Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей icon

Вимоги до структури та оформлення матеріалу статейНазваВимоги до структури та оформлення матеріалу статей
Дата конвертації26.06.2013
Розмір113.87 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ СТАТЕЙ

 • Наукова стаття обов’язково повинна мати наступні необхідні елементи:

 1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;

 3. виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

 4. формулювання мети дослідження (постановка завдання);

 5. виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 6. висновки з даного дослідження, у тому числі з науковою новизною;

 7. перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

 • Статтю можна подавати українською, російською або англійською мовами. Вона повинна бути набрана у текстовому редакторі MS WORD 03/07/10 і надрукована на лазерному або струменевому принтері на білих листах формату А4 (297´210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті 5-10 сторінок (не менше).

 • ^ Параметри сторінки. Верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве – 2,5 см. Від краю до верхнього колонтитула – 1,25 см, нижнього – 1,25 см.

 • Шапка статті. Індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва організації та назва статті набираються з нового рядка шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом та вирівнюються по лівому краю. Назва статті розміщується через один рядок нижче назви організації (розмір шрифту 11 пт з напівжирним виділенням та вирівнюванням по центру).

 • Анотації (українською, російською та англійською мовами) повинні містити прізвища та ініціали авторів, назву статті та короткий її зміст і розміщуються через один рядок нижче назви статті та набираються з абзацного відступу 1 см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 8 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині. Нижче анотацій обов’язково вказуються ключові слова.

 • ^ Основний текст розміщується через один рядок нижче анотацій, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом та вирівнюється по ширині.

 • Формули набираються у редакторі формул MS WORD (використовувати шрифти: Symbol, Time New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 12 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

 • Ілюстрації, що присутні у статті, необхідно розташовувати у тексті по центру, вирівнюючи підписи по центру (Рис. 1. Назва). Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

 • Таблиці потрібно розташовувати у тексті по центру, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ширини рядка. Над таблицею ставиться її порядковий номер і назва (Таблиця 1. Назва) та вирівнюється по центру.

 • Посилання на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті у квадратних дужках за порядковим номером у списку літератури в кінці статті; посилання на джерела статистичних даних обов'язкові; посилання на публікації дослідників обов'язкові; посилання на підручники, навчальні посібники, газети і ненаукові журнали – небажані; посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності; роботи авторів, на прізвища яких є посилання в тексті, мають бути в списку літератури до цієї статті.

 • Джерела повинні бути оформленні за ВАК-формою 23 «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті», а їх кількість повинна бути не меншою 10 джерел, що подаються загальним списком в кінці рукопису за абеткою через один рядок після тексту статті.

 • До статті обов'язково додається дві рецензії: зовнішня і внутрішня. Редакція залишає за собою право направляти статті на додаткову рецензію та відхиляти їх в разі відсутності рецензій.

 • Стаття обов’язково подається на лазерному диску. Її також можна переслати електронною поштою за адресою: cit@lntu.edu.ua

 • В кінці статті обов’язково вказуються ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання рецензентів статті.

 • Статті, що не відповідають вище вказаним вимогам, не розглядаються і до друку не приймаються.^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ


УДК 004:338.48

І.П. Прізвище

Назва університету (організації)


НАЗВА СТАТТІ (Time New Roman Cyr розміром 11 пт, прописні літери)


Прізвище І.П. Назва статті. В статті розглядається .... Подано … (2-3 речення). (Time New Roman Cyr розміром 8 пт, курсив)

Ключові слова: машинобудування, … (5-6 позицій). (Time New Roman Cyr розміром 8 пт, курсив)

Форм. ?. Табл. ?. Рис. ?. Літ. ?. (? – кількість) (Time New Roman Cyr розміром 8 пт, курсив, напівжирний)


Сюди ж варіанти анотації російською та англійською мовами (обов’язково прізвище та назва статті, ключові слова).


Постановка проблеми. В кінці ХХ ст. провідні світові держави ... [№ джерела, сторінка курсивом] (тут і далі використовується Time New Roman Cyr розміром 11 пт, звичайний).

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Забезпечення … [№ джерела; № джерела].

Необхідно зазначити, що аналізу проблем, які склалися в галузі машинобудування, приділяється увага вітчизняними дослідниками, серед яких Ю. Бажал [№ джерела], Є. Бридун [№ джерела], ... та інші (прізвища вчених повинні йти за абеткою).

Невирішені частини проблеми. Українськими вченими висвітлюються різноманітні проблеми … .

^ Метою дослідження є вивчення … .

Основні результати дослідження. Сьогодні особливої актуальності набуває проблема … .


Таблиця 1. Назва таблиці

[№ джерела] або розроблено за [№ джерела] або авторська розробка(Перед назвою таблиці та в кінці таблиці обов’язковим є порожній рядок).
Рис. 1. ^ Назва рисунка

[№ джерела] або розроблено за [№ джерела] або авторська розробка


(Перед рисунком та після його назви обов’язковим є порожній рядок).


Формула (1)


Висновки. Аналізуючи вище викладене, можна констатувати, що… . Запровадження … .


 1. Рудь В. Д. Использование отходов подшипникового производства в порошковой металлургии / В. Д. Рудь, Т. Н. Гальчук, О. Ю. Повстяной // Порошковая металлургия. – 2005. – № 1/2. – С. 106-112.

 2. Рудь В. Д. Дослідження процесів подрібнення металевих порошків / В. Д. Рудь, Т. Н. Гальчук // Наукові нотатки: Міжвуз. зб. (за напрямом «Інженерна механіка»). – 2009. – Вип. 25. – 310 с.

(Нормативні документи розташовувати за важливістю, всі інші – за абеткою, але спочатку українською, російською мовами , а потім – іншомовні).


ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання рецензентів статті.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Луцький національний технічний університет

^ Національний технічний університет України «КПІ»

Національний університет «Львівська політехніка»

Хмельницький національний університет

Донецький національний технічний університет

^ Національний лісотехнічний університет України

Брестський державний технічний університет (Білорусь)

Гліндорський університет (Великобританія)

Люблінський технологічний університет (Польща)

^ Бидгощський технологічно-природничий університет (Польща)

Волгоградський державний технічний університет (Росія)

Компанія «InternetDevels»


^
інформаційне повідомлення


Міжнародна

науково-практична КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ

«Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами»

3-4 червня 2013 р.Луцьк, Україна

^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Луцький національний технічний університет 3-4 червня 2013 року проводить міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами».


^ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • цифрові та цифро-аналогові системи на базі ПЛІС;

 • комп’ютерні системи на базі мікроконтролерів;

 • розробка прикладного та системного програмного забезпечення;

 • управління проектами в галузі інформаційних технологій;

 • організація баз даних;

 • захист інформації в комп’ютерних системах та мережах;

 • робототехніка та системи штучного інтелекту.^ УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції Вам необхідно до 1 травня 2013 року надіслати звичайною поштою та, обов’язково, електронною поштою:

 • заявку учасника;

 • підтвердження оплати (ксерокопія квитанції);

 • матеріали статті;

 • рецензія (зовнішня та внутрішня).

Матеріали, що надіслані після вказаних термінів та не відповідають вимогам до оформлення, не розглядатимуться.

Попередню програму роботи семінару буде надіслано у запрошенні та розміщено на сайті факультету КНІТ Луцького НТУ (http://lntu.edu.ua у розділі наука → конференції, виставки, семінари).


^ Матеріали конференції

Планується видання матеріалів конференції на мовах оригіналу (українська, російська та англійська мови) у міжвузівському збірнику наукових праць «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво», затвердженому постановою Президії ВАК України як наукове фахове видання. Матеріали, подані до збірника, повинні відповідати вимогам ВАК та тематичній спрямованості збірника за галузями знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Автоматика та управління», «Управління проектами та програмами» і «Педагогічні науки». Обсяг матеріалів – 5-10 повних сторінок.


^ Організаційний внесок

Для відшкодування витрат, пов’язаних з виданням збірника наукових праць, встановлено оргвнесок у розмірі 200 грн. (в т.ч. ПДВ). Оргвнесок можна переказати на рахунок або внести готівкою під час реєстрації.


^ Банківські реквізити:

Одержувач:

Луцький національний технічний університет

Адреса:

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Код ЄДРПОУ:

05477296

МФО одержувача:

803014

Банк одержувача:

ГУДКСУ у Волинській області

р/р:

31254277220076

Обов’язково у призначенні платежу вказати:

прізвище, ініціали, «На друк у збірнику «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво»

Заявка

на участь у міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами», що відбудеться 3-4 червня 2013 року у м. Луцьк


Прізвище

Ім’я

По батькові

Фото 3х4 (формату JPEG, PNG або Photoshop)

Місце роботи та службова адреса (індекс, область, місто, вулиця, № будинку)


Посада

Вчена ступінь та звання

Наукові інтереси

 Домашня адреса доповідача для листування (індекс, область, місто, вулиця, № будинку)


E-mаil:

 Тел. (в т.ч. моб.):

Факс:

Інформація про доповідь (назва статті)


Співавтори:


Стверджую, що стаття не друкувалась та не подана до будь-яких інших видань:

(так/ні)

Необхідні технічні засоби (потрібне підкреслити): мультимедійний проектор, стенди, комп’ютер, інше

Форма участі у конференції (потрібне підкреслити): очна, заочна.

Відомості про сплату оргвнеску:

 • ксерокопія квитанції.

 • оргвнесок буде внесено при реєстрації.Матеріали, що будуть надіслані без заповненої заявки та без підтвердження оплати, розглядатися та друкуватися не будуть.

Проживання учасників планується у готелях м. Луцька.

^ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Божидарнік Віктор Володимирович, д.т.н., професор, ректор Луцького НТУ

Тарасенко Володимир Петрович, д.т.н, професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України «КПІ»

^ Мельник Анатолій Олексійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету «Львівська політехніка»

^ Поморова Оксана Вікторівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри системного програмування Хмельницького національного університету

Скобцов Юрій Олександрович, д.т.н, професор, завідувач кафедри автоматизованих систем управління Донецького національного технічного університету

^ Соколовський Ярослав Іванович, д.т.н, професор, завідувач кафедри обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів Національного лісотехнічного університету України

^ Головко Володимир Адамович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних технологій Брестського державного технічного університету (Білорусь)

^ Джон Дейвіс, д.т.н, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук Гліндорського університету (Рексам, Великобританія)

Стрижевська Генрика Данута, д.т.н., професор, декан факультету електроніки та інформатики Люблінського технологічного університету (Польща)

^ Рожанківський Ігор Володимирович, д.т.н., професор кафедри телетрансмісії Інституту телекомунікації Бидгощського технологічно-природничого університету (Польща)

^ Дворянкін Олександр Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Волгоградського державного технічного університету (Росія)

Левандовський Віктор Сергійович, директор компанії «InternetDevels»

Черняк Зиновій Олександрович, д.т.н., технічний директор ЗАО «ПРОМТЕХ»


^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Герасимчук Зоряна Вікторівна, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Луцького НТУ

Кузнєцов Руслан Михайлович, к.т.н., доцент, декан факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій Луцького НТУ

^ Панасюк Наталія Леонідівна, к.пед.н., доцент кафедри комп’ютерних технологій професійного навчання, заступник декана факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій Луцького НТУ

^ Пех Петро Антонович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Луцького НТУ

Герасимчук Олег Олександрович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерних технологій професійного навчання Луцького НТУ

^ Гуменюк Лариса Олександрівна, к.т.н., доцент, завідувач кафедри автоматизованого управління виробничими процесами Луцького НТУ

Шолом Павло Степанович, асистент кафедри комп’ютерної інженерії Луцького НТУ


^ Адреса оргкомітету: 43018, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, Луцький НТУ, вул. Львівська, 75, ауд. 141 (корпус Б).

Довідки по організаційних питаннях:

деканат факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій (КНІТ) Луцького НТУ

тел.: (03322) 76-73-94

факс: (03322) 76-73-94

кафедра комп’ютерної інженерії

тел.: (03322) 74-61-15

е-mail: cit@lntu.edu.ua

Відповідальний секретар кафедри комп'ютерної інженерії – асистент Шолом Павло Степанович, тел. +38 (063) 406 48 05, +38 (099) 733 53 74Схожі:

Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей icon1. 2 Вимоги до пакування взуття
Законом України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" визначені вимоги щодо пакувального матеріалу (супутні...
Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей iconДовідка Довідка видана за місцем вимоги для оформлення закордонної службовой подорожі працівнику компании
Довідка видана за місцем вимоги для оформлення закордонної службовой подорожі працівнику компании иванову Татьяну Васильевну, яка...
Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей iconЕфект збільшення організаційної структури (із законів Паркінсона)
Отже, щоб там, де діють великі організаційні структури, збільшення їх складу відбулось згідно з суттєвими потребами, потрібно проводити,...
Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей iconПравила оформлення та подання статей до наукового журналу «логістика: теорія та практика» (Ліцензія №18233-7033Р від 26. 05. 2011) Виходить 4 рази на рік
Відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15. 01. 2003 р. №7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових...
Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей iconІнформації про конкретні операції та інші події розглядаються в інших стандартах і тлумаченнях. Сфера застосування
Для досягнення цієї мети Стандарт установлює загальні вимоги щодо подання фінансових звітів, керівництво з їхньої структури та мінімальні...
Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей iconОснови алгоритмізації та програмування  Базові структури алгоритму
Комбінуючи керуючі структури, можна складати алгоритми (програми) для різноманітних задач
Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей iconМіністерство фінансів україни п о л о ж е н н я
Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей
Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей iconВимоги щодо оформлення матеріалів конференції
Тези доповідей учасники конференції надсилають в електронному вигляді на адресу електронної пошти
Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей iconДодаток до листа нмц пто від 10. 10. 2012 р. №272 Єдині вимоги щодо ведення програмової документації
Закарпатської облдержадміністрації (2011-2012 рр.), вимагає обґрунтованих змін до рівнів володіння іноземними мовами, визначення...
Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей iconВимоги до оформлення тез доповідей
Матеріали мають бути представлені на диску та роздруковані в одному примірнику з підписами авторів, відрецензовані та рекомендовані...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов