Реферат на тему: \"Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні\" icon

Реферат на тему: "Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні"НазваРеферат на тему: "Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні"
Дата конвертації16.01.2013
Розмір129.87 Kb.
ТипРеферат
скачать >>>


Міністерство освіти і науки України

Черкаська академія менеджменту

Дніпродзержинський центр дистанційного навчання


Реферат

на тему: "Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні"


Виконала: студентка

І курсу групи ЗММ

Меркулова Ю.В.


Черкаси, 2003

І. Особливості використання граматичних форм іменників


Іменник — самостійна частина мови, що об'єднує слова, які називають предмети, опредмечені знаки, процеси, дії та відпові­дають на питання хто? що?


Слід пам'ятати, що особливості ділової мови вимагають:

1. Перевагу віддавати абстрактним, неемоційним, однознач­ним іменникам книжного походження: автор, біографія, варі­ант, габарит, гарант, довідка, екзотика, екскурсія, ємність, прецедент та ін.

неправильно правильно

анонімка анонімний лист

маршрутка маршрутне таксі

кадровик кадровий працівник

Отже, треба уникати вживання іменників із розмовного сти­лю, із суфіксами збільшеності чи зменшеності, з усіченою осно­вою тощо й заміняти їх нейтральними, книжними іменниками або іншими частинами мови чи розгорнутими пояснювальни­ми конструкціями.


2. Використання іменників на означення статусу, професії, поса­ди, звання (у більшості випадків) у чоловічому роді, наприклад:

неправильно правильно

викладачка хімії викладач хімії

касирка (касирша) заводу касир заводу

працівниця фірми працівник фірми

Слова (прикметник, дієслово), залежні від найменування посади чи звання, узгоджуються із цим найменуванням лише в чоловічому роді, наприклад: бухгалтер фірми виявив, висококваліфікований кухар ресторану переміг.

Форми жіночого роду набувають лише залежні займенни­ки та дієслова, узгоджуючись із прізвищем, посадою, фахом тощо, наприкалад: завідувач кафедри української мови доцент Креч Тетяна Василівна зазначила, що...

Слід звертати увагу на контекст уживання професії чи статусу, наприклад: ^ До кабінету було запрошено секретарку ректора Полякову Л. О. і До кабінету було запрошено секретаря комісії Полякову Л. О.

Жіночий рід мають слова: авторка, аспірантка, вихованка, дипломантка, дисертантка, кравчиха, поетеса, студентка, учениця та ін.


3. Збірні іменники, що позначають:

а) сукупність однакових або подібних понять, істот, тва­рин, предметів тощо заміняти іменниками у формі множини, наприклад:

неправильно правильно

студентство студенти

пахощі запахи

б) сукупні поняття професійної діяльності, назви осіб за фахом і місцем роботи, проживання та національною приналежністю треба передавати за допомогою додаткових слів, що пояснюють узагальнення, наприклад:

неправильно правильно

друкарство виготовлення друкарської продукції

городяни мешканці міста

4. Уживати форму Кл. відмінка тільки у звертанні до осіб, називаючи:

статус — знавцю, колего, товаришу га ін.

посаду — директоре, завідувачу, голово та ін.

звання — професоре, капітане, академіку та ін.

професію — лаборанте, перекладачу, секретарю та ін.

родича — батьку, мати, тітко та ін.

ім'я — Ігоре (Ігорю), Миколо, Юрію та ін. ^ Маріє, Ольго, та ін.

ім'я по батькові — Іллічу, Євгеновичу та ін. Іллівно, Анатоліївно, та ін.

прізвище — ^ Сороко, Каркачу, Багалію, Бондаре та ін.

Наприклад: Шановний пане полковнику; Вельмишановна панно Івго


5. Уникати двозначності та багатозначності іменників без додаткового пояснення.

неправильно правильно

Голова Костюк О. П. Голова зборів Костюк О. П.

зауважила. зробила зауваження.


6. Указуючи час за роком, іменник треба узгоджувати з числівником, займенником чи прикметником не в М. відмінку з прийменником у (в), а в Р. відмінку без прийменника, наприклад:

неправильно правильно

У 2001 р. (році) ... 2001 р. (року) ...

^ У наступному році ... Наступного року...

Але: у четвер, у неділю, у грудні, у липні (без слова місяці)


7. Для іменників чоловічого роду II відміни в 3. відмінку однини характерним є нульове закінчення: Підписали акт, отримав лист, узяв олівець, видав наказ і под.


8. Уживати іменник, дотримуючись унормованих форм чис­ла, наприклад:

неправильно правильно

придбали нову шкіряну мебель придбали нові шкіряні меблі

похорони призначили на ... похорон призначили на ...


9. Пам'ятати, що:

 • кількісний іменник раз у сполученні із числівником та іменником половина має форму рази: Продук­тивність підприємства збільшилась у два з полови­ною рази. Якщо дробовий числівник виражений десят­ковим дробом, то маємо форму раз у Р. відмінку. Продуктивність підприємства збільшилась у два й чотири десятих раза;

 • в Ор. відмінку множини іменників II відміни та мно­жинних іменників слід використовувати лише закін­чення -ами (-еми), -има, наприклад:

неправильно правильно

з п'ятьма колісьми із п'ятьма колесами

повернулись з грішми повернулись із грошима

 • одиниці виміру мають паралельну форму в Р. відмінку множини: децибелів і децибел, ватів і ват, але лише бітів, Гаусів, джоулів, ергів, мілібарів, байтів. Форма множини може позначати не саму речовину, а її конкретні види, сорти, типи: Залізницею прибува­ли машинні масла, грузинські вина. Але Наприкінці XX й на початку XXI ст. (століття, а не століть), бо однорідними членами є не числівники, а іменники кінець, початок;

 • однина є засобом узагальнення, коли вказує на нерозчленованість, цілісність однорідних іменників: ^ Пере­везено ввесь урожай соняшнику. Та коли невизначену кількість однорідних іменників можна порахувати чи виміряти, слід уживати форму множини: Завчас­но було придбано комплекти спортивних костюмів;

 • не можна відмінювати неживі предмети як живі істо­ти, наприклад:

неправильно правильно

Для транспортування Для транспортування

будматеріалів будматеріалів


10. Надавати перевагу не дієсловам, а віддієслівним імен­никам, які забезпечують однозначність і водночас узагальненість змісту, наприклад:

неправильно правильно

допомагати надати допомогу

змагатися провести змагання

Хоча в наказах, розпорядженнях та інших документах при­пускається форма наказового способу дієслова (доручити, огля­нути та под.).


ІІ. Особливості використання граматичних форм прикметників


Прикметник називає ознаку, якість або властивість предме­ті, явища, істоти. За значенням прикметники поділяються на І кісні, відносні й присвійні. Усі вони змінюються за родами, числами й відмінками, а якісні, окрім того, мають ступені порівняння.

Перевага надається прикметникам книжного походження: автобіографічний, валютний, ідеальний, конфіденційний, організаційний, парламентський, та ін.

неправильно правильно

роботящий працьовитий

довжелезний дуже довгий

безвихідне становище безпорадне становище

Отже, треба уникати вживання прикметників із розмовної, зниженої лексики, двозначним змістом, суфіксами збільшеності, зменшеності й пестливого забарвлення, стягнених повних та усі­чених форм, замінюючи їх однозначними, неемоційними прикметниками або розгорнутими пояснювальними конструкціями з інших частин мови.


2. У використанні ступенів порівняння окремих якісних прикметників перевага надається аналітичним формам, які утворюються за допомогою прислівників: дуже, надто, більш, менш та ін.

неправильно правильно

працьовитіший дуже працьовитий

завеликіший надто великий


3. Складена форма вищого й найвищого ступенів порівняння утворюється за допомогою прислівників: більш, найбільш, менш, найменш, але слід уникати вживання суфікса –іш-.

неправильно правильно

більш рішучіший більш рішучий

найменш продуктивніший найменш продуктивний


4. Прикметник двосторонній уживається тільки тоді, коли стосується двох сторін у значенні — особа, група осіб, органі­зація, яка представляється в певному відношенні іншій особі, особам, організації. Поєднується зі словами: договір, угода, домо­вленість, співробітництво, відносини, зустрічі, зв'язки, обов'язки, переговори.


5. У формах М. відмінка однини чоловічого та середнього роду слід використовувати закінчення -ому.

неправильно правильно

на попереднім з'їзді на попередньому з'їзді

на старім обладнанні на старому обладнанні


6. Замість розмовної форми треба користуватися конкрет­ним визначенням.

неправильно правильно

чималий, чималенький, великий, більший за ...,

якнайдовшу, щонайдовшу дуже довгу, надзвичайно довгу


7. Уникають уживання присвійних прикметників, замінюю­чи їх іменниками або відповідними прикметниковими форма­ми. Якщо потрібне точне означення, іменник-прізвище (посада, звання тощо) ставлять у Р. відмінку, це ж стосується тих ви­падків, коли є кілька однорідних членів.

неправильно правильно

студентові досягнення досягнення студента

материна, батькова поради матері, батька поради

Але усталеним є вживання присвійних прикметників: а) у термінологічних словосполученнях: адамове яблуко, базедова хвороба, бертолетова сіль, рентгенівський апарат та ін.; 6) у крилатих висловах: аріаднина нитка, авгієві стайні, езопівська мова, дамоклів меч та ін.


8. Уникають уживання прикметників, що походять від гео­графічних назв з додатковим роз'яснюючим іменником.

неправильно правильно

білоцерківський житель житель м. Біла Церква

китайські товари товари з Республіки Китай

Але усталеним є вживання подібних прикметників, які означають географічні назви, що походять: а) від топонімів та інших географічних назв: Харківська область, Красноярський край, Київський проспект, Дніпровський лиман, та под.; б) від імен, прізвищ чи псевдонімів: Соломонові острови, Баренцрве море, місто Корсунь-Шевченківський, селище Гоголеве, та под.


9. Прикметник узгоджується з іменником на означення пев­них професій, посад та звань жінок лише в чоловічому роді.

неправильно правильно

старша викладачка старший викладач

досвідчена інженер досвідчений інженер


10. Усі прикметники (у ролі означень), що вживаються у сполуках із числівниками два, три, чотири, стоять у Н. та 3. відмінках множини й мають переважно закінчення -і, а не -их. Це ж стосується і прикметника останній із числівником п'ять і більше: Два нестандартні вироби ... Експонувалося три оригінальні розробки ... Чотири великі контейнери ... За останні вісімдесят років ...


11. Для визначення часу за роком треба вживати відповідні прикметники в Р. відмінку без прийменника у (в), або ж при­слівник.

неправильно правильно

у позаминулорічну навігацію ... позаторішньої навігації ...

у минулому році ... торік ... (минулого року)


12. Треба слідкувати за узгодженням прикметникових закін­чень з іменниками на позначення невизначеної кількості одно­рідних предметів, що існують у певній сукупності.

неправильно правильно

медичні приладдя медичне приладдя

кучеряві волосся кучеряве волосся


ІІІ. Особливості використання граматичних форм займенників


Займенник лише вказує на предмети, ознаки та кількість, але не називає їх. Займенники в мові вживаються часто для того, щоб уникнути повторення тих самих слів. При цьому їхню форму треба обов'язково узгоджувати з родом і числом іменників, замість яких ці займенники вжито. Правильно вжиті займенни­ки допомагають пов'язати речення в тексті.


1. Слід уникати використання займенників (якщо можна) або в їх значенні вживати інші частини мови (особливо в авто­біографії, заяві, службових записках).

неправильно правильно

Прошу Вас надати мені грошову допомогу У зв'язку із скрутним матеріальним

у зв'язку з моїм скрутним матеріальним... становищем прошу надати грошову

допомогу


2. Слід уникати вживання займенників:

 • із суфіксами зменшеності: такесенький, самісінький, нікогісінько;

 • складних неозначених форм: абиякий, казна-хто, хтозна-який, хто-небудь і под.;

 • усічених форм прикметникових займенників: на моїм, у тім, тої, на чим і под.


3. Треба використовувати тільки нормативні форми за­йменників, уникаючи розмовних, діалектних варіантів:

неправильно правильно

на моїм на моєму

був відсутній якийсь час був відсутній деякий час


4. Дійова особа в реченні, виражена займенником, повинна стояти в Н., а не в Ор. відмінку.

неправильно правильно

мною запроваджено я запровадив

ними привезено вони привезли


5. Уникати двозначності, що може виникнути:

а) якщо займенник віддалений від слова, із яким синонімічне пов'язаний:

неправильно правильно

Значна кількість ученихвзяла активну У багатьох секційних засіданнях

участь у секційних засіданнях. взяла участ значна кількість учених.

Їх виявилося багато.

б) якщо можливе співвіднесення займенника з будь-яким зі слів, однаково граматично вираженим:

неправильно правильно
^

Лаборант Горобець В. О. внесла Головуючий (голова зборів) відхилив


пропозицію. Головуючий з нею пропозицію лаборанта ГоробецьВ.О.

не погодився.

в) якщо замість особового займенника вжито присвійний:

неправильно правильно

Моїм отриманим завданням було… Я отримав завдання…

г) якщо вжито зворотно-приевійний займенник свій:

неправильно правильно І

Він своїми руками відремонтував Він власноруч відремонтував

свою машину. особисту машину.

д) якщо вжито зворотний займенник із неконкретним спів­віднесенням:

неправильно правильно

Комісія запропонувала адміністрації Комісія запропонувала надати

взяти на себе функції щодо послуги адміністрації в

розслідуванні НП. розслідування НП.

е) якщо неправильно узгоджено займенник зі збірним імен­ником:

неправильно правильно

Цими гіллями закрили канаву. Цим гіллям закрили канаву.

ж) якщо є невиправдане використання займенника у формі ^ Ор. відмінка:

неправильно правильно

Виконано за однією моєю умовою. Виконано лише за умови.


6. Не слід використовувати займенники 3-ї особи в присут­ності тих, про кого йдеться.

Без займенника, як правило, укладаються ділові листи, які починаються дієсловом у 1-й особі множини (від імені органі­зації, установи, закладу - Нагадуємо..., Повідом­ляємо...). Паралельно вживається форма 3-ї особи однини (Адміністрація повідомляє..., Ректорат просить..., Об'єднання інформує...).

Без займенника я укладаються розпорядження і накази, які розпочинаються дієсловом у 1-й особі однини (Доручаю..., Про­поную..., Наказую...).

Науковий стиль вимагає заміни авторського я на ми, залу­чаючи читача (слухача) до участі в міркуваннях.

Правильний наголос у займенниках — це не тільки культу­ра мовлення, а й засіб уникнення двозначності.

У Р. й Д. відмінках однини займенників то, те, цей, це наго­лос падає на кінцевий склад: того, тому, цього, цьому. А в М. та Р. відмінках із прийменниками наголос переходить на перший склад: на тому, у цьому, біля того, для цього, до того, із цього, не без того, не від того.


^ 7. Для уникання зайвого паралелізму, краще в діловому мов­ленні додержуватися Р. чи 3. відмінків їх ніж присвійного займенника їхній.

неправильно правильно

Надійшли їхні пропозиції Надійшли їх пропозиції

Оглянуто їхній об'єкт Оглянуто їх об'єкт

Використана література

 1. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. - Харків: «Торсінг», 2001 р.;

 2. Лобода В.В. Українська мова в таблицях: Довідник.-К., 1993 р.;

 3. Шевчук С.В. Ділове українське мовлення. - К.: «Література», 2000 р.;

 4. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. – К: «Літера», 2000 р.

Схожі:

Реферат на тему: \"Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні\" iconВизначення роду, числа, відмінка прикметників за іменником
Мета : Закріплювати знання про прикметник як частину мови, засвоювати істотні ознаки прикметника, його значення у мовленні, зв'язок...
Реферат на тему: \"Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні\" iconРеферат на тему: "Структурна перебудова м'язової системи під впливом фізичних навантажень" Керівник: Єрінова С.Є
Особливості перебудови кістякових м'язів під впливом фізичних навантажень різної інтенсивності
Реферат на тему: \"Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні\" iconРеферат На тему: антропологічні особливості слов'ян вивчення етногенетичних процесів, які
Місцеві племена, природно, підпадали під вплив попередніх етнічних нашарувань, наслідком чого стала змішаність конкретного етнічного...
Реферат на тему: \"Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні\" iconРеферат на тему: Використання елементів гри на уроках математики
Особливо важливою є така дія для підліткового віку. Коли формуються певні нахили до того чи іншого предмету, і тому в даний період...
Реферат на тему: \"Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні\" iconРеферат на тему: " эпилепсия "
Понятие эпилепсии
Реферат на тему: \"Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні\" iconРеферат на тему : (название темы) по специальности (шифр и наименование)

Реферат на тему: \"Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні\" iconРеферат на тему " Експортні системи" План Використання технології ole, експорту/імпорту файлів > Експорт/імпорт даних у додатках Microsoft Office 2000
Експортні системи – це такі системи які відповідають за експорт і імпорт даних процес вивантаження даних з перетворенням в один із...
Реферат на тему: \"Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні\" iconРеферат на тему: "А. Кримський"
Наукові праці та художні доробки А. Кримського, їх значення у мовознавстві та літературі
Реферат на тему: \"Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні\" iconРеферат на тему: Неврозы
Однако сама психотравма при этом выступает как одна из возможных и равноценных экзогений, нарушающих гомеостаз
Реферат на тему: \"Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників, займенників у професійному мовленні\" iconРозробка уроку з української мови на тему: «Узагальнення знань про прикметник як частину мови» Весняне сонечко
Мета: систематизувати і закріпити знання учнів про прикметник, його роль у реченнях; формувати вміння вживати прикметники в усному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов