Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик icon

Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчикНазваДруковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик
Сторінка1/18
Дата конвертації20.06.2013
Розмір3 Mb.
ТипДокументи
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Бібліотека


ДРУКОВАНІ ПРАЦІ

ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗА 2011 РІК


Бібліографічний покажчик


Луцьк

РВВ ЛНТУ

2012


У покажчик включено бібліографічні описи монографій, підручників, навчальних посібників, статей із журналів, збірників і тез доповідей на конференціях, симпозіумах.

Покажчик має довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для працівників бібліотек та інформаційних служб.


Укладач : Стефанович О.І.

Відповідальна за випуск : Бакуменко С.С.


ЗМІСТ


Передмова

4

^ Факультет бізнесу (ФБ)

5

Кафедра економіки та підприємництва

5

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки

14

Кафедра менеджменту та маркетингу

29

Кафедра прикладної статистики та економіки праці

34

^ Факультет будівництва та дизайну (ФБД)

45

Кафедра автомобільних доріг та аеродромів (АДА)

45

Кафедра дизайну

47

Кафедра міського будівництва та господарства (МБГ)

52

Кафедра промислового і цивільного будівництва (ПЦБ)

57

Кафедра технічної механіки

60

^ Факультет екології та приладо-енергетичних систем (ФЕПЕС)

68

Кафедра екології

68

Кафедра електропостачання

73

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності

78

Кафедра приладобудування

83

Кафедра фізики та електротехніки

89

^ Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій (ФКНІТ)

92

Кафедра автоматизованого управління виробничими процесами

92

Кафедра вищої математики

93

Кафедра комп’ютерної інженерії

100

Кафедра комп’ютерних технологій професійного навчання

104

^ Машинобудівний факультет (МБФ)

108

Кафедра автомобілів

108

Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки

116

Кафедра машин легкої промисловості

120

Кафедра обладнання переробних виробництв

125

Кафедра сільськогосподарського машинобудування

131

Кафедра обладнання лісового комплексу та теорії механізмів машин

135

^ Факультет обліку та фінансів (ФОФ)

139

Кафедра банківської справи

139

Кафедра іноземних мов

147

Кафедра обліку і аудиту

152

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

166

Кафедра інженерної педагогіки, психології та українознавства

169

Кафедра фінансів

175

Кафедра філософії, політології та права

184

^ Технологічний факультет (ТФ)

188

Кафедра комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування

188

Кафедра матеріалознавства та обробки металів тиском

191

Кафедра пакування і автоматизації виробничих процесів

198

Кафедра фізичного виховання

199

Іменний покажчик

208


Передмова


Бібліографічний покажчик «Друковані праці Луцького НТУ за 2011 р.» містить перелік праць викладачів, аспірантів, студентів університету, що вийшли друком у 2011 році.

У покажчик включено бібліографічні описи монографій, підручників, навчальних посібників, статей із журналів, збірників і тез доповідей на конференціях, семінарах.

Публікації згруповані за факультетами та кафедрами університету. У розділах матеріал згруповано за алфавітом прізвищ авторів. Всередині авторського комплексу праці кожного автора розташовані за назвами відповідно до зведеного українсько-російського алфавіту.

Склад авторів відображено у допоміжному іменному покажчику.

Бібліографічний опис праць складено згідно з чинними правилами опису документів та урахуванням вимог ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006.

Покажчик має довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для працівників бібліотек та інформаційних служб.


Факультет бізнесу (ФБ)


Кафедра економіки та підприємництва


 1. Salivonchuk Helen. Component elements of social infrastructure of the region / Helen Salivonchuk // Il Direttore del Dipartimento di Culture Comporate (prof. Norberto Oacciaglia). 27.10.2011.
 1. Битов В.П. Відносини власності як впливовий фактор використання грунтово-земельних ресурсів у сфері природокористування / В.П. Битов // Ринкові трансформації у сфері природокоритсування : теорія, методологія, практика : матеріали наук.-практ. конф., 20-23 вересня 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.22-24.
 1. Битов В.П. Вплив державної підтримки на розвиток підприємств сільськогосподарської галузі / В.П. Битов // Економічний форум : наук. журн. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – №2 – С.245-248.
 1. Битов В.П. Колективна система оплати праці як механізм досягнення ефективності діяльності підприємства / В.П. Битов // Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємств з врахуванням впливу новітніх глобальних чинників : міжнародний науковий семінар присвячується 20-річчю заснування кафедри економіки та підприємництва : 31 березня, 2011 р. : зб. наук. пр. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.19-22.
 1. Битов В.П. Особливості ефективного розвитку сільськогосподарських формувань в агроекологічних умовах Волині / В.П. Битов // Економічні науки : зб. наук. пр. Серія «Економічна теорія та економічна історія». – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 8(31). – Ч.1. – С.33-42.
 1. Битов В.П. Трансформації змісту праці на підприємстві як передумова формування зайнятості / В.П. Битов // Економічний форум : наук. журн.. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – №1. – С.128-132.
 1. Вахович І.М. Фінансова спроможність регіону : діагностика та механізми забезпечення / І.М. Вахович, І.М. Камінська // Економічний форум : наук. журн. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – № 3. – С.90-103.
 1. Волинчук Ю.В. Особливості кредитування здобуття вищої освіти в Україні / Ю.В. Волинчук // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : зб. тез доп. всеукр. наук.-метод. конф., 20-21 жовтня 2011 р., Луцьк / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Луцький НТУ, Севастопольський національний технічний університет, Університет банківської справи Національного банку України, Науково-навчальний комплекс «Економосвіта», Обласне управління освіти і науки : тези доп. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.94-96.
 1. Волинчук Ю.В. Прикладні аспекти формування професійних якостей державного службовця / Ю.В. Волинчук // Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення : тези доп. наук.-практ. конф., 27 жовтня 2011 р. / За наук. ред. Т.М. Литвиненко, В.Я. Малиновського. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2011. – С.83-85.
 1. Герасимчук З.В. Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. / З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська ; МОНУ. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 270 с.
 1. Голян В.А. Антимонопольне регулювання земельних відносин на регіональному рівні / В.А. Голян, Д.С. Нірода // Економіст. – 2011. – №1. – С.48-50.
 1. Голян В.А. Земельная реформа в Украине через призму мирового продовольственного кризиса / В.А. Голян, Д.С. Нирода // Інтегроване управління меліорованими ландшафтами : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : РВВ Колос, 2011. – С.41-44.
 1. Голян В.А. Інституціональні передумови повернення в продуктивний господарський оборот осушених земель / В.А. Голян // Актуальні проблеми розвитку регіональних АПК : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 травня 2011 р. / Відп. ред. Т.В. Божидарнік. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.23-24.
 1. Голян В.А. Методичні засади використання елементів когнітивного моделювання для прогнозування надходжень земельних платежів у місцеві бюджети / В.А. Голян, В.М. Бардась // Ринкові трансформації у сфері природокористування : теорія, методологія, практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 вересня 2011 року. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.43-44.
 1. Голян В.А. Пріоритети вдосконалення фіскального регулювання природокористування в контексті формування «зеленої економіки» / В.А. Голян, В.М. Бардась // Зелена економіка. Зелені технології. Зелені інвестиції : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф., 6-7 жовтня 2011 р., м. Одеса : зб. тез / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2011. – С.82-84.
 1. Голян В.А. Раціоналізація водокористування в сучасних цивілізаційних вимірах : вибір стратегічних домінант та формування інституціональної архітектоніки / В.А. Голян, М.А. Хвесик // Економіст. – 2011. – №4. – С.34-36.
 1. Голян В.А. Рентні відносини у сфері природокористування : сучасна практика та перспективи / В.А. Голян, В.М. Бардась // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях : матеріали Третьої наук.-практ. конф. м. Бахчисарай, 15-16 вересня 2011 р. / НДІ сталого розвитку та природокористування, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Кримський ін-т ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». – Сімферополь : ПП Підприємство Фєнікс, 2011. – С.59-61.
 1. Голян В.А. Ринкова трансформація регіональних водогосподарських комплексів : еколого-економічні аспекти / В.А. Голян, Б.В. Самойленко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління : тези доп. Одинадцятої щорічної Всеукр. наук. конф., 20-21 квітня 2011 р., м. Суми. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – Ч.1. – С.70-73.
 1. Голян В.А. Удосконалення системи державного управління у сфері водного господарства / В.А. Голян // Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення : матеріали наук.-практ. конф., 27 жовтня 2011 р., м. Луцьк / За наук. ред. Т.М. Литвиненко, В.Я. Малиновського. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2011. – 224 с.
 1. Голян В.А. Фіскальне регулювання природокористування : теоретико-методологічні засади врахування територіальних відмінностей рівня ресурсно-екологічної спрямованості податкових надходжень / В.А. Голян, В.М. Бардась // Економіка та держава. – 2011. – №10. – С.18-23.
 1. Голян В.А. Фіскальне регулювання природокористування в сучасних умовах: регіональні перспективи та потенціал удосконалення / В.А. Голян, В.М. Бардась // Економіст. – 2011. – №7. – С.12-15.
 1. Економіка підприємства [Електронний ресурс] : підручник / І.М. Вахович, З.В. Герасимчук, І.М. Камінська, Л.Л. Ковальська, І.В. Кривов’язюк, С.В. Науменко, К.І. Оксенюк, В.О. Піскорська, В.І. Ткачик, Н.В. Хвищун. – Луцьк : ЛНТУ, 2011. – 125 с.
 1. Каминская И.Н. Стратегический поход к решению проблемы социальной стратификации населения / И.Н. Каминская, Н.В. Коленда // Проблемы государственного регулирования занятости наемных работников : сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф., 16 декабря 2011г., Москва. – Москва, 2011. – С.147-159.
 1. Камінська І.М. Державне стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні / І.М. Камінська, В.В. Хомук // Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємств з врахуванням впливу новітніх глобальних чинників : тези доп. Міжнар. наук. семінару, 31 березня 2011 р./ Відп. ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.155-158
 1. Камінська І.М. Децентралізація бюджетних коштів як інструмент стимулювання соціально-економічного розвитку регіону / І.М. Камінська // Економічний форум : наук. журн. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – № 4. – С. 90-103
 1. Камінська І.М. Економічна безпека як основа розвитку підприємства / І.М. Камінська, М.І. Федорів // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 3 грудня 2010 р. / Відп. ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – С.225-226.
 1. Камінська І.М. Методи стимулювання інноваційної активності підприємств на мікро- і макрорівнях / І.М. Камінська // Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Кіровоградський національний технічний університет, 1-22 квітня 2011 р. – Кіровоград : КОД, 2011. – Ч. ІІ. – С.81-82.
 1. Камінська І.М. Напрями удосконалення системи управляння якістю підготовки фахівців економічних спеціальностей / І.М. Камінська, Я.В. Камінська // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : зб. тез доп. всеукр. наук.-метод. конф., Луцьк, 20-21 жовтня 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.179-182.
 1. Камінська І.М. Стратегічні орієнтири забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону / І.М. Камінська, І.М. Вахович // Економічний форум : наук. журн. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – № 1. – С.171-184.
 1. Камінська І.М. Теоретико-методологічні засади діагностики фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону / І.М. Камінська // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія» : зб. наук. пр. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – №6 (22). – С.133-149.
 1. Камінська І.М. Удосконалення податкової системи як фактор стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів України / І.М. Камінська // Реформування фінансової системи та стимулювання економічного зростання в нестабільній економіці : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, Дніпропетровськ, 23 березня 2011 р. / За заг. ред. С.А. Кузнєцової. – Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – С.161-162.
 1. Камінська І.М. Управління кадровою безпекою підприємства / І.М. Камінська // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 3 грудня 2010 р. / Відп. ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – С.223-224.
 1. Камінська І.М. Управління логістичними витратами промислового підприємства / І.М. Камінська // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 3 грудня 2010 р. / Відп. ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – С.227-228.
 1. Камінська І.М. Фінансова спроможність регіону : діагностика та механізми забезпечення / І.М. Камінська // Економічний форум : наук. журн. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – № 2. – С.131-144.
 1. Камінська І.М. Фінансова спроможність суб’єктів господарювання України : регіональний аспект / І.М. Камінська // Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємств з врахуванням впливу новітніх глобальних чинників : тези доп. Міжнар. наук. семінару, 29 березня 2011 року / Відп. ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.223-226.
 1. Камінська І.М. Централізація та децентралізація бюджетних коштів в організації державного управління соціально-економічним розвитком регіону / І.М. Камінська, Н.П. Боровець // Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення : матеріали наук.-практ. конф., 26 жовтня 2011 р., м. Луцьк. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2011. – С. 19-21.
 1. Ковальска Л.Л. Особенности формирования региональной логистической системы торговой сети / Л.Л. Ковальска // Логистика – Евразийский мост : сб. материалов конф., Красноярск, 2-3 березня 2011 р. – С.375-380.
 1. Ковальська Л.Л. Генеза розвитку теорій торгівлі та їх значення у територіальній організації роздрібної торговельної мережі регіонів / Л.Л. Ковальська, О.Ю. Чужкова // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія» : зб. наук. пр. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 8(32). – С.151-167.
 1. Ковальська Л.Л. Економічна сутність інфраструктури регіону / Л.Л. Ковальська, Б.Р. Савка // Економічні науки : зб. наук. пр. Серія «Регіональна економіка». – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 8(31). – Ч.1. – С.162-167.
 1. Ковальська Л.Л. Інтелектуальний капітал підприємства : оцінка та напрями нарощення : монографія / Л.Л. Ковальська, Ю.В. Махомет. – Луцьк, 2010. – 189с.
 1. Ковальська Л.Л. Методика оцінки рівня розвитку соціальної інфраструктури регіону / Л.Л. Ковальська, О.М. Салівончик // Раціональне природокористування – важлива умова ноосферного розвитку України : зб. тез доп. V Пленуму Спілки економістів України, 19 жовтня, 2011 р. – К., 2011. – С. 227-235.
 1. Ковальська Л.Л. Система управління логістичними процесами підприємства цукрової галузі Волині / Л.Л. Ковальська, Н.В. Хвищун // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – С.530-532.
 1. Ковальська Л.Л. Структура регіонального логістичного кластеру / Л.Л. Ковальська, А.О. Хлопук // Еономічний форум : наук. журн. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – №4. – С.145-150
 1. Ковальська Л.Л. Сутнісна характеристика регіонального логістичного кластеру / Л.Л. Ковальська, А.О. Хлопук // Еономічний форум : наук. журн. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – №2. – С.142-146.
 1. Ковальська Л.Л. Теоретичні аспекти формування інфраструктури регіону / Л.Л. Ковальська, О.М. Салівончик // Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання : зб. тез доп. Всеукр. наук.- практ. конф., 23-24 грудня, 2011 р. – Луцьк, 2010. – С.20-22.
 1. Ковальська Л.Л. Територіальна організація роздрібної торговельної мережі : оцінка та механізми забезпечення її раціональності : монографія / Л.Л. Ковальська, О.Ю.Чужкова. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 216 с.
 1. Ковальська Л.Л. Формування регіональної логістичної системи торгівлі / Л.Л. Ковальська, О.Ю. Чужкова // Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання : тези доп. всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – Луцьк : ВІЕМ, 2011. – С.130-132.
 1. Ковальська Л.Л. Чинники впливу на інтелектуальний потенціал регіону / Л.Л. Ковальська, Ю.В. Махомет // Еономічний форум : наук. жур. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – №4. – С.133-145.
 1. Кривов’язюк І.В. Агресивний менеджмент антикризових ситуацій / І.В. Кривов’язюк // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк , 19-20 травня 2011 р. – Луцьк : ВІЕМ, 2011. – С.112-115.
 1. Кривов’язюк І.В. Антикризове управління як визначальна передумова розвитку сучасного підприємства / І.В. Кривов’язюк // Економіка та держава. – 2011. – №12. – С.30-45.
 1. Кривов’язюк І.В. Діагностика фінансово-господарської діяльності промислових підприємств / І.В. Кривов’язюк, Я.О. Кость // Економіст. – 2011. – №9. – С.26-29.
 1. Кривов’язюк І.В. Дослідження дефініцій надійності стосовно логістичних систем / І.В. Кривов’язюк, Ю.М. Кулик // Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища : зб. доп. 9 Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 27-28 жовтня, 2011 р. – Київ : НАУ, 2011.
 1. Кривов’язюк І.В. Економіка підприємства в середовищі катастроф : погляд неврівноваженого економіста / І.В. Кривов’язюк // Сучасні проблеми економіки і менеджменту : зб. доп. 9 Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 10-12 листопада 2011 р. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2011.
 1. Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика : підручник / І.В. Кривовязюк. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 518 с.
 1. Кривов’язюк І.В. Зарубіжний досвід реалізації бізнес-процесів на підприємстві / І.В.Кривов’язюк // Зб. наук. пр. ВІЕМу. – 2011. – №1. – С.283-296.
 1. Кривов’язюк І.В. Кібернетичний підхід в інформаційній логістиці / І.В. Кривов’язюк, О.Р. Усков // Еономічний форум : наук. журн. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – №2. – С.460-471.
 1. Кривов’язюк І.В. Логістичні інформаційні системи в управлінні підприємством / І.В.Кривов’язюк, О.Р. Усков // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія «Економічні науки». – Чернівці-Луцьк : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІІ (42). – Ч. 2, т. 2. – С.260-267.
 1. Кривов’язюк І.В. Методичні підходи в оцінці надійності логістичної системи підприємства / І.В.Кривов’язюк, Ю.М.Кулик // Еономічний форум : наук. журн. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – №4. – С.283-296.
 1. Кривов’язюк І.В. Методологія діагностування кризового стану підприємства / І.В.Кривов’язюк // Інвестиції : досвід та практика. – 2011. – №22.
 1. Кривов’язюк І.В. Моделювання втрати стійкості підприємством в умовах динамічної біфуркації економічних процесів / І.В. Кривов’язюк // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів : зб. тез доп. VІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 20-21 жовтня 2011 р. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011.
 1. Кривов’язюк І.В. Невизначеність і ризик як фактори зниження рівня надійності логістичних систем / І.В. Кривов’язюк, Ю.М. Кулик // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : зб. наук. пр. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип.8 (26). Ч. 2. – С.132-142.
 1. Кривов’язюк І.В. Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень за результатами діагностики підприємства / І.В. Кривов’язюк, Я.О. Кость // Економічний форум : наук. журн. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – №3. – С.283-296.
 1. Кривов’язюк І.В. Підвищення якості підготовки фахівців на виконання Болонської конвенції / І.В. Кривов’язюк // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : зб. тез доп. І всеукр. наук.-метод. конф., м. Луцьк, 20-21 жовтня 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.190-192.
 1. Кривов’язюк І.В. Проблеми антикризового управління та їх вплив на ефективність господарювання підприємства / І.В. Кривов’язюк // Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємств з врахуванням впливу новітніх глобальних чинників : Міжнар. наук. семінар : зб. наук. пр., м. Луцьк, 31 березня 2011 р. / За заг. ред. І.М. Вахович та ін. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.118-121.
 1. Кривов’язюк І.В. Теоретичні основи реінжинірингу бізнес-процесів сучасного підприємства / І.В. Кривов’язюк, Н.О. Тішер // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія» : зб. наук. пр. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 8 (28). – С.39-50.
 1. Кривов’язюк І.В. Управління логістичними інформаційними системами підприємства : монографія / І.В. Кривов’язюк, О.Р. Усков. – Львів : Манускрипт, 2011. – 138 с.
 1. Кривов’язюк І.В. Формування системи управління нерухомістю в регіоні із використанням ГІС-технологій / І.В. Кривов’язюк, Н.Ю. Смолярчук, І.Л. Заблоцька // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка» : зб. наук. пр. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 8 (31), ч.2 – С.231-239.
 1. Мишко О.А. Корпоративні структури в інвестиційному процесі регіону / О.А. Мишко // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : зб. наук. пр. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 8 (31). – Ч. 2. – С.67-73.
 1. Мишко О.А. Особливості діяльності корпорацій в регіоні / О.А. Мишко // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах : матеріали доп. учасників четвертої міжрегіональної наук.-практ. конф., 27-28 травня 2011 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С.174-175.
 1. Мишко О.А. Проблеми розвитку трансферу технологій в Україні / О.А. Мишко, Н.В. Кучинська // Україні сьогодні : інтеграція освіти і науки (Гуманітарний напрямок) : тези ХХХІV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : ННВ ЛНТУ, 2011. – С.16-18.
 1. Мишко О.А. Проблеми формування інноваційної інфраструктури на сучасному етапі розвитку економіки / О.А. Мишко // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 травня 2011 р. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С.64-65.
 1. Мишко О.А. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку венчурного капіталу / О.А. Мишко, В.Ф. Рошкевич // Україні сьогодні : інтеграція освіти і науки (Гуманітарний напрямок) : тези ХХХІV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : НВВ ЛНТУ, 2011. – С.32-34.
 1. Мишко О.А. Розвиток інститутів спільного інвестування в Україні / О.А. Мишко, А.Р. Лемеха // Україні сьогодні : інтеграція освіти і науки (Гуманітарний напрямок) : тези ХХХІV унів. студент. наук.-техн. конф. – Луцьк : НВВ ЛНТУ, 2011. – С.18-19.
 1. Мишко О.А. Роль технопарків і інноваційному розвитку економіки України / О.А. Мишко, А.Л. Чорна // Україні сьогодні : інтеграція освіти і науки (Гуманітарний напрямок) : тези ХХХІV унів. студент наук.-техн. конф. – Луцьк : НВВ ЛНТУ, 2011. – С.39-40.
 1. Павлов В.І. Відтворення земельних ресурсів сільськогосподарського використання : монографія / В.І. Павлов, О.М. Мельник, Ю.Г. Фесіна. – Рівне : НУВГП, 2011. – 204 с.
 1. Павлюк Л.В. Використання логістики для успішного ведення бізнесу в умовах глобалізації / Л.В. Павлюк, Л.В. Савош // Економіка і регіони : наук. вісник Потавського національного університету імені Юрія Кондратюка. – 2011. – №1 (28). – С.165-169.
 1. Павлюк Л.В. Екологічна складова розвитку регіонального агропромислового комплексу / Л.В. Павлюк, Л.В. Савош // Актуальні проблеми розвитку регіональних АПК : тези Міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.197-198.
 1. Павлюк Л.В. Необхідність застосування інформаційних технологій у підготовці фахівців з економіки підприємства. / Л.В. Павлюк, Л.Л. Ковальська // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : зб. тез доп. всеукр. наук.-метод. конф., 20-21 жовтня 2011 р., Луцьк / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. Міністерства освіти і науки, молоді із спорту України, Луцький національний технічний університет. Севастопольський національний технічний університет, Університет банківської справи національного банку України, Науково-навчальний комплекс «Економосвіта», Обласне управління освіти і науки. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.104-106.
 1. Павлюк Л.В. Організаційні засади управління аграрним сектором економіки на сучасному етапі розвитку / Л.В. Павлюк, В.М. Павлюк // Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення : матеріали V наук.-практ. конф., 27 жовтня 2011р., м. Луцьк / За наук. ред. Т.М. Литвиненко, В.Я. Малиновського. – Луцьк : Гадяк Жанна Володимирівна, 2011. – С.32-33.
 1. Павлюк Л.В. Прогнозування розвитку агросервісу для обслуговування сільськогосподарських підприємств регіону в умовах глобалізації економіки / Л.В.Савош, Л.В. Павлюк // Еономічний форум : наук. журн. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – №2. – С.209-213.
 1. Павлюк Л.В. Розвиток аграрного техніко-технологічного сервісу : теорія та практика : монографія / Л.В. Павлюк, Л.В. Савош. – Луцьк, 2011. – 178с.
 1. Павлюк Л.В. Тестування як найпрогресивніший метод оцінювання знань студентів економічних спеціальностей. / Л.В. Павлюк, В.М. Павлюк // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : зб. тез доп. всеукр. наук.-метод. конф., 20-21 жовтня 2011 р., Луцьк / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. Міністерства освіти і науки, молоді із спорту України, ЛНТУ. Севастопольський національний технічний університет, Університет банківської справи національного банку України, Науково-навчальний комплекс «Економосвіта», Обласне управління освіти і науки. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.216-217.
 1. Павлюк Л.В. Щодо важливості використання лізингових кредитів в аграрному секторі економіки України / Л.В. Павлюк, О.А. Урбан, Л.В. Савош // Запровадження МСФЗ в Україні : тези Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННЦ Інститут аграрної економіки НААН, 2011. – С.110-114.
 1. Регіональні логістичні системи : теорія та практика : монографія / З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська, Н.В. Хвищун, О.Д. Мороз. – Луцьк, 2010. – 189с.
 1. Ткачик В.І. Джерела формування фінансового капіталу підприємтсва. / В.І. Ткачик // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка» : зб. наук. пр. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 8(31). – Ч.2. – С.219-227.
 1. Ткачик В.І. Форми і методи фінансово-кредитного забезпечення розвитку інноваційного підприємства / В.І. Ткачик // Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємств з врахуванням впливу новітніх глобальних чинників (присвячується 20-річчю заснування кафедри економіки та підприємництва) : міжнар. наук. семінар : зб. наук. пр., 31 березня 2011 р., м. Луцьк. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.195-198.
 1. Фесіна Ю.Г. Агропромислові формування та сільські території: від дуалізму до діалектики розвитку / Ю. Г.Фесіна // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка» : зб. наук. пр. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – Вип. 8(31). – Ч. 2. – С.237-256.
 1. Фесіна Ю.Г. Роль та місце інституціональних учасників у формуванні ринку земельних ресурсів / Юрій Фесіна // Ринкові трансформації у сфері природокористування : теорія, методологія, практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 22-23 вересня 2011 р.– Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.175-177.
 1. Фесіна Ю.Г. Тінізація ринку сільськогосподарських земель : генезис проблеми та механізм подолання / Юрій Фесіна // Актуальні проблеми розвитку регіональних АПК : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 26-27 травня 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С. 248-249.
 1. Фесіна Ю.Г. Трансформація змісту та ролі інституту власності в контексті підвищення соціально-економічної ефективності функціонування підприємств / Юрій Фесіна // Фінансово-економічні проблеми розвитку підприємств з врахуванням впливу новітніх глобальних чинників : матеріали Міжнар. наук. семінару м. Луцьк, 31 березня 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.209-212.
 1. Фесіна Ю.Г. Трансформація освітніх інститутів як інструмент управління якістю освіти / Юрій Фесіна // Реалізація принципів і завдань Болонського процесу : матеріали наук.-метод.конф. м. Луцьк, 20-21 жовтня 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.259-260.
 1. Хвищун Н.В. “City logistics” як інноваційна складова системи управління сучасним містом України / Н.В.Хвищун // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 2 грудня 2011 р. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.516-518.
 1. Хвищун Н.В. До питання оцінки транспортної мережі регіонів України / Н.В.Хвищун // Проблеми i перспективи розвитку транспортних систем : техніка, технологія, економіка і управління : матеріали V наук.-практ. конф., 24, 25 березня 2011 р.
 1. Хвищун Н.В. Логистический потенциал как конкурентное преимущество региона / Н.В. Хвищун, Т.В. Божидарнік // Конкурентный потенциал региона : оценка и эффективность использования : сб. стат. Междунар. науч.-практ. конф, 10-12 ноября 2011 г., г. Абакан / отв. ред. Н.Ф. Кузнецова. – Абакан : Изд-тво ФГБОУ ВНО Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2011. – С.58-60.
 1. Хвищун Н.В. Логістичні чинники підвищення конкуренто-спроможності підприємства / Н.В. Хвищун // Фінансово-економічні проблеми розитку підприємств з врахуванням впливу новітніх глобальних чинників : зб. наук. пр. Міжнар. наук. семінару / За заг. ред. І.М. Вахович та ін. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – С.218-220.
 1. Хвищун Н.В. Методичні підходи до оцінки ефективності логістичних систем / Н.В. Хвищун, В.С. Козубовська // Еономічний форум : наук. журн. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – № 2. – С.306-312.
 1. Хвищун Н.В. Предпосылки к формированию логистической инфраструктуры Украины / Н.В. Хвищун // Логистика – Евразийский мост : сб. материалов конф., Красноярск, 2-3 березня 2011 р. – С.534-542.
 1. Хвищун Н.В. Реформування комунального господарства України : проблеми, резерви, інновації / Н.В. Хвищун // Сучасні тенденції розвитку наукової думки : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 2011. – С.69-72.
 1. Хвищун Н.В. Система технічного регулювання в Україні : стан та напрями реформування / Н.В. Хвищун, М.П. Дика // Економічний форум : наук. журн. – № 3. – 2011.– С.300-306.
 1. Хвищун Н.В. Удосконалення регіонального логістичного менеджменту / Н.В. Хвищун, Л.Л. Ковальська // Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення : матеріали наук.-практ. конф., 27 жовтня 2011 р., м. Луцьк / За наук. ред. Т.М. Литвиненко, В.Я. Малиновського. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2011. – С.116-117.
 1. Хвищун Н.В. Чинники ефективності діяльності підприємства / Н.В.Хвищун, С.А. Лука // Формування та розвиток економки в сучасних умовах господарювання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – Луцьк : ВІЄМ, 2011. – С.17-18.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Схожі:

Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconЛуцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012
До бібліографічного покажчика включено бібліографічні описи монографій, підручників, наукових статтей із збірників, фахових журналів,...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconПравила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Любешівському технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconПравила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно до ліцензії...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconДодаток 12 до Правил прийому до Луцького нту у 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Луцького національного технічного університету I
Луцького національного технічного університету та їх розгляду Луцьким нту (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 27 грудня 2012
«Про організацію І проведення усіх видів практик в Луцькому нту та виконання ухвали Вченої ради Луцького нту від 29. 12. 2011 р з...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 27 грудня 2012
«Розвиток студентського самоврядування – головний чинник ефективності навчально-виховної роботи: стан та перспективи у світлі рішення...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 29 листопада 2012
«Про стан навчально-методичної роботи у Любешівському технічному коледжі Луцького нту та завдання щодо її покращення (за результатами...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 25 жовтня 2012
«Про готовність матеріально-технічної бази університету, відокремлених структурних навчальних підрозділів до роботи в зимовий період...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 28 лютого 2013
Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера О. Шунь та довідку комісії з підготовки даного питання, Вчена рада констатує,...
Друковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик iconУхвала вченої ради Луцького національного технічного університету від 28 лютого 2013 року
«Науково-дослідна робота в Луцькому нту: підсумки за 2012 р. І завдання на 2013 р.»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов