Міністерство освіти І науки icon

Міністерство освіти І наукиНазваМіністерство освіти І науки
Дата конвертації11.01.2013
Розмір297.26 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Луцького НТУ

________________ В. Божидарнік

«_______» ______________ 2012 р.
ПРОГРАМА

вступного випробування та критерії оцінювання знань і вмінь, для абітурієнтів, які вступають на навчання за напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”

(освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”)

(скорочений термін навчання)
Розглянуто та схвалено на засіданні

Приймальної комісії Луцького НТУ

(протокол №10 від «18» лютого 2012р)
ЛУЦЬК 2012ЗМІСТ 1. ВСТУП 3

 2. ФІНАНСи 3

 3. СТАТИСТИКА 6

 1. ^ ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 9

 2. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСАХ 11

 3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА 15

 4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ 17ВСТУП


Прийом абітурієнтів, які мають молодшого спеціаліста для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки „Фінанси і кредит”, проводиться за результатами комплексного фахового тестування. Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: „Фінанси”, „Статистика”, „Фінанси підприємств”, „Інформаційні системи і технології у фінансах”, „Податкова система”, „Економіка підприємств”.


^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСИ»


Тема 1. Вступ до курсу. Фінанси та їх роль у ринковій економіці.

Предмет та метод науки про фінанси. Фінанси як об’єктивна економічна категорія. Функції фінансів. Фінансова система: поняття та загальна характеристика її сфер і ланок. Вплив фінансів на суспільне виробництво та їх роль у ринковій економіці.


^ Тема 2. Фінансова політика і фінансовий механізм.

Фінансова політика як складова частина економічної та соціальної політики держави. Основні напрямки фінансової політики України на сучасному етапі. Принципи фінансової політики. Фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики. Складові елементи фінансового механізму.


^ Тема 3. Фінанси підприємств, установ і організацій.

Економічна сутність та основи організації фінансів підприємств, установ і організацій. Фінансові ресурси підприємств, їх склад та джерела утворення. Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності. Фінансові аспекти приватизації державних підприємств.


^ Тема 4. Державні фінанси. Бюджет і бюджетний устрій.

Поняття державних фінансів, їх склад і структура, джерела формування. Бюджет як економічна і фінансова категорія. Основи бюджетного устрою. Бюджетна система України, види бюджетів. Бюджетний процес. Міжбюджетні взаємовідносини.


^ Тема 5. Доходи і видатки державного бюджету.

Організація системи доходів державного бюджету. Склад і структура доходів бюджету. Податкові і неподаткові доходи бюджету. Бюджетна класифікація. Основні напрями використання коштів державного бюджету. Дефіцит бюджету: поняття, причини виникнення. Фінансування бюджетних установ.


^ Тема 6. Місцеві фінанси.

Сутність місцевих фінансів. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування. Місцеві податки і збори. Комунальна форма власності. Місцеві бюджети. Склад і структура доходів і видатків місцевих бюджетів. Взаємовідносини місцевих бюджетів із державним.


^ Тема 7. Державні фонди цільового призначення.

Поняття та призначення цільових фондів, їх взаємозв’язок із державним бюджетом. Позабюджетні фонди як метод перерозподілу ВВП. Формування коштів ПФ України. Склад доходів фонду сприяння зайнятості населення та фондів соціального страхування, основні напрями їх використання. Постійні та тимчасові фонди цільового призначення.


^ Тема 8. Державний кредит.

Економічна сутність державного кредиту та його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів. Форми державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний кредит. Прямий та гарантований державний борг, його обслуговування і управління. Умовний державний кредит.


^ Тема 9. Організація і правові засади функціонування податкової системи України.

Податкова політика і податкова система. Об’єктивна необхідність, сутність і функції податків. Класифікація податків. Реформування податкової системи.


^ Тема 10. Фінансовий ринок.

Сутність фінансового ринку та його роль у ринковій економіці. Цінні папери: види та їх характеристика. Первинний та вторинний ринок цінних паперів. Створення та функціонування фондових бірж.


^ Тема 11. Страхування та страховий ринок.

Економічна необхідність та роль страхування. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. Форми і методи страхового захисту. Страховий ринок. Формування і розвиток страхового ринку в Україні.


^ Тема 12. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин.

Поняття фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин (далі ЗЕВ). Суб’єкти та види ЗЕВ. Міжнародні фінансові інститути. Валютне регулювання та валютні обмеження. Митне регулювання ЗЕВ.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Конституція України: К.: Преса України, 1997.

2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. – К.: Атіка, 2001.

3. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97 //Відомості Верховної Ради України. - 1997, - №24.

4. Бондаренко В.А. Визначення сутності фінансів із точки зору філології і історії фінансової науки // Фінанси України – 1999, - № 11.

5. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібн. — К.: Вища школа, 1997.

6. Василик О.Д. Теорія фінансів // Підручник. - К.: НІОС, 2003.

7. Василик О.Д. Фінанси в економічній системі держави // Фінанси України – 2000, - № 1.

8. Вахненко Т.П. Фінансова криза в Україні: фактори, механізми дії, заходи подолання // Фінанси України – 2008, - № 10.

9. Давидович О. Питання розвитку фондового ринку // Економіка України – 1996, - № 4.

10. Дерев'янко О.Г. Фінансово-кредитний механізм у системі стратегічного управління // Фінанси України. – 1998, - № 7.

11. Д’яконова І.І. Податки та податкова політика України. - К.: Наукова думка, 1997.

12. Дяченко Я.Я., Колесник А.М., Цугуняк А.М. Пріоритетні напрями державного впливу на формування доходів бюджету // Фінанси України - 2008, - № 7.

13. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібн. - К.: Наукова думка, 1997.

14. Загородній А.Г., Вознюк З.Ж., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - Львів,1997.

15. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України. - К.: Знання, 1999.

16. Крисоватий А.І., Кощук Т.В. Податкові трансформації та економічне зростання //Фінанси України – 2008, - № 9.

17. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія). - К.: КНЕУ, 1999.

18. Финансы. (учебн. Для вузов под. ред. Л.А Дробозиной). – М.: Финансы, 1999.

19. Юрій С.І., Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності // Фінанси України – 2008, - № 8.


^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„СТАТИСТИКА”


Тема 1. Предмет і метод статистики.

Особливості статистики як самостійної суспільної науки. Статистична сукупність. Статистичні ознаки та їх класифікація. Варіація ознак. Методологічні підвалини статистики. Етапи статистичного дослідження.


Тема 2.Статистичне спостереження.

Суть, джерела та організаційні форми статистичного спостереження. План статистичного спостереження. Види статистичного спостереження.

Помилки спостереження та методи контролю отриманих даних.


Тема 3.Зведення і групування статистичних даних.

Поняття та основні елементи статистичного зведення. Ряди розподілу, їх види і графічне зображення. Види і основні питання методології побудови статистичних групувань.


Тема 4. Абсолютні та відносні величини.

Суть і значення статистичних показників. Абсолютні статистичні величини та одиниці їх виміру. Розрахунок відносних величин


Тема 5. Середні величини.

Суть середньої величини у статистиці. Особливості обчислення середніх величин. Розподільчі середні. Показники варіації.


Тема 6. Показники варіації.

Статистичні характеристики варіації. Методи обчислення та математичні властивості дисперсії. Характеристики форм розподілу.


Тема 7.Вибіркове спостереження

Репрезентативність вибірки. Способи добору, що забезпечують репрезентативність вибірки. Види вибірки. Визначення меж довірчих інтервалів та необхідної чисельності вибірки


Тема 8.Ряди динаміки.

Види рядів динаміки та їх особливості. Статистичні характеристики динамічних рядів. Аналіз структурних зрушень. Вивчення основної тенденції розвитку. Поняття про рівняння тренду.


Тема 9.Індекси.

Суть індексів. Агрегатна форма індексів як основна. Середньозважені індекси. Індекси з постійною та змінною базою порівняння. Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника.


Тема 10. Статистичні методи вимірювання зв’язку .

Поняття про функціональну та стохастичну залежність між окремими явищами.

Кореляційно-регресійний аналіз і його етапи. Обчислення параметрів рівняння регресії. Оцінка щільності зв’язку. Побудова довірчих інтервалів.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1.Головач А.В., Єріна А.М. та ін.. Статистика. Підручник. – К.: Вища школа, 1994р

2.Головач А.В., Єріна А.М. та ін.. Статистика. Збірник задач. – К.: Вища школа, 1994р.

3.Громыко Г.Л.. Общая теория статистики. Практикум. – М.: ИНФРА, 1999г.

4.Моторин Р.М.. Международная статистика. – К.: Высшая школа, 1993г.

5.Социально-экономическая статистика. Учебник – К.: Высшая школа, 1991г.

6.Теория статистики: учебник. (Под ред. проф. Р.А. Шмойловой), 2 изд. – М.: Финансы и статистика, 1998г.

7.Вашків П.Г. та ін. Статистика підприємства: Навч. Посібник// П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Е.І.Ткач; за ред. П.Г.Вашківа, В.П.Сторожука. - К. “Слобожанщина”, 1999. - 600с.

8. Глинський В.В., Ионин В.Г. Статистический аналіз//Учебное пособие. Издание 2-е, переработаное и дополненое - М.: Информационно-издательський дом “Вилинь” , 1998. - 264с.

9.Герчук Я.П. Графические методы в статистике .- М.: Статистика, 1972.-78с.

10.Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник//Под ред. чл. -корр. РАН И.И.Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 368с.:ил.

11.Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни “Статистика” Частина І. (Загальна теорія статистики) для студентів економічних спеціальностей. – Луцьк: ЛНТУ, 2008. – 57 с.


^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ”


Тема 1. Основи фінансів підприємств.

Суть фінансів підприємств .Принципи організації фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств і їх характеристика. Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності


^ Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств.

Економічний зміст, принципи організації та класифікація розрахунків. Поточні та інші рахунки підприємств у банках, порядок їх відкриття та руху коштів на них. Форми грошових розрахунків


^ Тема 3. Грошові надходження підприємств.

Суть грошових надходжень підприємств. .Методи визначення грошових надходжень підприємств. .Планування грошових надходжень. Валовий дохід підприємства, Грошові надходження у процесі здійснення операційної, фінансової та інвестиційної діяльностей.


^ Тема 4. Формування і розподіл прибутку.

Прибуток підприємства як основний результат його діяльності. Методи розрахунку прибутку. Умови прибуткової роботи підприємств. Планування прибутку і рентабельності. Розподіл чистого прибутку підприємства.


^ Тема 5. Оподаткування підприємств.

Система оподаткування підприємств її функції та призначення. Непрямі податки. Прямі податки. Місцеві податки і збори


^ Тема 6. Обігові кошти підприємств.

Сутність оборотних коштів та їх організація. Необхідність і методи визначення потреби в обігових коштах. Джерела формування обігових коштів. Показники стану та ефективності використання обігових коштів


^ Тема 7. Кредитування підприємств.

Необхідність, суть, види і функції кредиту. Організація кредитування підприємств. Оцінка кредитоспроможності підприємств. Інші форми кредитів, які надаються при кредитуванні підприємств


^ Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів.

Склад і структура основних фондів підприємств. Показники стану та ефективності використання основних фондів. Знос і амортизація основних фондів. Фінансування відтворення основних фондів.


^ Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємств

Суть та значення оцінки фінансового стану підприємств. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану. Показники оцінки фінансового стану та їх розрахунки. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.


^ Тема 10. Фінансове планування на підприємстві

Зміст і завдання фінансового планування. Методи фінансового планування. Склад і структура фінансового плану. Оперативне фінансове планування


^ Тема 11. Фінансова санація підприємств

Фінансова криза на підприємстві, її суть та причини виникнення. Фінансова санація та її економічний зміст. Планування фінансової санації. Реалізація програм фінансової санації


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Мельник В.А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. Спеціальний випуск. – К.: А.Л.Д.: ВІРА-Р, 1998.

 2. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А.М.Мороза, М.Ф.Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999.

 3. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси. – К.: Основа, 1993.

 4. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1999.

 5. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій. – К.: Либідь, 1993.

 6. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій. – К.: Либідь, 1993.

 7. Терещенко О. Фінансова санація та банкрутство підприємства: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2000.

 8. Фінанси підприємств: Навч. посіб.: Курс лекцій / За ред. Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002.

 9. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук, ред. A.M.Поддєрьогіна. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСАХ»

^

Тема 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою


 1. Призначення і роль інформаційної системи в економіці

 2. Структура та функції інформаційної системи

 3. Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем^

Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису


 1. Фінансово–кредитна інформація та її особливості.

 2. Структуризація та формалізоване завдання економічної інформації.

 3. Класифікація та кодування економічної інформації.^

Тема 3. Інформаційні технології оброблення економічної інформації


 1. Інформаційна технологія та її місце в інформаційній системі підприємства

 2. Характеристика та класифікація технологічних операцій

 3. Типові технологічні операції та їх виконання в інформаційних системах обробки даних

 4. Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації

 5. Загальна характеристика режимів роботи ЕОМ. Організація діалогового режиму обробки інформації^

Тема 4. Операційна система Windows 98

 1. Робочий стіл. Панель задач. Головне меню. Вікна Windows. Мій комп’ютер.

 2. Робота з файлами та папками: відмітка, відкриття, перегляд, створення, перейменовування, копіювання, перенесення, вилучення. Корзина.^

Тема 6. Основні поняття баз даних та систем керування базами даних. СКБД Access 2000


 1. Бази даних і системи керування базами даних (БД).

 2. Основні завдання та характерні ознаки завдань з обробки баз даних. Створення таблиць бази даних і робота з ними.

 3. Створення запитів і робота з ними.

 4. Створення звітів і робота з ними.^

Тема 7. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем управління фінансами


 1. Принципи створення і функціонування автоматизованих інформаційних систем у фінансових установах.

 2. Функціональна та забезпечувальна частини ІС.

 3. Загальна характеристика програмного забезпечення ІС.

 4. Стадії та етапи розробки ІС.

 5. Розробка автоматизованого розв’язування задач за умов функціонування ІС.

 6. Опис постановки задачі та її розробка.^

Тема 8. Автоматизована система фінансових розрахунків


 1. Призначення та особливості побудови системи.

 2. Структура АСФР і характеристика її підсистем.

 3. Технологія розв’язування задач АСФР у центральних і місцевих фінансових органах.^

Тема 9. Автоматизація оброблення інформації в податковій системі України


 1. Загальна характеристика інформаційної системи державної податкової служби України

 2. Організація автоматизованої інформаційної системи державної податкової адміністрації

 3. Інформаційне забезпечення АІС “Податки”^

Тема 10. Автоматизація оброблення інформації у страховій сфері


 1. Призначення і мета створення АІС у страхуванні

 2. Інформаційний процес управління страховою діяльністю

 3. Склад і структура функціональної і забезпечувальної частин АІС “Страхування”


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К: КНЕУ, 2001. – 239 с.

2. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією В.С.Пономаренка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. 544 с. (Альма-матер).

3. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика //Учебник для вузов Под ред. д. э. н., проф. В.В. Евдокимова. СПб.: Питер, 1997. – 592 с.: ил.

4. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посібник. 4-е вид. – Львів: Деол, 2001. – 224 с.

5. Рогов И.П. Excel – 97 (Серия "Без проблем!") - М.: Восточная Книжная Компания, 1997.

6. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. - 400с.

7. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб . і доп. / В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, С.Краєва; За ред. В.Ф.Ситника. – К.: КНЕУ, 2001. –420 с.

8. Приступая к работе. Microsoft Windows 98. Корпорация Microsoft, 1998.

9. Фултон, Дженнифер. Windows 98. 10 минут на урок.:Пер. с англ..– М.; СПб.; К.: Издательский дом “Вільямс”, 2000.– 256 с.: ил. – Парал.. Тит. Англ.. Уч. пос.

10. Харитонова И. Самоучитель Access 2000. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.:ил.

11. Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в Microsoft Office – K.: Юниор, 2001.–296с., ил.

12. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах” на тему: “Операційна система MS Windows 98” (для студентів ФОФ, ФЕМ та ЗФ). /Пиріг С.О.-Луцьк:ЛДТУ, 2001.-30с.

13. Методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні системи і технології у фінансових установах” на тему: “Використання електронних таблиць Excel 2000 для обробки облікової інформації” (для студентів ФОФ, ФЕМ та ЗФ). /Пиріг С.О.- Луцьк: ЛДТУ, 2002.-80с.

14. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Інформаційні системи у фінансово – кредитних установах” на тему: “Система керування базами даних Access” для студентів спеціальності “Фінанси” денної та заочної форм навчання /Пиріг С.О.- Луцьк: ЛДТУ, 2004.-80с.


^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„ПОДАТКОВА СИСТЕМА”
Тема 1. Сутність та види податків.

Суть податків, їх ознаки як економічної категорії. Функції податків. Елементи системи оподаткування. Класифікація податків, її ознаки.


Тема 2. Податкова система і податкова політика.

Поняття податкової системи і вимоги до неї. Склад і структура податкової системи України. Податкова політика, її основні принципи.


Тема 3. Організація податкової роботи.

Структура податкової служби України, її основні завдання. Функції органів державної податкової служби. Податкова міліція як складова частина органів податкової служби. Організація податкової роботи, її основні елементи.


Тема 4. Податок на додану вартість.

Суть і призначення ПДВ, його елементи. Ставки податку на додану вартість. Пільги щодо оподаткування ПДВ. Порядок обчислення і сплати ПДВ.


Тема 5. Акцизний збір. Мито.

Суть і призначення акцизу. Елементи акцизного збору. Порядок нарахування і сплати акцизного збору, контроль за його надходженням. Мито, його види і порядок обкладання.


Тема 6. Податок на прибуток підприємств.

Суть податку на прибуток, його елементи. Оподаткування операцій особливого виду.


Тема 7. Податок з доходів фізичних осіб.

Суть податку, суб'єкти і об'єкти оподаткування, ставки, пільги, порядок нарахування і сплати. Особливості оподаткування різних категорій громадян. Оподаткування доходів громадян – суб’єктів підприємницької діяльності.


Тема 8. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

Оподаткування суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб. Особливості оподаткування фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.


Тема 9. Плата за землю.

Суть плати за землю. Платники та об’єкт оподаткування. Ставки податку. Пільги та строки сплати.


Тема 10. Плата за ресурси та послуги.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Збір за спеціальне використання водних ресурсів. Збір за геологорозвідувальні роботи. Рентні платежі. Державне мито, його сутність та види. Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України.


Тема 11. Місцеві податки і збори.

Податок на промисел. Податок з власників транспортних засобів. Місцеві податки і збори, їх види та значення у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів.


Тема 12. Збори та цільові відрахування

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Збори на обов’язкове соціальне страхування. Цільові відрахування.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Пріб К.А. Податкова система України: Термінологія і формування основних положень: навч. посібник / К.А.Пріб, В.І.Федько, К.:ЦУЛ, 2007. – 320с.

2. Система оподаткування та податкова політика: Навч. посіб. для вузів / В.Б.Захожай, Я.В.Литвиненко, К.В.Захожай. – К.: ЦНЛ, 2006. – 468с.

3. Золотко І.А. Податкова система / І.А.Золотко. – 2-ге вид. доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 128с.

4. Ватуля І.Д. Податки, збори, платежі: Навч. посіб. для студ. вузів / І.Д.Ватуля. – К.: ЦНЛ, 2006. – 352с.

5. Бечко П.К. Податкова система: Навч. посіб. для студ. вузів / П.К.Бечко. – К.: ЦНЛ, 2006. – 368с.

6. Олійник О.В. Податкова система: Навч. посіб. для студ. вузів / О.В.Олійник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 456с.

7. Демиденко Л.М. Податкова система: Навч. посібник / Л.М.Демиденко. – К.: ЦНЛ, 2006. – 456с.

8. Довгалюк В.І. Податкова система: Навч. посіб. для студ. вузів / В.І.Довгалюк – К.: ЦНЛ, 2006. – 456с.


^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ”


Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання.

Поняття і цілі функціонування підприємства. Підприємство, його види та об’єднання підприємств. Створення підприємства та правові основи його діяльності. Виробничий процес та формування структури підприємства.


Тема 2. Основи підприємницької діяльності.

Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання. Принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької діяльності. Підприємницькі договори (контракти, угоди). Структура договорів, порядок їх укладання. Міжнародний бізнес: поняття, суб’єкти, типи та види.


Тема 3. Управління підприємствами.

Особливості управління як системи. Поняття і теоретико-методологічна основа класифікації методів управління. Сутність параметрів організаційної структури управління підприємством. Основні типи організаційних структур управління: лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами та організаціями. Міністерства і комітети, державні корпорації і концерни як вищі органи прямого управління підпорядкованими підприємствами і організаціями.


Тема 4. Персонал.

Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства. Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових ресурсів, кадрів, трудового потенціалу та ін. Структура персоналу підприємства. Визначення чисельності працівників управління, спеціалістів і службовців для підприємств різних розмірів та форм власності. Досвід формування та забезпечення ефективного використання кодрового потенціалу фірми.


Тема 5. Капітал і виробничі фонди.

Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна підприємства. Поділ виробничих фондів на основні й оборотні, їх роль у здійсненні процесу виробництва продукції або надання послуг. Первісна, відновна й залишкова вартість основних фондів. класифікація основних фондів. Класифікація основних фондів за ознакою функціонального призначення та участі у виробничих процесах. Фізична суть техніко-економічного старіння знарядь праці та форми запобігання цьому (ремонт, модернізація, заміна). Соціально-економічне значення і системи показників ефективності відтворення та використання основних фондів. Елементний склад оборотних фондів. Нормування витрат матеріальних ресурсів і обчислення необхідного обсягу оборотних фондів. Показники і способи найефективнішого використання матеріальних ресурсів. Політика ресурсозбереження.


Тема 6. Нематеріальні ресурси та активи.

Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства, їх вплив на конкурентоспроможність його продукції на ринку. Характеристика об’єктів промислової власності: винаходів, промислових зразків, корисних моделей, товарних знаків і знаків обслуговування. Охорона та реалізація прав власності. Шляхи реалізації прав власності на матеріальні ресурси. Вартісна оцінка та строки спрацювання (зношення) нематеріальних активів.


Тема 7. Оборотні кошти підприємства.

Сутнісна характеристика обігових коштів як сукупності поточних фінансових коштів. Нормовані і ненормовані обігові кошти. Джерела формування обігових коштів. Методи розрахунку нормативів обігових коштів. Обчислення нормативів обігових коштів в окремих елементах. Вивчення сукупного нормативу обігових коштів підприємства. Основні показники рівня ефективності використання обігових коштів, коефіцієнти оборотності й завантаження, тривалість одного обороту, рентабельність, методика їх розрахунку. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів. Проблеми нестачі обігових коштів. Проблеми нестачі обігових коштів і поновлення їхньої величини до нормативного рівня за умови кризової ситуації на підприємстві.


Тема 8. Інвестиційні ресурси.

Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. Внутрішні і зовнішні джерела інвестування. Прямі та профільні інвестиції. Розрахунки обсягу потрібних виробничих інвестицій з урахуванням економічної ситуації на ринку і підприємстві. Роль фінансових інвестицій з урахуванням економічної ситуації на ринку і підприємстві. Роль фінансових інвестицій у чинній системі господарювання. Види застосовуваних паперів, порядок їх випуску і обігу. Загальні положення методології визначення ефективності виробничих і фінансових інвестицій. Основні показники оцінки ефективності виробничих інвестицій (капітальні вкладення). Сукупність чинників, що впливають на рівень ефективності інвестицій. Основні організаційно-економічні чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів різних суб’єктів господарювання у повному або короткому варіантах бізнес-плану. Стисла характеристика інвестиційного проекту. Форма здійснення й необхідний обсяг інвестицій для практичної реалізації проекту.


Тема 9. Інноваційні процеси.

Поняття, змістова характеристика та окремі види інноваційних процесів (новинок, нововведень). Сутнісне тлумачення науково-технічного прогресу. Еволюційні й революційні форми НТП. Науково-технічні революції. Організаційний прогрес як узагальнюючий фактор використання організаційних, соціальних та юридичних введень. Методика визначення ефективності технічних нововведень. Народногосподарський (комерційний) економічний ефект від створення новинок і використання нововведень. Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень.


Тема 10. Техніко-технологічна база виробництва.

Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва. Складники техніко-технологічної бази, найефективніші способи її формування на підприємстві. Змістова характеристика й форми технічного розвитку підприємства. Діагностика стану технічного розвитку підприємства: необхідність, сутність, процедура й основні показники. Загальна характеристика, види та чинники формування (нарощування) виробничої потужності підприємства. Основні методичні принципи розрахунку виробничої потужності створюваного і діючого підприємства. Показники і шляхи підвищення рівня використання виробничих потужностей. Конверсія та диверсифікація виробничих потужностей за ринкових умов господарювання.


Тема 11. Організація виробництва.

Поняття й основні елементи виробничого процесу. Поділ виробничих процесів за призначенням, перебігом у часі та ступенем механізації (автоматизації). Окремі типи виробництва (одиничне, серійне, масове), сутнісна характери-тика кожного з них. Поняття методів організації виробництва. Використовувані методи організації виробництва: його ознаки й сфери застосування. Загальна характеристика потокового виробництва. Сутність і соціально-економічне значення застосування різних форм організації виробництва. Концентрація й розукрупнення виробництва. Малі форми в системі господарювання країн з розвинутою ринковою економікою (спеціалізація, кооперування й конверсія виробничих підприємств, їх об’єктивна необхідність, сутність, показники рівня розвитку та ефективності розвитку).


Тема 12. Виробнича і соціальна інфраструктура.

Сутнісна характеристика інфраструктури підприємства. Виробнича й соціальна інфраструктура. Відокремлення сфери капітального будівництва із специфічного елемента виробничо-соціальної структури. Поняття й функції системи технологічного обслуговування підприємства. Ремонтне господарство. Інструментальне господарство. Необхідність та організація енергетичного господарства й транспортної служби. Складське господарство підприємства. Необхідність і спрямованість соціальної діяльності підприємства за ринкових умов господарювання. Сучасні проблеми соціального захисту працівників підприємства. Визначення капітального будівництва як здійснення розширеного відтворення об’єктів основного виробництва та інфраструктури, а також простого відтворення будівель і споруд.


Тема 13. Регулювання, прогнозування і планування діяльності підприємства.

Прогнозування як наукове обґрунтування можливого стану суб’єктів господарювання у майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків досягнення цього стану. Принципові основи планування. Планування як домінантна функція управління. Специфічні принципи планування. Система планів підприємства. Методи планування діяльності та розвитку підприємства. Бізнес-планування: сутність і призначення. Типовий зміст і методика розробки окремих розділів бізнес-плану. Необхідність, методи й принципи державного економічного регулювання діяльності окремих суб’єктів господарювання. Державні й комерційні кредити, їх види та умови надання суб’єктам господарювання.


Тема 14. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції (послуг.)

Загальна сутнісна характеристика продукції, її класифікація й вимірювання обсягу. Номенклатура й асортимент продукції (послуг). Валова, товарна, чиста й реалізована продукція. Поняття, функції та принципи маркетингової діяльності. Стратегія й тактика маркетингу підприємства. Схема формування виробничої програми підприємства, її ресурсне обґрунтування. Характеристика матеріально-технічного за без-печення підприємства. Форми й системи МТЗ. Обчислення потреби підприємства в матеріалах. Якість продукції (послуг) як економічна категорія. Показники і методи оцінки якості продукції. Поняття й визначення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств на ринку. Технічні, організаційні та соціальні заходи для підвищення якості й конкурентоспроможності продукції (послуг) вітчизняних товаровиробників. Стандартизація продукції, її складові елементи і принципи здійснення. Наявні в Україні стандарти й технічні умови, сфери їх застосування. Економічна й соціальна ефективність стандартизації та сертифікації продукції. Державний нагляд за дотриманням вимог стандартів, здійснюваний територіальними органами Держстандарту України – центрами стандартизації, метрології та сертифікації.


Тема 15. Продуктивність, мотивація та оплата праці.

Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до розрахунку продуктивності праці на виробничих підприємствах. Чинники зростання продуктивності праці. Мотивація як процес стимулювання людей до ефективної трудової діяльності. Можливі моделі мотивації трудової діяльності. Поняття оплати праці. Основна заробітна плата й додаткова оплата праці. Функції оплати праці та їх реалізація. Сучасна державна політика оплати праці, формування внутрішньофірмової політики оплати праці. Мінімальна заробітна плата. Тарифна система. Єдина тарифна система розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, вибір форм систем оплати праці на підприємства різних форм власності. Сутність і стимулююча роль участі працівників фірми в її прибутках. Системи участі працівників у прибутках за результатами виробничо-господарської діяльності й на основі відносин власності. Зарубіжний і вітчизняний досвід участі працівників у прибутках власності приватизованих підприємств.


Тема 16. Витрати та ціни на продукцію.

Валові витрати (собівартість продукції) як комплексний економічний показник. Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками (ступенем однорідності, зв’язком з обсягом виробництва, способом обчислення на одиницю продукції). Зміст і методика обчислення кошторису виробництва. Розрахунки кошторису виробництва за окремими економічними елементами. Загальний рівень валових витрат на виробництво валової, товарної й реалізованої продукції. Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Об’єкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Обґрунтування й вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах. Групи чинників (способів) зниження валових витрат у розрахунку на одиницю продукції. Визначення впливу окремих техніко-економічних чинників на зменшення валових витрат. Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Види цін, сфери їх застосування. Методи встановлення ціни. Система знижок і доплат до ціни. Державне регулювання ціноутворення.


Тема 17. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності.

Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. Прибутковість і дохідність: їх сутність та різниця між ними. Типова схема використання прибутку (доходу) підприємства. Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства. Способи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України. Суть, важливість і методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства. Економічна суть і загальний методологічний підхід до вимірювання ефективності виробництва, господарської діяльності підприємства. Змістова характеристика видів ефективності виробничо-господарської та комерційної діяльності. Система показників ефективності виробництва. Вимірювання економічної ефективності ресурсів і витрат. Оцінка соціальної ефективності діяльності підприємства. Класифікація чинників зростання ефективності виробництва за певними ознаками. Розподіл внутрішніх чинників на так звані тверді і м’які. Зовнішні чинники зростання ефективності виробництва.

Тема 18. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства

Характеристика економічної безпеки суб’єкта господарювання. Класифікація видів економічної безпеки. Способи визначення оцінки економічної безпеки підприємства. Основні групи чинників, що формують відповідний рівень економічної безпеки підприємства. Необхідні заходи й шляхи реалізації стратегії досягнення незалежної економічної безпеки конкретного суб’єкта господарювання.


Тема 19. Реструктуризація й санація підприємств.

Система виживання підприємства в ринкових умовах господарювання. Її ознаки, необхідність практичного використання й змістова характеристика. Реструктуризація підприємства як найрадикальніший метод системи виживання й виходу з економічної кризи, припинення спаду виробництва та його стабілізації. Сутнісна характеристика й можливі реструктуризації підприємства. Розробка й здійснення програми (бізнес-плану) реструктуризації підприємства. Вітчизняний і зарубіжний досвід реструктуризації суб’єктів господарювання. Суть механізму санації (фінансово-економічного оздоровлення) та її цілей. Програма санаційних заходів фінансово-економічного характеру. Практика й ефективність суб’єктів господарювання в Україні.


Тема 20. Банкрутство й ліквідація підприємств.

Сутнісна характеристика банкрутства підприємства (організації). Причини й симптоми банкрутства фірми. класифікація чинників, що сприяють банкрутству фірми. Основні положення Закону України “Про банкрутство”. Процес ліквідації (припинення діяльності) збанкрутілого суб’єкта господарювання. Комплекс організаційно-економічних заходів і допустима тривалість процесу ліквідації підприємства (організації)-банкрута.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Закон України “Про банки та банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25.

2. Закон України “Про банкрутство” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49.

3. Закон України “Про власність” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20.

4. Закон України “Про господарські товариства” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38.

5. Закон України “Про інвестиційну діяльність”

6. Закон України “Про інвестиційні фонди і інвестиційні компанії”.

7. Закон України “Про оренду майна державних підприємств і організацій”

8. Закон України “Про підприємництво”// Відомості Верховної Ради України – 1991 р. № 14.

9. Закон України “Про підприємства в Україні”// Відомості Верховної Ради України – 1995р. № 25.

10. Закон України “Про режим іноземного інвестування ”

11. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” // Відомості Верховної Ради України – 1991 р. № 38.

12. Бандурка А.Н., Червяков Н.М., Посилкіна О.Ф. Финансово-экономический анализ. Учебник.– Харьков: Университет внутренних дел, 1999.–394 с.

13. Бланк И.А. Управление прибылью.– К.: «Ника – центр», «Эльга», 1998р.

14. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник.–Львів, СПОЛОМ, 1999.

15. Бондаренко М.И., Грищенко А.А., Александров В.В. и др. Экономическая теория: Учеб. пособие: в 5 ч. – Харьков, 1992.

16. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навчальний посібник /за ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999.–328 с.

17. Економіка і менеджмент /за ред. В.Є Кузьміна.– Львів: Львівська політехніка, 1996.

18. Економіка підприємства. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисц. /Швиданенко Г.О., Покропивний С.Г.,Клименко С.М. та інші.– К.: КНЕУ, 2000.–248 с.

19. Економіка підприємства. Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000.– 528 с.

20. Экономика предприятия: Учебное пособие для вузов / В.Е. Волков и др.– М.: Банки и биржи: НЭНИПИ, 1996.

21. Экономика предприятия: Учебное пособие для вузов / В.Я.Горфенкель, Э.М.Купряков, В.П.Прясалова и др. – М.: Банки и биржи: НЭНИПИ, 1996.

22. Жиляев И.Б., Щур А.В. Первые шаги в бизнес. – К., 1994

23. Катаев А.В., Устинова І.Г. Розвиток малих форм бізнесу як шлях розв’язування соціально-економічних проблем регіону. – Вісник Державного університету “Львівська політехніка”, “Проблеми економіки і управління”, 1994.

24. Консалтингова фірма “Селгор-консалт” м. Маріуполь “Реструктуризация предприятия”, бизнес- інформ, 1997.– № 9-10, с. 39–41.

25. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. – М.: Экономика, 1991. – 239 с.

26. Лепленко Ю.В. Механізм банкрутства підприємств // Фінанси України, 1998.–№2.–с.67-69.

27. Липсиц И.В. Бизнес-план – основы успеха. Практическое пособие. – М.: Машиностроение, 1992.

28. Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса.СПб., 1992

29. Макконнелл Кэмбелл Р., Брю Стенли Л. Экономика: проблемы, принципы и политика. В 2-х т., Т.2. – М.: Республика, 1992. – 410 с.

30. Основи підприємництва і зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник / За ред. В.А.Міщенка. – К., 1995.

35. Пастернак – Тарнушенко. Результати дослідження шляхів забезпечення економічної безпеки України // Економіка України, 1999.–№2–ст.21–22.

36. Пашкус Ю.В., Мисько О.Н. Введение в бизнес. Л.: Северозапад, 1999. – 303 с

37. Петрович І.М., Будіщева І.О.,Устінова І.Г, Доморадська Г.С., Коношенкова Г.Б., Любомудрова М.П. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник. – Львів: Оксарт, 1996.

38. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч.пос. – К.: КНЕУ, 1998.–

39. Положення про типовий бізнес-план // Державний інформаційних бюлетень про приватизацію. – 1994. – № 11.

40. Рязанова М.С. Реструктуризація і ефективність економіки // Фінанси України, 1999.–№9.

41. Самуельсон П. Економіка: Підручник / За ред. О.Л.Луцишина. – Львів, 1993.

42. Третяк О. про проблему банкрутства підприємств // Економіка України, 2000.–№2

43. Швиданенко Г.О., Оголь О.В., Заїкіна В.В. Приватизація державних підприємств: Навч. пос. – К.: ІЗМН, 1996.


^ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТУ


Правильне виконання тесту (30 завдань) оцінюється в 100 балів. Кожен рівень складності оцінюється наступним чином:

Перший рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Одне правильно виконане завдання оцінюється в два бали. Правильно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів.

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів.

Другий рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Одне правильно виконане завдання оцінюється в три бали. Правильно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів.

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів.

Третій рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Одне правильно виконане завдання оцінюється в п’ять балів. Правильно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів.

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів
Схожі:

Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, тел.(044) 248-91-13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти і науки України Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044)
На численні звернення приймальних комісій вищих навчальних закладів щодо порядку прийому на навчання осіб, які мають документ про...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки надсилає інструктивно-методичний лист "Особливості організації навчально-реабілітаційного процесу у спеціальних...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36 тел. 248-91-14
Управлінням освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій
Міністерство освіти І науки iconЩодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни управління освіти І науки закарпатської

Міністерство освіти І науки iconЩодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських
Міністерство освіти І науки iconПротокол державної підсумкової атестації з
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов