. Дослідження їх надійності.

Розробка методики оптимізаційного синтезу автоматизованих ліній пакування.

Для реалізації поставленої мети необхідно було розробити пакети прикладних програм для генерування варіантів і знаходження оптимальної структури автоматизованих ліній пакування рідких, в’язких і сипких продуктів.


^ 16. Реалізація завдань роботи

Для підвищення ефективності проектування компоновок технологічних ліній необхідно було створити наукові основи їх оптимізаційного синтезу із технологічних машин, що випускаються серійно різними виробниками.

Згідно з існуючою методикою створення нової техніки процес проектування компонувань технологічних ліній включає в себе етапи:

1) функціональне проектування, коли визначається транспортно-технологічна схема пакування як упорядкована в часі множина робочих і транспортних технічних функцій;

2) технічне проектування, коли генерується впорядкована в просторі множина варіантів робочих і транспортних модулів, що реалізують їх функціональні модулі;

3) здійснюється оцінка за вибраним критерієм кожного із варіантів та вибір кращого.

На першому етапі для забезпечення автономного дослідження, проектування та оптимізації автоматизованих пакувальних ліній вони представляються як поєднання технологічних машин і допоміжних транспортно-накопичувальних пристроїв, які реалізують транспортно-технологічну схему пакування. Тому перш за все необхідно було побудувати модель транспортно-технологічної схеми, яка описує зв’язки між технологічними машинами і трнспортно-технологічною системою лінії. Для цього нами передбачалась побудова моделі в вигляді графа, вершинами якого виступають технологічні машини, а зв’язки між ними описують транспортні потоки в лінії. Необхідно було також провести аналіз транспортно-накопичувальних операцій, що мають місце в технологічній лінії, описати відповідні технічні засоби транспортування та створити систему їх кодування, зручну для формального опису транспортно-технологічної схеми.

Для оцінювання варіанту структури було вибрано такі критерії, які дозволили однозначно зробити висновок про придатність чи непридатність розглянутого варіанту компоновки лінії для виконання технологічного завдання. До таких критерії відносяться як технічні експлуатаційні показники лінії, так і економічні критерії. Враховуючи універсальність економічних критеріїв, було оцінено можливість використання такого критерію як вартість лінії для оцінки її ефективності. Окрім того, було використано інтегральний показник ефективності функціонування автоматизованої лінії, а саме питомі приведені витрати, тобто приведені витрати на одиницю продукції. Такий показник оцінює як технічні характеристики автоматизованої лінії (продуктивність, безвідмовність, довговічність, якість виробів), так і економічні (вартість обладнання, енерго- і трудомісткість виготовлення виробу тощо). Найефективнішим буде вважатися такий варіант структури автоматизованої лінії, який має найменше числове значення вартості лінії або питомих приведених витрат.

Наступною проблемою, яка вирішувалась при синтезі компоновок, є необхідність забезпечення спряження елементів лінії в компоновці. Для цього проведено аналіз функціональної точності технологічних машин і допоміжних пристроїв. Особливу роль при функціонуванні лінії відіграють дослідження надійності лінії і її складових елементів. Тому було розроблено таку методику вивчення надійності лінії, яка дозволила визначити характеристики надійності її складових. Це дає можливість оцінити вклад кожної машини в характеристику надійності цілої лінії.

Для генерування множини варіантів компоновок автоматизованої лінії проаналізовано можливі математичні методи, які є придатними для формування окремих компоновок і їх спрямованого перебирання при пошуку оптимальної компоновки. Для цього при використанні двох критеріїв оцінки (вартість лінії і собівартість виробу) використано метод пошуку «гілок та меж» та симплекс-метод із цілочисельними змінними, адаптований до розв’язання задач структурної оптимізації.

Програмна реалізація пошуку оптимальної структури автоматизованої лінії пакування має в своїй основі модульну структуру, тобто складається із окремих відносно незалежних частин. У неї входять такі модулі: модуль взаємодії з користувачем, модуль викреслювання структури лінії, модуль пошуку оптимальної структури, модуль обчислення питомих приведених витрат та модуль роботи з базами даних.


^ 17. Основні наукові результати

Розроблено і реалізовано новий підхід до синтезу автоматизованих ліній пакування, який ґрунтується на генеруванні скінченої множини варіантів, їх оцінюванню за певним критерієм та відбору оптимального. Кожен варіант компоновки відрізняється кількістю встановлених технологічних машин, їх типом та умовами розміщення в просторі при заданій технологічним процесом послідовності розташування. Цей підхід дозволяє розглянути широкий спектр можливих компоновок технологічних ліній із технологічного обладнання, що випускається українськими і зарубіжними виробниками пакувальних машин.

Для забезпечення умов спряження між собою різних машин в одній компоновці було вивчено умови об’єднання технологічних машин в систему автоматичної дії, а також вплив цих умов на такі показники технологічної лінії як надійність і продуктивність. Показано, що надійність автоматизованої лінії визначається умовами забезпечення функціональної точності всіх технічних засобів, що входять до складу лінії.

Розроблено методику формального опису транспортно-технологічних схем виготовлення і пакування виробів. Для цього було класифіковано і формалізовано описано типові транспортно - накопичувальні операції, що виконуються автоматизованими лініями пакування.

Розроблено науково обґрунтовану методику дослідження надійності складових частин технологічної лінії, яка дозволяє оцінити вклад в загальну ненадійність лінії кожної технологічної машини чи елемента транспортно-накопичувальної системи. Завдяки використанню такого підходу та розробленої методики визначені домінуючі елементи технологічних ліній, які найсуттєвішим чином впливають на накопичення ненадійності лінії.

Проведено аналіз можливих критерії оцінки ефективності компоновки технологічної лінії. Найпростішим варіантом оцінювання є використання критерію мінімальної вартості лінії із заданою продуктивністю. Однак такий критерій не враховує втрати продуктивності через ненадійність лінії, втрати коштів через появу браку та експлуатаційні витрати при ремонтно-відновлювальних роботах. Тому було використано більш точний критерій оцінки ефективності автоматичної лінії, що реалізує М послідовних технологічних операцій, за виразом для собівартості отримання одиниці продукції в виглядіде Т – тривалість робочого циклу; - хвилинна зарплата робітника, грн/хв; Аі – балансова вартість обладнання на і-тій операції, грн.; аікількість паралельно працюючого обладнання на і-тій операції; NГ – річна програма випуску.

Для перегляду множини можливих компонувань автоматизованої лінії було розроблено алгоритм пошуку оптимального значення за заданим критерієм (вартість лінії або собівартість пакування чи виготовлення виробу) було розроблено два алгоритми направленого пошуку – методом «гілок та меж» та симплекс-методом. Для цього проведено зведення задачі цілочисельного лінійного програмування до системи канонічних рівнянь із цілими коефіцієнтами та визначено умови отримання унімодулярної матриці обмежень.

Розроблено програми “OPTYPAC–1” та “OPTYPAC–2” для оптимізації структури автоматичної лінії фасування напоїв” із різними за точністю критеріями оптимізації. В основу програми для структурної оптимізації автоматичної лінії пакування покладено направлений пошук оптимального розв’язку із генерованої в програмі допустимих варіантів структури, шляхом застосування динамічного програмування, методу гілок та меж.

Оптимізовано структуру автоматизованої лінії пакування в’язких продуктів, на основі якої спроектована компоновка автоматизованої лінії пакування томатної пасти. Це було зроблено завдяки створенню бібліотеки пакувальних машин для виконання основних технологічних операцій – підготовки тари, її заповнення, герметизація і етикетування та маркування продукції. Бібліотека типів технологічних машин була створена завдяки використанню пошуку в Інтернеті, на основі якого і було вибрано обладнання для формування компоновки лінії.


^ 18. Практична цінність

Розроблена бібліотека типових пакувальних машин, що використовуються в технологічних лініях для пакування рідких, в’язких і сипких харчових продуктів. Для кожної одиниці обладнання вказуються її основні дані – продуктивність, вартість, габарити, коефіцієнт готовності (для деяких, що надані виробником), умови приєднання до лінії. Створена також бібліотека типових пристроїв між операційного об’єднання машин в лінії. Вказана їх вартість, умови використання.

Сумісно з працівниками ВАТ «Луцьк-Фудз» було проведено оптимізаційний синтез компоновки технологічної лінії для фасування в’язких продуктів (кетчупа), яка включає банкомийну машину, машину для наповнення банок, машину для закупорювання банок і прилад для визначення їх герметичності (вакуум – дефектоскоп), машину для етикетування банок і запаковування в термозбіжну плівку для створення групової упаковки.

Було спроектовано компоновку лінії для фасування лікеро-горілчаних напоїв, яка має найдешевшу вартість при заданій продуктивності.

Відомі методи проектування компоновок технологічних ліній порівняно з викладеним оптимізаційного синтезу обмежуються частковим використання комп’ютерних розрахунків, що звужує коло альтернативних компоновок, що розглядаються при виборі кращої. Окрім того, глибина прорахунків ефективності альтернативних компоновок є недостатньою для надійного вибору найкращої.

На відміну від відомих методі проектування компоновок методом підбору обладнання розроблені алгоритми синтезу множини компоновок технологічних ліній і знаходження оптимальної показали, що генерування широкої множини можливих компонувань дозволяє розглянути всі раціональні компонування, а використання розроблених алгоритмів цілеспрямованого пошуку («гілок та меж» і симплекс-методу в вигляді системи канонічних рівнянь із цілими коефіцієнтами) дозволяє визначити оптимальну компоновку.

На розглянутих прикладах оптимізаційного синтезу встановлено, що при покращенні якості проектування компоновок суттєво скоротився час проектних робіт та розрахунків, в середньому в 4-5 раз. На основі використаних компоновок при застосуванні системи комп’ютерного проектування отримані електронні моделі технологічних ліній та креслення для їх реалізації.

Розроблені наукові засади комп’ютерного проектування компонувань технологічних ліній мають інвестиційну привабливість, оскільки витрати на промислове впровадження розробки, яка може бути використана на будь-якому підприємстві, що випускає пакувальне обладнання, не перевищують 20 тис.грн. В той же час вартість розробки швидко окупиться за рахунок її широко тиражування, що є наслідком універсальності запропонованої методики.

Розміщення інформації про розробку планується здійснити на офіційному сайті кафедри пакування і автоматизації виробничих процесів після юридичного захисту розробки на патентній основі.


^ 19. Цінність результатів для навчально-наукової роботи

Система віртуального проектування пакувального обладнання використана при проектуванні автоматизованих ліній пакування рідких та в’язких продуктів. Вона дозволяє автоматично отримати оптимальні структурні вирішення для автоматизованих ліній. Результати роботи використані при підготовці фахівців для пакувального виробництва в ЛДТУ та на підприємствах харчової промисловості.

Дана система використовується в навчальних цілях, а саме на лекціях («Автоматизоване проектування пакувального виробництва», «Автоматизовані системи переміщення вантажів») для вивчення та віртуальної побудови моделей транспортно-технологічних схем, оптимізації компоновок розроблюваних ліній («Основи проектування дільниць пакування»), визначення показників ефективності автоматизованих ліній («Технологічні комплекси пакувальних виробництв», «Автоматизація процесів пакування») та на практичних і лабораторних роботах з цих дисциплін.

За даною тематикою були проведені дослідження в наступних магістерських та дипломних роботах:

 1. Методика оцінки ефективності компонувань технологічних ліній пакування. Автор: Дубовик Т. Р., керівник: доц. Крестьянполь О.А.

 2. Дослідження фактичної продуктивності і надійності технологічної лінії у виробничих умовах. Автор: Капітула В. М., керівник: проф. Пальчевський Б.О.

 3. Розробка математичних моделей опису компонувань технологічних машин. Автор: Лисюк О.В., керівник: проф. Пальчевський Б.О.

 4. Проблеми застосування промислових роботів у пакувальному виробництві. Автор: Оласюк Н. В., керівник: проф. Пальчевський Б.О.

 5. Аналіз методів забезпечення гнучкості пакувальних комплексів. Автор: Кравчук Н. Д., керівник: доц. Крестьянполь О.А.

 6. Технологічний комплекс пакування дріжджів продуктивністю 50 брикетів/год на основі автомату М6-АР2ТД з розробкою транспортно-накопичувальної системи вкладання брикетів в ящики. Автор: Бортнік Н.О., керівник: ас. Бондарчук Д.В.

 7. Технологічна лінія для пакування масла продуктивністю 120 брикетів/хв. з детальною розро­бкою дільниці формування групової упаковки. Автор: Ткачук В.О, керівник: ас. Валецький Б.П..

 8. Технологічна лінія для пакування пюре в скляні банки продуктивністю 40 банок/хв. з деталь­ною розробкою розливної головки. Автор: Ткачук І.Ю., керівник: проф. Пальчевський Б.О.

 9. Технологічна лінія пакування соку в скляні банки продуктивністю 1800 банок/год з деталь­ною розробкою наповнювального автомату. Автор: Хомич В.В., керівник: ас. Бондарчук Д.В.

 10. Герасимчук І.О. Автоматизована лінія для фасування сметани в пакети на базі автоматів моделі АО-111 продуктивністю 50 пакетів/хвилину з детальною розробкою лічильної системи при формуванні транспортної упаковки. Автор: , керівник: проф. Пальчевський Б.О.

 11. Автоматизована лінія для фасування лікеро-горілчаних виробів в сувенірну тару об’ємом 0,1л з модернізацією машини для розливу моделі П-4М. Автор: Гріцаєв Б.В., керівник: ас. Валецький Б.П.

 12. Технологічний комплекс пакування морозива на базі автомату горизонтального пакування моделі ВН-05 з детальною розробкою пристрою рахунку і вкладання морозива в ящики . Автор: Конашук Т.М., керівник: ас. Валецький Б.П.

 13. Автоматизована лінія виготовлення і пакування вафель на основі машини для намазування моделі А2-ШНА і пакувального автомату моделі А-176. Автор: Кухарук Н.М., керівник: ас. Бондарчук Д.В.

 14. Роботизований технологічний комплекс на основі термопластавтомату моделі CSE4000-3/1000 для виготовлення ящиків. Автор: Панькевич В.Г., керівник: проф. Пальчевський Б.О.

 15. Автоматизована лінія пакування повидла з детальною розробкою комплексу фасування і закатування скляних банок на основі машин моделей Б4-КНП і Б4-КЗП-10. Автор: Ратушинська І.М., керівник: ас. Бондарчук Д.В.

 16. Розробка універсального агрегатного модуля термоконтактного зварювання для пакувальних автоматів. Автор: Танечник Т.В., керівник: ас. Валецький Б.П.


^ 20. Перелік розробленої документації та зразків.

1. Алгоритм, математична модель і комп’ютерна програма для оптимізаційного синтезу ліній пакування (CD -диск).

2. Комп’ютерна модель і робочі креслення автоматизованої лінії пакування в’язких продуктів для ВАТ «Луцьк-ФУДЗ».

3. Акт впровадження методики та програмного пакету Optipac на виробництві (ВАТ «Луцьк-ФУДЗ») від 21.12.2007р.


^ 21. Перелік основних наукових публікацій, доповідей на конференціях, семінарах

 1. Пальчевський Б.О. Гнучка автоматизація пакувального виробництва// Упаковка, 2006, №1- с.70-72.

 2. Марчук Р.П. Проблеми синтезу мікроконтролерних систем керування пакувальним обладнанням // Доповідь на науково-практичній конференції «Новітні технології пакування», Київ: Видавництво ІАЦ «Упаковка», 1 березня 2006, с.39-43.

 3. Валецький Б.П., Пальчевський Б.О. Дослідження процесу зварювання полімерних плівок в пакувальних машинах // Доповідь на науково-практичній конференції «Новітні технології пакування», Київ: Видавництво ІАЦ «Упаковка», 1 березня 2006, с.24-29.

 4. Пальчевський Б.О. Забезпечення гнучкості пакувальних комплексів// Упаковка, 2006, №2- с.47-49.

 5. Валецький Б.П., Танечник Т.В. Розробка структури універсального агрегатного модуля термоконтактного зварювання – Збірник наукових статей. Луцьк: ННВ ЛДТУ, 2006., С. 34- 38..

 6. Пальчевський Б.О., Оласюк Н.В. Проблеми застосування промислових роботів у пакувальному виробництві // Збірник наукових статей.- Луцьк: 2006.-с.261-265

 7. Крестьянполь О.А., Кравчук Н.Д. Типізація і уніфікація елементів пакувальних комплексів для забезпечення їх гнучкості // Збірник наукових статей. – Луцьк 2006 с. 266-270.

 8. Пальчевський Б.О. Особливості функціонально-модульного проектування технологічних машин пакування.// Збірник наукових статей. – Луцьк 2006 с. 38-39.

 9. Крестьянполь О.А. Проблеми конкурентності технологічних машин пакувального виробництва // Збірник наукових статей. – Луцьк 2006 с. 39-41.

 10. Пальчевский Б.А., Валецкий Б.П "Функционально- модульное проектирование упаковочных автоматов с узлами сваривания пленок Материалы международной научно-технической конференции “Автоматизация: проблемы, идеи решения”. Севастополь, Украина, 12-17 сентября 2006 г., с. 27-29.

 11. Пальчевский Б.А., Крестьянполь Е.А. "Оценка технического уровня модульного проектирования упаковочного оборудования" Материалы международной научно-технической конференции “Автоматизация: проблемы, идеи решения”. Севастополь, Украина, 12-17 сентября 2006 г., с. 29-32

 12. Palczewski B. Zasady modylaryzacji w proectovwaniu technologicznych systemow pakowania // Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 2006, № 230, MECHANICA-z.51-60

 13. Пальчевський Б.О. Метод оцінки якості і конкурентності пакувального обладнання// Упаковка, 2006, №6- с.42-45.

 14. . Пальчевський Б.О. Проблеми розвитку практичності набутих студентами знань // Матеріали науково-методичної комісії МОН України з інженерної механіки в м. Маріуполі.- Маріуполь: Вид-во ПДТУ, 2006.-с.30-31

 15. Пальчевський Б.О., Луцинський А.Б. Розробка системи керування процесом лиття під тиском великогабаритної полімерної тари // Матеріали ІІІ науково-практичної конференції «Новітні технології пакування» 01 березня 2007 року, Київ ІАЦ «Упаковка», 2007, с.48-52

 16. Пальчевський Б.О., Марчук Р.П. Методика проектування систем керування пакувальною машиною// Упаковка, 2007, №2- с.41-42.

 17. Пальчевський Б.О., Марчук Р.П. Модернізація системи керування пакувальної машини М6-АУБ// Упаковка, 2007, №3 с.40-44.

 18. Пальчевський Б.О. Основні принципи функціонально-модульного проектування пакувального обладнання // Матеріали науково-практичної конференції «Пакувальна індустрія України», 22-25 травня 2007 р., м. Алушта.-К.: 2007.-с.175-189

 19. Пальчевський Б.О., Бондарчук Д.В. Аналіз гнучкості пакувальних машин функціонально-модульної будови // Матеріали науково-практичної конференції «Пакувальна індустрія України», 22-25 травня 2007 р., м. Алушта.-К.: 2007.-с.214-221

 20. Пальчевський Б.О., Бондарчук Д.В. Розрахунок потужності приводу пакувального автомату шляхом визначення технологічного опору його виконавчих механізмів // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник. - Луцьк, 2007.- Вип.20.-с. 344--347.

 21. Пальчевський Б.О., Марчук Р.П. Методика проектування мікроконтролерних систем керування пакувальними автоматами та програмного забезпечення для них на основі мови GRAFCET // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник. - Луцьк, 2007.- Вип.20.-с. 348--357.

 22. Пальчевський Б.О., Рак В.С. Віртуальне функціонально-модульне проектування пакувальних машин // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник. - Луцьк, 2007.- Вип.20.-с. 358--361.

 23. Пальчевский Б.А. Модульный принцип виртуального проектирования упаковочных машин // Материалы международной научно-технической конференции «Автоматизация: проблемы, идеи, решения» в г. Севастополе 10-15 сентября 2007 г., с.21-24

 24. Пальчевський Б.О. Проблеми віртуального проектування технологічних машин функціонально-модульної будови // Тези ХХІІ науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу Луцького державного технічного університету. - Луцьк: ННВ ЛДТУ, 2007.- с.39

 25. Пальчевський Б.О., Рак В.С. Типізація віртуальних функціональних модулів технологічних машин // Тези ХХІІ науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу Луцького державного технічного університету. - Луцьк: ННВ ЛДТУ, 2007.- с.40

 26. Пальчевський Б.О.. Марчук Р.П. Перетворення паралельних GRAFCET–алгоритмів в послідовні програми для мікроконтролерів // Тези ХХІІ науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу Луцького державного технічного університету. - Луцьк: ННВ ЛДТУ, 2007.- с.44

 27. Пальчевський Б.О., Бондарчук Д.В. Підготовка фахівців у Луцьку // Упаковка, 2007, №5 с.64-66.


^ 22. Основні висновки

1. Розроблена система віртуального проектування пакувального обладнання, яка представляє собою комплекс взаємопов’язаних комп’ютерних моделей і методик проектування пакувальних ліній. Система дозволяє здійснювати оптимізацію компоновки розроблюваної лінії, технологічних машин, що входять до її складу. Фактично створена система віртуального проектування ліній дозволила створити власні наукоємкі комп’ютерні технології і їх програмне забезпечення.

2. Розроблено і реалізовано новий підхід до синтезу автоматизованих ліній пакування, який ґрунтується на генеруванні конечної множини варіантів, їх оцінюванню за певним критерієм та відбору оптимального. Кожен варіант компоновки відрізняється кількістю встановлених технологічних машин, їх типом та умовами розміщення в просторі при заданій технологічним процесом послідовності розташування. Цей підхід дозволяє розглянути широкий спектр можливих компоновок технологічних ліній із технологічного обладнання, що випускається українськими і зарубіжними виробниками пакувальних машин.

3. Оцінювання кожної компоновки здійснюється за критерієм вартість лінії або критерієм собівартості пакованої продукції.

4. Пошук оптимальної компоновки здійснюється по розроблених програмах, що працюють за алгоритмом пошуку по методу «гілок та меж» або за симплекс-методом.

5. Розроблений опис коефіцієнта готовності багатопозиційного автомату, що складається з значної кількістю функціонально залежних механізмів, які при роботі автомату відповідають одній умові – при відмові будь-якого з них функціонування автомату припиняється для проведення відновлення працездатності.

6. Оцінка конкурентності розроблюваного пакувального обладнання порівняно із існуючими і альтернативними розробками дозволяє на етапі проектування визначити доцільність проведення розробки і напрям її вдосконалення (при потребі), або відмовитися від розробки при відсутності її конкурентно-спроможності.


23. Рішення Науково-технічної ради університету від __.__.2008 р. (протокол № __ ) «Про закінчення робіт» Робота виконана в повному обсязі згідно технічного завдання.


Керівник роботи


проф. Пальчевський Б.О._________ (підпис)

Проректор з наукової роботи


проф. Шваб'юк В.І __________ (підпис)Схожі:

Програма для оптимізаційного синтезу лінії пакування в’язких продуктів icon1. 2 Вимоги до пакування взуття
Законом України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" визначені вимоги щодо пакувального матеріалу (супутні...
Програма для оптимізаційного синтезу лінії пакування в’язких продуктів iconПідготовка фахівців за спеціальністю «Машини і технологія пакування» в Луцькому державному технічному університеті
Тової хімії. Ринкова конкуренція змушує виробників покращувати якість своєї продукції, нарощувати виробничі потужності для пакування...
Програма для оптимізаційного синтезу лінії пакування в’язких продуктів icon«Характеристика особистості» Психодіагностичний тест (малюнок) -намалювати якусь неіснуючу тваринку
Стабільні, чіткі лінії – означають впевненість у собі і стабільність. Розірвані лінії — протилежні ознаки в людини
Програма для оптимізаційного синтезу лінії пакування в’язких продуктів iconЗаява для отримання дозволу на ввезення на митну територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів,
України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних...
Програма для оптимізаційного синтезу лінії пакування в’язких продуктів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Хімія. Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. Київ, 2010
Обладнання: таблиці «Корисні та нейтральні добавки», «Небезпечні харчові добавки», етикетки від продуктів харчування
Програма для оптимізаційного синтезу лінії пакування в’язких продуктів iconЗвіт про рух продуктів у виробництві з по 200 р. Найме- нування продуктів Код продук- тів Надійшло у виробництво за звітний період

Програма для оптимізаційного синтезу лінії пакування в’язких продуктів iconЕкзаменаційні питання з курсу: "Товарознавство непродовольчих товарів" для студентів ІІІ курсу спец. 050301(06,07) заочної форми навчання
Основні методи синтезу полімерів та їхній вплив на властивості товарів з пластмас
Програма для оптимізаційного синтезу лінії пакування в’язких продуктів iconДовідка про надходження екологічно чистого молока власного виробництва для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі
Одержано екологічно чистого молока для виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі, тонн
Програма для оптимізаційного синтезу лінії пакування в’язких продуктів iconПрограма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Укладачі
О. Завадський, Ю. О. Дорошенко, Ж. В. Потапова) (Інформатика. Програми для профільного навчання та до профільної підготовки. – К.:...
Програма для оптимізаційного синтезу лінії пакування в’язких продуктів iconПрограма для юних талановитих школярів Intel® «Шлях до успіху» програма для учнів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов